دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

   اسامی دانش آموزانی که در پرسش و امتحانات مختلف ، نمره بالا در کلاس را بیاورند در اینجا قرار می دهم.
و هم چنین نمرات کسانی که نسبت به قبل پیشرفت داشته اند.
باشد تا دیگران نیز تشویق شوند... ( سال تحصیلی 95 - 94 )

***  دوشنبه 19 بهمن 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( ب )

   امیـــــــــــن    نجــــــــــــــاری    20

   رُهـــــــــــام    حاجــی اندواری   20

   مهــــــــــدی   پاک طینـــــــــت    20

   علــــــــــــی   جعفـــــــــــــــری   18

   ابوالفضـــــل   ابراهیمــــــــــــی   18

   رادیـــــــــــن   مصــــــــــــــــدق    18

   آریــــــــــــــا    لاری                       18

   آرتــــــــــــــا    یکه لَـــــــــــــــــر    18

   احمدرضـــــا    سبزعلی پــــــــور   18


***  دوشنبه 19 بهمن 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( الف )

   آرش              ایــــــــــــــزدی   20

   احمــــــــــد    احمـــــــــدزاده  20

   آرویــــــــــن    اســــــــــــــدی   20

   محمـدمهدی   ذاکــــــــــــــری    20

   عرفـــــــــان   یزدانــــــــــــــی    20

   امیرعلــــــی   حبیبــــــــــــــی    20

   علـــــــــــــی   مجیدیـــــــــــان    20

   علـــــــــــــی    صبـــــــــــــوری   20

   ارشـــــــــــک    علی نیــــــــــــا    19

   محمدارشیـا      ناصـــــــــــــری     19

   امیررضـــــــا     اکبــــــــــــــــری     18

   حسیــــــــن     بهـــــــــــــــزادی    18
 
   طـــــــــــــــه     بهـــــــــــــــزادی    18***  شنبه 17 بهمن 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هشتم ( الف )

   حسیـــــــــن    احمدی پـــــــــــــــور   20

   امیرمهـــــدی   غلامــــــــــــــــــــــی   17

   امیرعلـــــــی   علی نـــــــــــــــــژاد    17

   امیرحسیــــن   مهـــــــــــــــــــــدوی    17

   علــــــــــــــی    کاظم پــــــــــــــــور     17
***  یکشنبه 11 بهمن 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هفتم ( 105 )

   ا***  چهارشنبه 7 بهمن 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( الف )

   کیهـــــــــــــان    باطبــــــــــــــی   20

   حسیـــــــــــن     کرامتــی فـــــر   20

   ارشــــــــــــک     علی نیـــــــــــا    20

   علـــــــــــــــی    مجیدیـــــــــــان    20

   علــــــــــــــی     صبـــــــــــــوری   20

   آرش                   ایـــــــــــــــزدی    20

   حسیـــــــــــن     بهـــــــــــــزادی    20

   آرویــــــــــــــن     اســــــــــــــدی    20

   محمدارشیـــــا     ناصـــــــــــــری    20

   عرفـــــــــــــان     یزدانـــــــــــــی    20

   احمـــــــــــــــد     احمــــــــــدزاده    20

   مهــــــــــــرداد     مسعــــــــــودی   19/5

   کیـــــــــــــاوش    فــــــــــــــــولاد   19/5

   محمدحسیــــن     فــــــــــــــــلاح      19

   علـــــــــــــــــی     حقگـــــــــــــــو      19

   ارشیــــــــــــــــا    ترابـــــــــــــــی      19

   امیررضــــــــــــا     اکبـــــــــــــــری      19

   محمــــــــــــــــد    علیــــــــــــــزاده     19***  چهارشنبه 7 بهمن 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( ب )

   کوهیـــــــــــار   غلامحسیـن زاده   20

   عرشیـــــــــــا    حسینـــــــــــــی   20

   شایــــــــــــان   مسعـــــــــودزاده   20

   ابوالفضـــــــل    ابراهیمــــــــــــی   20

   آریـــــــــــــــــا     لاری                      20

   احمدرضــــــــا     سبزعلیپـــــــــور    20

   علــــــــــــــی     جعفـــــــــــــــری   20

   رادیــــــــــــــن    مصـــــــــــــــدق    20

   حســـــــــــــن    تیـــــــــری خطیر    20

   آیدیــــــــــــــن     قنبـــــــــــــــری    19/5

   مهـــــــــــــدی     پاک طینــــــــت    19/5

   امیرمحمــــــــد     فــاطمـــــــــی     19***  شنبه 6 بهمن 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هشتم ( 201 )

   ایمـــــــــــــان     یعقوبـــــــــــــــی   20

   دایـــــــــــــــــا     سیفــــــــــــــــی   20

   علـــــــــــــــی     رحیمـــــــــــــــی    20

   مهــــــــــــــراد     رمضـــانــــــــــی  19/5

   پارســــــــــــــا     ذبیـــــــــــــح زاده  19/5

   توانـــــــــــــــــا     گشتاسبـــــــــی   19/5

   سپهـــــــــــــــر     ســـــــــــــــــالار     19

    پوریــــــــــــــــا      پاکنـــــــــــــــــام     19

    امیرمحمـــــــــد     فضلــــــــــــــــی      19

    محمدرضـــــــــا      اســــــــــــــــدی      19

    علـــــــــــــــــی      قبـــــــــــــــــادی    18/5

    مهــــــــــــــــدی     فقــانـــــــــــــــی     18/5

   مهــــــــــــــــدی      رجبــــــــــــــــــی     18

   امیـــــــــــــــــــن      آذر گشســــــــب     18

   محمدجـــــــــــواد     فتحــــــــــــیــان       18***  شنبه 12 دی 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( ب )

   ابوالفضــــــل     ابراهیمـــــــــی   20

   مهــــــــــــدی    پاک طینــــــــت     20

   رهــــــــــــــام    حاج انــــــدواری   20

   آیدیــــــــــــــن    قنبــــــــــــــــری    20

   آریـــــــــــــــــا     لاری                     20

   امیــــــــــــــــن    نجــــــــــــــاری    20

   احمدرضـــــــــا    سبزعلی پـــــور   19/75

   رادیــــــــــــــن     مصــــــــــــــدق    19/75

   آرتــــــــــــــــــا     یکه لـــــــــــــــر   19/75

   امیرمحمــــــــد     فاطمــــــــــــی   19/25

   ابوالفضــــــــــل     صــــــــــــــــابر      19

   نویــــــــــــــــــد     عسگریـــــــــان     18/5

   امیررضــــــــــــا     اســـــــــــــــدی   18/25

   حســـــــــــــــن     تیــــــــری خطیر    18

   مجیـــــــــــــــــد     علیـــــــــــــزاده     18

   ابوالفضـــــــــــل    فاضل تبــــــــــار     18

  ***  شنبه 12 دی 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( الف )

   احمـــــــــــــد      احمــــــــــدزاده    20

   آرویـــــــــــــن      اســـــــــــــــدی   20

   ارشـــــــــــک      علی نیـــــــــــــا    20

   علــــــــــــــی     مجیدیـــــــــــــان    20

   علـــــــــــــی      صبـــــــــــــــوری   19/5

   طـــــــــــــــــه     بهـــــــــــــــزادی   19/25

   امیرعلــــــــی     حبیبـــــــــــــــــی   19/25

   امیرحسیـــــن     رجبـــــــــــــــــی    19/25

   آرش                    ایــــــــــــــــــزدی  18/75

   پویـــــــــــــان      شاهنــــــــــــوری   18/75

   محمدارشیــا       ناصـــــــــــــــــری   18/75

   امیررضـــــــــا      اکبــــــــــــــــــری   18/5

   حسیـــــــــــن     بهــــــــــــــــــزادی   18/5

   علـــــــــــــــی      حقگـــــــــــــــــــو   18/5

   عرفــــــــــــان      یزدانـــــــــــــــــی     18/5

   محمدمهــــدی     ذاکــــــــــــــــــری     18/25


   علـــــــــــــــی     جوکـــــــــــــــــــار     18

   حسیــــــــــــن     کرامتی فـــــــــــــر     18

   محمـــــــــــــد      علیــــــــــــــــزاده     17/75

   ارشیـــــــــــــا      ترابـــــــــــــــــــی      17/5
 
   محمدحسیـــن     فــــــــــــــــــــلاح      17/5

   امیرمحمــــــــد     منصـــــــــــــــوری    17/5
    ***  شنبه 12 دی 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هشتم ( الف )

   حسیــــــن     احمدی پــــــــور    20

   مرتضـــــی     حسینــــــــــــی   20

   امیررضـــــا     روستـــــــــــایی   20

   مهـــــــــراد    شعبان پـــــــــور    20

   مرتضــــــی     علایی نـــــــژاد    20

   امیرمهـــدی    غلامـــــــــــــــی   20

   امیرحسیــن     فتوحـــــــــــــی   20

   علــــــــــــی     کاظم پــــــــــور    20

   امیرهــــادی    لطیفــــــــــــــی    20

   محمـــــــــــد     مهاجـــــــــــری    20

   امیرحسیـــن    مهــــــــــــــدوی    20

   پوریـــــــــــــا     نصیـــــــــــــری     20

   علـــــــــــــی      جعفــــــــــــری     19

   حسیــــــــــن     رضــــــــــــــایی     19

   سهیـــــــــــل    سبزی کــــــــــار     19

   آرویــــــــــــن     خــــــــــــــــرمی     19

   امیرعلـــــــی      علی نـــــــــــژاد     18

   علیـــــــرضـــا    مهربــــــــــــــــان      18

   ***  شنبه 12 دی 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هشتم ( 201 )

   ایمــــــــــــان     یعقـــــــــــــــوبی    20

   مهــــــــــــراد     رمضــــــــــــــانی     19

   امیــــــــــــــن    آذرگشســـــــــب     18

   دایــــــــــــــــا     سیفــــــــــــــــی     18

   توانـــــــــــــــا     گشتاسبــــــــــی     18


***   شنبه 19 دی 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هفتم ( 105 )

   مهـــــــــــــدی     الیاســـــــــــــی    20

   علیرضـــــــــــا     احمـــــــــــــــدی    20

   مبیـــــــــــــــن     رئیس پــــــــــــور   20

   محمدحسیــــن    رودی                      19

   محمــــدمهــدی    فـــــــــــــــــــلاح     19

   محمدحسیـــــن    روح الله تبـــــــــار    18

   پارســــــــــــــــا     شهـــــــــــــــابی    18


***  سه شنبه 23 آذر 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هشتم ( 201 )

   ایمـــــــــــان   یعقوبــــــــــــــــی   20

  علیرضــــــــــا   رضـــــــــــــــــایی   20

   مهـــــــــــدی   فغـــــــــــــــــانی    20

   پوریـــــــــــــا    پاکنــــــــــــــــام     19

   توانــــــــــــــا   گشتاسبـــــــــی     19

   سپهـــــــــــر    ســـــــــــــــــالار    19

   علــــــــــــی    قبـــــــــــــــــادی     19

   مهـــــــــــدی   رجبــــــــــــــــی     19

   دایــــــــــــــا    سیفـــــــــــــــی     19

   پارســــــــــا    ذبیـــــــــــح زاده      18

   مهـــــــــراد     رمضـــــــــــــانی     18

   علـــــــــلی    رحیمـــــــــــــــی     18

   امیـــــــــــن    آذرگشســـــــب      18

  


***  یک شنبه 15 آذر 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هفتم ( 105 )

   مهـــــــــــدی   الیاســــــــــــــی   19/5

   محمد مهـدی   فــــــــــــــــــلاح     19

  
محمدحسین   روح الله تبــــــــار   18/5

   پارســــــــــــا   شهابـــــــــــــی     18


***  سه شنبه 3 آذر 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هشتم ( 201 )

   محمدرضــــــا      اســــــــــــــدی     20

   ایمــــــــــــان       یعقوبــــــــــــی   19/5

   توانــــــــــــــا      گشتاسبــــــــی  19/5

   مهـــــــــــدی     رجبــــــــــــــــی     19

   علــــــــــــی     قبــــــــــــــــادی  18/5

   رضــــــــــــــا    سبزعلی پـــــور   18/5

   علــــــــــــی    رحیمـــــــــــــی      18

   علیرضــــــــا    رضـــــــــــایـــی     18

   هانــــــــــی    گیلانـــــــــــــــی    18***  یکشنبه 1 آذر 1394 ... نخبگان  ***
                   
                    هفتم ( 105 )

   محمدحسیـن    رودی               19

   مهدــــــــــدی    الیاســـــــی   18/5

   سپنتــــــــــــا    صمیمـــــــی   18/5

   محمدحسیـن    روح الله تبـــار    18***  سه شنبه 26 آبان 1394 ... نخبگان  ***
                   
                    هفتم ( 105 )

   پارســـــــــــا     شهـــــــــــــــــابی   20

   محمدحسین     رودی                        20

   مهـــــــــــدی     الیــــــــــــــــاسی    20

   محمدمهــدی     فـــــــــــــــــــــلاح    20

   ایلـیـــــــــــــا     رجــــــــــــــــــایی    20

   مبیـــــــــــــن    رئیس پــــــــــــــور    20

   روزبــــــــــــه    رنجبـــــــــــــــــــــر    20

   محمدحسیـن    روح الله تبـــــــــــار    19***  شنبه 30 آبان 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                هفتم ( ب ) میان نوبت اول

   امیـــــــــــــن     نجـــــــــــــــــــاری   20

   آیـــدیـــــــــن     قنبـــــــــــــــــــری    19

   شایـــــــــــان    مسعــــــــــود زاده   18

   مهــــــــــــدی    پاک طیــــــــــــنت    18

   علــــــــــــــی    فرجــــــــــــــــــی    17

   آرتــــــــــــــــا    یکه لـــــــــــــــــــر    17

   ابوالفضـــــــل    صابـــــــــــــــــــــر    17

   آریـــــــــــــــــا    لاری                         17***  شنبه 30 آبان 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                هفتم ( الف ) میان نوبت اول

   آرش           ایــــــــــــــزدی   20

   آرویـــــــن    اســـــــــــــدی    20

   علـــــــــی   مجیدیــــــــــان   19/5

   پویـــــــــان   شاهنـــــــوری   19/5

   عرفـــــــان   یـــــــــــــزدانی   18/5

   احمـــــــــد   احمــــــــــدزاده   18/5

   امیرحسین   رجبــــــــــــــــی    18

   ارشـــــــک   علی نیـــــــــــــا    18

  ***  شنبه 30 آبان 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                هشتم ( الف ) میان نوبت اول

   حسیــــــــــن     احمـــــــــدی پور   20

   مهــــــــــــراد    شعبان پـــــــــــور   20

   علـــــــــــــی    جعفـــــــــــــــــری   20

   علـــــــــــــی    کاظم پــــــــــــــور   20

   امیرمهـــــدی    غــــــــــــــــــلامی   20

   امیررضــــــــا    روستـــــــــــــــایی   20

   امیرحسیــــن   مهـــــــــــــــــــدوی   20

   محمـــــــــــــد   مهــــــــــــــــاجری   19

   مرتضــــــــــی   علایــــــــــــی نژاد   19

   امیرهــــــــادی   لطیفــــــــــــــــی    19

   پوریـــــــــــــــا    نصیـــــــــــــــــری   19

   مرتضــــــــــی    حسینـــــــــــــــی   19

   نیمــــــــــــــــا     طالبـــــــــــــــــی   19

   احمــــــــــــــد     وهاب نیـــــــــــــا    19

   علیرضــــــــــا     رنجبـــــــــــــــــــر    18

   علیرضــــــــــا     مهـــــــــــــــــربان    18

   حسیــــــــــن     رضـــــــــــــــــایی    18

   آرش                  نصیــــــــــــــــری     18

   مبیـــــــــــــن     خـــــــــــــــرمانی    18

   امیرحسیــــن    فتــــــــــــــــوحی    18

   آرویــــــــــــن     مصـــــــــــــــــلح    18***  شنبه 16 آبان 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هشتم ( 201 )

   مهـــــــــــــــراد     رمضــــــــــــانی    20

   ایمــــــــــــــــان    یعقــــــــــــــوبی    19

   امیــــــــــــــــن     آذرگشســــــــب   18/5

   امیرمهــــــــدی     نائیجـــــــــــــــی   18/5

   پارســــــــــــــا     ذبیـــــــــــــح زاده   18/5

   علــــــــــــــــی     باقــــــــــــــــــری     18

   دایــــــــــــــــــا     سیفـــــــــــــــــی     18

   مهــــــــــــــدی     رجبـــــــــــــــــــی     18***   شنبه 16 آبان 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هفتم ( 105 )

   محمدحسیـــن    روح الله تبـــار    20

   مهــــــــــــــدی    الیــــــــــاسی  19/5

   مبیــــــــــــــــن    رئیس پـــــــور   19/5

   حامــــــــــــــــد    صـــــــــــالحی  19/5

   علیرضــــــــــــا     احمـــــــــــدی  19/5

   ایلیـــــــــــــــــا     رجـــــــــــــایی    19

   پارســــــــــــــا     شهــــــــــــابی    19

   مهــــــــــــــدی    مهــــــــــــــدوی  18/5

   دانیــــــــــــــال     آریانـــــــــــــــــا  18/5

   روزبـــــــــــــــه    رنجبـــــــــــــــــر  18/5

   مهــــــــــــــــاد     هاشمـــــــــــی     18


***  سه شنبه 12 آبان 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هشتم ( 201 )

   شاهــــــــــــرخ     ثقفــــــــــــی   19/5

   مهـــــــــــــــراد     رمضــــــــانی   19/5

   توانــــــــــــــــــا     گشتاسبــــی  19/5

   ایمـــــــــــــــــان    یعقـــــــــوبی   19/5

   سپهــــــــــــــــر    ســــــــــــــالار    19

   پوریــــــــــــــــــا    پاکنــــــــــــــام    19

   هانــــــــــــــــی    گیــــــــــــــلانی   19

   مهــــــــــــــــدی    رجبـــــــــــــــی   18/5

   امیــــــــــــــــــن    آذرگشســــــب    18/5

   دایـــــــــــــــــــا     سیفــــــــــــــی   18/5

   علـــــــــــــــــی     قبــــــــــــــــادی  18/5

   علیرضـــــــــــــا     رضـــــــــــــــایی    18***  دوشنبه 11 آبان 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هشتم ( الف )

   امیرمهــــــــــدی   غلامـــــــــــی   20

   علــــــــــــــــــی   کاظم پــــــــور   20

   مهـــــــــــــــــراد   شعبان پــــــور   20

   حسیـــــــــــــــن    احمـــــدی پور   20

   امیرحسیــــــــن     فتوحـــــــــــی   20

   پوریــــــــــــــــــا    نصیـــــــــــــری   20

   امیرحسیـــــــــن    مهـــــــــــــدوی  19/5

   محمـــــــــــــــــد     مهاجـــــــــــری   19/5

   امیرعلــــــــــــی    علی نــــــــــژاد   19/5

   مرتضـــــــــــــی    علایی نــــــــژاد   19/5

   علیرضــــــــــــــا     مهــــــــــــــربان     19

   علیرضــــــــــــــا     رنجبـــــــــــــــــر  18/5***   شنبه 9 آبان 1394 ... فروغ دانش  ***
                   
                            ششم ( الف )

   محمدرضـــــا     کمـــــــــــــــالی   20

   امیرحسیـــن      صداقــــــــــــت   19/5

   عرفــــــــــان     جعفـــــــــــرزاده    19

   رامیــــــــــــن    قلی پـــــــــــــور   19

   اوشیــــــــــدر   سیفــــــــــــــــی   18

   ابوالفضـــــــل   طاهری پـــــــــور   18

   فاضـــــــــــــل   عزیـــــــــــــــــی   18

   پارســــــــــــا    نیکخــــــــــــــواه   18

  


***  یک شنبه 10 آبان 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هفتم ( 105 )

   مهـــــــــــــدی    الیـــــــــاسی   20

   محمدحسیــن    روحالله تبــــار  19/5

   روزبــــــــــــــه    رنجبــــــــــــــر  19

   محمدمهـــــدی   فــــــــــــــــلاح   19

   سپنتــــــــــــــا    صمیمــــــــــی   18/5

   پارســــــــــــــا    شهابـــــــــــــی   18***  شنبه 9 آبان 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( الف )

   آرش             ایــــــــــــــــزدی  20


   کیــــــاوش    فــــــــــــــــولاد   20

   علــــــــــی    مجیـــــــــــدیان   19

   آرویـــــــــن    اســــــــــــــدی   19

   حسیـــــــن    پژومـــــــــــــان    19

   علـــــــــــی   جوکــــــــــــــار     18

   امیرحسیـن   رجبـــــــــــــــی    18***  سه شنبه 5 آبان 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هشتم ( 201 )

   توانـــــــــــــا     گشتاسبــــــــــــی   20

   ایمـــــــــــان     یعقوبـــــــــــــــــی    20

   دایــــــــــــــا      سیفــــــــــــــــــی    20

   علــــــــــــی      باقــــــــــــــــــــری    20

   شاهـــــــرخ      ثقفـــــــــــــــــــــی     20

   مهـــــــــــدی     قربانـــــــــــــــــــی     20

   سپهــــــــــــر     ســـــــــــــــــــــالار     19

   پوریــــــــــــــا    پاکنــــــــــــــــــــــام     18

   محمدجــــــواد    فتحیــــــــــــــــــان      18

   مهــــــــــــــراد    رمضــــــــــــــانــی     18

   هــــــــــــــانی    گیــــــــــــــــــلانی      18


***  دوشنبه 4 آبان 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( ب )

   آیدیــــــــــــن    قنبـــــــــــــــری   18/5

   آرتـــــــــــــــا    یکه لـــــــــــــــر     18

   شایــــــــــان    مسعــــــــودزاده   18

   مهـــــــــــدی   پاک طینـــــــــــت    18

   رهــــــــــــام    حاج انـــــــدواری    18

   مجیـــــــــــــد   علیــــــــــــــــزاده   17***  سه شنبه 28 مهر 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هشتم ( 201 )

   مهـــــــــــــــراد   رمضــــــــــانی     19/5

   دایــــــــــــــــــا    سیفــــــــــــی       19

   علیرضــــــــــــا    رضـــــــــــــایی    18/5

   ایمــــــــــــــان     یعقــــــــــــوبی   18/5

   مهـــــــــــــدی     رجبـــــــــــــــی      18

   توانــــــــــــــــا     گشتاسبــــــــی    18

   امیــــــــــــــــن    آذرگشســـــــب     18

   ....................     نائیجـــــــــــــــی     18


***  دوشنبه 27 مهر 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( الف )

   پویــــــــــــــان    شاهنــــــــوری   20

   کیــــــــــاوش    فــــــــــــــــولاد   20

   حسیــــــــــن    بهــــــــــــــزادی   20

   عرفــــــــــان    یزدانــــــــــــــی    20

   محمدحسین    فـــــــــــــــــــلاح   20

   آرویـــــــــــن    اســـــــــــــــدی    20

  ارشــــــــــک    علی نیــــــــــــا     20

  احمــــــــــــد    احمــــــــــدزاده    20

  آرش                ایـــــــــــــــزدی    20

  حسیـــــــن     کرامتی فـــــــر     20

  طــــــــــــه     بهــــــــــــــزادی     20


***  دوشنبه 27 مهر 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( ب )

   ابوالفضـــــل    ابراهیمـــــــی    20

   رادیـــــــــــن    مصــــــــــــدق    20

   ابوالفضـــــل    صــــــــــــــابــر    20

   آریــــــــــــــا       لاری                 20

   مجیــــــــــــد     علیــــــــــزاده    20

   عرشیـــــــــا     حسینــــــــــی    20


***  یکشنبه 26 مهر 1394 ... نخبگان  ***
                   
                            هفتم ( 105 )

   پارســــــــــا     شهابــــــــــــــی   20

   ایلیـــــــــــــا     رجــــــــــــــــایی   20

   مهــــــــــدی    الیــــــــــــــــاسی  20

   محمدمهـدی    فـــــــــــــــــــــلاح   20

   سپنتــــــــــا     صمیمـــــــــــــــی   20

   امیرحسیــن     راعـــــــــــــــــــی   20

   حامــــــــــــد    صالحـــــــــــــــــی   20

   محمدحسین    روح الله تبــــــــــار    20

   مبیــــــــــــن    رئیس پـــــــــــــــور   20

   روزبــــــــــــه   رنجبـــــــــــــــــــــر    19

   علیرضـــــــــا    احمــــــــــــــــــدی    19

   علـــــــــــــی   خـــــــــــــــــــادمی    19

   محمــــــــــــد   ســــــــــــــــــــــرخ    19

   دانیــــــــــــال   آریانــــــــــــــــــــــا      18

   رضـــــــــــــــا   نـــــــــــــــــــــــوری    18

   امیررضــــــــا    محمـــــــــــــودزاده     18***  شنبه 25 مهر 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هشتم

   علــــــــــی   کاظم پــــــــــــــور   20

   پوریـــــــــــا   نصیــــــــــــــــری   19/5

   علــــــــــی   جعفـــــــــــــــــری   18/5

   امیرحسیـن   مهـــــــــــــــــدوی   18/5

   امیرحسیـن   فتوحــــــــــــــــی   18/5

   امیرعلــــی    علــــی نـــــــــژاد   18/5

   امیرمهـــدی   غـــــــــــــــــلامی     18


***  شنبه 25 مهر 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( ب )

   عرشیــــــــــــــا     حسینــــــــــی   20

   امیــــــــــــــــــن    نجــــــــــــــاری  19/5

   آرتــــــــــــــــــــا     یکه لــــــــــــــر  18/5

   امیرمحمــــــــــد    فاطمـــــــــــــی    18***  شنبه 25 مهر 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هفتم ( الف )

  امیرحسیــــــن     رجبــــــــــــــــی   20

  محمدارشیـــــا     ناصـــــــــــــــری   20

  احمــــــــــــــــد     احمــــــــــدزاده   19/5

  آرش                     ایــــــــــــــــزدی    19

  علــــــــــــــــی     صبــــــــــــــــوری   19

  پویــــــــــــــــان     شاهنـــــــــوری  18/5*** سه شنبه 21 مهر 1394 ... غیردولتی نخبگان  ***
                   
                            هشتم ( 201 )

  محمدجواد     فتحیـــــــــــــــــان    19

  هــانــــــی     گیـــــــــــــــــلانـی   19

  توانـــــــــا     گشتاسبــــــــــــی   18

  علـــــــــی    قبــــــــــــــــــــادی   18

  دایـــــــــــا    سیفـــــــــــــــــــی   18

  مهــــــــراد    رمضــــــــــــــــانی   18

  شاهـــــرخ    ثقفـــــــــــــــــــــی   18*** سه شنبه 21 مهر 1394 ... غیردولتی نخبگان  ***
                   
                            هفتم ( 105 )

  پارســـــــــــا     شهـــــــــــــابی   20

  حامـــــــــــــد     صالحــــــــــــی   20

  رضـــــــــــــــا     نـــــــــــــــوری   20

  ایلیـــــــــــــــا     رجایـــــــــــــی   20

  مهــــــــــــدی    الیــــــــــــاسی   20

  روزبـــــــــــــه    رنجبـــــــــــــــر    20

  علـــــــــــــی     خــادمـــــــــــی   19

  دانـیــــــــــال     آریانـــــــــــــــــا    18  


*** دوشنبه 20 مهر 1394 ... تیزهوشان  ***
                   
                            هشتم الف

  امیرحسیـــن    مهــــــــــدوی   20

  پوریـــــــــــــا    نصیـــــــــــری   20

  علیرضـــــــــا    رنجبــــــــــــــر   20

  احمــــــــــــد    وهاب نیـــــــــا   20

  حسیـــــــــن    رضـــــــــــایی    20

   محمــــــــــد    مهاجـــــــــری    20

  آرش                نصیــــــــــــری   20

  جــــــــــــلال   جبــــــــــــــاری   20

  امیرعلــــــی    علی نــــــــژاد   20

  مهــــــــــرداد   غضنفـــــــــری   20

  آرویــــــــــــن   مصلـــــــــــــح    20

  امیرهــــادی    لطیفــــــــــــی   20

  امیرحسیــن    فتـــــــــــــوحی   20

  علــــــــــــی   کاظم پـــــــــــور   20

  علیرضــــــــا   مهــربـــــــــــــان   20

  مرتضـــــــی   علایـــــــی نــژاد   20

  امیرحسیــن   بـــــــــــزرگ زاده   20

  حسیــــــــن    احمدی پـــــــــور    20

  علــــــــــــی    جعفـــــــــــــــری   20

  مرتضـــــــی    حسینـــــــــــــی    20

  سهیـــــــــل    سبزی کـــــــــار    20

  امیرمهـــــدی   غلامــــــــــــــی    20

  امیررضــــــــا    روستــــــــــایی   20

  نیمــــــــــــــا     طالبــــــــــــــی   20

  مهـــــــــــراد    شعبان پـــــــــور   20

  مبیــــــــــــن    خـــرمــــــــــانی   20
 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۱۵۲)

به صورت اتفاقی این وبلاگ را ددیم. تبریک به دانش آموزانی که چنین معلمی دارند. تو کلاس ما یک نفر هم 20 نمی گرفت  محض نمونه :)
خخخخ این همه بیست مگه میشه؟مگه داریم؟
 • سلامی دیگر
 • دبیر تمارین و امتحانات هشتم کجاس؟
 • امیرعلی حبیبی
 • سلام لطفا نتایج امتاحان امروز رو قرار بدین مال هفم الف رو 
  ممنون
  سلام لطفا نتایج امتحان کلاس هفتم الف را بگذارید ممنون
  پاسخ:
  سلام ..................... هر وقت تصحیح شد به روی چشم

  سلام

  پاسخ:
  علیک

  افرین حسودیم شد...

 • احمد احمدزاده
 • ممنون که نمره ی ما رو هم گذاشتین
  پاسخ:
  سلام بر احمد عزیز

  خواهش می کنم .........

  امیدوارم همیشه اسمت باشه
 • امیرحسین رجبی
 • برای اطلاع رسانی قویتان ممنون

  پاسخ:
  ســــــــــــــلام .................. ممنون

  چه اصطلاحی ....... ههههه
  chera asami hame danesh amooz ha ro nemizarin?
  پاسخ:
  سلام .............. خب اونایی که کم شدن خجالت میکشن و خوبیت نداره

  باشه وقتی که همه نمره خوبی آوردن
  mamnoon az etela resani khoobetan
  mamnoon az etela resani khoobetan
  mamnoon az etela resani khoobetan
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام

  خواهش

  دبیر کی میزارین؟
  دبـــــیــــر ســــلــــام پـــس کــــی ایــــن نـــمــــــراتــــو مـــــیـــــزاریــــــن؟؟؟؟؟مــــــرســـــی از زحــــــمــــــاتــــی کــه بــرای مــــا مـــی کـــشــــید
  دبیر اون اولین نمرات که از کلاس ما همه 20 شدن جریانش چیه
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام

  جریانی نداره ........ خب بیست شدین دیگه

  همه درسخون شدین ......  هههههههههههههههه

 • مرتضی حسینی
 • سلام.دبیر نمرم کمتر از 16 که نشد ؟
  پاسخ:
  سلام بر مرتضی عزیز

  نه ..... فردا می بینی
  سلام دبیر مرسییییییییییییییییییییییی
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام ................... خواهش
  سلام.دبیر نمرم کمتراز 16 شد ؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام ................... اشتباهات بیخود زیاد داری

  15/25 ............. امیدوارم در امتحانات بعدی بهتر بشی
  پس نمره من کو احمدی پور کو شعبانپور کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  سلام ................... اینطور که تو میگی ، لابد یادم رفته نمره 20 شماهارو بزارم !

  هههههههههههههههه
  سلام 18/5 هم خوبه راضیم😆
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام

  اینم حرفیه .....................
  بقیه نمرات چی
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام

  ننوشتم که چشتون نزنن .............. هههههههههههه
 • هشتم الف بروبچ
 • ما درکلاسیم داریم پیام میدیم با تشکر بچه های هشتم
  پاسخ:
  سلام بر همتون ........... ممنون
 • احمد احمدزاده
 • دفعه ی بعد کسانی که پیشرفت داشتن رو هم مینویسین؟
  پاسخ:
  سلام بر احمد عزیز .............. حتما
  سلام دبیر
  نمره ما رو درست نکردی
  تو دفتر هم لطفاااااا درست کنید

  پاسخ:
  ســـــــــلام  بر پوریای عزیز ....................

  چشم

  CHERA ESM MANO BARDASHTIN V ESM 4 NAFARO ZADI
  شناختید
  سلام دبیر فامیلی ما رو درست نکردی با تشکر
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام

  چشم
  سلام جواب امتحان ریاضی سوم ابان (هفتم ب )و کی میزارین ؟
 • امین نجارای
 • سلام یعنی من از17 کم تر شدم!
 • امین نجاری
 • اصلا برگه من هست
  پاسخ:
  سلام ...... میخوای راحت باشی فکر کن بیست شدی و من یادم رفته ثبت منم .... هههههه
 • امین نجاری
 • یعنی واقعا من زیر17 شدم یا برگه گم شده
  پاسخ:
  سلام ........ گم بشه؟! ههههههههه
  مرسی ...
  پاسخ:
  خواهش ................

 • امین آذرگشسب
 • دبیر پس من چند شدم
  سلام نمرات برتر امتحان امروز 9 آبان را کی میزارید؟
 • امیرحسین رجبی
 • سلام. ببخشید ولی فامیلی مرا در نفرات برتر هفتم الف اشتباه نوشتین

   

  مرسی از تمامی زحما تتان دبیر عزیز جناب آقای ابراهیم زاده
  سلام دبیر ضمن خسته نباشید ویژه جواب هشتم الف رو کی میزارین ممنون از زحمات شما
  پاسخ:
  سلام ..... فعلا که بدجور مشغولم
 • یکی تو هشتم الف
 • سلام بر دبیر(اقای ابراهیم زاده)یا(معلم) گرامی
  جواب امتحان یازدهم تیزهوشان رو کی می زارین؟  با تشکر
  پاسخ:
  سلام
  فعلا بدجور درگیر طرح سوالاتم

  دبیر لطفا بزارید..................................................................با تشکر
 • هشتم تیزهوشان
 • با سلام و خسته نباشید به دبیر گرامی

  میخواستم بدونم که چهارشنبه برگه هشتم تیزهوشان رو میارین یا نه؟

  مرسی از زحماتتون
  سلام اینجا امله
  ما داریم از استرس میمیریم(جوابای هشتم تیزهوشان رو نزاشتین)
  قربانتیم دبیر
  دبیر چرا نمیزارین هشت الف رو؟
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  استرس گرفتیم
 • علی رضا رنجبر
 • با تشکر از آقای ابراهیم زاده
  آیا از نمره من راضی هستید؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام بر علیرضای عزیزم
  آره ...... هرچند اشتباه بیخود داشتی ، اما عالی بود
  امیدوارم باز هم بتونی این روند رو داشته باشی
  هر چند درس ها سخت میشن
  اما میتونی رو کمک من حساب کنی ................
 • مرتضی علایی نژاد
 • حالا که میبینم احتمالا امتحانو خوب ندادم سه تا سوال اولو به طرز عجیبی اشتب جواب دادم
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  دبیر احیانا بعد هر جلسه ریاضیتو هر زنگ تفریح میتونین چند دقیقه باهام تفریق اعداد یک رقمی و دو رقمیو کار کنین؟!
  پاسخ:
  خخخخخخخخخ
 • رضا سبزعلیپور
 • سلام دبیر امتحان روز سه شنبه 201 نخبگانو تصحیح کردین؟  
  میشه همون سوالاتو بزارین تو سایت برا شنبه بخونیم؟
  سلام میشه لطفا نتایج امتحان کلاس هفتم الف تیزهوشان را بگذارید ممنون
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام

  وقتی تصحیح شد چشم .................
 • محمد حسین فلاح
 • سلام بر دبیر بزرگوار
  میان ترم هفتم (الف) تصحیح شد؟

  سلام دبیر حسین رضایی چند شد
  پس چند شدم دبیر
  دبیر دارم می میرم تو رو خدا  بگین رضایی هشتم الف تیز هوشان چند شد اگه تک شد نگین
  ممنون از لطف شما😁😁
  نمرمو بزارید برای عموم
 • مرتضی حسینی
 • سلام، هشتم الف رو کی تصحیح می کنید؟
  دارم خل می شم رضایی چند شد
  سلام جوابی امتحان میان ترم هفتم رو کی میزارین؟ممنون.
 • پویان شاهنوری
 • سلام لطفا سریع تر نتایجو بزارید و نمرات همه حتی نمراته بد رو بزرید تا من بتونم نمره خودمو ببینم راستی اگه گفتید من کی هستم؟
  دبیر نتایجو بزارین دیه
  سلام.....خدافظ.............آها پس کی تصحیح میشه دبیر ما منتظران نمره هستیم باتشکر
  لطفا نمرات هشتم الف را بگذارید.اگه نذارید بعضی ها اسپاس عضلانی قلبی مشن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • علی مجیدیان
 • خیلی ممنون از زحمات شما
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام بر علی عزیز

  خواهش میکنم

  نتیجه زحمات خودتونه  ............................
 • امیررضا روستایی
 • سلام دبیر گرامی
  ممنون إز کمکتون و اینکه باعث شدین پیشرفت کنم
  بر اساس برهان خلف من خنگ نیستم چون بیست شدن  با تشکر
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام بر امیررضای عزیز .................. حالا !
  دبیر از زحمات شما ممنونیم
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام بر علیرضای عزیز

  وظیفمه و بهش افتخار می کنم ............. لطف داری
 • احمد احمدزاده
 • 18/5               18/5                     هورااااااااااااااااااااااا
  پاسخ:
  اما من راضی نیستم ................... باید بیشتر میشدی
  یعنی تک شدم
 • شاگردان قدیم
 • بهش  بگین چند شد فردا رو نمی بینه میمیره همون دیوونه
  من که باورم نمیشه 20 شدم
  سلام دبیر.خسته نباشی.ممنون که کتاب تکمیلی هفتم رو گذاشتین.
  پاسخ:
  سلام بر حسین عزیز

  خواهش می کنم ......................
 • احمد و امیر حسین کلس هفت الف
 • دبیر ما داریم پاور پوینت می سازیم 
  بلد نیستیم چی جوری برای صفحات شماره بذاریم
  پاسخ:
  سلام

  بزرگ بشین یاد میگیرین .............
 • امیر و احمد
 • چرا نیومد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ما نمی خوایم بزرگ شدیم یاد بگیریم

  الان میخوایم

  یاد میدین یا نه؟

  پاسخ:
  چرا که.نه...........
 • رضا سبزعلیپور
 • سلامو خسته نباشید به دبیر عزیز
  واقعا خسته نباشید با این اطلاع رسانی دقیق و به موقع
  دبیر آخرش این کارتو ندادی به ما هههه
  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخخخخخ
 • احمداحمدزاده
 • ببخشید از تکمیلی برای امتحان ترم سوالی طرح می شود آیا؟؟؟
 • علی مجیدیان
 • سلام آقای ابراهیم زاده میشه نمونه سوالات بیشتر و هم چنین سوالات آزمون های کانگرو را برایمان بگذارید با سپپپپاااااسسسسس فراوان
 • محمد حسین فلاح
 • جواب ترم کی می گذارید؟
  پاسخ:
  سلام
  بعد امتحان آخر
 • علی مجیدیان
 • سلام
  یه سوال داشتم
  میشه بگید اگه آدم تو امتحان شما تو تشویقی یک تیکه رو اشتباه حل کنه و
  جواب یک ذره فرق کنه و تو امتحان نیاز به 0.25 داشته باشه تا بیست شه
  بهش چند میدیم لطفا پاسخ بدهین
  پاسخ:
  سلام

  تو که  همه جوره بیستی , نگران چی هستی
 • محمد مهدی ذاکری
 • من تازه فهمیدم خیلی خنگم
  پاسخ:
  سلام

  همینشم خیلیه
 • مرتضی حسینی
 • سلام ، دبیر امتحان تصحیح شد؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام بر مرتضی عزیز

  همون شنبه و روز امتحان تصحیح شد ................ منتها برای خراب نشدن روحیه بعضیا
  بعد امتحان آخر نمرات نفرات برتر میزارم .................... اینطوری بهتره
  فعلا سرگرم امتحانات باشین

  دبیر جواب ترمو بزارید لطفا این دفه نمره های کمو بزارید
  پاسخ:
  سلام .................. اینم حرفیه


  اینطوری دو سه نفری هستن که هیچکس فکرشو نمی کنه
  nomre haye termo nemizarin 
  ?

  Dar zemn agar 20 nasham …
  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخخخ ................. یاد یه ضرب المثل افتادم
 • امین نجاری
 • منظورتون از اون چند نفر من بودم؟ 
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــلام بر امین عزیز

  شما که استادی .......

  در کل گفتم ................. فعلا سرگرم باقی امتحاناتتون باشین بهتره
  سلام دبیر میشه نمره ی منو به جیمیلم بفرستین ممنون میشم
  پاسخ:
  ســــــــــــــــلام بر حسین عزیز

  بابا جیمیل دار .........................
  سلام مثلا ؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام

  منظوری نداشتم ............... بهرحال حواس بچه ها به امتحان باقی مونده باشه بهتره
  دبیر در این حد خراب کردم؟
  پاسخ:
  کی گفته خراب کردی .......
  قرارمون با همه اینه که نمره بعد پایان امتحان .....
  خخخخخخخخخخخخ........................نفرستادین که
  پاسخ:
  هههههههههه ....... قرارم نبود بفرستم که
  زیر 19 شدم یا بالای 19؟؟؟
  پاسخ:
  حالا ........ بچسب فعلا به امتحانات بعدیت
  خوب بود
 • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 • سلام بر دبیر گرامی و ارجمند و والا مقام و عزیز و مهربان 

  دبیر جان آیا جواب امتحان ترم هشتم را میگذارید 
  پاسخ:
  سلام کوچولو ..... ماشااله چه زبونی

  کی میره این همه راه رو
 • ارشک علی نیا
 • سلام آقای ابراهیم زاده.حداقل بگین امتحان ترم بالای چند میشیم؟اگه بگین ممنون میشم.باتشکر فراوان
  پاسخ:
  سلام بر ارشک کوچولوی من

  نگران نباش ...... اما بزار نتیجه  , بعد آخرین امتحان معلوم بشه
 • ارشک علی نیا
 • چرا اینقدر دیر جواب امتحان ترم رو میذارید؟اگه میشه بذارین. لطف میکنید.
  پاسخ:
  سلام

  آخه اصلا قرار نیست  اسامی رو بزارم
 • محمدحسین روح الله تبار
 • سلام دبیر،من تو کل امتخانات اصلا نمره زیر هیجده نداشتم،چرا  تو بعضی از امتخانات اسمم نیست؟

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام

  هر وقت نمرت بالا باشه حتما هستی .....
  سلام آقای ابراهیم زاده،اگه میشه بگین بالای 17 شدم یا نه
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام

  ان شاءاله که شدی ...................

 • یکی از خنگای هفتم ب
 • سلام بر دبیر عزیز و گرامی و دانا. خوشحالیم که نیم سال تحصیلی را با شما با موفقیت گذراندیم {لکی همه رو 14و15 شدیم}و شما نیز مانند انسانی دلسوز و فداکار به ما کمک کردین تا ما این مطالب طاقت فرسا را یاد بگیریم
  حالا دبیر میشه جوابارو بزارین فوقش روحیه میگیریم؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  پاسخ:
  ســــــــــــــــلام

  خخخخخخخخخخخخخخخخخ

  چیزی نمونده ..... فقط یه هفته

 • محمدحسین روح الله تبار
 • سلام دبیر،من تو کل امتخانات اصلا نمره زیر هیجده نداشتم،چرا  تو بعضی از امتخانات اسمم نیست؟

  پاسخ:
  سلام

  همه؟!

  بعید میدونم
  سلام آقای دبیر

  خسته نباشید لطفا نمره ی امتحان من را اعلام کنید.
  پاسخ:
  سلامربر توانایرعزیز

  نمره از چهارشنبه ....... قرارمون بعد امتحان آخر بود
 • ارشک علی نیا
 • سلام دبیر خسته نباشید .از زحمات شما سپاس گزارم.وبلاگ خیلی باحالی دارین .
  راستی به احمد بگین اونجوری بخنده. با تشکر فراواااااااااان.
  پاسخ:
  سلام بر ارشک عزیز ......

  لطف داری ..... اونم ان شااله شنبه که رفتیم کلاس
  سلام دبیر 


  میتونین بگین دقیقا ساعت چند چهارشنبه اسامی رو میزارید؟  باتشکر از شما
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام بر آروین عزیز ......................

  قبل از ظهر ............................. خوبه؟

  ههههههههههههه
 • ارشک علی نیا
 • وااااااااااااااااااای! فردا جواب ترم بعد امتحان ادبیات میاد تو سایت! آقای ابراهیم زاده اگه


  میشه بگین خبرای خوبی درانتظار ماست ! باسپاااااااس فراوان.
  پاسخ:
  ســــــــــــــــلام ....................


  حتما همینطور خواهد بود

 • یکی از بچه های هفتم ب
 • دبیر..... سلام ....

  خخخخ
  ....ا.....   یعنی چی ؟
  پاسخ:
  سلام ..... خودت چی فکر میکنی؟
  سلام نمره چی شد؟
  پاسخ:
  گذاشتم خب ...............

 • یکی از هفتم ب
 • سلام دبیرگرامی
  امتحانات که تمام شد پس نمرات چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
     ســــــــــــــــــــلام عزیز

  قرارمون قبل از ظهر آحرین امتحان بود که گذاشتم ............
 • علی مجیدیان
 • سلام آقای ابراهیم زاده داریم از استرس میمیریم 
  لططططففففااااا زودتر جواب رو بگذارید 
  با سپپپپاااااااسسسسسس
  پاسخ:
     ســــــــــــــــــــلام بر علی عزیز ................. استرس چرا

  قرارمون قبل از ظهر آحرین امتحان بود که گذاشتم ............ بفرما برو نگاه کن
  سلام بر دبیر عزیز چرا نمرات ترم رو نمی زارین
  پاسخ:
     ســــــــــــــــــــلام عزیزم

  قرارمون قبل از ظهر آحرین امتحان بود که گذاشتم ............
 • امیررضا روستایی
 • سلام آقای ابراهیم زاده
  چرا جواب ترم فقط الف اومده
  پاسخ:
  سلام بر امیر رضای عزیز

  چون نزاشته بودم .... الان دیگه هست
   pas chi shod
  پاسخ:
  هیچی ................... قرار بود چی بشه مگه ؟!
  سلام دبیر میشه بگین جواب امتحانو کی میزارین؟ممنون.......................
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام

  قرارمون قبل از ظهر آحرین امتحان بود که گذاشتم ............
  دبیر هفتم چی شد
  پاسخ:
  گذاشتم .....
 • علی مجیدیان
 • سلام آقای ابراهیم زاده
  ممنون از زحمات شما


  پاسخ:
  سلام عزیزم ..........

  نتیجه زحمات خودت بود ......... موفق باشی
 • احمد احمدزاده
 • ممنون از اطلاع رسانی خوب و به موقع تان

  و ممنون از زحماتتان.
  پاسخ:
  خواهش ..............

 • ابوالفضل ابراهیمی
 • سلام بر دبیر گرامی و محترم و دانا
  ههههههههووووووووورررررررااااا..........20
  پاسخ:
  سلام ابوالفضل عزیز

  بایدم هورا بکشی ........... چون تنها کسی بودی که 21 شدی

  آفرین .....   عالی بود
 • امیرحسین
 • سلام
  چرا.......................
  آخه آدم انقد بی دقت میشه؟
  پاسخ:
  ؟!
  دبیر ممنون حالا 20 شدم یا 21....................ممنون
  پاسخ:
  بیست

  و

  یک
  مطم
  ینید نمرات درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  چطور؟

 • امیررضا روستایی
 • سلام آقای ابراهیم زاده
  از زحمات شما ممنونم که باعث پیشرفتم شدید
  (اگه یادتون باشه از 16 شروع کردم)
  پاسخ:
  سلام امیررضای عزیز

  خواهش

  اما هنوز پنج فصل  سخت مونده و تا پایان خیلی کار داریم ....
 • ارشک علی نیا
 • سلام آقای ابراهیم زاده خسته نباشید.از زحمات شما سپاس گزارم.امیدوارم بتوانم زحمات شمارا با درس خواندن جبران کنم با تشکر و سپااااااااس فراااااوان
  پاسخ:
  سلام ارشک عزیز ..... با این نمره ها مگه میشه خسته باشم

  خوشحالم که خوشحالی ....... نتیجه زحماتت بود .... مبارکت باشه
  سلام دبیر.بیست شدم یا بیست و یک؟؟


  لطفا بگین.
  پاسخ:
  سلام آروین عزیز ...... دقیق نمیدوپم

  اما میدونم فقط یه نفر ۲۱  شد

  ابوالفضل ابراهیمی  هفتم ب
 • علییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 • دبیررررررررررررررررررررررررررر سلام
  20000000000000000 شدم
  اصلا از پارسالم میدونستم دست به بیستتون عالیه
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  علییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  پاسخ:
  سلام .......  اما من کاره ای نبودم و نیستم

  اگه بیست شدی, نتیجه زحمات و گوش کردن به حرفام بود

  مبارکت باشه و امیدوارم موفق باشی
 • یه بنده خدا
 • سلام.
  از زحمتاتون خیلی منونم مرسی
  اگه گفتین من کی هستم؟

  پاسخ:
  سلام ...... خواهش میکنم

  من فقط وظیفمو انجام  میدم ........

  نمیدونم ..... علم غیب ندارم
  سلام به دبیر عزیزم جواب امتحان امروز رو کی میزارین
  سلام به دبیر عزیزم جواب امتحان امروز رو کی میزارین
  پاسخ:
  سلام بر امیر رضای عزیزم .............
  ان شاء اله فرداشب
     دبیر هفتم رو کی میزارین از استرس مردم
  جواب امتحان رو کی میزارید؟
 • رادین مصدق
 • لطفا جواب امتحان رو بگذارید با تشکر
 • هفتمی الف تیزهوشان
 • سلام اقای ابراهیم زاده از نمرات راضی بودید؟
  سلام
  امتحان حجم چند شدم؟
  دبیر میشه بگید ما چند شدیم
    سلام میشه بگید من چند شدم
 • امین نجاری
 • باز دوباره 14شدم؟
 • علی رضا رنجبر
 • دبیر عالی بود
  مرسی
  سلام
  ببخشید قسمت نمونه سوالات پایه ی هفتم چی شد؟
  سلام ، ببخشید ؛ امتحان تصحیح شد ؟
  سلام ، امتحانات تصحیح شد؟

  دبیر امتحان ما چی شد
 • امیررضا روستایی
 • سلام دبیر 
  یه سوال 
  امتحان هارو تصحیح نکردید یا قابل گذاشتن نبود
 • هفتمی الف تیزهوشان هستم
 • سلام جناب آقای ابراهیم زاده
  میشه لطفا در اسرا وقت برایمان 
  جواب امتحان سطح و حجم را بگذارید
  با سپاس فراوان😀😀😊😃
 • کیاوش فولاد
 • دبیر چند شدم؟؟
 • یکی از هفتم ب
 • ما از بس خراب کردیم اسم ما رو نگذاشتین؟؟؟؟
  سلام........
  بالا ترین نمره هفتم ب چند شد؟😬😬😬😬

  باتشکر   ..... ....
 • رهام حاجی اندواری
 • سلام


  چرا جواب هفتم ب را نگذاشتید؟
  سلام


  همی جوری یک هویی


  چرا جواب هفتم ب را نگذاشتید
  دبیر منو کاظم پور 16 شدیم
 • هفتم ب تیزهوشان
 • دبیر جواب امتحان چی شد؟؟؟؟تک داشتیم؟؟؟؟؟
  آیدین چی شد؟ کاش دوباره آدم شه برگرده
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام

  منم امیدوارم ............... هههههههههههه
 • محمد حسین فلاح
 • با سلام به دبیر بزرگوار

  من تو سوالات المپیادی خیلی قویم ولی در امتحانات تشریحی و درس های معمولی ضعیفم به نظر شما باید چی کار کنم تا قوی بشوم. 
  دبیر سلام ببخیشد نمره امتحان 25 بهمن کلاس 105 رو بذارید؟
  دبیر سلام لطفا نتایج امتحان فیثاغورس هشــــــــــــــــــــــتم را بزارید باتشکر

  سلام بر دبیر گرامی،برگه ها تصحیح شد ؟
  عید مبارک
  عید مبارک  عید مبارک
 • رهام حاجی اندواری
 • سلام بر دبیر عزیز
  جواب امتحان ها کی میاد؟

  لطفا ارفاق هم بکنید
 • ارشک علی نیا
 • سلام دبیر از زحمات شما متشکرم.ببخشید دبیر میشه جواب امتحان میان ترم  28 فروردین تیزهوشان رو بذارین؟ باتشکر از زحمات شما
  سلام میشه پاسخ امتحان ریاضی میان ترم دو رو برای ما بدارید منظورم همون امتحانیه که تو تیزهوشان دادیمه
  سلام بر دبیر 
 • رهام حاجی اندواری
 • سلام خدمت دبیر گرامی
  اون 2016  یادتو نره

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی