دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

ارزش مکانی اعداد ...

جمعه, ۱۶ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۴۹ ق.ظ


ترتیب شمارش اعداد به صورت زیر است:

هزار ، میلیون ، میلیارد (در بسیاری کشورها بیلیون) ، تریلیون ، کادریلیون ، کوینتیلیون ، سکستیلیون ، سپتیلیون ، اکتیلیون ، نانیلیون ، دسیلیون ، آندسیلیون ، دواددسیلیون ، ترددسیلیون ، کوات تورددسیلیون ، کویندسیلیون ، سکسددسیلیون  و ...

به جدول زیر توجه کنید. در این جدول نام اسامی اعداد بزرگ برطبق سیستم عدد نویسی آمریکا و و دوران جدید انگلیس و همچنین دوران قدیم انگلیس و اروپا آمده است.

 

ردیف

مقدار

عدد

سیستم آمریکایی

وانگلیسی جدید

سیستم انگلیسی

قدیم

سیستم

اروپای قدیم

1 106 Million میلیون Million Million
2 109 Billion بیلیون Thousand million Milliard
3 1012 Trillion تریلیون Billion Billion
4 1015 Quadrillionکادریلیون Thousand Billion Billiard
5 1018 Quintillion کوینتیلیون Trillion Trillion
6 1021 Sextillion سکستیلیون Thousand trillion Trilliard
7 1024 Septillion سپتیلیون Quadrillion Quadrillion
8 1027 Octillion اکتیلیون Thousand quadrillion Quadrilliard
9 1030 Nonillion نونیلیون Quintillion Quintillion
10 1033 Decillion دسیلیون Thousand quintillion Quintilliard
11 1036 Undecillion آندسیلیون Sextillion Sextillion
12 1039 Duodecillion دودسیلیون Thousand sextillion Sextilliard
13 1042 Tredecillion تریدسیلیون Septillion Septillion
14 1045

Quattuordecillionکواتردسیلیون


Thousand septillion

Septilliard
15 1048 Quindecillion کویندسیلیون

Octillion

Octillion
16 1051 Sexdecillion سیکسدسیلیون Thousand octillion Octilliard
17 1054 Septendecillion سپتندسیلیون

Nonillion

Nonillion
18 1057 Octodecillion اکتودسیلیوم Thousand nonillion Decilliard
19 1060 Novemdecillion نومدسیلیون

Decillion

Decillion
20 1063 Vigintillion ویجینتیلیون Thousand decillion Undecilliard
21 1066 Unvigintillion آنویجینتیلیون

Undecillion

Undecillion
22 1069 Duovigintillion دویجینتیلیون

Thousand undecillion

Duodecilliard

23 1072 Tresvigintillion ترویجینتیلیون

Duodecillion

Duodecillion
24 1075 Quattuorvigintillion کواترویجینتیلیون

Thousand duodecillion

Duodecilliard
25 1078 Quinquavigintillion کوین ویجینتیلیون

Tredecillion

Tredecillion
26 1081

Sesvigintillionسیکس ویجینتیلیون

Thousand tredecillion

Tredecilliard
27 1084 Septemvigintillion سپتن ویجینتیلیون

Quattuordecillion

Quattuordecillion
28 1087 Octovigintillion اکتوویجینتیلیون

Thousand quattuordecillion

Quattuordecilliard
29 1090

Novemvigintillionنوم ویجینتیلیون

Quindecillion

Quindecillion
30 1093 Trigintillion Thousand quindecillion Quindecilliard
31 1096 Untrigintillion Sexdecillion Sexdecillion
32 1099 Duotrigintillion Thousand sexdecillion Sexdecilliard
33 10102 Trestrigintillion Septendecillion Septendecillion
34 10105 Quattuortrigintillion Thousand septendecillion Septendecilliard
35 10108 Quinquatrigintillion Octodecillion Octodecillion
36 10111 Sestrigintillion Thousand octodecillion Octodecilliard
37 10114 Septentrigintillion Novemdecillion Novemdecillion
38 10117 Octotrigintillion Thousand novemdecillion Novemdecilliard
39 10120 Noventrigintillion Vigintillion Vigintillion
     خانواده گوگل    
   10100  Googol (Ten duotrigintillion  Googol(Ten thousand sexdecillion  Googol(Ten sexdecilliard
         
   سایت بنداشت  Googolplex  Googolplex  Googolplex
         

استفاده از عدد های بزرگ:

علت نامگذاری تعدادی از اسامی عددهای بزرگ مانند میلیون ،بیلیون و تریلیون  را می توان با رجوع به گذشته بشری و زندگی آنها در آن دوران پیدا کرد.

تعدادی از این اعداد بزرگ به زندگی عادی بشری و در نتیجه تورم بیش از حد اقتصادی بر می گردد.

مثلاً آیا می دانید بیشترین رقم اسکناس، که ارزش یکsextillion (1021)       داشت در کدام کشور چاپ شد؟

این اسکناس در سال 1946در مجارستان چاپ شد.

در سال 2009 زیمباوه اسکناس 100تریلیون (1014) دلار زیمباوه ای چاپ کرد که ارزش این پول با 30دلار آمریکایی برابر بود.


اسامی اعدادبزرگ هرچقدر هم  ظریف و زیبا و خوش ساخت باشند اما بندرت در تعریف ها و فهرستها و مباحثی که با اعداد بزرگ سرو کار دارند مورد استفاده قرار می گیرند، بطوریکه حتی اسامی خوش ساختی مانند  sextillion توسط اختر شناسان و مهندسین که با اعداد بسیار بزرگ سروکار دارند  کمتر به کار برده می شود. اینها برای دوری از مشکلات نوشتن و نامگذاری این اعداد بزرگ ، معمولاً آنها را با نماد علمی نشان میدهند. در نماد علمی اعداد بزرگ را به صورت  توان ده  نشان می دهند . مثلاً تابش امواج رادیویی در کهکشان راه شیری 1045× 3/1  ارگ است. درخواندن 1045 اگر از نماد علمی استفاده نکنیم نیاز به  استفاده از نامهای اعداد بزرگ و حفظ همه آنها داریم و بایستی 1045 یک کواتر دسیلیونquattuordecillion  بخوانیم که ممکن است ابهام ایجاد کند ولی با استفاده ازنماد علمی خیلی راحت می توانیم بخوانیم 10 به توان 45 که ابهام هم نداردو نیز با نماد علمی اندازه های کمیت های علمی از نظر کوچک بون و بزرگ بودن را می توانیم درک کنیم. گاهی نیز در شمارش یک کمیت برخی پیشوند های  سیستم استاندارد بین المللی متریک  SI نیز می تواند استفاده شود. مانند femtosecond که یک کوادریلیوم ثانیه است ،که این پیشوند کوچک بجای استفاده از توان ده،  یک کادریلیون ثانیه را نشان می دهد. در برخی موارد نیز برای درک اعداد بزرگ بخصوص در اخترشناسی واحدهایی مانند سال نوری و یا پارسک  و barn(واحد سطح براى اندازه گیرى سطح مقطع هسته اتم ها-برای اعداد بسیار کوچک این واحد اختصاص داده شده) را اختصاص می دهند.

با این حال اعدا بسیار بزرگ از جاذبه های ریاضی است که خیلی ها در تلاش هستند با نام نهادن این اعداد بسیار بزرگ کاری کنند که  مردم تصوری از این اعداد داشته و آنرا بفهمند.

 

یکی ازاولین کارها در مورد اعداد بزرگ  صورت گرفت  مسئله «ماسه شمار» است که  توسط ارشمیدس انجام شد .

ارشمیدس  دو مقاله  مربوط به هم درباره حساب نوشته که یکی از آنها در دست نیست. مقاله موجود تحت عنوان ماسه شمار در خطاب به گلون پسر شاه هیرون ، است و یک دستگاه حسابی برای نمایش اعداد بسیار بزرگ در یافتن  حد بالایی برای دانه های شنی که کره ای به مر کز زمین  و به شعاع زمین تا خورسید را پر نماید،به کار می برد.(آشنایی با تاریخ ریاضیات ،نوشته  هاورد و. ایوز ترجمه محمدقاسم وحیدی اصل مرکزنشردانشگاهی چاپ سوم 1373 صفحه167)

 او برای انجام اینکار اعداد بالای ده هزار در ده هزار(108)را «نخستین اعداد» نامید و خودِ 108 را "واحد دومین اعداد" نامید . مضرب این واحد، دومین اعداد می شود. ضرب 108 در خودش1016 را به دست اورد و آن را دومین عدد نامید. 1016=108×108

1016را  " واحد سومین عدد"  شد چون مضرب آن  سومین عدد میشود و همینطور الی آخر...

ارشمیدس نامگذاری اعداد به این روش( یعنی چند برابر کردن ده هزارها) راتا "واحد 108امین عدد" ادامه داد.او باقراردادن این مقدار در نمونه ای که خودش به دست آورده بود عدد بالای  را نامگذاری کرد.

و بدینگونه او توانست تعداد دانه های شنی که نیاز است تا جهان را پر بکند را تخمین زد، وچیزی را یافت که بیشتر از هشتمین عدد ده هزار ها ، نبود. ( 1063) (توضیح: هشتمین عددطبق تعریف ارشمیدس 1064است-مترجم )

از آن زمان تاکنون این  اعداد بزرگ که در تخیل می گنجند و بیرون از تصورات آدمی نیستند ،نظر خیلی ها را جلب نمودو تلاش نمودند آنها را نامگذاری نمایند،و همین موضوع انگیزه ای برای مخترع  کلمه گوگل شد چون فکر می کرد این عدد(یعنی ده به توان صد) محدود است و باید نامی داشته باشدپس نام آن را گوگل نهاد.البته انگیزه دیگر ،رقابتی بود که بین دانشجویان دوره برنامه نویسی کامپیوتری  بود که یک تمرین آن نوشتن برنامه است که خروجی آن تعدادی فرم به زبان انگلیسی است.(توضیح مترجم:منظور شرکت، گوگل است که یک ایده آن پروژه 10 به توان صد است بدین معنی که کسانی که ایده ای در هر زمینه ای دارند می توانند به سابتی که گوگل برای اینکار تهیه دیده رفت بروند و فرم های آن را پر نمایند)

   

واژه بیلیون و تریلیون اولین بار در سال 1475 در یکی از دستنوشته های جان آدام(Jehan Adam)مشاهده شد.سپس نیکولاس چاکوئت(Nicolas Chuquet)  (1445اما بعضی منابع1455-1488بعضی منابع1500) کتاب تحت عنوان «Triparty en la science des nombres»نوشت. این کتاب اگرچه در طول عمر چاکوئت منتشر نشد اما قسمتهای زیادی از آن در سال1520توسط Estienne de La Roche (1470-1530) منتشر شد .کتاب چاکوئت روش نامگذاری اعداد بزرگ که بیشتر شامل گروه های شش تایی بود.اولین شش عدد را میلیون نامید.دومین شش عددی که 12رقم می شد را byllion (1012) و چهارمین شش رقمی را کادریلیون(1024) و ششمین شش رقمی را  سکسلیون(sixlion)(1036) و به همین ترتیب   septyllion   سپتلیون (1042) واکتلیونoctillion (1048) وnonyllion    نانیلیون(1054)نامید.

در واقع چاکوئت باعث شناخت  میلیون، تریلیون،کادریلیون و الی آخرشد اما اینکه فکر کنیم چاکوئت یا آدام این اسامی را اختراع کردند درست نیست.میلیون یقینا توسط آدام یا چاکوئت اختراع نشدبه نظر می رسد

میلیون از یک واژه فرانسوی قدیم  که گمان می رود از milione که یک واژه ایتالیایی قدیم است مشتق شده است . واژگان بیلیون و تریلیون قبلا هم استفاده می شدند و شناخته شده بودند و چاکوئت آنانرا توسعه داد.

آدام و چاکوئت از مقیاس توان رساندن برای نامگذاری استفاده کردند.مثلاآدام 1012را  bymillion می نامید که همین عدد را چاکوئت byllionمی نامید. یا آدام 1018را trimillion  وچاکوئت همین عددرا  tryllionمی نامید.

کی اسم گوگل را برای ده به توان صد اختراع کرد؟یک کودک 9ساله به نام میلتون سینوتا(Milton Sinotta)!!!!

این کودک پسر خواهر  کنسر ادوارد(Kasner Edward) بود.وقتی کنسرپیر ازخواهر زاده9ساله خود پرسید فکرکن ببین برای عدد خیلی بزرگ ده به توان صد چه اسمی پیشنهاد می کنی؟ ،میلتون ،گوگل را پیشنهاد کرد.و اعداد بزرگتررا نیز گوگل پلکس(Googolplex)نامید.

10 به توان یک گوگل را یک گوگل پلکس می گویند.         1googolplex=10 googole

 

اسامی عددهای بزرگ در کشور فرانسه با اسامی چاکوئت سازگار است امااسامی عدد های بزرگ آمریکایی(که قبلاً با فرانسوی آن سازگار بود)اکنون با اسامی  انگلیسی جدید یکی است وهمانطور که در جدول مشاهده می کنید نام های توان های ده آمریکایی و انگلیسی جدید با نوع فرانسوی و انگلیسی قدیمی متفاوت است.بعنوان مثال یک بیلیون آمریکایی 109=10002×1000است  و یا یک تریلیون آمریکایی1012=10003×1000می باشد،در صورتی که مطابق جدول بیلیون و تریلیون ،در انگلیسی قدیم برای 1012 و1018استفاده می شود و همینطور موارد دیگر که خودتان می توانید مقایسه کنید.اما سازمان ملل متحد بخاطر نفوذ  آمریکا از بابت دلارآمریکایی در دنیا ،همین اسامی عدد های بزرگ آمریکایی و انگلیسی جدید را به عنوان اسامی استاندارد در دنیا معرفی نمود.در سال 1948فرانسه نیز سیستم عددهای بزرگ خود را به این سیستم استاندار برگرداند.عدد میلیارد با اینکه که واضح است و همیشه 109 بود اما هرگز در سیستم اعداد آمریکایی و اروپایی جدید استفاده نشد و در سیستم انگلیسی نیز به ندرت دیده می شود.

سیستم آمریکایی  برای استفاده درمباحث علمی درمجامع بین المللی مورد تصویب قرارگرفت ودرسال 1961هر سیستم دیگری غیر قانونی اعلام شد.سیستم آمریکایی در روسیه نیز استفاده می شود به جز میلیارد که به جای بیلیون به کار می رود. • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۷)

مطالبتون خیلی خوب بود بازم سر میزنم.
پاسخ:
سلام ....... لطف دارین!
 • مهراد شعبانپور
 • یا حضرت پیغمبر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  پاسخ:
  خخخخخخخخ.....
 • کیارش پرتوی
 • خدایا عنایتی فرما که این اعداد عجیبو غریب دست از سر ما ور دارن!!!!!!!!!!!!!!!!

  ممنون از دبیر عزیزم
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیز ....... قدر اینارو بدون
  همین اینا باعث شده تا دوستی خوب مثل من پیدا کنی .......

  خخخخخخخخ
 • کیارش پرتوی
 • سلام دبیر

  شما که بزرگوارین!

  ولی اینا ترسناکن...
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیز.....

  هنوز ترسناکترم میشه ..... کسی که ریاضی رو دست داره این حرفا ازش بعیده..... ههههه
  اینا که کاری نداشتن


  بقیش....
 • عاشق بیس Bass
 • صد تریلیون دلار زیمباوه=30دلار آمریکا سال 2009
  سی و سه هزارو هشتصد و هشتاد ریال ایران=1 دلار آمریکا 2015
  خدا رو شکر
  کی میره این همه را هو

  پاسخ:
  دقیقا

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی