دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 13 )

جمعه, ۱ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۱۴ ق.ظ

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی بشارت

مدرسه راهنمایی 17 شهریور

سال تحصیلی 87 - 1386


کـــــــلاس دوم ( الف )  قاسم زاده
1)  عـــــــزت الله   احمــــــــــــــدی

2)  علـــــــــــــی   ارســـــــــــــلان

3)  رضـــــــــــــــا   اســـــــــــــــدی

4)  مجیـــــــــــــد   اعتصـــــــــــــام

5)  رامیــــــــــــن   باقرزاده رحمانی

6)  سیــــــــروس  بــاقــــــــــــــری

7)  میـــــــــــــلاد   بیــــــــــــــــانی

8)  محمـدعلـــی   حـاجی اندواری

9)  میـــــــــــــلاد   حیــــــــــــــدری

10) امیرحسیـــن   خــــــــــــــــانی

11) رضــــــــــــــا   خلیلـــــــــــــــی

12) احســـــــــان   رئیس پـــــــــور

13) امیرتیمــــــور   رجبـــــــــــــــی

14) مصطفـــــــی   رســــــــــــولی

15) محمــدرضـــا    رضــــــــــــــوی

16) حسیـــــــــن    رنجبـــــــــــــــر

17) سهــــــــراب     سپهــــــــــــری

18) سبحــــــــان     شـــــــــــــرامه

19) محســــــــن     شعبان زاده تجنکی

20) محمـدحسن     شیـــرازی مقدم

21) هــومــــــــن     شیـــــــــــروی

22) علـــــــــــــی    عبــــــــدالله زاده

23) امیرحسیـــن    عــزیــــــــزپــــور

24) امیـــــــــــــن    عـــــــــلایی نژاد

25) حــــــــــــامد     عمـــــــرانی تبار

26) میــــــــــــلاد     فـــاضــلـــــــــی

27) سهنـــــــــــد     فـــــــــــــــــدایی

28) پــــویــــــــــا     کــــــــــــــــاملی

29) پیـــــــــــــام     کربلایی زاده میرکلایی

30) امیـــــــــــــر     کـــــــــــــــریمی

31) امیرحسیـــن    کیــــــــــــــــایی

32) آرمیـــــــــــن    گلپــــــــــــــــــور

33) ابوالفضـــــل    لطفـــــــــــــــــی

34) علـــــــــــــی   محمــــــــــــــــدی

35) محمـــــــــود    محمـــــــــــــودی

36) نیمــــــــــــــا    مــــــــــــــــــرادی

37) سعیـــــــــــد    مهــــــــــدی زاده

38) نیمـــــــــــــا     نائیـــــــج حقیقی

39) امیرحسیـن      نــوائیـــــــــــــــان


کـــــــلاس دوم ( ج )  قاسم زاده
1)  مهـــــــــــران   ابراهیمیـان شیاده

2)  مهـــــــــــدی   اســــــــــــــــلامی

3)  جهانگیــــــــر    بــاقــــــــــــــرزاده

4)  محمـدرضــــا    پــورامیـــــــن عرب

5)  امیـــرمحمــد    تــوکلـــــــــــــــــی

6)  جمال الدیــن    جـــــلالی موسوی

7)  نیمــــــــــــــا    حســــن پور باریمه

8)  حسین علـی    حســــــــــــن زاده

9)  مهـــــــــــران    حسیـــــــــــن پـور

10) محمـــــــــــد   حسینــــــــــــــــی

11) علـــــــــــــی   خــلیلــــــــــــــــی

12) علیــرضـــــــا   خلیلـــــــــی تبـــار

13) مقـــــــــــداد   رضـــــــــــــــــــایی

14) بــردیـــــــــــا   رضــــــــــــــــــوانی

15) مصطفــــــی   رضــــــــــــــــــــوی

16) آرمـــــــــــان    رفیعـــی پور علوی

17) حمیدرضــــــا    رنجبــــــــــــــــــــر

18) محمـــدرضــا    زنـــــــــــــــــده دل

19) مختـــــــــــار    سعــــــــــــــــــدی

20) خشـــــــایار    شعبــــــــــــان زاده

21) پـــــــــــویــا    طهمــاسب پور عمرانی

22) سعیــــــــــد    عــــزیـــــــــــــــزی

23) آرمـــــــــــان   قبـــــــــــــــــــــادی

24) میــــــــــــلاد   قــــــــــــــــلی زاده

25) میــــــــــــلاد    قنبـری عمران ( روحش شاد )

26) اوســــــــــط    کیقبـــــــــــــــادی

27) علیـرضــــــــا    مثبــــــــــــــــــــت

28) محمــــــــــــد    محـــــــــــــــرابی

29) جـــــــــــــواد    محمــــودی بوستان

30) حسیــــــــــن    ملکـــــــــــــــــــی

31) مجتبــــــــــی    ملکـــــــــــــــــــی

32) عـــزیــــزالله      وجیهـــــــــــــــــی

33) سهیـــــــــــل    یـــــــدالله پــــــــور

کـــــــلاس سوم ( ب )  قاسم زاده
1)  صــــــــــالح   آریـــــــــــــــــــــج

2)  محمــــــــــد   اســــــــــــــــــدی

3)  فـــرهــــــاد    افشــــــــارپنـــــاه

4)  علــــــــــــی   بــــــــابـــــــایــــی

5)  اسمــــاعیـل   حسیــــــــــن زاده

6)  مصطفــــــی   حسینـــــــــــــــی

7)  محمـد باقـــر   حــق بیـــــــــــان

8)  حســــــــــن   خســـــــــــــــروی

9)  پـــژمــــــــان   خطیبــــــــــــــــی

10) مجیــــــــــــد   درویــــــــــــــــش

11) حسیـــــــــن   درویش نـــــــــژاد

12) عـــــــــــــادل  دهقــــــــــــــــان

13) ابوالفضــــــل   رافعــــــــــــــــی

14) محمـدرضــــا    رســــــــولی فرد

15) حســـــــــــام   رشیـــــــــــدی فر

16) رامیــــــــــــن    رمضـــــــــــــانی

17) محمــــــــــــد     رمضــــــــــــانی

18) امیرحسیـــــن    زنـــــــــــــده دل

19) امیـــرحسیـــن   سلیمـــــــــــانی

20) عبـــــــــــــاس    سید اشرفـــــی

21) محمـــــــــــــد     شبـــــــــــــــان

22) حسیــــــــــــن    صـــالحی وسطی

23) محمـدحسیــن    صفـــــــــــــایی

24) عمـــــــــــــــاد    عــــابـــدی نیائی

25) افشیــــــــــــن    عبــــــــــــــدالهی

26) مبیــــــــــــــــن   عبــــــــــــــــــدی

27) علــــــــــــــــی    علیجـــانی زعفرانی

28) علــــــــــــــــی    علیـــــــــــــــزاده

29) وحیــــــــــــــــد    علیـــــــــــــــزاده

30) علی اکبــــــــــر   فتحــــــــی پــــور

31) امیـــــــــــــــــن    قـــاسمــــــــــی

32) علــــــــــــــــــی   کـــــــــــــــــاردل

33) ایمــــــــــــــــان     لـــــــــــــــــــــــر

34) سیــآمــــــــــک     ملـــــــــــــــــــک

35) بهـــــــــــــــروز      نورمحمــــــــــدی

36) غلامحسیـــــــن    واحــــــــــــــــدی

37) محمـدجــــــــواد    وطنـــــــــــــــــی

38) سعیـــــــــــــــــد    ولـــــی پـــــــور
39) محمــدجــــــــواد    یحیــــــــــی زاده

40) سلیمــــــــــــان     یــــــــــــدی نژاد


کـــــــلاس اول ( ب ) بشارت
1)  امیــــــــــــــد    تقـــــــــــــــــدسی
2)  احمـــــــــــــد    ثــــــــانــــــــــــــی
3)  برزیــــــــــــن    جـــــــــــــــــــلالی
4)  امیـــــــــــــــر    جــــــــــــــــلالیـان
5)  محمـدرضـــــا    خاکپــــــــــــور دیز
6)  محمـدمهــدی    زمــــــــــــــــــانی
7)  امیــــــرضــــا     سیفـــــــــــــــــی
8)  مجیـــــــــــــد    شعبــــــــــــــــانی
9)  محمـدرضـــــا    شفــــــــــــــــاعی
10) عـــــــــــارف    شیــــــــــــــــــری
11) محمــــــــــد     صــــــــــــــــــادری
12) عرفـــــــــان     طـــــــــــــــــریقی
13) تومــــــــــاج     فضلــــــــــــــــــی
14) عـــــــــــادل     فـــــــــــــــــــــلاح
15) محمــــــــــد     فـــــــــــــــــــــلاح
16) احســـــــان     فــــــــــــــــــــــلاح
17) محمـدجـواد     قــــــربـــــــــــــانی
18) اشــکـــــان     قلیــــــــــــــــــزاده
19) محمـدجـواد    گلپـــــــــــــــــــــور
20) مهــــــــران     محنتیــــــــــــــــان
21) حمیدرضــــا    معتقـــــد لاریجانی
22) امیرمحمــــد   ملک نیا ملکشــــاه
23) علـــــــــــی    مهــدی نژاد نوری
24) امیـــرمحمـد   میــــــــــخ چیـــــن
25) پــارســـــــا    ناصری بهرستاقی
26) فــرحــــــان    نیکــــــــــــــــــزاد

کـــــــلاس دوم ( ب ) بشارت
1)  سینـــــــــا     آهنگــــــــــــر وزنا
2)  علــــــــــی    اکبــــــــــــــــرزاده
3)  امیرحسین    بهـــــــــــــزادی راد
4)  محمـدرضـا    پوربخــش قره بلاغ
5)  مهــــــــدی    پیـــــــــــــــروزیـان
6)  مهـــــــرداد    جـــــــــــــــاویــدان
7)  شــــــاهین    حسیــن پور بابایی
8)  محمـدرضــا    حــق پرســـــــــت
9)  مسلـــــــــم   رحمــــانی نیاکی
10) مسعــــــود   رســـــــــــــــولی
11) سپهـــــــــر    سعیـــــــــــــــدی
12) حسیـــــــن    شکـــری مرزنگو
13) امیرحسیـن    شهیــــــــــدی فر
14) بهنـــــــــام    صـــــــالحی عیسی
15) مهــــــــدی    عظامــــــــــــــــی
16) محمـدعلی    قــزوانچـــــــــاهی
17) علیــــرضــا    کچبــــــــــــــــــی
18) آرمــــــــان    کــــــــــــــــــــرمی
19) خلیـــــــــل    کیــــــــاســـــــالار
20) فـاضـــــــل    لالـــه آبــــــــــادی
21) مسعـــــود    متکــــــــــــــــــــان
22) محمـداسماعیل   محمــــدزاده قادی
23) مهــــــــدی    محمـــــــدی نیاکی
24) مبیــــــــــن    معنــــــــــــــــوی
25) علیرضــــــا     مهــــــدوی نیاکی
26) علـــــــــــی    نائیجــــــــــــــــی
27) نیمــــــــــــا     نوشیــــــــــروانی
28) مهــــــــران     یــوسفــــــــــــــی


کـــــــلاس اول ( الف )  17شهریور
1)  اشکــــــــان    اسماعیل زاده چراتی
2)  حمیدرضــــا     اسماعیل زاده
3)  رضــــــــــــا     اصغــــــــــــری
4)  میــــــــــلاد     عـــزیـــــــــــزی
5)  رضــــــــوان    بخشـــی رنگریز
6)  جـــــــــــواد     بلبلـــــــــــــــی
7)  حسیـــــــن     پــریـــدخــــــــت
8)  حمیــــــــــد     جهــــــــــاندیده
9)  مجیــــــــــد      حسیــــــن زاده
10) علــــــــــی     حسیــن نژاد نشلی
11) ناصــــــــــر     حسینــــــــــــی
12) محمـدرضــا     خلیل زاده درونکلایی
13) حســـــــــن     رحمتـــــــــــــی
14) رضــــــــــــا     رنجبـــــــــــــــــر
15) مرتضــــــی     زاغی تبـــــــــــار
16) میـــــــــــلاد     ســـــــــــــــــاده
17) عــــــــــارف     سیـــــــــــــــــار
18) علـــــــــــی     سیفـــــــــــــــی
19) محمـدرضـــا     شفیعــــــــــــی
20) میـــــــــــلاد     عبــــــــــــــــدی
21) امیــــــــــــن     فضلــــــــــــــی
22) پـــوریـــــــــا     فــــــــــــــــــلاح
23) رضـــــــــــــا     قـــربانـــــــــــی
24) رضـــــــــــــا     محمـــــــــــــدی
25) امیرمحمــــد     محمـــــــــــودی
26) هــــــــــادی     مــــــــــــــــلاری
27) رضــــــــــــا      نـــــــــــــــــورزی
28) کامـــــــران      نیکـــــــــــــــزاد
29) حسیــــــــن     وشـــــــــــــــــن
30) علـــــــــــی     هاشمی کرویی


کـــــــلاس اول ( ب )  17شهریور
1)  فتـــــــــح الله   ابــراهیمــــــــــی
2)  محمــــــــــــد   اســـــــــــــــــدی
3)  جـــــــــــــواد    اسمــــاعیل زاده
4)  احســـــــــان    اشـــــــــــــــرفی
5)  حسیــــــــــن    اصغــــــــــــــــری
6)  فــــــــــرهــاد   اللهقلی نسب عمران
7)  علــــــــــــــی   اویســـــــــــــــی
8)  امیرحسیــــن    ایــــــــــــــــــزدی
9)  محمـدرضــــا     چــــــــــــــــــاری
10) ابوالفضـــــل    حسینـــــــــــــی
11) نــویــــــــــــد    حــــلالخور سنگچالی
12) رضـــــــــوان     رزانــــــــــــــــی
13) احمــــــــــــد     رضــــــــــــــایی
14) داریــــــــوش    رمضــــــــــــانی
15) حمیدرضـــــا     رنجبـــــــــــــــــر
16) رضـــــــــــــا     شجـــــــــاع لزوری
17) احمــــــــــــد    شیــــــــــــــردل
18) علـــــــــــــی    عسگــــــــــــری
19) پیمــــــــــان      غــــــــــــــلامی
20) ســـورنـــــــا     فــــدائیــــــــان
21) بهنــــــــــــام     قنبـــــــــــــــری
22) محســــــــن     کـــامجــــــــــــو
23) علیرضــــــــا     کوهستــــــــانی
24) عـــرفــــــان     گــرجی کاسب محله
25) امیرحسیـــن    گــــرنـــــــــــایی
26) علــــــــــــی     مــوســــــــوی
27) علــــــــــــی     مهـــــــربـــــــان
28) علیـــرضـــــا     یـــدالهـــــــــــی


کـــــــلاس سوم ( الف )  17شهریور
1)  حسیــــــــــن     ابــراهیمــــــــــی
2)  محمـدحسین     اسمــــــــــاعیلی
3)  مجیـــــــــــــد     اکبـــــــــــــــــری
4)  قــاســـــــــم      پــــــردمـــــــــــه
5)  هــــــــــــادی     تیـــــــــــــــــرتک
6)  محمــــــــــــد     خلیل زاده حاجی
7)  حســـــــــــن     درویشـــــــــــــی
8)  سعــــــــــدی    رمضـــــــــــــانی
9)  علی اصغـــــر    سعـــــــــــــادتی
10) حسیـــــــــن    شریفـــــــی نجار
11) پوریـــــــــــــا    شـــــوبکـــــلایی
12) محمـــــــــــد     صــــــــــــــالحی
13) آرمیـــــــــــن     صـــدیقـــــــــــی
14) علــــــــــــی     علی زاده جهان آبادی
15) محمـــــــــــد     فاطمـــــــــــــــی
16) ابوالفضـــــل     فــــــــانی نوری
17) علـــــــــــــی    فضلـــــــــــــــی
18) علـــــــــــــی    کامیـــــــــــــــاب
19) سعیـــــــــــد     مـــــــــرادی نیا
20) رضـــــــــــــا      میـــــــــــــرزایی
21) محمـــــــــــد     میـــــــــــــــرزاد
22) سعیـــــــــــد     نــــــــــــــــــوری


کـــــــلاس سوم ( ب )  17شهریور
1)  سعیـــــــــــد     بـــــابــــــازاده تبار
2)  محمــــــــــــد    بــــــــــــــــــــــــرم
3)  امیرحسیــــن    توکلــــــــــــــــــــی
4)  پیمــــــــــــان    چــــــــــــــــــــلابی
5)  مهرشــــــــاد    خاکپـــــــــــــــــــور
6)  میـــــــــــــلاد    دیــــــلم پاشـــــــا
7)  امیرحسیــــن    رضـــــــــــــــــایی
8)  محســـــــــن    رضــــــــــــــــــایی
9)  هــــــــــــادی    زحمت کش اینچه کیکانلو
10) بهمـــــــــــن     سلـــــطانی پاشا
11) محمـــــــــــد    شیـــــــــــــــــرزاد
12) بنیـــــــــــــاد    صــــــــــــــــــائمی
13) محمـــــــــــد    صـــــــــــــادق پور
14) تقــــــــــــــی   عبــــــــــــــــــــدی
15) محمـدرضــــا    فــاضــــــــــــــــلی
16) بهمــــــــــــن    فـــــــــــــــــــــلاح
17) فــــــــــــرزاد    قــربـــــــــــــــانی
18) مجیـــــــــــــد    قلـــــــــــــی زاده
19) میــــــــــــلاد     کشـــــــــــــاورزی
20) اسماعیــــــل    گیــــــــــــــــلانی
21) سجـــــــــــاد     لطفـــــــی الماسی
22) مجتبــــــــــی    مستجابی سرهنگی
23) سعیــــــــــــد    مـــــــــــــــلاردی
24) سهیـــــــــــل    گنجـــــــــــــــــی

 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۵)

 • محمدجواد گلپور
 • سلام استاد! خیلى اتفاقى اسمم رو تو گوگل سرچ کردم و با این وبلاگ مقابل شدم! خیلى خوشحال شدم! امیدوارم که منو یادتون بیاد تقریبا ٧ سال پیش اول (ب) بشارت! انچه که میماند خاطرهاست! امیدوارم هر کجا که هستین موفق و خوشحال باشید
  ٩٣/١١/٢٣ گلپور
  پاسخ:
  سلام بر محمد جواد عزیز

  آره یادم میاد ...... اما چهره ات نه

  لطف کردی ........ ممنون
  سلام من وبلاگ شما رو دیدم از این کارتون خیلی خوشم اومد من رو به خاطرات شیرین دوران ابتدایی ام بردین. ممنونم ازتون
  پاسخ:
  سلام
  لطف دارین ..... خواهش میکنم
 • امیرمحمد ملک نیا
 • سلام. خسته نباشید آقای ابراهیم زاده ، من مثل همکلاس بزرگوارم آقامحمدجواد گلپور اتفاقی اسممو داخل گوگل سرچ کردم که وارد وبلاگتون شدم و خیلی شوکه شدم. انصافا" خیلی عالی بود این کارتون و من خیلی خیلی خوشحال شدم. یادش بخیر من اول(ب) بشارت شاگردتون بودم ولی دبیر خداییش تا هنوز هیچ دبیری مهربونتر و باسوادتر و بهتر از شما ندیدم. دستتون رو میبوسم دبیر بزرگوارم. خدا پشت و پناهتون باشه. یاعلی.
  پاسخ:
  ســــــلام بر امیرمحمد عزیز

  شما خیلی لطف داری و بزرگواری ................. اینطوریا هم که میگی نیست
  من فقط انجام وظیفه کردم ............ خودت از بس خوب بودی منو اینگونه میدیدی و این نشان از روح و تواضع بلندت داره
  خوشحال میشم در صورت تمایل ، شمارتو  برام بفرستی !
 • جواد نادری عطائی
 • سلام و درود بر معلم عزیزم آقای ابراهیم زاده بنده از دانش آموزان دوران راهنمایی در مدرسه حیدر ی بایجان  هستم خیلی خوشحال شدم از این که این صفحات و این عکسها رو دیدم خدا به شما طول عمر با عزت و با برکت عطا فرماید جز خوبی هیچ چیز از . حضرت عالی در خاطرم نیست ؛اما نمی دانم که منو به یاد دارید یا نه? چطوری با شما تماس بگیرم??? میخوام باهاتون صحبت کنم؛
  پاسخ:
  سلام بر آقا جواد عزیز
  ممنون از این همه لطف تون, آره یادم هست
  منم خوشحال میشم...... میتونی شمارتو خصوصی برام ارسال کنی و...!
 • امیرمحمد ملک نیا
 • باسلام و درود فراوان خدمت شما دبیر محترم و بزرگوار. زحماتی که شما دبیر محترم برای ما دانش آموزان تنبل و شیطون کشیدید به هیچ وجه از ذهن من پاک نمیشه. راستش یه خبر خوش بهم رسید خواستم شما رو هم در جریان بذارم تا حاصل زحماتتون رو گفته باشم. راستش من امسال در رشته علوم انسانی کنکور دادم و رتبم 2000 شد ، موقع انتخاب رشته توی اولویت هام اول تمامی کدهای رشته های دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم) رو زدم و به بعد بقیه رشته ها و دانشگاه ها. توی دوره اول قبول و برای دانشگاه فرهنگیان دعوت به مصاحبه شدم ، به خدا توکل کردم و رفتم مصاحبه و دیروز که جواب نهایی انتخاب رشته اومد رفتم توی سایت و دیدم توی قسمت قبولیم زده: دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم) پردیس دکتر شریعتی ساری. آقای ابراهیم زاده دانشگاه فرهنگیان ساری قبول شدم. مجددا" از زحماتتون صمیمانه تشکر میکنم و دستتون رو میبوسم. باتشکر.
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام بر امیر محمد عزیز ................ خیلی خوشحالم
    و مهمتر از این که تو خوشحالی خوشحالم
   خیلی لطف کردی این خبر رو دادی ................ امیدوارم با دست پر سر کلاسات حاضر بشی و
  به افتخارات بزرگی برسی ............ و به زودی ببینمت ......

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی