دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 10 )

سه شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۰ ب.ظ

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی بشارت

سال تحصیلی 84 - 1383
کـــــــلاس اول ( ب )  قاسم زاده
1)  علیــــــــرضا   آقـــــــاجـــــانی

2)  مهــــــــرداد    افــــــــــــــــراه

3)  ایمــــــــــان    بـــازیــــــــــــار

4)  میـــــــــــلاد   بشنــــــــــــون

5)  مــرتضـــــی   تــوســـــــــلی

6)  رضـــــــــوان   جلیــــلـــــــــی

7)  بهـــــــــــادر   حـــاجی رجبی

8)  جاویــــــــــد   حســـــــن زاده

9)  پــوریـــــــــا    حسیـــــــن پور

10) حسیــــــن    خـــــــــان براری

11) مهـــــــران    خـــــــــــــانـــی

12) دانیـــــــال    خـــرســـــنـــدی

13) حجــت الله   خــــــــــــــزایــی

14) عــــــــارف   خطیبــــــــــــــی

15) بهــــــــزاد   خلیـــــــــلـــــــی

16) سینــــــــا    دبیــــــــــــــــــری

17) رضــــــــــا    رحیــــــــــــــــمی

18) ایــــــــــزد    رفیـــــــــع پـــــور

19) امیرحسین   سلیمــــــــــــانی

20) جـــــویـــــا   شعبـــــــــــــانی

21) ابراهیـــــم   شفـــــــــــــــایی

22) مرتضـــــی   صـــــــــدرنــــژاد

23) حــــــامـــد   صـــــــدقــــــانی

24) میـــــــــلاد   طبــــــــــــــــری

25) امیرحسین   طهمــــاسبـــــی

26) آرمــــــــان    عبــــــــــــدالهی

27) مهــــــــدی   غفــــــــــــــاریان

28) فــــــــرهاد   فــــــــــــــــــلاح

29)مهـــــرشاد   قــاســــــم زاده

30) محمـدرضا    مقیمــــــــــــــی

31) مـــازیـــــار   میــــــــــــــــرزاد

32) ابوالقاسم    نائیجــــــــــــــی

33) پوریـــــــــا   نصیــــــــــــــــری

34) اسمــاعیل   نعمتــــــــــــــــی

35) نــــــــورالله  نوربخـــــــــــــش

36) مجتبــــــی   هـــــاشمـــــــی

37) مهـــــــران   یوسفــــــــــــــی

38) محمدحسین  ازقنــــــــــــــــدی


کـــــــلاس دوم ( الف )
1)  چنگیـــــــز    آریــــــــــــــــــج

2)  حمیدرضــا    آزادگـــــــــــــان

3)  امیــــــــــن    اخـــــــــــــــلاق

4)  نعمــــــــت    اسفنـــــــــدیار

5)  آرمـــــــــان    اصغـــــــــــــری

6)  مرتضــــــی   اکبــــــــــــــــری

7)  نیمــــــــــــا   ایــــــــــــــــــزدی

8)  جــــــــــابـر   بــابــانیــــا عمران

9)  رحمــــــــان   بــرزگـــــــــــــــر

10) امیرحسین   بشتــــــــــــوایی

11) علــــــــــی   پــــــــردمــــــــــه

12) حسیــــــن    تـــــــــرابـــــــــی

13) حمیـــــــــد   حســــــن پــــــور

14) ایمـــــــــان   حسینــــــــــــــی

15) رحیـــــــــم   حسینـــــــــــــــی

16) سعیــــــــد   خیـــــــــــــــــــری

17) حســــــام    راعـــــــــــــــــــی

18) مهــــــــدی   زال نــــــــــــــژاد

19) کیــــــــوان   شعبان پــــــــــور

20) ابوالفضـل    شعبـــــــــــــانی

21) مجیـــــــد     عـــــابــــــــــــدی

22) علــــــــی    عـــــابـــــــــــــدی

23) محمـــــود    عربشـــــــــــاهی

24) علیـــــرضا    غـــــــــــــــــلامی

25) محمـدعلی   فتحـــــــــــــــــی

26) کیــــــــوان    قـــــــــــــــربانی

27) محســـــن    قلیــــــــــــــــاف

28) نــویــــــــد    قمیـــــــــــــــان

29)محمـدتقـی    کـــــــــــوهــــی

30) پوریــــــــــا    محمـدخــانیــان

31) امیــــــــــر     محمـــــــــــــدی

32) امیــــــــــر     محمــــــــدیــان

33) علــــــــــی    مهــــــــــــدوی

34) حمیـــــــــد    نعیمــــــــــــــی

35) سعیـــــــــد   نائیجیـــــــــــان

36) محمـــــــــد   وفـــــــــاخـــواه

کـــــــلاس دوم ( ج )
1)  میــــــــــلاد    آزاد  ( روحش شاد )

2)  علـــــــــلی    ابراهیمــــــــــی

3)  علـــــــــلی    اسکـــــــــــــــی

4)  تقـــــــــــی    اسمـــآعیــل زاده

5)  امیـــــــــــن    اصغــــــــــــــری

6)  معیــــــــــن    اقبـــــــــــــــالی

7)  داریـــــــوش   اکبــــــــــــــــری

8)  معیــــــــــن    اکبـــــــــــــــــری

9)  طاهــــــــــر    بـــــابــــایــــــــی

10) علــــــــــی    بــابــــاپـــــــــــور

11) میـــــــــلاد     بــوســــــــتانــی

12) مبیــــــــــن    تـــرجــــــــــــانی

13) حسیـــــــن    چهــارده چریـــک

14) مصطفــــی   حمیـــــــــدیــــان

15) مرتضــــــی   خیـــــــــــــــــری

16) مهـــــــــران   رمضـــــــــــــانی

17) مهـــــــــران   رمضــانی پـــــور

18) عبـــــــدالله    روشنــــــــــایی

19) علیـــــرضــا    ســــاکــــــــــت

20) سهیـــــــــل   شعبـــــــــــــانی

21) علیـــــــرضا    شعیبـــــــــــــی

22) مهـــــــــدی    شــکــــــــــــری

23) مهــــــــرداد    صــــــــــــــادقی

24) آرش               صــــــــــــــالحی

25) سینـــــــــــا    طــــــــــــالارزاده

26) علــــــــــــی    اکبـــــــــــــرزاده

27) یاسیـــــــــن     غـــــــــــــــلامی

28) میــــــــــــلاد    فــــــــــــــــــلاح

29) سهیــــــــــل    قــاضــــــی پـور

30) حبیـــــب الله    قربان پـــــــــــور

31) امیرعبــــاس    قــــــــــــوامـــی

32) مهـــــــــــدی    لـــــــــــــــــــــــر

33) یــاســــــــــر    محمـــــــــــــودی

34) امیــــــــــــــر    نـــــــــــــــــــوری

35) غلامرضـــــــا    ولایــــــــــــــــــی

36) محمــــــــــــد    یـــوسفــــــــــــی

کـــــــلاس سوم ( ب )
1)  محمـــــــــــد    احمــــــــــــــــدی

2)  مسعــــــــود    احمــــــــــــــــدی

3)  مجتبـــــــــی    اسفنـــــــــــــدمد

4)  قــــاســـــــم    افضــلی حاجی دلا

5)  امیرمحمـــــد    امیرمختـــــــــاری
6)  عــزیــــــزالله    بــــــابــــــایــــــی
7)  کــــــــوروش    بقــــاییـــــــــــــان
8)  محمـــــــــود    بهـــــــــــــرامـــی
9)  محمـــــــــــد    بهـــــــــــــــــزادی
10) میـــــــــــلاد    جمــــــــــالی زاده
11) سهیـــــــــل    جــــــــــــــوکــــار
12) نـــــــــویـــن    جهــــــــانــگـــــرد
13) محمـدرضـــا    حســــــــــــن زاده
14) هـــــــــدایت    حسنـــــــــــــــــی
15) عبــــــــــاس    حسنــــــی نجــار
16) امیـــــررضــا    رضــــــــــــــایـــی
17) ســاســـــان    رضـــــــــاییان تبار
18) شــــــــاهین   زمــــــــــانی مقدم
19) ســاســـــان    ســعـــــــــــــادتی
20) ســاســـــان    شــکـــــــــــــــری
21) مهــــــــــدی    شیـــــــخ معتمدی
22) ایمـــــــــــان    شیــــــــــــــــــرزاد
23) پیمـــــــــــان    صــــــــــــــــــوفی
24) حسیـــــــــن    غــــــــــــــــــلامی
25) محمـــــــــــد    فـــاضـــلـــــــــــی
26) فــاضـــــــــل    فــــاضــلـــــــــــی
27) میــــــــــــلاد    قـــاسمـــــــــــــی
28) نیمــــــــــــــا    قـــربـــــــــــــــانی
29) محمــــدعلی   کربلایی زاده میرکلایی
30) علیـــــرضــــا   کــوهستـــــــــانی
31) بهنــــــــــــام    گــلــــــــــــــــردی
32) حسیـــــــــن    محسنـــــــــــــــی
33) مهــــــــــران    مـــوســـــــــــــوی
34) رضــــــــــــــا    نــــــــــــــــــوروزی
35) پـــرویـــــــــز    نــوشیـــــــــروانی
36) محمــــــــــــد   ولــــــــــــی پــــور
37) فـــرشـــــیــد   ولایــــــــــــــــــــی

کـــــــلاس سوم ( ج )
1)  پــژمـــــــــان    اسکـــــی نــــژاد

2)  پــــــوریـــــــا    امیـرحیـدری اسکی

3)  پـــژمــــــــان    بـــرزگــــــــــــــــر

4)  سجــــــــــاد     پهـــــــلوانــــــــی

5)  امیـــــــــــــن    حسـن زاده لاریجانی

6)  پـــــــویــــــــا    حیـــــــــــــــــدری

7)  محمـدصـادق   حیـــــــــــــــــدری

8)  امیــــــــــــــن   خـــــــــــــــــــادم

9)  میثـــــــــــــم    رحیمــــــــــــــــی

10) میـــــــــــــلاد   رمضــــــــــان پـور

11) احمـــــــــــد   رنجبـــــــــــــــــــــر

12) رضـــــــــــــا   ســــــــــــــــاعــی

13) مهــــــــــدی   سعـــــــــادتی نیا

14) مجیـــــــــــد    شعبــــــــــــــانی

15) پــــویـــــــان    شیـــــــــــــــردل

16) حسیـــــــــن   شیـــــــــــــرزادی

17) احمــــــــــــد   علـــــی زادگــــان

18) امیـــــــــــــد    عمـــــــــــــــــــاد

19) فـــرهـــــــاد    فتحــــــــــــــــــی

20) رامیـــــــــــن   قــــربـــــــان نژاد

21) پــــــــــــوریا    کیـــــــــاپور هاره

22) مهـــــــــرزاد    گــــــــــــــــزانی

23) حســـــــــام    لالـــــــه وایــــــی

24) علــــــــــــی   محمـــــــــــــدزاده

25) نیمـــــــــــــا   محمـــــودی کارگر

26) ابوالفضــــل   مــــــــــددی نیاکی

27) میـــــــــــلاد   ملــــــکــــــــــــــی

28) مــهـــــــران   مهجـــــــــــــــــوری

29) میـــــــــــلاد   نظــــــــــــــــــــری

کـــــــلاس  اول    بشارت
1)  امیرحسیـن    ابراهیـــــــمــی

2)  فــــــــــــراز    افتخــــــــــــــار

3)  آرمیــــــــــن   ایــــــــــــــــــاز

4)  آرمیــــــــــن   باطبــــــــــــــی

5)  ولــــــی الله   پــــــــــــــولادی

6)  بـــرنــــــــــا    تــوکلــــــــــــی

7)  عمـــــــــــاد    ثـــانــــــــــــــی

8)  آرمــــــــــان    حسینـــــــــــی

9)  امیرحسیـن    حسینــــــــــــی

10) سیامـــــک   حیــــــــــــــــدری

11) محمـدرضـا    خـــالق پنــــــاه

12) علــــــــــی   خانعلــــــی زاده

13) پــوریــــــــا    دریــــــــابـــــاری

14) فــــــرشاد    ده پنـــــــــــــــاه

15) معیــــــــن    ده پنـــــــــــــــاه

16) احســـــان    رســـــــــــــالتی

17) یاســـــــــر    زاهـــدیـــــــــان

18) علــــــــــی    زیــــــــــــــــاری

19) ســــــروش   ســــــــــــــالار

20) سینـــــــــا    سیفیـــــــــــان

21) علی اکبـــر   شهســــــواری

22) نیمـــــــــــا    غفــــــــــــــاری

23) میــــــــــلاد   مــوســــــــــوی

کـــــــلاس سوم    بشارت
1)  بهنــــــــــام   آبــــــــــــــــــاد

2)  مهیـــــــــار    اســــــــــــــدی

3)  جـــــــــواد     اشــــــــــــرفی

4)  امیـــــــــــر    اورنـــــــــــــــده

5)  مهـــــرشاد   آهنجـــــــــــــان

6)  معیــــــــــن   بنــــی هاشمی

7)  علـــــــــــی   تــوکلـــــــــــــی

8)  مهـــــــــران   جعفـــــــــــــری

9)  محمــــــــــد   حسیـــــن زاده

10) افشیـــــــن   حسینــــــــــــی

11) حسیـــــــن   حسینـــــــــــــی

12) پیــــــــــــام   حقیقــــــــــــــی

13) بهـــــــــــزاد   حیـــــــــــدرزاده

14) نصیـــــــــــر   رضـــــــــــاپــــور

15) فرشیــــــــد    روحــــــــــــــــی

16) فـــــــــــربد    شــــاهنــــــــــده

17) فرشیـــــــد    شـــــــــــــریـــف

18) محمـدرضــا    صــــــــــــــــالحی

19) محمـدعلـی   طــــــــــــــــریقی

20) فــــــــــــواد   عقـــــــــــــــاپــور

21) محمــــــــــد   فتحــــــــــــــــــی

22) رضــــــــــــا    قـــــــــــــــــــادری

23) مجتبـــــــی    کیــــــــــــــــــانی

24) آرمیـــــــــن    معتمــــــــــــــــدی

25) سعیـــــــــد    منفـــــــــــــــــــرد

26) پــژمــــــــان   مــوســـــــــــــوی

27) محمـدرضـا     مهـــــــــــــدی زاده

28) شرویـــــــن    میــــــــــــــــرزایی

29) اسماعیــــل   نارنجــــــــــــــــــی

30) بهنــــــــــام    نصیـــــــــــــــــری

31) محمـــــــــد    هـــاشمـــــــــــــی

32) کوشـــــــــا    یــوسفـــــــــــــــی

33) محمـــــــــد   یــوسفــــــــــــــــی

 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۱)

 • حسام نادعلی نژاد عمران
 • سلام.سعید منفرد (نفر25 ام کلاس سوم بشارت) 11 ابان 94 در حادثه تصادف فوت کرد.فردا پنج شنبه ساعت9 تا 11 تکیه نیاکی مجلس سومشه ساعت 14 هم امامزاده ابراهیم سر مزارش مراسم دارن.ایشون دانشجوی ارشد رشته عمران بود

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی