دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

اسامی دانش آموزانی که در پرسش و امتحانات مختلف ، نمره بالا در کلاس را بیاورند در اینجا قرار می دهم.
و هم چنین نمرات کسانی که نسبت به قبل پیشرفت داشته اند.
باشد تا دیگران نیز تشویق شوند...
*** شنبه 9 خرداد  1394 ... تیزهوشان  ***

            نوبت دوم   هفتم  الف

  1)   کیــــــــــارش    پرتـــــــــــــــــــــوی   20

  2)   امیرحســــــن   فتــــــــــــــــــوحـی   20

  3)   محـــــــــــراب   قنبــــــــــــــــــــری    20

  4)   آرویـــــــــــــن    مصـلــــــــــــــــــح     20

  5)   امیرمحمـــــــد    اسکیـــــــــــــــان    19/5

  6)   محمـــــــــــــد    مهـــــــــــــاجری     19/5

  7)   نیمــــــــــــــــا    اکبــــــــــــــــــری    19

  8)   احمـــــــــــــــد   وهاب نیـــــــــــــا     19

  9)   فـــاضــــــــــل    ابراهیمــــــــــــی   18/75

 10) امیرمهــــــــدی    غلامـــــــــــــــی   18/75

 11) مرتضـــــــــــی    حسینــــــــــــــی  18/5

 12) امیرهــــــــادی     لطیفــــــــــــــی   18/25

 13) علیـــــــــرضـــا    رنجبــــــــــــــــــر    18

 14) مهـــــــــــــرداد    غضنفــــــــــــری    18


***  دوشنبه 12 خرداد  1394 ... شاهد  ***

            نوبت دوم   هفتم  2

  1)   امیـــــــــــــــن      علی تبـــــــــــــــــــار   20

  2)   یونــــــــــــــس    وحیدیــــــــــــــــــــان   20

  3)   علــــــــــــــــی    اسماعیلــــــــــــــــی  19/75

  4)  مهـــــــــــــــران    رمضــــــــــــــــــــانی    19

  5)   علیرضــــــــــــا    بهپــــــــــــــــــــــــــور     19

  6)   محســــــــــــن    حســـــــــــــــــن زاده   18/75

  7)   حســـــــــــــام     ابراهیمـــــــــــــــــی    18/25

  8)   محمدامیـــــــن     رحمـــــــــــــــــــانی   18/25

  9)   امیرحسیـــــــن    حسینــــــــــــــــــــی     18

 10) صائــــــــــــــــم    نجفــــــــــــــــــــــــی    18


*** شنبه 9 خرداد  1394 ... آفرینش  ***

          نوبت دوم  هفتم  104

1)   امیــــــــــن       آذرگشســـــــــــب    20

2)   علــــــــــی       باقـــــــــــــــــــری    20

3)   شاهـــــرخ       ثقفـــــــــــــــــــــی    20

4)   پارســـــــــا      ذبیــــــــــــــــح زاده   20

5)   پارســـــــــا     رضـــــــــــاییــــــــان    20

6)   دایــــــــــــا     سیفــــــــــــــــــــــی   20

7)   علـــــــــــی    قبــــــــــــــــــــــادی    20

8)   توانـــــــــــا     گشتاسبـــــــــــــــی    20

9)   ایمـــــــــان     یعقـــوبــــــــــــــــــی   20

10) مهــــــــراد     رمضـــــــــــــــــانـــی   19

11) ابوالفضــل    بـــرزگـــــــــــــــــــــــر   18***  دوشنبه 14اردیبهشت  1394 ... تیزهوشان  ***

                         هفتم  ب

1)   امیرمحمــــــــد      حیـــــــــــــــــــــــدری   20

2)   محمدرضـــــــا       توکلـــــــــــــــــــــــی     19

3)   سپهـــــــــــــر      مـــــــــــــــــــرادنـــژاد     19

4)   مهــــــــــــراد      شعبانپــــــــــــــــــــور      18

5)  پوریـــــــــــــــا     نصیـــــــــــــــــــــــــری    18

6)   حسیـــــــــــن    احمـــــــــــــــــدی پـــور   18


***  شنبه 22 فروردین  1394 ... تیزهوشان  ***

                         هفتم  ب

1)   سپهـــــــــــر       مرادنــــــــــــــــــژاد     20

2)   علـــــــــــــی      کاظم پـــــــــــــــــور     19

3)   حسیــــــــــن      احمدی پــــــــــــــور      18

4)   محمدرضــــــا      توکلـــــــــــــــــــــی      18

5)   مهـــــــــــــراد     شعبان پــــــــــــــور       18

6)   امیرحسیـــــن     مهــــــــــــــــــــدوی      18

7)   امیرمحمـــــــد     حیــــــــــــــــــــدری      17

8)   علیرضــــــــــا      مهــــربـــــــــــــــان       17


***  شنبه 22 فروردین  1394 ... تیزهوشان  ***

                         هفتم  الف

1)   کیــــــــــــارش      پــرتــــــــــــــــــــــــوی       19

2)   محمــــــــــــــد      مهـــــاجــــــــــــــــــری       19

3)   امیرحســــــــن     فتــوحــــــــــــــــــــــــی      18

4)   محـــــــــــــراب     قنبـــــــــــــــــــــــــــری       18

5)   امییرمحمــــــــد     اسکیــــــــــــــــــــــــان       18

6)   امیرمهـــــــــدی    غــــــــــــــــــــــــــلامی       17

7)   فاضـــــــــــــــل     ابراهیمــــــــــــــــــــی         17***  دوشنبه 18 اسفند  1393 ... تیزهوشان  ***

                         هفتم  الف

1)   امیرحســـــــــــــــن       فتــــــــــــــــــــــوحی      20

2)   کیــــــــــــــــــــارش      پرتـــــــــــــــــــــــوی       18

3)   امیرمحمـــــــــــــــد      اسکیـــــــــــــــــــــان        18

4)   آرویـــــــــــــــــــــن      مصــــــــــلـــــــــــــــح    17/5

5)   نیمـــــــــــــــــــــــا      اکبـــــــــــــــــــــــری        17/5

6)   امیرمهــــــــــــــدی     غـــلامـــــــــــــــــــــی        17

7)   امیـــــــــــــرهادی     لطیفـــــــــــــــــــــــــی         17


***  دوشنبه 18 اسفند  1393 ... تیزهوشان  ***

                         هفتم  ب

1)   امیرمحمـــــــد    حیـــــــــــــــــدری      18/5

2)   مهــــــــــــــراد    شعبان پـــــــــــور        18

3)   احمدرضــــــــا     ابراهیــــــــــم زاده      17/5


***   شنبه 18  اسفند  1393 ... شاهد  ***

                           هفتم  2

1)   مهـــــــــــــــران          رمضـــــــــــــــــــانی    20

2)   یــونـــــــــــــــس        وحیـــــدیـــــــــــــان     20

3)   امیــــــــــــــــــن         علی تبــــــــــــــــار      17

4)   امیرحسیــــــــن         حسینــــــــــــــــــی      17


*** یک شنبه 26 بهمن  1393 ... آفرینش ***

                           هفتم  104

1)   ایمــــــــــــــان     یعقــــــــــــــوبی     20

2)   مهــــــــــــراد      رمضــــــــــــــانی    17

3)   شاهـــــــــرخ      ثقفــــــــــــــــــی   16/5

4)   دایـــــــــــــــا     سیفـــــــــــــــــی   16/5***  دوشنبه 20 بهمن  1393 ... تیزهوشان  ***

                         هفتم  الف

1)   محمـــــــــــــد      مهــــــــــــــــــــاجری     20

2)   امیرحســـــــن     فتــــــــــــــــــــــوحی   19/5

3)   نیمـــــــــــــــــا     اکبـــــــــــــــــــــــری    19/5

4)  محـــــــــــــراب    قنبــــــــــــــــــــــــری       19

5)  امیرمهــــــــدی    غلامــــــــــــــــــــــی     18/5

6)  مبیــــــــــــــــن     خرمــــــــــــــــــــانی    18/5

7)  حسیــــــــــــن     رضــــــــــــــــــــــایی    17/5


***  دوشنبه 20 بهمن  1393 ... تیزهوشان  ***

                         هفتم  ب

1)   علـــــــــــــــــی      کاظم پــــــــــــــــــور       20

2)   حسیــــــــــــــن     احمــــــــــــــــدی پور       20

3)   امیرمحمــــــــــد     حیـــــــــــــــــــــدری        20

4)   امیرحسیـــــــــن    مهـــــــــــــــــــــدوی       19/5

5)   سینــــــــــــــــــا     جعفــــــــــــــــــــری       19/5

6)   مهــــــــــــــــراد      شعبـــــــــــــان پور          19

7)   سپــهـــــــــــــــر     مـــــرادنــــــــــــــژاد          19

8)   احمدرضــــــــــــا     ابراهیــــــــــــــم زاده        19

9) پوریـــــــــــــــــــا     نصیـــــــــــــــــــــری          19

10) محمدرضـــــــــــا      توکلــــــــــــــــــــــی         19

11) نیمــــــــــــــــــــا      طالبــــــــــــــــــــــی        18

12) علیرضـــــــــــــــا      مهـــــــــــــــــــربـــان       18***   چهارشنبه 8  بهمن  1393 ... شاهد  ***

                           هفتم  2

1)   یــونـــــــــــس     وحیــدیـــــــــــــــــــــــان     20

2)  امیــــــــــــــــن     علی تبـــــــــــــــــــــــار       20

3)  مهـــــــــــــران      رمضـــــــــــــــــــــــانی     19/5

4)  علـــــــــــــــی      اسماعیلــــــــــــــــــــی     19/5

5)  محســــــــــــن    حســـــــــــــــــــن زاده       19
 


*** چهارشنبه 8  بهمن  1393 ... آفرینش ***

                           هفتم  104

1)   ایمـــــــــــان    یعقـــــــــــــــــــــوبی        20

2)  دایـــــــــــــــا     سیفـــــــــــــــــــــــی        20

3)  توانــــــــــــــا     گشتاسبــــــــــــــــی        20

4)  امیــــــــــــن      آذرگشســــــــــــــب         20

5)  مهــــــــــراد      رمضــــــــــــــــــــانی      18/5

6)  شاهـــــــرخ      ثقفـــــــــــــــــــــــی       18/5
***  فــــروغ دانش ...  شنبه 20 دی 1393  ***

                        ششـــــــــــــم   ج


1)  پـــــــرهـــــــام        برزگــــــــــــــــــــر       20

2)   فریــــــــــــــــد        محسنـــــــــــــــی      20

3)   ارشیــــــــــــــا       تــرابـــــــــــــــــــی      20

4)   کیهــــــــــــــان       بــاطبـــــــــــــــــی      20

5)   آرتیـــــــــــــــن      امیــــــــــــــــــــری       20

6)   آریــــــــــــــــن       احمــــــــــــــــــدی      20

7)   پویـــــــــــــــان      شـــاهنــــــــــــوری      20

8)   مرتضــــــــــــی     شکـــــــــــــــــــروی     20

9)   نیمــــــــــــــــــا      فــــــــــــــــــــــــلاح     19/5

10) مهــــــــــــــــاد       هاشمــــــــــــــــی       19

11) محــــــــــــــراب     شعبــــــــــــــــــانی     18/5

12) ایلیــــــــــــــــــا     رجـــــــــــــــــــــایی       18

13) آیدیـــــــــــــــن      بــاقــــــــــــــــــــری       18

14) محمدصــــــادق     شکـــــــــــــــــــری        18***  فــــروغ دانش ... سه شنبه 20 دی 1393  ***

                        ششـــــــــــــم   ب


1)   مهـــــــــــدی     الیــــــــــــــــــــاسی      20

2)   محمدحسیـن     رحیمــــــــــی مقدم       20

3)   محمــــــــــــد     دهـقـــــــــــــــــــان        19

4)   محمدرضــــــا     اخضــــــــــــــــــری        18

5)   امیررضـــــــــا     اسکنــــــــــــــــدری       18


***   شنبه 13  دی  1393 ... آفرینش  ***

                          نوبت اول ... هفتم  104

1)   توانــــــــــــــــا       گشتــاسبــــــــــی      20

2)   امیـــــــــــــــن       آذرگشســـــــــــب       20

3)   ایمــــــــــــــان       یعقـــــــــــــــــوبی       20

4)   علـــــــــــــــی      قبـــــــــــــــــــــادی       20

5)   شاهـــــــــــرخ      ثقفـــــــــــــــــــــی        20

6)   پارســــــــــــــا      رضـــــــــاییـــــــان         19

7)   دایــــــــــــــــــا     سیفــــــــــــــــــی         19

8)   مهــــــــــــــراد       رمضـــــــــــــــانی        18

9) پارســــــــــــــا      ذبیــــــــــــــــح زاده       18

10) امیرحسیـــــن       ســــــــــــــــــاروی        17


***  سه شنبه 9  دی  1393 ... شاهد  ***

                          نوبت اول ... هفتم  ب

1)   یــــــونــــــــس      وحیــــــدیـــــــــــــان        20

2)   مهــــــــــــــران      رمضـــــــــــــــــانــی        20

3)   امیـــــــــــــــــن     علــــــی تبـــــــــــــار        20

4)   امیرحســــــین      حسینــــــــــــــــــــی        20

5)   محســــــــــــن      حســـــــــــــــن زاده     19/25***  شنبه 6  دی  1393 ... تیزهوشان  ***

                          نوبت اول ... هفتم  ب

1)   امیرمحمــــــــــد      حیـــــــــــــــــدری       20

2)   سینـــــــــــــــــا       جعفــــــــــــــــری      20

3)   سپهـــــــــــــــــر      مـــــــــــــــرادنژاد      20

4)  امیـــــــرحسیـــن      مهـــــــــــــــدوی       20

5)   حسیـــــــــــــــن      احمـــــــــــدی پور      20

6)   محمدرضــــــــــا       توکلـــــــــــــــــی        20

7)   مهــــــــــــــــــراد     شعبانپـــــــــــــور        20

8)   سبحــــــــــــــان      مقیمــــــــــــــــی     19/75

9)  علـــــــــــــــــی     کاظـــــم پــــــــــور     19/25

10)  پوریـــــــــــــــــا     نصیـــــــــــــــــــری     19/25

11)  علیـــــــــرضــــا     مهــــــــــــــــربـــان        19

12)  نیمــــــــــــــــــا     طــالبــــــــــــــــــی       18/75

13)  محمدحسیــــن     غلامرضـــــــــــازاده      18/75

14)  امیرحسیــــــن      فتـــــــــــوحـــــــــی      18/5

15)  امیرمهـــــــــدی    چاکرالحسینــــــــــی        18


***  شنبه 6  دی  1393 ... تیزهوشان  ***

                          نوبت اول ... هفتم  الف

1)  امیرحســــــن      فتــــــــــــــــــوحی      20

2)  محمـــــــــــــد     مهـــــــــاجــــــــری      20

3)  آرویـــــــــــــن     مصــلــــــــــــــــــح       20

4)  امیرمحـــــمــد     اسکـــــــــــــیـــــان       20

5)  کیــــــــــــارش    پــــــــرتــــــــــــوی        20

6)  احمـــــــــــــــد     وهــــآب نیــــــــــا     19/75

7)  امیرعلـــــــــی     علــــــــــــی نـژاد     19/75

8)  امیرمهـــــــدی    غــــــــــــــــــلامی     19/75

9)  محــــــــــــراب    قنبـــــــــــــــــــری     19/75

10) نیمـــــــــــــــا     اکبـــــــــــــــــــری      19/5

11) امیــــرهــادی     لطیفــــــــــــــــی       18/5

12) مرتضـــــــــی     عــــــــــلایی نژاد        18/5

13) فــآضــــــــــل     ابــراهیمــــــــــی       18/5

14) مرتضــــــــی      حسینـــــــــــــی       18/25
***  فــــروغ دانش ... سه شنبه 26 آذر 1393  ***

                        ششـــــــــــــم   ج


1)  محمـدصادق       شکـــــــــــــــــری      20

2)  پویـــــــــــان       شاهنــــــــــــوری      20

3)  پرهـــــــــام       بــرزگــــــــــــــــــر       19

4)  کیهــــــــان        باطبــــــــــــــــــی       18

5)  مرتضــــــی      شکــــــــــــــــروی       18

6)  فــریــــــدون     محسنــــــــــــــی       18***  فــــروغ دانش ... سه شنبه 26 آذر 1393  ***

                        ششـــــــــــــم   ب


1)  محمدحسیــــن     رحیمـــــــــی مقدم     18/5

2)  اشکــــــــــــان     بــــالــــــــــــــــــــــو     17/5


***  دوشنبه 24 آذر 1393 ... تیزهوشان  ***

                          هفتم  الف

1)  محمـــــــــــد     مهـــــــــــــــــــاجری      20

2)  امیرحســـــن    فتــــــــــوحــــــــــی       20

3)  امیرمحمــــــد    اسکــــــــــــــــــــیان     19/5

4)  امیرمهـــــــدی   غــــــــلامــــــــــــــی     19

5)  کیــــــــــــارش   پــــــــرتــــــــــــــوی     18/5

6)  محـــــــــــراب    قنبـــــــــــــــــــــری     18/5

7)  آرویـــــــــــــن    مصلــــــــــــــــــــــح      18

8)  فاضــــــــــــل    ابراهیمـــــــــــــــــی      18

9)  نیمــــــــــــــــا    اکبــــــــــــــــــــــری    17/5

10) مرتضــــــــی    حسینــــــــــــــــــی      17


***  دوشنبه 24 آذر 1393 ... تیزهوشان  ***

                          هفتم  ب

1)  امیرمحمــــد      حیـــــــــــــدری      20

2)  حسیـــــــــن     احمدی پــــــــور     20

3)  سپهـــــــــــر     مـــــــــــــرادنژاد     20

4)  مهــــــــــــراد     شعبانپـــــــــــور   18/5

5)  علــــــــــــــی     کاظم پــــــــــور      18

6)  محمدرضــــــا      توکلـــــــــــــــی     18

7)  امیرحســــین      فتــــــــــــــوحی     17/5

8)  امیرحسیــــن      مهـــــــــــــــدوی      17


***  چهارشنبه 19 آذر -  آفرینش  ***

                  هفتم  104

1)  دایـــــــــــــا     سیفــــــــــــــی     20

2)  توانــــــــــــا     گشتاسبـــــــی     20

3)  امیـــــــــــــن   آذرگشســـــــب     18

4)  شاهــــــــرخ    ثقفــــــــــــــــی   17/5

5)  ایمــــــــــــان    یعقوبــــــــــــی   17/5

6)  علـــــــــــــی    باقــــــــــــــری      17


***  چهارشنبه 19 آذر -  شاهد  ***

                  هفتم  102

1)  یونـــــس     وحیـــــــــدیــان       19/5

2)  مهـــــران     رمضـــــــــــانی          19

3)  علـــــــی     اسماعیلـــــــــی        17


***  شنبه 1 آذر 1393 ... تیزهوشان  ***

     میان نوبت اول   ...   هفتم  الف

1)  آرویـــــــــــــــن      مصلـــــــــــــــــح      19/5

2)  محـــــــــــــراب      قنبـــــــــــــــــری        19

3)  محمـــــــــــــــد      مهــــــــــــاجــری       19

4)  امیرحســــــــن      فتــــــــــــــــوحی     18/5

5)  ایلیــــــــــــــــــا      شـــــــــــریـــــف     18/5

6)  امیرمهـــــــــدی     غــــــــــــــــلامی       18

7)  نیمــــــــــــــــــا      اکبــــــــــــــــری        18***  شنبه 1 آذر 1393 ... تیزهوشان  ***

     میان نوبت اول   ...   هفتم  ب

1)  سپهــــــــر    مرادنـــــــــــژاد        20
 
2)  مهــــــــراد    شعبان پــــــور         20

3)  امیرحسین    مهــــــــــــدوی      19/5

4)  سینـــــــــا     جعفـــــــــــری      19/5

5)  محمدرضـا      توکلـــــــــــــی        19

6)  حسیــــــن     احمـــــــدی پور       19

7)  امیرمحمــد     حیــــــــــــــدری      19

8)  علیرضــــــا     مهــــــــــــربان        19***  یکشنبه 2 آذر -  آفرینش  ***

                  هفتم  104

1)  تـــــوانـــــــا     گشتــــــاسبی    20

2)  شـــــاهــرخ     ثقفــــــــــــــی    20

3)  امیـــــــــــن     آذرگشســـــب    20

4)  ایمـــــــــان      یعقــــوبـــــــی   20

5)  علــــــــــی     بــــاقــــــــــری    19

6)  مهـــــــــراد     رمضـــــــــانی    18


***  شنبه 24 آبان -  آفرینش  ***

     میان نوبت اول   ...   هفتم  104

1)  دایـــــــــــــا      سیفـــــــــــــــی      19

2)  ایمــــــــــان      یعقوبــــــــــــی      18/5

3)  توانـــــــــــــا     گشتـــــاسبــی     18/5

2)  پارســــــــــا      رضــــــاییــــــان    17/5

9)  شـــاهـــــرخ     ثقفــــــــــــــــی   17/5
***  فــــروغ دانش ... سه شنبه 20 آبان 1393  ***

                        ششـــــــــــــم   ج


1)  پــرهـــــــــــام     برزگــــــــــــــــر      20

2) ارشیـــــــــــــــا    تـــرابـــــــــــــی     20

3) فــریـــــــــــــــد    محسنــــــــــــی    20

4) کیهــــــــــــــان    باطبــــــــــــــــی    20

5) پویــــــــــــــان    شاهنـــــــــــوری    20

6) نیمـــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــلاح     19/5

7) محمدصـــــادق   شکـــــــــــــری      19

8) آیـــدیــــــــــن     بــــاقــــــــــــری    18/5

9) آرتـــیــــــــــن     امـیـــــــــــــــری    18/5

10) حســــــــام     تـــــــرنـــــــــــج    18/5***  فــــروغ دانش ... سه شنبه 20 آبان 1393  ***

                        ششـــــــــــــم   ب


1)  محمدرضـــــا     اخضــــــــــــــری    18/5

1)  محمدحسیـن    رحیمــــــــــــــی     17/5

***  دوشنبه  5 آبان 1393 - تیـــزهوشان  ***

                    هفتـــــــم   الف

1)  کیـــــــــــــارش       پرتــــــــــــــوی     20

2)  محمـــــــــــــــد      مهاجــــــــــــری    20

3)  نیمـــــــــــــــــا       اکبــــــــــــــــری   20

4)  امیرعلــــــــــی       علی نـــــــــژاد     20

5)  حسیــــــــــــن       مجیـــــــــــــدی     19

6)  امیرحســــــــن      فتـــــــــــــوحـی  18/5

7)  احمــــــــــــــد      وهــــــــــاب نیــا    18/5

8)  آرویــــــــــــــن      مصـــــــــــــــلح      18/5

9)  محــــــــــــراب      قنبــــــــــــــری       18

10) ایلیـــــــــــــــا      شـــریــــــــــــف      17/5

11) امیـــرهـــادی      لطیفـــــــــــــــی     17
***  دوشنبه  5 آبان 1393 - تیـــزهوشان  ***

                    هفتـــــــم   ب

1)  محمدرضـــــا    توکلــــــــــــــــی    20

2) 
امیرمحمـــــد    حیــــــــــــــدری     20

3)  علــــــــــــی    کاظم پــــــــــــور   19/5

4)  سپهـــــــــــر    مــــــــــرادنــژاد     19/5

5)  سبحــــــــان     مقیمـــــــــــــی     19/5

6)  مهـــــــــــراد    شعبان پـــــــــور     19

7)  علیرضــــــــا     مهـــــــــــــربان      19

8)  سینـــــــــــا     جعفـــــــــــــری     18/5

9)  پوریــــــــــــا     نصیــــــــــــــری     18/5

10) حسیـــــــن    احمـــدی پـــــور       18

11) امیرحسیـن    مهــــــــــــــدوی       17/5
***  شـــــاهد ... دوشنبه 28 مهر 1393  ***

                        هفتـــــــم   104


1)  مهــــــــــران      رمضـــــــــــــانی    20

2)  یــونــــــــس      وحیــــــــدیــــــان    20

3)  حمیدرضــــــا     اسمـــــاعیلــــــی    19

4)  حســــــــــن     مــرتضــــــــــــوی    19

5)  صــــــــــائـم     نجفــــــــــــــــــی    19

6)  علــــــــــــی     بهپــــــــــــــــــور     18

7)  علـــــــــــــی     اسماعیلـــــــــــی    18

8)  امیرمحمـــــد    فـــــــــــــــــــلاح     18
***  فــــروغ دانش ... یکشنبه 27 مهر 1393  ***

                        ششـــــــــــــم   ب


1)  محمدحسیـن     رحیمـــــــــــــی    20

2)  محمدرضـــــا     اخضــــــــــــــری    19

3)  مهـــــــــــدی     الیـــاســــــــــی    18

4)  راستیـــــــــن     ریحــــــــــــــانی    17

5)  علـــــــــــــی     خوانشیـــــــــــر      17

6)  اشکــــــــــان     بـــالـــــــــــــــــو     17

7)  رضـــــــــــــــا    نیـــــــــــــــــازی     17***  یکشنبه 27 مهر -  آفرینش  ***

                        هفتم  104

1)  توانـــــــــــــا     گشتـــــاسبــی     20

2)  شـــاهــــرخ      ثقفــــــــــــــی     20

3)  علـــــــــــی      قبــــــــــــــادی    20

4)  امیـــــــــــن      آذرگشســــــب     20

5)  مهــــــــــراد      رمضــــــــــانی     20

6)  علـــــــــــی      باقــــــــــــــری     20

7)  ایمــــــــــان      یعقوبــــــــــــی     19

8)  امیرحسیــن      ســــــــــــاروی     18

9)  پارســــــــــا      رضـــــــاییــــان      18***  سه شنبه 22 مهر -  فروغ دانش  ***

                        ششم  ج

1)  ایــلیـــــــــــا     رجــــــــــــــایی     20

2)  نیمـــــــــــــا     فـــــــــــــــــلاح     20

3)  فریـــــــــدون     محسنــــــــــی     20

4)  کیهـــــــــــان     بــاطبــــــــــــی    19

5)  ارشیــــــــــا      تـــرابـــــــــــــی    19

6)  مرتضــــــــی    شکـــــــــــــروی    19

7)  آیدیــــــــــــن    باقـــــــــــــــری     19

8)  محمدصــادق    شکــــــــــــــری     19

9)  مهــــــــــــاد     هاشمـــــــــــــی    19

10) پرهــــــــــام     برزگــــــــــــــــــر     19

11) محمدامیــــن    شعبـــــــــــانی       18

12) دانیـــــــــال      مقیمی فــــــــر       18

13) پویـــــــــــان     شاهنـــــــــوری      18


***  یکشنبه 20 مهر -  آفرینش  ***

                        هفتم  104

1)  توانـــــــــــــا     گشتـــــاسبــی     20

2)  شـــاهــــرخ      ثقفــــــــــــــی     20

3)  ایمـــــــــــان     یعقــــــــــــوبی     20

4)  دایـــــــــــــا      سیفـــــــــــــی    20

5)  علــــــــــــی    باقــــــــــــــری     19
  ***  چهارشنبه 16 مهر -  شاهد  ***

                        هفتم  102

1)  یــونــــــــس    وحیــــــدیــــان      20

2)  امیـــــــــــن     علـــی تبــــــار     20

3)  علیــــــرضــا     بهــپــــــــــــور     18

4)  محســــــــن    حســــــن زاده     16

5)  امیرمحمـــــد    فـــــــــــــــلاح     16

6)  حســــــــام     ابراهیمـــــــــی     16

7)  امیرحسیـــن    حسینــــــــــی     16

8)  مهـــــــــران    رمضـــــــــــانی     16

9) صــــــــائم     نجفــــــــــــــی     15
***  شنبه 12 مهر 1393 - تیـــزهوشان  ***

                        هفتـــــــــم   الف

1)  امیرحســــن    فتــــــوحــــی    17/5

2)  حسیــــــــن    مجیـــــــــــدی   16/5

3)  محمــــــــــد    مهـــــــــاجری   16/5

4)  مبیـــــــــــن    خـــــــــــرمانی  16/5

5)  ایلیـــــــــــــا    شــریـــــــــف       15
***  دوشنبه  14 مهر 1393 - تیـــزهوشان  ***

                    هفتـــــــم   ب

1)  امیـــرمحمد    حیــــــــــــدری    18/5

2)  علـــــــــی     کاظــم پــــــور     17/5

3)  محمــدرضـا    تــوکلــــــــــی       17

4)  سپهـــــــــر    مـــرادنــــــژاد      16/5

5)  حسیـــــــن    احمــــدی پور         16

6)  پــــوریـــــــا   نصیـــــــــــری        16

***  چهارشنبه  9 مهر 1393 - آفرینش  ***

                    هفتـــــــم   104

1)  تــوانـــــــــا     گشتاسبـــــــــی     20

2)  دایــــــــــــا     سیفـــــــــــــــی     20

3)  علــــــــــی     باقـــــــــــــــــری    18

4)  شـــاهـــرخ     ثقفــــــــــــــــــی    18

5)  ایمــــــــــان    یعقـــوبــــــــــــی    18

6)  امیــــــــــن    آذرگشســـــــــب     18

***  فــــروغ دانش ... شنبه 12 مهر 1393  ***

                        ششـــــــــــــم   ب

1)  اشــکـــــــان       بــــالــــــــــــــو    18

2)  امیررضــــــــا      اسکنـــــــــدری    18

3)  محمدحسیـن     رحیمـــــــــــــی   16

4)  مهـــــــــــدی     الیــــــــــــاسی    16

5)  حسیــــــــــن     نجفـــــــــــــی     15

***  فــــروغ دانش ... سه شنبه 8 مهر 1393  ***

                        ششـــــــــــــم   ج

1)  پــویـــــــــان       شـــاهنـــــوری    20

2)  نیمــــــــــــا        فـــــــــــــــــلاح     19

3)  پرهــــــــــام       برزگــــــــــــــــر     19

3)  حسام الدین        تـــــــــــــــرنــج     19

4)  ارشیــــــــــا       تــــــــــــــــرابی      19***  کلاس تابستانه - دبستان غیر دولتی فروغ دانش  ***


                        ششـــــــــــــم   ج

1)  کیهـــــــــــــان       باطبــــــــــــــــی    20

2)  پرهــــــــــــام       برزگـــــــــــــــــــر    19

3)  فریــــــــــــــد       محسنــــــــــــــی    18

4)  آیدیـــــــــــــن       باقــــــــــــــــــری    17

 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۳۳۶)

با سلام خدمت معلم زحمت کشم جناب آقای ابراهیم زاده میشود زود تر برای هفتم ب را بگذارید؟؟؟
پاسخ:
ســــــــــــــــــلام بر امیر عزیز

چشم ...... احتمالا تا فرداشب میزارم
ممنون
پاسخ:
خواهش ...................

سلام از استرس می میرم  لطفاسریع تر بکذارید

پاسخ:
ســـــــــــــــــــــــــــلام  بر امیرمحمد عزیز ..............

چی رو ؟!
نتایج امتحانو
پاسخ:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ممنوننننننننننننن

پاسخ:
ســــــــــــــــــــــــــــــــلام ..................

خواهش .....
معدل نمرات را ببگذارید
 • امیر مهدى غلامى
 • على باقرى تو دوست من تو گشتاسبى هستى یا یکى دیگه اى
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام

   می خوای ازش بپرسم ...!
  ببخشید کاظم پور با این ظ است نه با این ض
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام ..........


  خخخخخخخخخ ......... شرمنده ....حواسم نبود

  ممنون بابت یادآوریت
 • علی باقری
 • غلامی یه کی دیگه
 • علی باقری
 • سلام من یکی دیگه هستم (غلامی)
 • علی باقری
 • دبیر من علی باقری هستم از آفرینش این نمره ها برای آزمون هست؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام بر علی عزیز ..................

  آره ................ مگه امتحان دیگه ای هم ازتون گرفتم !!!!!!!!
 • علی باقری
 • مرسی دبیر
  پاسخ:
  خواهش می کنم ..................
  سلام استاد......
  من یادم میاد تازه از سال دوم به بعد باهامون یه کم صمیمی شده بودین.سال اول که بودیم از سایتون هم میترسیدیم یا اون روزی که باهاتون کلاس داشتیم، شب قبلش خواب تون رو میدیدیم که یه خواب راحت هم نداشتیم از دست ریاضی و دبیر ریاضی.حالا که گفتگوهاتون رو الان با بچه ها میخونم  خیلی زود باهاشون صمیمی شدین.....قضیه چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام

  هر زمان و هر مکان رفتار مخصوص به خودشو می طلبه ...............

  هنوزم همونم که به وقتش باج نمی دم و کوتاه نمیام .........
  با سلام. آقای ابراهیم زاده اگر یادتان باشد شما روز چهارشنبه یک ورقه ی ریاضی به کلاس هفتم ب مدرسه تیزهوشان دادید البته در آن موقع کلاس شما نبود و کلاس آقای قنبری معلم قرآن بود میخواستم بدونم اگر یک انسان به دلیل فراموشی آقای قنبری معلم قرآن آن ورقه را نگرفته باشد یعنی آقای قنبری آن را نداده باشد چه بلایی سر آن فردی که نگرفته است میفتد؟؟
  پاسخ:
  سلام عزیزم ........
  اولا  .  ایشون آقای رضایی بودن, نه قنبری

  دوما . راه داره, یا از دوستت بگیر یا از وبلاگم
  فقط یه صفحه باید حل کنی, زیاد نیست و بهونه هم نمیخواد

  سوما  .    لازم نیست بلا سرت بیارم
                فقط شاید روت چندان حساب باز نکنم و از علاقم بهت کاسته بشه
  دیگه با خودت که این بلا هست یا نیست !

  بعدشم , هنوز پیر نشدم که به این زودی چیزی یادم رفته باشه که میگی , اگه یادتون باشه
  و اینکه چقدر ترسویی که معرفی نمی کنی....
  من اینقدر ترسناکم؟!


  نظرت......
  سلام دبیر. توی این سری سوالاتی که بهمون دادین سوال 2 ریاضی جواب 2- می شه که اصلاً تو گزینه ها نیست. اگه هم من اشتباه کردم لطفاً اشتباهمو بهم بگین.
  کلاس هفتم ب تیزهوشان
  پاسخ:
  سلام بر سپهر عزیز.....

  درست حل کردی ...... گزینه ها رو لابد اشتباه نوشتم یا جایی اشتباه تایپ کردم

  چیزی که مهمه اینه که تو جواب رو درست به دست آوردی....آفرین
 • مرتضی علائی نژاد
 • با سلام
  ورقه ای که دادید بسیار خوب و موثر بود
  ممنون
  پاسخ:
  سلام بر مرتضی عزیز

  خواهش میکنم ...... خوشحالم که راضی بودی
  سلام استاد میخواستم بدونم از کدام قسمت وبلاگتون باید اون سوالات را بگیرم؟؟ 
  پاسخ:
  سلام عزیزم .........

  قسمت    ریاضی هفتم ( امتحان و تمارین )
  سلام آقای ابراهیم زاده شبیه این اتفاقی که براى آقای انسان افتاد براى من هم افتاد منم کلاس هفتم ب تیزهوشانم چطور باید اون ورقه را بدست بیارم توى وبلاگتون هست؟؟؟؟؟؟؟ خیلى حیاتیه!!!! لطفا پاسخ بدین!
  پاسخ:
  سلام بر امیر عزیز


  آره ...... تو بخش ریاضی هفتم


  بگرد پیداش میکنی

  تعجب من اینه که ورقه به تعداد شما تکثیر شده و در اختیارتون قرار گرفته, حالا چرا به دستتون نرسید.....
  سلام استاد من گشتم ولى پیدا نکردم میشه بیشتر راهنمایی کنین؟؟
  پاسخ:
  سلام بر امیر عزیز

  برو پایین .... و هر دفعه مطلب قدیمی تر رو بزن تا ببینیش
 • علی باقری
 • سلام دبیر خیلی خوشحالم نمره ی بالا گرفتم ممنون
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام

  امیدوارم همیشه خوشحال باشی ...............


  یه نکته ... تلاش و دقتت رو بیشتر کن ... خیلی با هم کار داریم
  باید سخت تر کار کنیم.
 • سیاوش کاردگر
 • سلام بر استاد عزیز من سیاوش کاردگر مدرسه شاهد استاد ببخشید اون چند تا سولی که چهارشنبه هفته پیش گرفتید تو سایت می ذارین
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام

  متوجه نشدم؟!

  سوال رو که داری !
 • ایلیا فرامرزپور
 • سلام دبیر فکر کنم منو بشناسی من از مدرسه افرینش هستم لطفا چیز های زیادی بزارین تا ما از این مطالب فیض ببریم
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام

  میشه نشناسم !

  چشم ....... هر چی به وقتش
  نمره ی 17 نسبت به بقیه کلاس خوب بود یا نه
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام بر راستین عزیز

  بد نبود ................ اما من راضی نیستم

  تو بهتر از این می تونی باشی ............... تازه امتحان سختی نبود

  نمره ی 17 نسبت به بقیه کلاس خوب بودیا نه

  بخشید سلام

  ببخشید:
             عدد3 را به توان 8 کردیم و جواب بدست آمده را جزر گرفتیم.حاصل را انتگرال میگیریم جواب چند میشه؟
  پاسخ:
  سلام ......... یعنی انتگرالم بلدی

  بابا ایول !
 • مرتضی علائی نژاد
 • با سلام جواب امتحان رو لطفا بزارد
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام مرتضی عزیز

  چشم .............. بزار تصحیح بشه  بزارد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
  سلام دبیر. نتایج امتحان امروز مدرسه تیزهوشان رو کی میذارین؟

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام

  در اولین فرصت ........... چشم
  سلام به دبیر عزیزم آقای ابراهیم زاده لطفا میشه امتحان ریاضی هفتم ب رو زود تر بگذارید اضتراب دارم 
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام ..............

  چشم ............ تو "اضطراب" نداشته باش فقط
 • یکی از شاگردا
 • چرا نتایج آزمون امروز را نمی زنین
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام

  شما فقط نزن ................... اونم به چشم
 • محمد مهاجری
 • سلام لطفا امتحان مارا هم بگذارید

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام بر محمد عزیز


  چشم حتما
  چرا جواب امتحان را نذاشتید/؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بابا از ازتراب مردیم......
  پاسخ:
  سلام ......... گذاشتم

  هم سوال , هم جواب و هم نمرات نفرات برتر
  سلام دبیر. در آزمون عدد صحیح تیزهوشان سوال 2 قسمت الف جواب منفی 1 میشه که شما اشتباها مثبت 1 بدست آوردین. 
                                                                                                                                
  لطفا سریع پیگیری شود
  پاسخ:
  سلام ....... چشم

  چرا میزنی؟!
  سلام با عرض تسلیت یه سوال داشتم برگه ای که دادید به ما باید تمام پاسخ ها رو بنویسیم ؟ آخه خیلی سخته منتظر جوابم
  پاسخ:
  سلام علی جون ........

  آره ...... باید کمی سختی بکشین...... لازمه
  دبیر جواب سوال 2 قسمت الف 1- می شه که شما 1+ بدست آوردید. 
  پاسخ:
  سلام .....  حق با شماست .... اصلاح کردم .... ممنون
  ممنون دبیر حتما تلاش میکنم
  پاسخ:
  سلام علی جون ...............  چه خوب ... !
 • محمدرضا توکلی
 • سلام بر دبیر عزیز...آخر من این نمره 20 رو از شما گرفتم اصلا 20 گرفتن از شما یه مزه ی خاصی داره...
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام بر محمدرضای عزیز


  مبارکت باشه ................... به منم مزه داد

  امیدوارم همیشه موفق و مایه افتخار من باشی !
  چرا نمرات رو تغییر ندادین؟ واسه مدرسه تیزهوشان
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام ...................

  یادم نموند .................. ان شاء الله شنبه
 • یه نفر (نا شناس)
 • سلام....
  نمره خوب گرفتن از دست اقای ابراهیم زاده سعادت میخواد چه برسه به بیست که من هیچ وقت این سعادت نصیبم نشد......خوش بحال شما و تبریک میگم بهتون و ان شا.....موفق باشید.
  دبیر شنبه هم از راه رسیدا. پس چرا نمرات مدرسه تیزهوشان رو تغییر نمیدین؟
  y*x*z     خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخخخخخخخ
  پاسخ:
  سلام ......... چون یاد داشت نکردم

  بعدشم منظور شنبه هفته بعد بود ..... خخخخخ
 • سوم سال پیش
 • ما که رفتیم ولی شما بچه ها قدر این نعمت الهی رو بدونید...
  پاسخ:
  سلام ........ههههههه

  باسلام خدمت شما دوست عزیز و گرامی

  بسیار سایت عالی و خوبی دارید خداقوت به شما امیدوارم هرروز پیشرفت بهتری داشته باشید

  خوشحال میشم به ماهم سربزنید وبانظرات بسیار خوب خودتون به ما کمک کنید تا بتونیم بهتر درفضای مجازی وارد بشیم چون نظر دوستامون توفضای مجازی خیلی خیلی برامون مهمه از شما دعوت میکنم تا از همین الان به سایت ماسربزنید ونظر خود را بگید.

  بازهم ازشما خیلی ممنونم باتشکر

  Pardis.salehin.ir

  سلام دبیر.
  خسته نباشید
  یا بچه های این نسل خیلی قوی شدند یا ما خیلی...
  همه نمره ها بالای 17
  فضیه چیه؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام بر سینای عزیزم ...............

  هر نسلی همه جورشو داره .........
 • ایلیا فرامرزپور
 • سلام من ایلیا فرامرز پور هستم لطفا اقای ابراهیم زاده به وبلاگ من یه سری بزنم ممنونم
  پاسخ:
  سلام ........ وقت کنم., چشم
  نمی خاید جواب میان ترم بگذارید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام ....

  امشب میزارم
  سلام. آقای ابراهیم زاده نمی خواین جواب میان ترم رو بذارید؟ واسه مدرسه تیزهوشان
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام

  گذاشتم عزیزم .......
  آقای ابراهیم زاده جواب میان ترم رو نمیزارین؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام

  گذاشتم عزیزم
  منظورم نفرات برتر بود .
  پاسخ:
  اونم گذاشتم

  تفردا قیافه ی توکلی دیدن داره
  پاسخ:
  خخخخخخخخخ ............... آره

  میشه سوژه روز
  چرا نفرات برتر هفتم الف را نذاشتید؟

  پاسخ:
  اونا هم آدمن مگه ؟!


  شوخی کردم ..... وقت نشد صحیح کنم
  میشه برای فردا شب

  سلام لطف کنید میانگین رابگذارید
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام

  پایین دفتر کلاس می نویسم، می تونی ببینی!

  خواستی نشونت میدم !
 • ل.م.ن.و.ه.ی
 • چرا واسه هفتم الف رو نذاشتید؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام ......

  چون تصحیح نشده بود ....

  الان گذاشتم !

  شما ببخشید
  سلام دبیر
  مطمن هستید من 18/5 شدم؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام

  هرچند قبلی رو نگاه کردی ...ولی اتفاقا این دفعه هم 18/5 شدی  .......خخخخخخخخخ
  ببخشید ببخشید اشتباه شد. جواب قبلی رو دیدم.
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام


  خخخخخخخخخخ
  پس چرا هفتم الف رو نمیزنین؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام


  گذاشتم عزیزم  .............  چرا میزنی !!!!!!
  هفتم الف پس چی شد
  پاسخ:
  سلام

  اگه منظور نمره های امتحان میان نوبت اوله که گذاشتم !
  با سلام خدمت دبیر عزیز  نمره مارو زودتر لطفا بگذارید هفتم الف
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــلام

  چشم .... تازه گذاشتم !
  دبیر 19 رو 20 نمیدین؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام بر حسین عزیز

  نه نمیشه !
  ممنووووووووووووووووووووووون
  پاسخ:
  خواهش میکنم عزیزم ...........
  سلام دبیر
  مررررررررررررررررررررررسی
  پاسخ:
  ســــــلام بر آروین عزیزم

  خواهش میکنم

  داری اون چیزی میشی که میخوام ..... موفق باشی
 • یا مولانا
 • من دیگه با این وضع امتحان خسته شدم تو رو خدا بسه
  کل نمرمونو از مون گرفتی اقای ابراهیم زاده بسه بسه یه بار هم به ما کمک کن
  یه تیزهوشانی که از یه هفته پیش روزی دو ساعت ریاضی خونده
  رسیدگی شه لطفا
  پاسخ:
  سلام.........

  اینا سخته؟!
  تو روش خوندنت تجدید نظر کن ............

  مگه کمکی ازم خواستی که نکردم!
  خطاب به اون کسی که از نمرات آقای ابراهیم زاده شاکیه.
  دوست عزیز من خودمم در پایه هفتم مدرسه تیزهوشان درس می خونم. اتفاقا این امتحان میان نوبت اول آقای ابراهیم زاده خیلی هم خوب بود و سوالاتش رو با هردو کلاس کار کرده بود و سوالات کاملا استاندارد بود. در ضمن مقدار ساعت خوندن مهم نیست مهم کیفیت خودنته. موفق باشی
  پاسخ:
  سلام ........... 

  لطف داری ...... انتقاد کردن حق همه هست
  من تمام تلاشم اینه که ریاضی رو خوب یاد بگیرین , نه فقط با نمره کاذب ..... !

  من خودمم تو دبستان تدریس میکنم و میبینم که خیلیا چطوری درس میخونن و چه مشکلی در ریاضی دارن و کلی طرل میکشه تا نگرششون رو عوض کنم

  اگه راه برخورد با مسایل ریاضی رو بدونیم و صبر و تلاش و قدرت درکمون رو بالا ببریم , نمره هم خودش میاد
  کافیه کمی حوصله کنیم
 • مهراد شعبانپور
 • سلام دبیر...
  به قول بعضی ها:((...بیست گرفتن ازشما یه مزه خاصی داره....)).
  خخخخخخ
  پاسخ:
  سلام .......


  خخخخخخخخ
 • یا مولانا
 • شما هیچ کاری نکردین من درس خوندم اگه اینجوریه مقصر همه این نمرات شمایین
  پاسخ:
  سلام ........

  چند ماه تحمل کنی , میرم و راحت میشی
 • یا مولانا
 • والبته درس خوندنم عالیه درس دادن اقای ابراهیم زاده ضعیفه
  پاسخ:
  پس به همون روش ادامه بده ..........
 • مرتضی علائی نژاد
 • باسلام 
  جناب شاکی درس دادن آقای ابراهیم زاده فوق العادست
  منم امتحان اول مثل شما فکر میکردم ولی کم کم با خوندن بیشتر نمراتمو از اون حالت در اوردم
  البته من نمره میان ترممو هم قول میدم جبران کنم و در امتحان بعدی بیشتر میخونم تا بیست شم
  پاسخ:
  سلام ......

  ممنون , لطف داری...... 

  بهرحال انتقاد حق هرکسیه ...... همونطور که منم ممکنه از کسی خوشم نیاد , دیگران همین حق رو دارن
  اما من خیلی راحت میگم نه اینکه ناشناس به طرف بگم .... !

   خیلی زود همه چی مشخص میشه ..... فقط چند ماه صبر کنه زیر دست  دیگران میوفته و درس خوب یاد میگیره.......
  من سرگرم دوست داشتن خیلیا هستم و اینا چیزی نیست که مشغولم کنه!
  سلام آقای ابراهیم زاده. ان شاالله سال دیگه هم معلممون می مونین دیگه؟
  تورو خدا نذارین ما زیر دست اون معلم ها بریم. 
  خطاب به اون یا مولانا
  دوست عزیز بیست گرفتن علاوه بر درس خوندن درک بالا ، ادب و لیاقت می خواد که من این رو در شما نمی بینم. آقای ابراهیم زاده به جرات یکی از بهترین معلم های ریاضی استان مازندرانه. اون با تمام عشقش ریاضی رو به بچه ها درس می ده. حالا این که شما درس رو نمیفهمین ضریب هوشی پایین شما رو می رسونه . اگه سر کلاس حرف نزنی و گوش بدی ریاضی رو سر کلاس و از صحبت آقای ابراهیم زاده می فهمی. وگرنه اگه بیست شدن از دست آقای ابراهیم زاده سخته و نمی شه بیست شد من و دوستم مهراد این امتحان رو بیست نمی شدیم. بله شما اول برو ریاضی رو بفهم هر وقت فهمیدی اون وقت حق با شماست. نه این تو نظر بعدیت بنویسی من روزی دو ساعت ریاضی می خونم. من شما رو ندیدم. ولی به جرات می تونم بگم ریاضی  خوندنت افتضاحه. و از آقای ابراهیم زاده هم می خوام مارو تو مدرسه تیزهوشان تنها نذاره
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــلام عزیزم ..........................

  شما به من لطف دارین ..................... شماها عشق من هستین و برای همین با عشق بهتون درس میدم.
  همونطور که شاید از نظر تو بهترین هستم، از نظر یکی هم بدترین هستم و کاریش نمیشه کرد ...... ف
  علا که چند ماه مونده و با همیم و می تونیم از با هم بودن و ریاضی یاد گرفتن لذت ببریم.
  سال بعد هم بزاریم این دوستمون در کنار دیگر استادان لذت ببرن و عذاب نکشن ..............
 • سپهر مرادنژاد
 • آقای ابراهیم زاده خیلی خوب درس می دن. شمایی که نمره ی ریاضیت پایین هجدهه خواهشا نگو من ریاضی خوندنم عالیه . این مضخرفات رو از سرت بریز بیرون. اگه دوست داری بیست بشی همت واراده می خواد. نه این که با کوبیدن دیگران خودت رو توجیه کنی . این قضیه رو به خودت بقبولون که معلم ما عالی درس می ده و من نخواستم این درس ها رو درک کنم. اما ازاین به بعد درس ریاضی رو طوری بخون که بفهمی چی داری می فهمی حتی برای یک دقیقه ریاضی رو بفهم بعد این حرفا رو بزن
 • هفتم ب ( امیرمحمد حیدری،محمدرضا توکلی، مهراد شعبانپور ،سپهر مرادنژاد، سینا جعفری، امیرحسین اکبرزاده)
 • دبیر تورو خدا مارو رها نکنین. نذارین آینده ی ما خراب بشه . تو رو خدا سال دیگه بمونین. دبی نذارین ما بریم زیر دست این معلم ها. خواهش می کنیم سال دیگه با ما بمونین. 
  بزرگترین کاری شما می تونین برای ما انجام بدین اینه که ما رو تنها نذارین فقط همین. 
  یا حق
  پاسخ:
  سلام بر همه عزیزام ....... همه با هم نظر دادین, یا یکی وکیل دیگری شده!

  کی میره این همه راه رو ........
 • حسین احمدی پور
 • درس دادن آقای ابراهیم زاده عالیه لطفا حرف اضافی نزن آقای ابراهیم زاده 20 است
  پاسخ:
  سلام بر حسین عزیز ..............

  لطف داری , ممنونم ........ ای بابا آب شدم ....... خخخخخخخ
  مولانا  تو احمقی نمیفهمی چرا تقصیر اقای ابراهیم زاده میندازی درس دادن اقای ابراهیم زاده عالیه سوالاتش هم خوبه تو اگه بخونی نمره خوبی میگیری مثله من تازه حقم بیس بود 
  پاسخ:
  سلام ........ میشه بد و بیراه نگین
  وگرنه مجبور میشم تایید نکنم

  ممنون عزیزم
  دبیر سلام. فردا اگه پیشرفت تحصیلی ریاضیو صدبزنیم که من مطمئنا نمی زنم مستمر بیست میدین؟
  پاسخ:
  سلام ........

  ظاهرا یادت رفته اول سال برگه ای که امضا زده بودی , دو نمره مربوط به این موضوع بود......
  اگه نود بزنیم چی؟
  پاسخ:
  سلام ...... یادت نره این آزمون در حد بچه های معمولیه
  حالا نود هم بد نیست
  پایین تر نیایی یهو...... اینجا که چونه نمیزنن ..... خخخخخ
 • حمید محمدی
 • سلام.
  سری به وبلاگم بزنید.

  اگر لینـک کردید هم چـــه بــهــــــــــــــتر !!!!!!!!
 • علی باقری
 • سلام دبیر نمرات امتحان رو نمیزارید؟
 • یا مولانا
 • جناب آقایون شما پارتی دارین معلومه بیست میشین ما که مثل شما تقلبکار نیستیم

  خوشگل جون معلممون یکیه اون وقت ما چجوری پارتی داریم؟ اگه مردی خودتو دوشنبه نشون بده آقای ریاضی دون. تو وقتی سوال ریاضی رو که آقای ابراهیم زاده می گیره رو نمیتونی حل کنی چی جوری ریاضی خوندنت عالیه؟ لطفا برام تو دوسطر توضیح بده.

    عروس نمیتونه برقصه می گه زمین کجه. هر وقت ریاضی خون شدی و منطقی فکر کردی بیا ما درخدمتیم.

  پارتی بازی چیه بابا نمیدونی الکی تهمت نزن 
 • امین آذرگشسب
 • 18چرا
  پاسخ:
  سلام ........ خودمم میدونم از سرت زیاده

  میگم ناراحتی کمترش کنم؟!   ۱۵ خوبه؟!
 • علی باقری
 • ای بابا من 17 امکان ندارههههههههههههههههه
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام .....................

  راست میگی اکان نداره ............ چون شدی 16/75

  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 • امین اذرگشسب
 • 15نه5نمره بالاتر
  پاسخ:
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • علی باقری
 • این حق من نیست جلوی همه پنیر ... شم بابا جمعه تولدمه این حرفا یعنی چی؟
  سلام بر نیما اکبری اگه شناختی بگو گرچه میدونم شناختی هههههههههههه
  پاسخ:
  سلام بر علی عزیزم ....... تولدتم پیشاپیش مبارک
 • علی باقری
 • مرسی فقط یه بیست بدید کادوی ما هم حله
  TANKS
  پاسخ:
  سلام .......

  از این خبرا نیست .......... بیست رو باید خودت بیاری تا به هر دومون مزه بده
 • حسین احمدی پور
 • سلام دبیر    جوابو کی میدین؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــلام بر حسین عزیز

  تازه گذاشتم !
 • امیر محمد حیدری
 • سلام شب بخیر حال لبتاب تون چه طوره سلامتن انشالله میگم هفتم ب را کی میذارید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ..................  موفق نشدم برگردونم

  گذاشتم عزیزم ..............
  سلام براستاد عزیز نمرات هفتم الف رابگذارید.
     انتقاد: چراهمیشه هفتم ب رازودتر تصحیح می کنید؟                                                                                                          
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام عزیزم

  الان گذاشتم ................. قبول کنین خیلی زود تصحیح می کنم !

  ترم اول الف رو تصحیح می کنم !

  خوبه ؟!
 • مرتضی علائی نژاد
 • سلام دبیر!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ریاضی جواب هفتم الف چه ساعتی از امروز حدودا میزارین؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــلام  بر مرتضی عزیز !

  الان دیگه گذاشتم !
  سلام دبیر
  پس چرا هفتم الف تیزهوشان رو نمی گذارید؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام بر آروین عزیز ..................

  گذاشتم الان ................ نمره ای که من خواستم نیاوردی

  امیدوارم ترم تمام نمره هارو بگیری !
 • سپهر مرادنژاد
 • مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون دبیر
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام بر سپهر عزیز

  خواهش می کنم ................ زحمت و تلاش خودتونه !
 • امیر محمد حیدری
 • هفتم الف
  پاسخ:
  هوووووووووووووووووووووووووووووووم؟!!!!!!!!!!!!!!!
  ببخشید ایمیل شما چیه
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام

  شما؟!!!!!!
 • احمد وهاب نیا
 • سلام!!؟لطفا امتحان ریاضی را زنگ آخر نگذارید!!
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام بر احمد عزیز

  چشم ..................... پس با این حساب فقط باید شنبه امتحان بگیرم !
 • نیمااکبری
 • سلام نیما اکبری هستم هفتم الف جوابشون کی می اید؟ با تشکر
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام بر نیمای عزیز

  چه با کلاس و ادیبانه حرف میزنی ؟!

  خخخخخخخخخخخخخ
 • نیمااکبری
 • علی جون سلام شناختم .........تولدت مبارک
 • حسین احمدی پور
 • دبیر امیدوارم امتحانات قبلی را خراب کردم رو جبران کرده باشم ممنون از زحمات شما
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام بر حسین عزیزم

  آره ... خوب بود ......... لذت بردم !
 • حسین احمدی پور
 • دبیر 19.75 شدیم یا 20 خالص؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام

  آره عزیزم ................... کاملا 20 ............... مثل خودت

  مبارکت باشه

  امیدوارم ترم هم همین طور باشی !
 • حسین احمدی پور
 • دبیر هر امتحان دارم پیشرفت میکنم ابتدا 16 18 19 الان 20 ودر آینده 21 22 23 ............................... این داستان تمامی نداره خخخخخخخ
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام

  امیدوارم روزی اونقدر موفقیت کسب کنی که  بهت افتخار کنم !
 • سپهر مرادنژاد
 • سلام دبیر. 19/75 شدم یا 20 خالص؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام

  20 خالص .................. مبارکت باشه

  و با روحیه خوب به استقبال نوبت اول برو .............
 • علی باقری
 • مرسی نیما تیزهوشان خوش میگذره؟
 • احمد وهاب نیا
 • سلام!خسته نبا شید؟!!

  اجازه! چیستانها را خوانده اید؟

  اگرنخوانده اید اگر وقت داشتید به آن ها یک سری بزنید.

  (خیلی با حال اند .سعی کنید حلشان کنید!!)

  پاسخ:
  سلام بر احمد عزیز .........

  نه بابا ...... فعلا موقع سوال گرفتن و تایپ اونام و بعدشم تصحیح و .....

  و ساخت پاورپوینت ها و .......
  باسلام لطفا جواب امتحان ماهانه کلاس ششم(ج) را در تاریخ 1393/9/25 بگذارید .   باتشکر فراوان

  پاسخ:
  سلام بر آیدین عزیز

  تصحیح بشه حتما, که میشه هفته بعد

  این هفته درگیر طرح سوال ریاضی و تستم
 • محمد رضا رضایی
 • شناختی
  الان 101 ام
  تیزهوشان

  پاسخ:
  شناختی یا شناختین؟!
  اون کسی که میگه اونایی که بیست گرفتن پارتی داشتن ودبیر سخت میگیره وضعیف درس میده اگه این دبیر بره دبیر دیگه میاد و اونایی که پارتی داشتن که براشون کاری نداره که از اون دبیر پارتی بگیرن به قول معروف (دعا کن بابات بمیرد تا این دبیر برود دبیردیگر)(اش کشک خالست بخوری پاته نخوری هم پاته) ریاضی تا اخر باهات هست ولی اصل مطلب اگه تیزهوش باشی به نظرت اقای ابراهیمزاده که مدیر سایته نمی فهمد که پست الکترونیکت چیه با این حال بازم  به خودت میگی تیزهوش.
 • نیمااکبری
 • انشاالله اول دبیرستان خودت تجربه میکنی علی جون 
 • سوالای فردا آسونه؟
 • تولدتون مبارک.

  سوالای فردا آسونه؟ کمک کنید لطفا

  پاسخ:
  سلام ...... ممنون از لطفت


  فکر نکنم سخت باشه ......


  نتیجه ترم اول تیزهوشان رو نمیذارین؟
  پاسخ:
  بماند .......

  سلام دبیر نفرات برتر رو کی میزارین؟  مردیم

  پاسخ:
  سلام بر آروین عزیزم

  جواب رو که گذاشتم , خب میتونین حدس بزنین چند میشین دیگه

  خب اگه نفرات اول نباشی که بدتره که !
 • سینا جعفری
 • دبیر سلام .خوبین خوشین سلامتین ؟ میخواستم بگم نتایج امتحان ترم تیزهوشان و       نمی زارید ؟ منتظرم  :))))
  پاسخ:
  سلام بر سینای عزیز ........ عجله نکن

  شاید برای روحیه تون خوب نباشه ....
  سلام دبیر پس کی نفرات برتر ررو میزارین؟ مردیم
  پاسخ:
  سلام آروین عزیز ......

  بزار تصحیح بشه بعد
  سلام دبیر نتیجه امتحان امروز مدرسه تیزهوشان رو نمی ذارین؟
  پاسخ:
  سلام.......


  بزارین تصحیح بشه .......
  نمرات ترم رو هم میذارید
  پاسخ:
  سلام ......

  فقط نمرات برتر رو ...... و شاید اونایی که پیشرفت کردن
 • هفتم ب ( امیرمحمد حیدری، محمدرضا توکلی، سپهر مرادنژاد، ، سینا جعفری، امیرحسین اکبرزاده)
 • لا اقل جواب نظرات رو بدین دیگه دبیر.
  پاسخ:
  سلام هزار پا ...... خخخخخ

  محمدرضا توکلی رو خوب اومدی .... دشمن من !

  اینم بخاطر تو ...... جواب تمام نظراتو دادم 

  غیر از خصوصی ها
  سلام استاد عزیزجواب امتحان را کی می گذارید؟
  پاسخ:
  سلام بر امیرحسن عزیز ......


  تصحیح شد , چشم !
 • هفتم ب ( امیرمحمد حیدری، محمدرضا توکلی، سپهر مرادنژاد، ، سینا جعفری، امیرحسین اکبرزاده)
 • لطفا سریع تر تصحیح کنید. دارم از استرس می میرم. لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا لطفا امشب بذارین . خواهش می کنم نگین نمی تونم. خواهش می کنم خواهش 
  پاسخ:
  سلام ....... شما به فکر امتحانتون باشین

  این که داده شده و تموم شد ......
 • کیارش پرتوی
 • سلام دبیر!

  میدونم دل خوشی ازم ندارین چون با این همه مهربونی که در حق من کردین بازم نمرم 20 نشد.

  من خیلی واسه امتحان درس خوندم اما سر امتحان ترسیدم و کلی بیدقتی کردم.

  اگه بیدقتی نمیکردم فکر کنم میشدم 21.

  خودم فکر میکنم حقم نمره ای که گرفتم نبود روزی 2 ساعت و در روز های آخر تا 4-5 ساعت هم میشد
  شرمنده دبیر روم نمیشه سر کلاس تو چشماتون نگاه کنم.
  من فقط بخاطر استرس بیخودی این امتحانم خراب کردم و فکر میکنم (مطمئن هستم) در حق مهربونیاتون کم لطفی کردم.

  امضا:کسی که شرمنده ی دبیرشه

  پی نوشت:آقای یا مولانا که نمیشناسمت اگه فکر میکنی آقای ابراهیم زاده بد درس میده پس چرا بچه ها این همه 20 میشن.
  معلومه کلاس هفتم هستی
  آقای ابراهیم زاده چی کم گذاشت واسه ما همه ی تابستونشو گذاشت سر اینکه پاور پوینت درست کنه
  واقعا خجالت بکش هر چی نمره کم آوردی از بی دقتیه من بیدقتی میکنم از معلمم عذر میخوام تو داری هر چی از دهنت در می آد میگی؟

  تو شرم نداری؟

  عذر میخوام دبیر...
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیز ......

  این چه حرفیه ....... اولا که تصحیح نشد
  پس بیخود جو منفی نده

  دوما دوست داشتنی بودنت که فقط بخاطر  نمره نیست ......


  نگران نباش ...... برای استرست هم فکرایی دارم
 • مرتضی علائی نژاد
 • باسلام
  تصحیح کردین؟

  پاسخ:
  سلام بر مرتضی عزیز ........

  داره میشه ....... عجله نکن
 • حسین احمدی پور
 • سلام دبیر جوابو نزاین بهتره اگه بزارین بعضی از بچه ها ممکنه خراب کرده باشند ناراحت بشن و برای امتحانات بعدی روحیه نداشته باشن و خراب بکنن
  پاسخ:
  سلام بر حسین عزیز ....... چشم

  هرچی تو بگی ... !
  سلام دبیر
  تصحیح کردین؟
  پاسخ:
  سلام آروین عزیزم ........

  داره میشه ....... نگران نباش
 • ????????????????????????
 • دبیر گرامی چرا جواب ترم را نمی گذارید؟

  پاسخ:
  سلام دانش آموز گرامی........

  جواب که گذاشته شد..... اگه نمره هست که اونو کارنامه میدن
  تو رو خدا نتیجه امتحانو بدین . دیگه نمی تونم درس بخونم. (تیزهوشان)
  پاسخ:
  سلام بر سپهر عزیز

  بیخیال درستو بخون .......
  دبیر اگه میشه زود تصحیح کنید من که  به خاطر همین امتحان از استرس دارم میمیرم
  پاسخ:
  سلام ........ اوهو

  بیخیال دیگه
  سلام دبیر نفرات برتر رااعلام نمیکنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  بعضی ها ازاسترس مردند!!!!!!!!!!!!  پاسخ:
  سلام ........ کیا مثلا ؟!
  سلام دبیر. خواهش می کنم نمرمو به ایمیلم ارسال کنید.
  پاسخ:
  سلام سپهر عزیز .......  تصحیح بشه چشم
  سلام دبیر. لطفا نتیجه ی ترم رو بذارید . دارم از استرس می میرم . هر دفعه که می رم تو اتاق درس بخونم 5دقیقه طول نمی کشه که می آم بیرون ببینم نمره ها رو گذاشتین یا نه؟
  پاسخ:
  بیخیال ...... برو درستو بخون
  دبیر اگه نفرات برترو نمیذارین بگین انقدر سر نزنیم.
  میذارین یا نه؟
  پاسخ:
  شما هی سر بزن ..... نا امید نباش
  یعنی هنوز واسه من نرسید. خواهشا سریع تر واسم تصحیح کنید. اصلا از دیروز خواب درست و حسابی نداشتم. راستی 19/75 رو بیست می دین؟
  پاسخ:
  ای بابا ....... امتحانات دیگه رو مگه میفهمین؟!

  بیخیال ........ حالا بزار نوزده و هفتادو پنج بشی بعد


  شاید بیست بشی یا کمتر ......
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • لطفا نتیجه امتحان رو بذارید. از استرس مردیم
  پاسخ:
  چقدر ایکس داری ..... خیلی ناشناسی یا معادله درجه بالایی؟!
  خخخخخخخ


  عجله نکن
  امشب می فرستین به ایمیلم؟
  پاسخ:
  امشب تصحیح نمیشه ......
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • سلام دبیر. کار از عجله گذشته. لطفا نتیجه رو بذارید. بعد هم به حرف حسین گوش ندین . اگه بفهمیم چند شدیم حداقل دیگه راحت می شیم و از دست حساب کردن خلاص می شیم
  پاسخ:
  خب پس بگو کی هستی ..... هههههت
   فردا شب می فرستین به ایمیلم؟
  پاسخ:
  شاید ......
  سلام نمره را بدهید لطفا ماازاسترس مردیم معلوم نیست شیمی خوندیم یازیست؟
          
  پاسخ:
  سلام ...... کمی حوصله کنین خب
  لطفا جواب امتحان رابدین دیکه ما نمی توانیم صبرکنیم!!!

  لطفااااااااااااا باخواهش فراوان
  پاسخ:
  چشم ....... اگه اجازه بدین تصیح کنم بعد ... !

  می توانید تاریخ وساعت دقیق زدن نفرات برتر رو بگین؟خواهشا

  پاسخ:
  ان شاءاله فرداشب ...... اگه بخوام بزارم
 • حسین احمدی پور
 • آقای ایکس کی هستی؟
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • y yyyyyyyyyyyyyyyyyهستم هههههههههههههههههه
  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • منم منم مادرتون خوراکی آوردم براتون( خطاب به حسین)
  پاسخ:
  هووووووووووووووووووووووووووووووم
  سلام دبیر. توی اون سوال n ضلعی که قطرش بیست تا بود جوابو هفتصدو بیست بدست آوردم اما یک جا ضربو اشتباه رفتم. البته جواب درستو که 720 باشه توی چک نویس با ضرب درست رفتم و بدست آوردم و توی پاک نویسم هم همون 720 رو بدست آوردم. چند نمره رو تو این سوال ازدست می دم؟ ( سوال 0/75 داشت)
  پاسخ:
  حالا ..................... !
 • احمد وهاب نیا
 • سلام دبر!!خسته نباشید!
  ممنون از زحمت هاییکه برای بچه ها میکشید.
  امید وارم آن ها بتوانند جبران کنند.(با درس خواندنشون)
  اجازه!!! سعی می کنیم  دیگر از این بی دقتی های الکی نداشته باشم!!؟
  اگر وقت کرید یک سر به پاورپوینت مثلث برمودا بزنید.(برای اطلاعات عمومی خوبه)


  پاسخ:
  ســـــــــــــــلام بر احمد عزیز .......   لطف داری

  اول خودت جبران کن ، نگران بقیه نباش


  حتما می بینمشون ....
 • نیمااکبری
 • دبیر  جان نمرات را کی تو سایت میذارین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصلا میذارین ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام بر نیمای عزیز ......  آره حتما میزارم
 • محمد مهاجری
 • دبیر نمره منو کی تو سایت میزارین
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام بر محمد عزیز ................ خیلی زود
 • امیرحسین مهدوی
 • دبیر شما بجای این که نمرات رو به همه ایمیل کنید بیاید اینجا نمرات رو بزارید دیگه چرا زحمت میکشید ایمیل میکنید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام امیرحسین کوچک من


  چشم
 • امیر محمد حیدری
 • پس هفتم ب چی شد
  پاسخ:
  در دست اقدامه .... چرا میزنی !!!!!!
 • مرتضی علائی نژاد
 • هووف بالاخره منو نمره بالای 18به هم رسیدیم
  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخخخخ


  تلف شدی از بس اشک ریختی
 • mohamadreza tavakkoli
 • بالاخره من 20 شدم...
  پاسخ:
  مبارکت باشه دشمن من !
 • سینا جعفری
 • سلام استاد عزیز.خسته نباشید ممنون که نمرات و اعلام کردین.
  خیلی خوشحال شدم دیدم 20 شدم  امیدوارم که شما هم راضی باشید.
  با تشکر از زحماتتون :))) 

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام بر سینای عزیز .............

  خواهش می کنم

  مبارکت باشه .............کسی که تلاش کنه مطمئنا به حقش می رسه !
 • MohamadReza Tavakkoli
 • دبیر به جای اینکه بنویسید (عمادالدین) نوشتین (عمادادالدین)...

  پاسخ:
  از بس عجله دارین واسه نمره  .......خخخخخخخخخخ

  الان درست کردم .... ممنون
  سلام دبیر
  مرررررررررررررررررررســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی.........
  امیدوار شدم.
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام بر آروین عزیزم ........

  خواهش میکنم .... زحمت خودتونه ....

  مبارکت باشه ....
 • احمد رضا ابراهیم زاده
 • با سلام اقای ابراهیم زاده نمره ی ریاضی من چند شد                                                                                                                                                                                                                                                              باتشکر
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام بر احمدرضای عزیز ..........

  نمره رو به گوشی مامان مسج کردم .....
  سلام دبیر. ممنونم از این لطفی که به من داشتین. بالاخره ترمو 20 شدم. هورا هورا هورا هورا
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام بر سپهر عزیز .........

  من لطفی نکردم ....... مزد زحماتت بود


  مبارکت باشه
  عمادالدین رو اشتباه نوشتین.
  پاسخ:
  در اصل همونطوری هست که نوشتم .... به مرور زمان تغییر کرده و اینجوری شده که شما می بینین ....


  میدونم ... از بس بچه ها عجله داشتن

  درست کردم
 • امیرحسین مهدوی
 • بالاخره از شما بیس گرفتم
  هوراااااااااااااااااااااااااااااا
  هر چقدر شیمی گند زدم یادم رفت
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام بر امیرحسین عزیزم ...

  مزد زحماتت بود ....  مبارکت باشه
 • سهیل سبزیکار
 • با سلام خدمت استاد عزیز نمره ریاضی من چند شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    باتشکر
  پاسخ:
  ســــــــــلام بر سهیل عزیز

  قرار شد فقط نمره های برتر رو بزارم
  سلام  ما ریاضی چند شدیم
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام

  قرار شد فقط نمره های برتر رو بزارم

  تمام اونایی که 18 و بالاتر شدند رو گذاشتم
  سلام  ما ریاضی چند شدیم
  یعنی چی نمره ها الکی بود؟
  پاسخ:
  الکی ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
  ممنون به خاطر زحماتتون
  پاسخ:
  خواهش می کنم .......من فقط وظیفمو انجام دادم ...همین
  ممنون به خاطر زحماتتون   • سیاوش کاردگر
 • سلام استاد من کاردگر هستم مدرسه شاهد.میخواستم بپرسم سوالات امتحان ترم فردا سخته؟با تشکر از زحمات شما
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام بر سیاوش عزیز

  سهبرگه نمونه سوال آخری رو بخونی با نمونه سوالاتی که بهتون دادم و تو دفتر نوشتین و هفته آخر تمرین کردیم رو خوب تمرین کرده باشی

  نباید مشکلی داشته باشی

  امیدوارم موفق باشی
 • کیارش پرتوی
 • سلام دبیر!

  میدونم دیر شد واسه تشکر ولی....ممنونم!!!!!

  بالا خره 20 رو گرفتم هر جوری بود.

  ممنون دبیر!
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیز ........

  منم خوشحالم برات ....

  مبارکت باشه
 • یا مولانا
 • سلام بر دبیر گلم که حدود 2 ماه سرکارش گذاشته بودم. ههههههههههههههههه
  ببخشید ولی همه این چیزایی که نوشته بودم شوخی بود و می خواستم ببینم بچه ها از معلمشون دفاع می کنن یا نه و گرنه شما بهترین معلم ریاضی تو عمرمین. خواهش می کنم سال دیگه نرین و ما رو تنها نذارید
  پاسخ:
  سلام ......... من سرکار هستم اونم خیلی بقدری که بیکاری ندارم برم
  این از این


  بعدشم چنین موقع هایی میگن:

  شتر در خواب بیند پنبه دانه  و دیگر اینکه , من نظرتو تایید کردم و بچه ها جوابتو هم دادن


  شما لطف داری, اما منو چه به بهترین بودن ....... من که از بهترین بودن چیزی نمی بینم
  و سر نخواستنم هم دعواست .......

  و قضیه رفتنم هم از پارساله و نمی دونم چی شد امسال موندم, خودمم نمی دونم.... فکر کنم گول خوردم ......... البته موندنم حسنی که داشت, باعث شد خیلیارو بشناسم

  شرایط اونجوری نیست که من میخوام و اینطوری خیلی اذیت میشم ...... مدرسه ای که تلاش و کوشش در اون مزدی نداره و کسی نمی بینه و تا بخوای .... !
  هر کی از راه میرسه که اوضاع به میل نباشه , شاکی میشه, از دانش آموز  و والدینش گرفته تا ....
  خوبه که تشکر خشک و خالی هم نمیشه.......

  منم که اهل باج دادن و کوتاه اومدن از اصولم نیستم ......

  شاید وقتی که رفتم ..... مفصل در این مورد بنویسم


  قضیه پارسالم که خیلیا میدونن ..... 


 • یا مولانا
 • سلام بر دبیر گلم که دو ماه سر کارش گذاشتم. چرا نظرم را ثبت نمی کنین؟ می دونم از دستم ناراحتید ولی من که گفتم همش شوخی بود لطفا نظرم رو ثبت کنید
  پاسخ:
  سلام ....... شما اگه اینطوری خوشحال میشی که من سرکار بودم, باشه

  مهم اینه که دانش آموزم خوشحال باشه .......
 • محمد رسالتی
 • سلام بر آقای ابراهیم زاده . فقط یه سوال ، من بالا ی هفده شدم یا بازم گند زدم؟ لطفا نگین که بازم گند زدم .لطفا.
  پاسخ:
  سلام بر محمد عزیز ...........

  یه چیزی تو همین حدودا ......... وقتی تا اینجا تونستی, بازم بیشتر میتونی

  میدونم میتونی .......
  منو به حال من رها نکن    
                                تو که برای من همه کسی


  لطفا نرین.
  لا اقل یه شرط بذارین که ما اونو عمل کنیم و شما نرین. اگه با مدیر و معاون صحبت کنیم حلّه؟ شما رو هر کی دوست دارین نرین. نذارین از علاقه ی شدید ما به ریاضی کاسته شه. تو بین این همه معلم واقعا ما شما رو بیش تر از همه دوست داریم. اگه بحث دوست داشتن رو هم کنار بذاریم واقعا شما بهتر از همه ریاضی رو درس می دین.
  بعد شما دوست دارین ما از دست معلم ریاضی های دیگه عذاب بکشیم؟ چون شما رو می شناسم مطمئنا می گم دوست ندارین. پس خواهشا ما رو رها نکنین و نذارین درسی که همه معلما از اون به سختی یاد می کنن ولی شما برای ما واقعا شیرین ساختین و اون رو برای ما واقعا دوست داشتنی کردین  از اون به سختی و درس تلخ یاد کنیم. در واقع اصلا درس ریاضی برای ما بچه های هفتم مهم نیست. مهم برای ما شمایین.پس ما رو تنها نذارین.
  پاسخ:
  سلام ........ ممنون از این همه لطف 

  اما به نبودنم.عادت میکنین ...... همانطور که دیگران کردن
  فرض کن دیگه نیستم و مردم .........
  این چه حرفیه. خدا نکنه شما بمی رین. یعنی شما به این راحتی می تونین ما رو بذارین و برین؟
  پاسخ:
  نه اصلا .........  شک نکن, حتی یک ذره که اون لحظه انگار دارم میمیرم
  من عاشق شماهام ....... من با عشق بهتون درس میدم
     حالا ببین که چقدر اوضاع برام سخته که مجبورم ...... حالا هرچی خدا بخواد
  سلام استاد.....
  هیچکی به نبودن شما عادت نمیکنه، بلکه تحمل میکنه......مث خودم....
  پاسخ:
  سلام .......  با واژه تحمل خیلی آشنام
 • گذشته ای نچندان دور
 • سلام از موقعی که سال پیش مارو تنها گذاشتین هر روز چند وقت یه بار اینجا 
  سر می زنم قبلنا وقتی اینجا میومدم خیلی استرس داشتم ...
  و اینکه هنوز بچه های کلاس ما شمارو فراموش نکردن و تحمل می کنن
  و اینکه این سارنگ شما نیستین سرکلاسا یکم ... هست  شما تدبیری بیاندیشین 
  ما چه کنیم؟
  درود بر univers عزیز
 • کیارش پرتوی
 • سلام دبیر!
  میبینید بچه ها شما رو چقدر دوست دارن؟
  واقعاً حیفه که برین.میدونید چرا؟

  درسته سؤالای شما سخته ولی بچه ها اونو غنیمت میدونن.
  و از همه مهمتر خود شما که با مهربونی ریاضیو درس میدین و این دلیل میشه بچه ها علاقه ی بیشتری هم به شما و هم به ریاضی دارن.

  والبته خدا نکنه شما بمیرین(هیییییییی)!(ریاضی سخت میشه)!

  تورو خدا نرین میبینین همه دوست دارن باشین؟

  یکیشم منم که دوست ندارم برین!
  واقعاً حیفه برین!

  لطفاً نرین رفتن شما رو تحمل هم نمیشه کرد چه برسه به عادت!
  با رفتن شما ریاضی سخت میشه...

  با تشکر دبیر!
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیز  ......  تو و  بچه ها خیلی به من لطف دارین, برای همین عاشقتونم

  تو به اندازه کافی استرس داری, پس وارد این گرداب نشو

  فرض کنین نهم هستین و میخوان برین دهم .... بالاخره که باید از هم جدا بشیم....
  لطفا نمرات مدرسه آفرینش رو هم بذارین
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام

  اولا باید تصحیح بشه

  بعدشم نمره هارو قرار نیست بزارم ، فقط نمرات برتر !
  سلام استاد
  لطفا ما رو هم ببینید، ما هم هستیم.....
  حالا  نمرات بالای 17 رو بزارین تو رو خدا زودتر تصحیح کنید .خیلی استرس دارم خیلی تمرین کرده بودم  .
  پاسخ:
  حالا از کجا معلوم که بالای هفده بشی ..................
 • امین اذرگشسب
 •  دبیر نمره ترم  من چنده حالا یه چیز دیگه شما تنها دبیری هستین که خیلی خیلی دوستون دارم فقط جان من امتحان نگیر
  پاسخ:
   خخخخخخخخخخخخخخخخخخ  ..................... 
  منو دو تا خیلی دوست داری و بقیه رو "خیلی" خیلی دوست داری؟!
  هههههههههههههههههههههههههه
 • یا مولانا
 • باسلام به دبیر عزیز
  ظاهرا یکی اون بالا خودشو جای من جا زده که میبینین چقد خوب هم معضرت خواهی کرده
  1-من از این آدم رضایتی ندارم و نفرینش میکنم اگه خودش نگه واقعا کی هست.
  2-من هیچ وقت با کسی مهربانانه حرف نمیزنم که ایشون زدن.
  3-به خدا قسم میخورم من یا مولانا واقعی هستم و اون یکیه که منو جای خودش جا زده
  4-لطفا نظرمو ثبت کنید 
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــلام .........................

  بابا کوتاه بیا .....................  من که دارم میرم و جا رو خالی میکنم تا اونی که تو میخواد بیاد .... دیگه چرا جوش میزنی!

  الان به خودت افتخار میکنی با کسی مهربانانه حرف نمی زنی!

  شما راحت باش و برات آرزوی موفقیت می کنم !
 • بعدا میگم کی هستم
 • سلام آقای بصیر شما  هم کلاسی من در کلاس دوم مدرسه معرفت آمل بودید؟
 • نیمااکبری
 • دبیر کی ببینیمتون فلشو بهتون بدیم..
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام بر نیمای عزیز

  تا شروع مدرسه نمیام !
  مهلت تا اولین جلسه ای که کلاس تشکیل بشه !
  سلام دبیر من یا سعدی هستم و میخواهم با هم قرنی خودم(قرن7) یعنی یا مولانا به مبارزه بپردازم به امید موفقیت....
  سلام دبیر من یا سعدی هستم و میخواهم با هم قرنی خودم(قرن7) یعنی یا مولانا به مبارزه بپردازم به امید موفقیت....
  سلام دبیر من یا سعدی هستم و میخواهم با هم قرنی خودم(قرن7) یعنی یا مولانا به مبارزه بپردازم به امید موفقیت....
  پاسخ:
  سلام ......   خدا به خیر کنه
 • امین اذرگشسب
 • نفهمیدم چی گفتین ولی این نمره اقلا توی سایت بذارین

 • من = خودم
 • سلام بر دیبر سال پیش ما 
  دبیر اگه اشتباه نکنم دی ماه تولدتون بود 
  شما که دیگه کلاس ما نیومدین ... هی روزگار....
  تولدتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون مبارک

  پاسخ:
  سلام  .....  ممنون از لطفت

  دیگران هستن از من بهتر
  دبیر. چرا می خواین برین؟ 
  به قرآن ما بچه های هفتم بجز اون یا مولانای ... دوستون داریم. 
  به چه زبونی بگیم؟ دبیر دوستون داریم. تو رو خدا ما رو نذارین نرین.
  به خدا بهترین دبیر ریاضی تو عمرمونین.
  یعنی شما به خاطر یه آدم ریاضی نفهم می خواین دل خیلی ها رو بشکونین و برین. نه تو رو خدا نرین. برای همینم که شده فردا دسته جمعی با چند نفر از بچه ها می ریم اعتراض. بالاخره ما یه معلم ریاضی گل که بیش تر نداریم و عمرا بذاریم شما از دستمون برین. شما هم خواهشا یه لطفی بکنین و اگه ما قضیه رو حل کردیم بمونین. 
  پاسخ:
  سلام بر سپهر عزیز......

  بیخیال ...... فعلا که با همیم

  حالا کو تا سال بعد

  فعلا چند ماه مونده رو عشقه ..... میتونیم کلی ریاضی یادبگیریم و در کنارش از با هم بودن لذت ببریم

  اونم به وقتش در موردش میحرفیم
 • خاک بر سر هر چی ریاضی نفهمه پر ادعاست کنن
 • یا مولانا 
  ما آقای ابراهیم زاده رو دوست داریمو به خاطرش هر کاری می کنیم. حتی اگه ما رو از مدرسه تیزهوشان اخراج کنن. ما از کسایی مثل تو که مغزشون اندازه ی یه فندقه هیج خوشمون نمی آد و حالمون از شما به هم می خوره. میدونی چرا؟ چون شماها اصلا فکر ندارین و برای رسیدن به خواسته هاتون از مشت و لگد استفاده می کنین و عقل توی کله شماها یه ماده ی خنثی و بی اثره. برو خودتو اصلاح کن. آقای ابراهیم زاده ی گُل صلاحتو می خواد بدبخت. و گرنه می تونه سوالی بگیره که همه بیست شن. حتی تو. اون برای این که پایه ی تو نادون قوی بشه و در آینده فردی مفید بشی که نمی شی داره این سوالا رو باهات کار می کنه. اونوقت تو بجای این که قدردان زحمات آقای ابراهیم زاده باشی ازش انتقاد می کنی؟ واقعا جای تعجب داره برای من 
  پاسخ:
  سلام ..... ممنون از لطفت

  بابا این که چیزی نگفت ......  نظر و انتقاد کردن حق هرکسیه !
  چون خیلی تمرین کرده بودم از میان ترم بیشتر میشم دبیر جون
  پاسخ:
  امیدوارم .......
 • یا فردوسی
 • یا سعدی به من ملحق شو (از طرف  ارتشبد کشور یا فروسی ) (علیه یا مولانا)خدا زلیلت کنه مردیکه..... بمیری   کزاز طاعون  انشالله شطرنجی شه لطفا
 • یاحیدر مدد

 • من نیز علیه ان پسره ی پر رو ............ بر می خیزم   با اثار الحسین ....... بی ادب بی .....ادبت کو اگه تو رو پیدا نکردم کل مد رسه رو زی رو رو می کنم اول از کلاس خودمون بعد از اون ور از یا سعدی هم کمک می گیرم از دستش شکایت می کنم می تونین ای پی شو بگیرین 
  پاسخ:
  سلام ..... ظاهرا مختارنامه زیاد دیدی

  خخخخخخخخخخخ
 • مرتضی علائی نژاد
 • معلم خوب
  آقای ابراهیم زاده
  درس دادنش خوب
  آقای ابراهیم زاده
  مهربون و با اخلاق
  آقای ابراهیم زاده
  شوخی آموزنده زیاد
  آقای ابراهیم زاده
  درسش به عشق ماست
  آقای ابراهیم زاده
  عشق ما هاست
  آقای ابراهیم زاده
  زندگیزیبا و عالی با دبیر ریاضی
  پاسخ:
  سلام بر مرتضی عزیز .... ممنون از لطفت

  آقا اون مگه چیزی گفت؟! 

  نه توهینی نه چیزی ...... بیخیال بابا


  بعدشم شاعر بودی  و نمی دونستم ...... ههههه
   دبیر  نمره من رو  اگر زحمتی نداشته به شماره 09116889532 شماره خودمه تورو خدا زودتر اگر میشه ارصال کنید.
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام .........

  فردا میام مدرسه بهت میگم ...........
 • کیارش پرتوى
 • سلام دبیر!

  آخه چرا ما همه با هم اعتصاب میکنیم هم بس نیست!

  ما خیلى دلمون میخواد معلممون باشین!

  ما امروز ١٦ دى با هم عهد کردیم بیایم اینجا نظر بدیم و همین طور بریم اعتصاب...
  بخاطر یه نَفَر ما نباید حقتون ضایع شه دبیر

  ریاضى بدونه شما خیلى واسه ما سخت میشه 
  و دلمون خیلى واسه شما تنگ میشه یا مولانا اگه مردى و از آقاى ابراهیم زاده بدت میاد بیا فردا پیش خودم منم که میشناسى من توى تیزهوشانم.پس با آقاى ابراهیم زاده مشکلى دارى بیا پیش من بآهات یکم کار دارم 

  امضاء:پسرى که دوست داره دبیرش نره با التماس فراوان😭😭
  پاسخ:
  ســـــــــــــــلام کیارش عزیز .........


  بابا بیخیال ................ به درساتئن برسین

  اینجوری بکنین نظراتونو تایید نمی کنما


  قابل توجه همه
 • کیارش پرتوى
 • ضمیمه ى نظر قبلم:یا مولاناى ... نامرد فکر میکنم مغزت یکم مشکل داره شایدم قرصتو بر عکس خوردى آقاى ابراهیم زاده رو بر عکس دیدى
  پاسخ:
  یادتون باشه دانش آموز من باید مودب باشه .............. بزاریم با هم به اتفاق ریاضی خوش باشیم و لذت ببریم !
  سلام استاد....
  قضیه خیلی جالب شد، فقط تو اثباتش باید یه کم بیشتر تلاش کنن.
 • مرتضی علائی نژاد
 • ای دبیر ریاضی ما                                            گم گشته ز خاطرات ما
  دور از تو همه گریه میکنند                                در فکر خود مویه میکنند
  ای دشمنت یا مولانای مغرور و خودخواه               جان ما فدای یه دیدار با شما
  مهر شما پیشه ی ما                                       دور از شما بدبختی ها
  در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما                   پاینده باد دبیر ریاضی ما
  پاسخ:
  ســــــــــــــلام ........

  به به داش مرتضی شاعر
 • یا مولانا
 • سلام دبیر ببخشید من سه ماه تو وبلاگتون هرج و مرج ایجاد کردم من ازتون معذرت میخوام لطفا نرین از مدرسه چون من و 51 نفر دیگه عاشقتونیم و میخوام بگم:
  خدایا شکرت که بهترین معلم عالم را نصیب ما کردی حتی اگر این نعمت یک سال بیشتر دوام نیاورد
  لطفا نظرمو تایید کنین معلم مهربان
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام ............... من عادت دارم

  مهم نیست .... چون با کسانی که دوسشون دارم هستم اینا رو تحمل می کنم

  برای من هیچ چیز با ارزش تر از بودن با عزیزام نیست ... برای همین اونقدر وقتمو میگیره که به چیزای دیگه فکرم نمی کنم!
  خیلی بی ادبی آ قای مولانا خیلی.....متاسفم برات حالا یا به شوخی میگی یا به جدی....وقتی اندازه من شدی میفهمی که این چرت و پرتا چی بود که می گفتم....تا حالا به کسی توهین نکردم و حرف بد نزدم ولی دیگه نتونستم پوچ مغزی تو نسبت به ایشون تحمل کنم ولی واقعا برات متاسفم واسه شما و امثال شما...آقای ابراهیم زاده هر چند دانش اموزاتون باید مؤدب باشن ولی این یه بار رو شرمنده...خواهش میکنم تأییدش کنید.
  اقای مولانا تا حالا اگه دیوان مولانا رو خونده باشی باید فهمیده باشی که اسم مولانا با طرز گفتار و رفتارش با همگان بخصوص پدرش تطابق داشت نه به این روشی که شما حرف میزنی و اسم مولانا رو روت گذاشتی! مولانا واسه پدرش ارزش وصف ناپذیری قائل بود و جالبه بدونی امام رضا جایگاه معلم یا استاد رو بالاتر از پدر میدونه! متعجبم شما برای پدرتون هم همین قد ارزش قائلین حتی به فرض هم اگه بدی کرده باشه بهتون یا در حقتون کوتاهی کرده باشه????? و اینو مطمئنم که معلمی مث آقای ابراهیم زاده شاید تو سطح شهر پیدا نشه چه از لحاظ درس دادن و چه از لحاظ اخلاقی و رفتاری....پس مراقب گیتارت لطفا باش.قدر بدون و استفاده کن.
  اقای مولانا تا حالا اگه دیوان مولانا رو خونده باشی باید فهمیده باشی که اسم مولانا با طرز گفتار و رفتارش با همگان بخصوص پدرش تطابق داشت نه به این روشی که شما حرف میزنی و اسم مولانا رو روت گذاشتی! مولانا واسه پدرش ارزش وصف ناپذیری قائل بود و جالبه بدونی امام رضا جایگاه معلم یا استاد رو بالاتر از پدر میدونه! متعجبم شما برای پدرتون هم همین قد ارزش قائلین حتی به فرض هم اگه بدی کرده باشه بهتون یا در حقتون کوتاهی کرده باشه????? و اینو مطمئنم که معلمی مث آقای ابراهیم زاده شاید تو سطح شهر پیدا نشه چه از لحاظ درس دادن و چه از لحاظ اخلاقی و رفتاری....پس مراقب گیتارت لطفا باش.قدر بدون و استفاده کن.
  اقای مولانا تا حالا اگه دیوان مولانا رو خونده باشی باید فهمیده باشی که اسم مولانا با طرز گفتار و رفتارش با همگان بخصوص پدرش تطابق داشت نه به این روشی که شما حرف میزنی و اسم مولانا رو روت گذاشتی! مولانا واسه پدرش ارزش وصف ناپذیری قائل بود و جالبه بدونی امام رضا جایگاه معلم یا استاد رو بالاتر از پدر میدونه! متعجبم شما برای پدرتون هم همین قد ارزش قائلین حتی به فرض هم اگه بدی کرده باشه بهتون یا در حقتون کوتاهی کرده باشه????? و اینو مطمئنم که معلمی مث آقای ابراهیم زاده شاید تو سطح شهر پیدا نشه چه از لحاظ درس دادن و چه از لحاظ اخلاقی و رفتاری....پس مراقب گیتارت لطفا باش.قدر بدون و استفاده کن.


  أقاجانزاده جند شد?¿?¿
 • دایا سیفی
 • سلام قضیه میخوام برم چیست؟  از افرینش هم میرین
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــلام بر دایای عزیز ......................

  هر آمدنی رفتنی داره .................... هیچی تو بیخیال

  اولا چیزی که زیاده دبیر ریاضی

  دوما همه از من بهترن ، مطمئن باش ... همانطور که سال های قبل داشتی
  منظور مواظب گفتارت باش....خطاب به آقای مولانا....
 • علی باقری
 • دبیر از این که نمره ی بدی گرفتم معذرت میخوام جبرانش میکنم حتما
  پاسخ:
  سلام علی جون .......

  ترم رو کی میشه جبران کرد؟!

  دقیقا همونجایی که نباید خراب میکردی, خراب کردی
 • یا مولانا
 • با سلام قسم دروغ نخورید خطاب به
  univers
  من بی مغز نیستم تو هستی که داری قضیه رو کشش میدی
  تموم کنین این اعتصابات رو
  پاسخ:
  سلام .........

  شماها واسه چی به جان هم افتادین؟!

  واسه من؟!....... بیخیال بابا

  سلام به اقای ابراهیم زاده امتحان سخته

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام بر راستین عزیز

  اگه خونده باشی و درست تمرین کرده باشی فکر نکنم سخت باشه ...............
  من رو ببخشید که نمره خوبی نگرفتم  انشا الله ترم دوم من قول میدهم طی سال بهتر بشم                                            

  شرمندهات دبیر جان   راستی چرا میخواهین برین
  پاسخ:
  سلام ...... امیدوارم

  هر آمدنی یه رفتنی داره ...... 

  چرا ایمیلت نسیمی و اسمتو بصیری نوشتی .....

  حتما هم هیچکدومشون نیستی ..... خخخخخ
  سلام ریاضی چند شدم

  پاسخ:
  سلام بر راستین عزیزم.....

  پنج نمره کمتر از اونی که گفتی .....

  ظاهرا خودم باید روش ریاضی خوندنو یادت بدم .......
 • علی باقری
 • سلام دبیر جون میخواین برین محاله بزارم مگه الکی بهترین معلم جهان به همین آسونی بره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  سلام علی جون ......

  چرا همه گیر دادین به رفتن و نرفتن ......و الان  و با هم بودن رو ول کردین!
  به امید نمره های بالاتر
  پاسخ:
  سلام ...... ان شاءاله
 • محراب شعبانی
 • سلام 
  معلم عزیزم متشکرم که اینقدر شما مهربان و خوب هستین 
  محراب شعبانی /فروغ دانش / 6 ج 
  پاسخ:
  سلام بر محراب عزیزم

  من اگه مهربونم بخاطر  اینه که گلایی مثل تو دور و برم هستن ....

  امیدوارم انگیزه بیشتری پیدا کنی و بی تفاوتی رو از خودت دور کنی ......
 • پویا نیکزاد
 • سلام دبیر جان پویاهستم .
  خواستم ازشمابینهایت تشکروسپاس گزاری کرده باشم به خاطر این که تازه امسال فهمیدم که ریاضی چیه.
  هیچ وقت زحمات چنین معلمی از ذهن دانش اموز پاک نمی شود
  پاسخ:
  سلام بر پویای عزیز ........

  خواهش میکنم ...... خوشحالم

  فقط باید تلاش و سعی خود رو همیشه بکنی و دست از تلاش بر نداری
  همینطوری انگیزه ات رو حفظ کن
  هنوز ضعف های زیادی داری که باید برطرف بشه

  و همیشه تا جایی که بتونم میتونی رو کمک من حساب کنی
 • پویا نیکزاد
 • مرسی
  پاسخ:
  خواهش میکنم پویای عزیز
  ببخشید چون ایمیل ندارم  


  قراره تا چند وقت دیگه ایمیل دار بشم 


  به هیچ وجه نمیذارم برین


  مگه الکی   


  حالا15/5 یا 16یا 17 یا........................................................................... 
  پاسخ:
  سلام ...... لطف داری

  هرچی خدا بخواد ....
 • ایمان یحعقوبی
 • سلام به استاد گرانقدرم می خواستم ببینم قضیه رفتن  چیه ؟؟؟؟؟                                                                                                                                                                 ما به شما عادت کردیم 
  پاسخ:
  سلام ...... هیچی بیخیال
 • پویا نیکزاد
 • سلام از نره ی من درامتحان میان نوبت اول راضی بودید
  پاسخ:
  سلام ......   خوب بود

  اما میتونی بهتر باشی
  اقاجانزاده چند شد¿?
  پاسخ:
  سلام ..... فردا میفهمی...!
 • کیارش پرتوی
 • سلام دبیر یه ماه وبلاگو ندیدم میخواید از مدارس دیگه هم برید؟!خخخخخ

  دبیر من الان بخاطر رفتن شما عصبیم متوجهید عصبی!

  بابا تازه ریاضی کیف داد دیگه!
  ضد حال نزنید!من اعصابم ضعیفه کار دست خودم میدم..!
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیز

  خب برای سال بعدم برنامه دارم .... یکی دو مدرسه باهام صحبت کردن و باید بهشون جواب بدم
  عادت ندارم جایی باشم که مهم نیستم.....دوست دارم کارم دارای ارزش باشه, هر چند تشکر و قدردانی نشه اما لااقل بود و نبودم یکی نباشه!
  عید همه چی مشخص میشه

  اصلا هم دوست ندارم باعث اذیتت بشم , خودت میدونی که چقدر برام عزیزی
 • َامین آذرگشسب
 • سلام دبیر  میشه بگین چند شدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام بر امین عزیز ...


  نمرات رو گذاشتم تو وبلاگ ..........

 • حسین احمدی پور
 • سلام دبیر لطفا نرید دیگه اعصاب معصاب ندارم یکاری دست خودم میدم تازه ریاضی برام جذاب شده بود داشتم با این جزوات شما کیف میکردم من مورد علاقه ترین درسم ریاضیه و میخواهم یه معلم خوب داشته باشم
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام حسین جون ............. تو از چی می ترسی


  ما که همش با هم خواهیم بود ...........

 • امین علی تبار
 • سلام آقای ابراهیم زاده لطفا نمرات کلاس ما رو بگذارید
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام بر امین عزیز ...............چشم

  سلامممممممممممم دبیر مهرشادم از مدرسه افرینش وبلاگتون خیلی قشنگه.......
  مخصوصا تصاویر متحرکتون مرسی 
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام


  لطف داری ..............

 • سیاوش کاردگر
 • سلام استاد کاردگر هستم مدرسه شاهد.استاد میخواستم بگم سوالات چهارشنبه رو زودتر بگذارید.‌‌با تشکر از زحمات شما ممنونم😊
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام ............ چشم

 • امین علی تبار
 • سلام دبیر از نمرم راضی بودید 
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام ................. آره خیلی

  داری روز به روز بهتر میشی

  امیدوارم همین طور پیش بری و موفقف باشی


  و وروزی که بهت افتخار کنم ..........

 • َامین آذرگشسب
 • پس یاسان چند شد؟یعنی بازم این بیچاره باید گریه کنه؟
 • کیارش پرتوی
 • سلام دبیر عزیز!
  دبیر سؤال!؟

  میشه تمارین و امتحانات رو اول قرار بدین آخه چند روزه پیداش نمیکنم...

  تشکّر از دبیر بزرگوار
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیز ....... دوشنبه میزارم ...... خخخخخ
 • حسین احمدی پور
 • سلام دبیر خوبین جوابا رو کی میزارین
   اول سلام دوم دبیر نمره ی امتحان امروز ما کو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  سلام دبیر

  لطفانمرات برتر رو بزنین!!!

  گرچهشایدماجزاون ها نباشیم!!خخخخخخخخخخ

  باتشکر
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام .............. خوب خونده باشی حتما هستی
  سلام بر دبیر عزیز آزمون خواهش میکنم امتحان مارو حالا حالا ها تصحیح نکنید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام ............. میخوای سال بعد صحیح کنم؟

  خخخخخخخخخخخ
 • احمد رضا ابراهیم زاده
 • با سلام خدمت استاد عزیز و مهربانم جواب امتحان را کی می گذارید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    با تشکر                                                                                        
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام ..................... عجله نکن
 • حسین احمدی پور
 • سلام دبیر جواب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام بر حسین عزیز

  بزار تصحیح بشه بعد ..........
  سلام 
  دبیر امتحان تیزهوشان  رو کی تصحیح میکنید
  لطفازودتر بذارید
 • حسین احمدی پور
 • سلام دبیر خیلی ممنونم امیدوارم از نمرم راضی باشید
  پاسخ:
  سلام بر حسین عزیزم
  خوب بود .... خسته نباشی .............. مارمولک منی دیگه !
  سلام دبیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  مهرشاد باقری هستم خیلی قشنگه بلاگتون مرسی
  امید وارم اسممممم منم ی روزی بیاد اینجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 • مرتضی علایی نژاد
 • با سلام نتیجه امتحان ها را  چه وقتی از روز میگزارید؟
 • مرتضی علائی نژاد
 • سلام دبیر
  بخدا من وقتی تصحیح کردم اصلا 3 نمره غلط نداشتم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  اخه چیجوری زیر هفده شدم؟
 • شهید گمنام
 • من 0/25 خودمو میخوام
 • نیما اکبری
 • سلام دبیر خرمانی رو میبرین کافی شاپ!!!
  پاسخ:
  سلام ........  چرا که نه !
  خوش بحال اقای خرمانی...
  سلام دبیر
  من بالاخره بالای 18 شدم دبیر واقعا ممنون بدون شما من هیچ وقت این نمره رو نمی آوردم
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  من کاری نکردم .................... زحمت خودت بود!
  من فهمیدم یا مولانا کیه. مبین خرمانی
  پاسخ:
  سلام ....... خسته نباشی

  فردا المپیاد ریاضی داریم. ای وایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  چی کار کنم؟ آقای ابراهیم زاده سوالا سخته؟ واسمون دعا کنین.

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام ................... امیدوارم همیشه موفق باشین !

  المپیاد قبول شدم.  با هفتاد امتیاز . امیدوارم مورد تایید شما هم شده باشم.

  راستی یه چیزه خنده دار . رنجبر 72 امتیاز گرفت. خخخخخخخخخخخخخخخ 

 • جلیل hp (حکیم پور )
 • هشتم ب

  سلام دبیر
  شمارو به قران دبیر نهم رو بگیرین اگر از بعضی ها بدتون میاد اون کلاس رو نگرین دبیر ما امسال قدر شمارو می دونیم مخصوصا تومستمر دادن آقاشاکری پیرمون کرد نه اینکه بد باشد ولی شما یه چیز دیگه این بیاین نهم رو بگیرین بخاطر بچه های هشتم ب که خیلی گلن
  یا به خاطر پیازتون نیما.راستی خداوکیلی سال پیش به نیما پیاز میگفتین
 • جلیل hp (حکیم پور )
 • راستی چرا اینقدر بچه های هفتم چاپلوسن از قلی زاده(سبیل) بدترن راستی دبیر هوای علی نژاد هفتم الف رو داشته باشین
 • پویا نیکزاد
 • سلام من پویا هستم. امتحان رو خوب دادم
 • محراب شعبانی
 • سلام اقا معلم جواب امتحان امد

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام بر محراب عزیز ................... آره اما راضی کننده نبود ...........  قرار شد شمارتو بدی تا بهت بگم
  حتما یادت رفته

 • پویا نیکزاد
 • سلام . جواب امتحان چی شد
 • نیما اکبری
 • با سلام دبیر من میتونم ثابت کنم 2*2برابر میشود با 5 اگه میخواهید براتون شخصی بفرستم 
  پاسخ:
  به به .......... نابغه جدید ریاضی متولد شد
 • نیما اکبری
 • با سلام دبیر من میتونم ثابت کنم 2*2برابر میشود با 5 اگه خواستین براتون شخصی بفرستم .
  سلام خوبین.خیلی دلم می خواد این امتحان ججم و خوب بدم که مطمعناً میدم.
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام ................. امیدوارم

  و باعث خوشحالی من خواهد شد .............
 • سیاوش کاردگر
 • سلام استاد ما امروز مردیم برای امتحان ریاضی اول یه سوال بهمون دادن خیلی راحت بود ما همه رو حل کردیم دیدیم آخرش جذر داره ما گفتیم شما گفتین فقط توان میاد چند دقیقه بعدش اقا اکبری اومد گفت این سوالات منه اینا چرا دارند هیچی دیگه چشتون روز بد نبینه دوباره ورقه شما رو بهمون دادن.می خواستم بپرسم سوالات رو شما صحیح می کنید؟
  پاسخ:
  سلام ....... خخخخخخخخ
 • شاعر بی کار
 • بازم مثل همیشه                      جواب سوال ها کی اماده میشه؟

  من که مردم از اضطراب                   شما لطفا زوتر بگذارید جواب

  درسته ما کردیم خراب/ چون که امتحانتون بود خیلی hard(قافیش خوب در نیومد خخ)


  شما میگید که تنبل نباش        چه کنم؟   ولی کردم تلاش!!!!!!

  لطفا بگذارید جواب امتحانم        تا شاید کمی با آرامش بخوابم

  خب من امروز حس شاعریم گل کرد به افتخار این حس جوابو یگذارید


  به خدا خودم حال کردم ببینیم بقیه چقد حال میکنن 

 • حالا حتما باید اسمو نوشت خب من ... هستم
 • دیدم سایت دیگه جو ندار و بحث های ریاضی  کمه باسه همین یه معما می زارم اسونه هاا ولی خودم نمی تونم حل کنم


  مدت زمانی که از ساخت کشتی میگذرد دو برابر زمانیست که از ساخت دیگ بخار آن در زمانی که عمر کشتی به اندازه ی عمر فعلی دیگ بخار آن بود میگذرد،مجموع عمر فعلی کشتی و دیگ بخار آن 49 سال است،از ساخت کشتی چند سال میگذرد؟

     فکر کنید چیز خوبیه

 • منتظرالجواب
 • جواب جواب!!!!!
  سلام ..........................جواب امتحان ماکو؟


  به ما رحم کنید. امتحان حجم تیزهوشان خیلی سخت بود!!!دفتر نبرید!!!

  دبیر خوشتون میاد شما میگین تکلیفا رو بنویسید ما اینقدر طولش بدیم ؟پس چرا جوابارو نمی ذارین

  استاد شما خوشتون میاد وقتی شما می گین تکلیفا رو انجام بدیم ما این قدر طولش بدیم

  پس چرا جوابارو نمی ذارین

  استاد شما خوشتون میاد وقتی شما می گین تکلیفا رو انجام بدیم ما این قدر طولش بدیم

  پس چرا جوابارو نمی ذارین

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام

  نه اینکه شما خیلی زود و کامل انجام میدین

  خخخخخخخخخخخخخخخخخ
 • سهیل سسسسسسسسسسسسسسس
 • سلام خیلی بد دادم یا خوب بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ماکه هر15دقیقه تو وبلاگیم حداقل نمرات روبزنین تادست خالی نخوابیم  باتشکریکی ازتیزهوش ها
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام

  امروز فقط جواب امتحان ..............
 • منتظرالجواب
 • پس جواب تیزهوشان رو کی میذارید؟؟؟؟؟؟
  $$$$$$@$$$$@$$@$$$$$$$$
  $$$$@$$$$$$@@@@@@@@$$$$
  $$$$$$@$$$$$$$$$$$$$$$@$$$$$$
  $$$$$$$$$$$$$@$$$@@$$$@$$$$$$

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام

  این همه دلار خرج نکن ..............خخخخخخخ

  امروز فقط جواب امتحان
 • همون شاعر بیکار
 • من روانی شدم            سوار گاری شدم 
  بر زمین جاری شدم        اویخته بر  داری شدم
  گزیده از ماری شدم        رنجیده از خاری شدم 


  ولی جواب نیومد               من .او . ما . شما . ان ها همه میدانند سرتون شلوغه ولییی.    
  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  سلام ماکه دست خالی رفتیم بخوابیم
  درهرحال ممنون که حداقل جواب امتحانو زدین.................

  امتحان حجم هفتم ها خیلی سخت بود نیشه جای دفتر بردن شکلات 2 بسته بیاریم.خواهش می کنم (اگر ده نفر خراب کرده باشند =20 بسته شکلات!!!!) (تیزهوشان الف))))
 • همون شاعر بیکار
 • من که هستم بیگار           فکرو ذکرم شده ابراهیم زاده دات ای ار

  می دونم که جز این لیست نیستم        اصن من نیست نیستم 

  من که به فکر نمره های بیستم               البته  اهل تقلب هم  نیستم

  می  دونم که زرنگ نیستم                    اینم میدونم که بیست نیستم 

  درست که تو ریاضی بیست  نیستم         ولی تو اخلاق بیست بیستم

   من که عاشق درس ریاضیو زیستم               اشتباه فکر نکنید من مارمولکتان نیستم

  لطفا زود تر بزارید جواب                             که من دارم یه خواب

  می دانم که این شعر اخرم است                 و در این پرونده را باید بست 

  شاعر این مثنوی(شه بخد) دیوانه نیست          با نمره های ریاضی خود  بیگانه نیست

  با سلام و صلوات بر ساحت مقدس حضرت مهدی موعود وسلام خدمت دوستان گلم  که این امتحانو خراب کردن و سلام و درود بر شما دبیر گرامی  این جانب اقای ... ... به داوطلبی تمام بچه ها pleaseلطفا شما دبیر محترم ما منتظران جواب را دست خالی از سایتتون بر نگردانید و نتیجه بسیار درخشانمان که امکان دارد از نور زیاد مانیتورمان بسوزد بگذارید تا کمی بتوانیم با اسایش و اطمینان بخوابیم البته با دیدن نمرات شاید کابوس ببینیم انشالله تا یک ساعت دیگر یک شعری می گذاررن تا همگان از ان بهره مند شوند 
                                            در پایان یک صلوات محمدی پسند ختم کن
  اللهم صل علی محمد و آل محمد
  سلام دبیر پس الف چی؟  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام بر آروین عزیز

  تصحیح نشد هنوز
 • حسین احمدی پور
 • قط سه نفر
 • همون شاعر بیکار
 • واقعا من به اقای احمد رضا ابراهیم زاده تبریک می گم واقعا پیشرفت درخشانی داشتن البته بنده مشتاقانه و بیصبرانه منتظر نتایج کلاس هفتم الف  هستم         


  افرین                                                       

                               همون شاعر بیکار  امضا

  پاسخ:
  میگم مرتضی عجب شعرایی میگی ......... خخخخخخخخخخخ
 • همون شاعر بیکار
 • از کجا  فهمیدید من مرتضی هستم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  خب دیگه ..............

 • نیما اکبری
 • سلام دبیر نمره هارو کی میذارید از اضطراب مردم 
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام بر نیمای عزیز

  برای فردا شب ..............
   باسلام دبیر عزیز اگر میدونستم دوستانم این قدر  خوشحال می شدندمن بیشتر تلاش می کردم وشاید 20 می شدم                                
  به امیدان ان روز 
  واز دوست عزیزم مرتضی بسیار ممنونم
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام بر احمدرضای عزیز

  حالا همینم خوبه .... جو گیر نشو

  خخخخخخخخخخخخخخخ
  امشب نمیذارید؟؟
  پاسخ:
  نه .............. تصحیح نمیشه ..............

 • همون شاعر بیکار
 • احمدرضا یه چیز گفتما بهخ ودت گرفتییی ۸خخخخخ دوما من مرتضی نییتم 
 • شاعر پر کار
 • ممنون
  ابی زاده عمران واقعا بهت تبریک میگم ولی فکر نکن پنجشنبه تورو خفت نمی کنم
  بازم امتحان ریاضی      معلم میگه گلی یا پیازی
  بازم خوندی یا باز نخوندی     که اینطوری گند به بار آوردی 
  بازم تو ناراحت ز نتیجه ای     نتیجه چه سود حاصل برو تلاش کن
              (که این دنیا بدون رنج معنی ندارد)
  حاصل باید در خوبان بنشست       خود را پیشه و الگوی دگران بنشست
  علم بدون عمل چه ارد حاصل       خود را باید پیشه و الگوی نخبگان بنشست
              (کاین دنیا با پیشه وران رفاقت دارد)
  قالب شعر:مسمط نا منظم
  دبیر 18 اسفند 1393 دوشنبه بود نه شنبه
  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخ
  مرتضی حسینی یا علایی نژاد؟؟؟؟
  پاسخ:
  علایی نژاد .......................
  سلام آقای ابراهیم زاده.  چرا جواب هفتم الف را نمی گذارید.
  دبیر مردیـــــــــــــــــــــــــم.....
  پاسخ:
  خـــــــــــــــــــــــدا  نکنه  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  سلام دبیر چرااسم داداشم رو بجای من زدید؟
  عجب شانسی دارم ها!
  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخخ

  یه بارم بزار اون بیست بشه

  الته الف بودنش معلوم می کنه تویی خب ...........
 • همون شاعر بی کار
 • آقای شاعر پرکار اصلا شعرت خوب نیست من قبول ندارم دوما تقلید نکند سوما. امیرحسن واقعاظ... چهارما مهاجری گفت بالا نوزده ام که جل الخالق
  پاسخ:
  سلام

  شعرش خوبه که ....... خب هرکسی براش پیش میاد که گاهی اوقات اون چیزی که میخواد از آب در نیاد.....
 • mr.mehrshad افرینش
 • اوهوم دبیررررررررررراین همه مدرسه میرسین برین یاابوالفضل باید با سرعت ۱۲۰ تا برین تا دیر نکنین خخخخخخخ
 • شاعر پر کار
 • اقای بی کار
  به اطلاعتون برسونم من هیچ کدومتونو نمیشناسم درضمن من تو کلاس 104 افرینش هستم
  سلام دبیر!
  فک کنم منو بشناسین اگه نشناختین خوب به اسمم توجه کنین
  دبر متاسفانه امروز یکی از بدرین روز های من بود و من در اوج ریاضی گشایی بر اثر بیماری حجم در گذشتم!
  الان من دیگه هیچ پیامی به دشت خاطرات نمیفرستم تا زمانی که امتحان میان ترمو خوب بشم.الان من امروز با خودم عهد بستم که دوباره به زندگی برگردم(افسانه خورشید و ماه!) و یک بیست قلمبه از نمرات کلاس بچینم
  به امید آنروزبه احترام آقای مراد نژاد دیگه شعر نمیگم با هر نام کاربری که در ان شعر میسرودم            
  عید شما مبارک

  به به عجباه

 • حسین احمدی پور
 • سلام دبیر جواب امتحانو چه وقتی از برهه ی زمانی میگذارید؟
 • سهیل سبزیکار
 • سلام.......................معلم عزیز
   

  اگه امتحانو تصحیح کردین لطفا نمره ها رو بذارین                                                                                               باتشکر
  سلام دبیر. نتیجه امتحانو کی می ذارید؟
  سلام دبیر جواب کی میزارید
  سلام استاد پاسخ امتحان تیزهوشان رالطفا بزنید

  بازم میگم           

   

  هیییییییی         روووووووووووووزگار

   

   

   

   

   

                                                                    هی روزگاررررررررر

   

  خداااااااااااااااااااااااااااااا            but why??

   

   

  یاشایدم آبد بخت

                         آ بد بخت

                                     آ بد بخت

  کلا روانی شدم

  سلام مستر ابراهیم زاده
  بابت نمره امروزم معذرت میخوام
  ایشاالله ترم 2 جبران میکنم
  چرا انقدر بد دادم
  چرا19مارو نذاشتین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟////////////////////!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  سلام دبیر
  می تونید چند تا از دانش آموزانی که خیلی هم با استعداد بودند ولی به هر دلیلی کم کار بودند را به عنوان نمونه اسم بیارید که   با هدایت شما و توجهات خاصی که این بچه ها نیاز دارند الان وضعیت خوبی دارند؟ من تعدادی را می شناسم که با این که خیلی تیز هستند اما در درس شما فعال نیستند و شاید علاقه و انگیزه ندارند. برای این بچه ها شما چه برنامه ای دارید؟
  پاسخ:
  ممممممممممممممم.......
  جناب آقای ابراهیم زاده

  لطفا در باره این دانش آموز بااستعداد فکری کنید

  این نمره حق من نبود

  حالا تا چهارشنبه
  پاسخ:
  هیچی نگم بهتره.....
  سلام دبیر ابراهیم زاده
  پاسخ:
  سلام بر کیان عزیز .......
  من خیلی دوست داشتم بیام پیشتون ام اگر میشه یه کاری کنین حتی یک جلسه تا برای امتحان آماده بشم خواهش میکنم.
  پاسخ:
  جان؟!
 • احمد وهاب نیا
 • سلام دبیر! این امتحان(ترم دوم) فکر کنم بالای 18یا19 شوم.البته استرس از اینکه نکند دوباره بی دقتی کنم و همین طور نمره از دست دهم.لطفاً
   در پاسخ این پیام (پس از تصحیح امتحان)برایم بنویسید که آیا در این امتحان بی دقتی داشتم یا نه؟(مخصوصاً لطفا به من اطلاع دهید که آیا قسمت الف اولین سوال صفحه ی دوم رابه طور کامل جواب دادم یا نه؟زیرا در مدرسه بچه ها داشتند با هم بحث می کردند با خودم گفتم که نکند یادم رود که مساحت مثلث رابدست آورم زیرا من رکورد بی دقتی را در بیشتر امتحانات امسال شکستم.)نمی دانم چرا ولی در بیشتر امتحانات ریاضی امسال بی دقتی کردم.

  پاسخ:
  سلام بر احمد عزیز ..... چه خوب

  امیدوارم نمره دلخواه و مزد زحماتتو بگیری

  اما تا پایان امتحانات نمرات رو در اینج اعلام نمی کنم

  میتونی شمارتو خصوصی برام بفرستی تا بهت اطلاع بدم

  موفق باشی
 • احمد وهاب نیا
 • سلام دبیر.ممنون میشوم اگر نمره ی من را به یکی از آدرس های زیر email کنید. 
  (ahmadv.tiger@gmail.com)یا(A.Vahabnia@gmail.Com)یا
  (ahmad.vahabnia @gmail.com)
  و یا لطفاً به شماره ی09114710155برایمsmsکنید.
  با تشکر برای تمام زحماتی که برایم کشیدن ولی ما و بهتر است بگویم من قدر زحماتتان را ندانستم ولی کاشکی میدانستم و لطفا سال بعد از مدرسه ما نروید تا بتوانم جبران کنم.😭😢👋
  پاسخ:
  سلام ...... لطف داری

  چشم
  دبیر با عرض سلام نمرات ترم تیزهوشان را نمیذارید؟؟؟؟؟؟
  چرا

  پاسخ:
  سلام...... بعد آخرین امتحان میزارم
  ممنون.
  شما 13173که تصحیح کردید امتحانات هم که تموم شد پس چرا نمیزاریم
  پاسخ:
  ســــــــــلام .... امتحانات تموم شد؟

  ههههههههههه

  نمرات رو نمیذارین              تصحیح کردین                   موفق باشید
  دبیر!!!                         امتحانات تموم شدا!!!!!
  پاسخ:
  ســــــــــــــلام

  نمی دونم کی هستی خب

  از مدرسه تیزهوشانم


  محمدم  پاسخ:
  کدوم؟!
  مهاجری
  سلام دبیر چرا نمرات را نمیگذارید................
  مردیم
  سلام دبیر برای هفتم ب تیز هوشان روو نمی ذارید
 • حسین احمدی پور
 • سلام دبیر نمرات هفتم ب رو کی میگذارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  سلام حسین جون ....
  به وقتش .............

 • علی رضا رنجبر
 • سلام دبیر از زحمات شما در طی این سال ممنونم. میدونم که قدرتونو ندونستم و از این کارم پشیمونم امیدوارم سال بعد در این مدرسه بمونین و من و همه ی اونایی که اینجوری بودن بتونن جبران کنن .
  به امید دیدار...
  پاسخ:
  ســـــــــــــلام بر علیرضای عزیزم ............... خیلی ممنونم
  خیلی زحمت کشیدم راه بیوفتی
  درسته همونی که می خواستم نشدی
  اما خیلی خیلی از اوایل سال بهتر شدی و از این بابت خوشحالم
  به داشتن دانش آموزانی خوب و دوست داشتنی چون تو افتخار می کنم
  برای همیشه دست دادن های تو در پایان کلاس ، در یاد و خاطرم خواهد ماند...
  ای روزگار
  پاسخ:
  واقعا ................ هی روزگــــــــــــــــــــــــــار
  عجب گیری افتادیما بخاطر این نمرات مارو هم نمیزارید خیلی بده راست میگن وقتی اتش میگیره تر و خشک با هم میسوزن

  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخخخخ

  اجازه برای هفتم ب رو نمیذارین
  من الان بیمارستانما بخاطر اینکه نمره ها رو نگذاشتید آقای ابراهیم زاده 

                                                       هفتم ب تیز هوشان 
  پاسخ:
  سلام....... امیدوارم زودتر خوب بشی............ ههههههههه
  عرض سلام خدمت استاد عزیز.....
  خب راست میگن ، لطفا زودتر بگذارید نمراتشون رو...  انتظار و استرس چیز بدیه ...
  سلام آقای ابراهیم زاده نمرات هفتم ب تیز هوشان رو نمیذارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام

  چشم

  مُردیم آقای ابراهیم. زاده 
  سلام دبیر چرا نمرات هفتم ب رو نمی زارید :| !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  پاسخ:
  سلام
  اسمی که انتخاب کردی خیلی باحاله
  اقای ابراهیم زاده سلام من دیگه به تیمارستان منتقل شدم چرا نمرات هفتم ب تیز هوشان رو نمی گذارید وااااااااااااای 
  پاسخ:
  سلام .... وقتی رفتی خبر بده بیام ملاقاتت

  خخخخخخخ
  چرا تحرررررررررررررررررررررریم؟
  رانی آلوئه ورا ببرین براش موقعی که میرین ملاقاتش....
  آقای ابراهیم زاده سلام من از بهشت مزاحمتون میشم میخاستم بگم فردا هفتممه مردم برام هفت گرفتن شما هم دعوتیت.
  فقط یه خواهش تا بقیه هفتم ب نمردن نمراتشون رو بگذارید.
  سلام آقای ابراهیم زاده چند نفر دیگه رو هم فرستادید بهشت دیگه دستتون درد نکنه!!!!!!!!!!
  مگه بچه  های هفتم "ب" چیکار کردن؟!؟!؟!
  نکنه به خاطر عجلشون این کارا را میکنین؟!؟!
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  خدارو شکر که رفتین بهشت .................. اب جوش خواستین بگین از جهنم واستون بفرستم

  نه ممنون ما تو بهشت شعبانپور داریم هر از گاهی به جهنم سر میزنه!!!!!!!!!
  میگم شما اونو ملاقاتش کردین؟!؟!؟!؟!؟
 • مرتضی علایی نژاد
 • هنوووووووووووووووووووووووووووووووووووز نیومد!
  اخ اخ اخ اخ
 • سلام اقای ابراهیم زاده
 • خخخخخخخخ کارنامه اومد ولی شما هنوز نمراتو نزدید خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  پاسخ:
  سلام عزیز

  اگه کارنامه اومد ، دیگه نیازی به نمره نداری ......خخخخخخخخخخخخ

 • دل من پر از درده
 • 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 خواهشا جواب رو بگذارید.....!
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام
  جواب چی؟
  کارنامه ها که داده شده .............

 • علی رضا رنجبر
 • سلام
  میدونم دیره و یک روز گذشته
  من چهارشنبه خیلی خوشحال شدم که شما دوباره به کلاس ما اومدین در واقع همه خوشحال شدند به جز علی! چرا؟! (به خاطر کتک خوردنش!!خخ)
  من امسال تمام زحماتتون رو جبران میکنم و همونی میشم که پارسال میخواستید
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام بر علیرضای عزیزم
  منم بی اندازه خوشحالم ................. از اینکه یه سال دیگه هم شمارو دارم خوشحالم
  ممنون از لطفت ................ خیلی خوشحالم که میخوای پیشرفت کنی ...........
  خوش بحال علیرضا رنجبر که همچین استادی داره، ای کاش علیرضا من جای تو بودم...
  خوش بحال علیرضا رنجبر که همچین استادی داره، ای کاش علیرضا من جای تو بودم...
  پاسخ:
  ههههههههههههههههه ......................
 • کیارش پرتوی
 • سلام بر دبیر بزرگوار
  دبیر این کامنتو فقط واسه اینجا میذارم که بگم منو چند تا از بچه های کلاسمون فراموشتون نکردیم و فدر دان زخهماتتونیم دبیر نهم مارو بگیرین
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیز.......

  ممنون از این همه لطف و معرفتت

   الانم خواست من نبود که شما کلاس من نباشین ....فقطافی بود شما با بعضیا همکلاس نباشین
  من از اون دانش آموزایی هستم که ...
  پاسخ:
  هههههه.......
  شاد باشی دبیر مرگ هادی نوروزی رو تسلیت میگم علی ام اول فامیلی ام ب داره
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام .......................... ممنون
  معما داری طرح می کنی؟
  هر وقت دوست داشتی معرفی کن ................... موفق باشی

 • نیما فضلی
 • سلام دبیر. دلمون خیلی برای شما تنگ شده. امیدوارم برای نهم مارو بیارین تو کلاستون.
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام بر نیمای عزیز
  اولا اگر زنده موندم
  ثانیا اون دست شماست ، نه من

  باید یاد بگیرین که برای خواتسه ها و داشتن اونا تلاش کنین !

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی