دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 19 )

دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۰۹:۰۸ ب.ظ

 سال تحصیلی 93 - 1392


مدرسه ی  استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )


دبستان غیرانتفاعی پیام دانش 
سوم ( الف ) - تیزهوشان

1)  محمــــــــــــد   اورنــــــــــــــــگ

2)  امیرصـــــادق   بابایی شاندشتی

3)  مازیــــــــــــار    بیدمشکی کمالی

4)  نعمــــــــــــت   جـــــلالی مطهری

5)  نویـــــــــــــــد  حاجی رجبــــــــی

6)  عــــرفـــــــان   حسینـــــــــــــــی

7)  شهـــــــــــاب   حـــق پنــــــــــــاه

8)  محمـدحسین   خســروی قاسمی

9)  محمــدرضــــا   رضـــــــــــــــــایی

10) مهیــــــــــــار   رضــــــــــــــازاده

11) محمــدعلــی   رنجبــــــــــــــــــر

12) محمـدرضــــا    زمـــــــــــــــــانی

13) امیرحسیـــن    سلحشـــــــــــور

14) امیرحسیـــن    شفیــــع زاده قادی

15) نیمــــــــــــــا    شیــــــــــران چنگ

16) آریــــــــــــــن   ظـــــــــــــــــروفی

17) امیــــــــــــــر    علایـــــــی فــــــر

18) سینـــــــــــــا    فــداییــــــــــــــان

19) رامتیـــــــــــن   فـــــــــــــــــــــلاح

20) علــــــــــــــی   قبـــــــــــــــــــادی

21) کوشــــــــــــا    کچبـــــــــــــــــــی

22) مهــــــــــــدی   گــروســــــــــــــی

23) مهـــــــــــران    محســن زاده اندواری

24) آرمــــــــــــان    محمــــــــــــــــدی

25) صــــــــــــدرا    معتمـــــــــــدی مطلق

26) محمـدحسین   مــوحـــــــــدپــــــور

27) امیرحسیــــن   مهــــــــــدی نژاد قمی

28) امیــــــــرعلی  نبــــــــــــــوی لاریجانی

29) پــارســــــــــا   نمــــــــــــــــــــایی

30) علیــــــرضــــا   بــایــــــــــــــــــــــه

31) امیرحسیـــــن  نبــــــــــــــــــــــــی

سوم ( ج ) - تیزهوشان

1)  کیــــــــــــــارش   اسفنــــــدیـــــــار

2)  محمــــــــــــــــد   اکبـــــــــــــــــری

3)  آرمــــــــــــــان   بقــــــــــــایی راد

4)  ســـــــــــــــــام    جمشیــــدی لاریجانی

5)  مهـــــــــــــــدی    جهــــــــــــانگیـــر

6)  علـــــــــــــــــی    حیـــــــــــــــــدری

7) سینـــــــــــــــــا    ذبیحـــــــــــــــــی

8) سینـــــــــــــــــا    رزاقــــــــــــــــــی

9) محمـدحسیـــن   رضــــــــــــــــــایی

10) احمـــــــــــــــد    رمضـــــــــــــان پور

11) امیرمهـــــــدی    زریــــــن نـــــــــژاد

12) یاسیــــــــــــن    سعــــــــــــــــــادت

13) طاهــــــــــــــا     شعبــــــــــــــــانی

14) امیرعلـــــــــی    شهـــــــــــــــــرزاد

15) عــرفــــــــــان    صــــــــــــــدرنیاکی

16) سپهـــــــــــــر    طاهـــــــــــــــــری

17) امیرحسیــــن    عقیلــــــــــــــــــــی

18) علــــــــــــــی    علیـــــــــــزاده نیکو

19) حســــــــــــن    فــــــــــــــــــــــلاح

20) همایـــــــــون    قـــاسمـــــی نـــژاد

21) قــاســــــــــم    قنبـــــــــــــــــــری

22) پــــــــــــــدرام   کیـــــــــــــاکجــوری

23) شـــــــایــــان    محمــدعلی نژاد عمران

24) علــــــــــــــی   محمـــــــــــــدیـــان

25) بـــابـــــــــــک   منصـــــــــــــــوریـان

26) محمــــــــــــد    مهــــــــــــــــــدوی

27) حسیــــــــــن    نیـــــــــــــــــک زاد

28) مهــــــــــــدی    سعیــــــــــــــــدی

29) عـــــــــــرفـــان    نبــــــــــــی زاده


هفتم ( ب ) - تیزهوشان

  1)  فـــــــــــــراز    احمـــــــــــــدی لاریجانی
 2)   سعیــــــــــد    اصغــــــــــــــــــــــری
 3)   امیرحســــام   امینــــــــــــــــــــــــی
 4)   امیــــــــــــــر    بـــرزگــــــــــــــــــــــر
 5)   امیرشــــایان   بور بور بالایـــــــــــــی
 6)   علـــــــــــــی   بهــــــــــــــــــــــزادی
 7)   محمـدحسین   حسیــــــــــن پـــــــور
 8)   جلیـــــــــــــل   حکیـــــــــــــــــم پــور
 9)   امیرحسیــــن   حیــــــــــــــــــــــدری
 10) حجــــــت الله   حیـــــــــــــــدری مزرس
 11) امیـــــــــــــن    خدابخشـــــــــــی راد
 12) محمـدجـــواد    ذکریــــــــــــــــــــایی
 13) سپهــــــــــــر    رحمـــــــــــــــــــانی
 14) علـــــــــــــی     رحیمــــــــــــــــــــی
 15) نیمـــــــــــــــا    رضـــــــــــــــــــــایی
 16) علــــــــــــــی    زارع
 17) امیرحامــــــــد   سفـــــــــــــــــــــری
 18) محمـدجـــــواد   سیفـــــــی تبـــــــار
 19) علیرضـــــــــــا   عرفانیان فرشاد محبوب
 20) سعیـــــــــــــد   علیپـــــــــــــــــــــور
 21) آرمــــــــــــــان   غلامحسیـــــــن زاده
 22) سعیـــــــــــــد   فــــــــــــــــــــــــلاح
 23) میهـــــــــن یار   قـــاسمـــــــــــــــی
 24) مهدیــــــــــــار    قــلــــــــــــــــی زاده
 25) آرمـــــــــــــان    کـــاردان پــــــــــــور
 26) عیســـــــــــی   کوچکـــی تبـــآر شیاده
 27) مسعــــــــــود    محمــــــــــد نـــــژاد
 28) علیرضـــــــــــا    محمـــــــدنژاد عمران
 29) محمـدحسیـن    نصیـــــــــــــــــــری
 30) امیرحسیـــــن    نــــــــــــــــــوروزی

 هفتم ( د ) - تیزهوشان

  1)  ابوالفضــــــــــل   ابراهیمــــــــــــــی
 2)   رضــــــــــــــــــا   احمـــــــــــــــــــدی
 3)   محمـدمهـــــدی   احمـــــــــــــــــــدی
 4)   علــــــــــــــــی    اردشیــــــــــــــــــر
 5)   محمـــــــــــــــد    اســــــــــــــــــــدی
 6)   امیررضـــــــــــا     اسکـــــــــــــــــــــو
 7)   رحمـــــــت الله     انجبخـــــــــــــــــت
 8)   پـــارســــــــــــا    پـــاشــــــــــــــــــــا
 9)   البـــــــــــــــــرز    حسینــــــــــــــــــی
 10) امیررضــــــــــــا    حسینـــــــــــــــــی
 11) ابوالفضــــــــــل    حــــــق پنـــــــــــاه
 12) مجتبـــــــــــــی     دمــــــــــــــــاوندی
 13) نیمــــــــــــــــــا     رضــــــــــــــــــایی
 14) ابوالفضــــــــــل    رنجبــــــــــــــــــــر
 15) امیرطاهــــــــــا     زارع اسحاقـــــــی
 16) امیـــــــــــــــــن     زمـــــــــــــــــــانی
 17) علـــــــــــــــــی     شـــالی کــــــــــار
 18) رضــــــــــــــــــا      عـــــــــــــــــابــدی
 19) علیرضـــــــــــــا      عـــزیـــــــــــــــزی
 20) محمـدامیـــــــن     کــآمیـــــــــــــــابی
 21) امیرمحمــــــــــد    کبیـــــــــــــــری راد
 22) امیرمحمــــــــــد    کـــــــــــــــــریمی
 23) امیررضــــــــــــا     کمیلــــــــــــــــــــی
 24) حمیدرضــــــــــا     مجیــــــــــــــــــــدی
 25) حســــــــــــــام     محمــــــــــــــــدزاده
 26) مجتبـــــــــــــی     محمــــــــــــــدی نیاکی
 27) علــــــــــــــــی     موســــــــــــــــــوی
 28) علــــــــــــــــی     نیکویـــــــــــــــــــــی


 پایه ی چهارم - پیام دانش

 1)  آتیـــــــــــــــلا   آریـــــــــــــــــس
 2)  محمـدصـالــح   آهنگــــــــر بهان
 3)  امیرحسیـــــن  احمـــــــــــــــدی
 4)  علیرضـــــــــــا  احمــــــــــــــــدی
 5)  محمــدرضـــــا  اسمعیل نعل بنــد
 6)  رضــــــــــــــــا  باغـــی پــــــــــور
 7)  شــــایــــــــان  بــــــــرزگـــــــــــر
 8)  عرشیــــــــــــا  پـــاشــــــــــــایی
 9)  عــــرفــــــــان   جعفـــــــــــرزاده
 10) سینـــــــــــــا   جمشیــــــــــــدی
 11) محمدپارســـا  حسینـــــــــــــــی
 12) آریــــــــــــــان  حسینـــــی بابلی
 13) هومــــــــــــن  حیــــــــــــــــــدری
 14) شهـــــــــــروز  رضـــــــــــــــــایی
 15) احســــــــــان   رمضــــــــــــــانی
 16) حسیـــــــــــن   رمضـــــــانی نیاک
 17) دانیـــــــــــــال   رییس پــــــــــــور
 18) کیــــــــــانوش   ظفــــر افشـــــــار
 19) فرهــــــــــــام    عباس پــــــــــــور
 20) مبیـــــــــــــــن   علی پـــــــــــــــور
 21) نیمـــــــــــــــــا   علیـــــــــــــــــزاده
 22) علیرضــــــــــــا   فــــــــــــــــــرخی
 23) پـــارســـــــــــا   فـــــــــــــــــلاح نوا
 24) امیرمحمــــــــد   کاوسیـــــــــــــــان
 25) محمــــــــــــــد   محمـــــــــدپـــــــور
 26) عرفــــــــــــــان  محمــــــــــــــدزاده
 27) مـــاهـــــــــــان  مرتضـــــــــــــــوی
 28) آرمـــــــــــــــان   نیـــــــــــــــــک زاد
 29) رضـــــــــــــــــا    یـــوسفــــــــــــــی
 30) پویـــــــــــــــــا    قاسم خــــانــــــــی
 31) ابوالفضــــــــل   صبـــــــــــــــــــوری
 32) پوریـــــــــــــــا    دست افشـــان جو

 پایه ی ششم - پیام دانش

 1)  الیــــــــــاس     احمـــــــــــــــــدی
 2)  امیرحسیـــن     بـــــــــــزرگ زاده
 3)  حمیدرضــــــا     بیگ محمـــــــــدی
 4)  شایـــــــــــان    پــورچشـــــــــــــم
 5)  محمـدحسیـن   جــــــــــــــــــــوادی
 6)  حسیـــــــــــن    چگیــــــــــــــــــــن
 7)  سعیــــــــــــد     حسینــــــــــــــــی
 8)  عرفــــــــــــان    خیــــــــــــــــــــــری
 9)  محمـــــــــــــد    دولتــــــــــــــــــــی
 10) امیرمحمــــــد   رنجبــــــــــــــــــــــر
 11) علیرضــــــــــا    رنجبـــــــــــــــــــــر
 12) شرویــــــــــن    رهنمـــــای اسکی
 13) محمــدحسـن    زاهــــــــدی اسکی
 14) مهـــــــــــــدی   شعبــــانی چالوسر
 15) ابوالفضــــــــل   علیپـــــــــــــــــــور
 16) حمیدرضـــــــــا   فـــــــــــــــــــــلاح
 17) عرفـــــــــــــان    قـــربــــــــــــــانی
 18) اشکــــــــــــان    قنبـــــــــــــــــــری
 19) امیرعلــــــــــی   مـــوســـــــــــــوی
 20) حســـــــــــــام    موســــی پـــــــور
 21) رضـــــــــــــــــا    تاییجــــــــــــــــــی
 22) امیرحســـــــن    نــواییــــــــــــــــــان
 23) امیرمحمــــــــد    هـــاشمــــــــــــــی

 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۱۶)

okok اجازه نظرات مارو تایییییییییییییییییییییییییید نمی کنین؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
ســــــــــــــــــــــــــــــلام
شما اینجا رو اشتباه گرفتین .....................
من اینجام تا
1- خدمتی به اونایی که دوسشون دارم بکنم
2- در ارتباط با اونایی که دوسشون دارم باشم
غیر این کسی فکر کنه نظرش برام ارزش نداره و نظر غیر این نشان از شخصیت طرفم داره
من سرگرم اونایی که برام عزیزن هستم و بس !
اگه اینه نظرت و قصدت .... من در خدمت و خیلی هم خوشحال میشم !
 • ابوالفضل ابراهیمی
 • چرا از کلاس ما عکس نمیگیرین؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام
  اونم به وقتش .........................

  سلام استاد عزیزم
  عاااااااااااااااالی بود ؛ ای کاش عکس منم بود.........
  با احترام
  Best Regards
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام
  اسکنرم خرابه ................ درست شد تمام عکسام رو میذارم !
 • امیرشایان
 • سلام 

  یکسی رو جا انداختید

  علی معتمدی کلاس هفتم د

  D:
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  حتما حکمتی داشت ................ !
 • علی شالی کار
 • سلام آقای ابراهیم زاده سوالاتو تو وبلاگتون نزاشتین ؟ من سوالاتو از یه جای دیگه گرفتم  لطفا این لینکو دانلودش کنید حجمش زیاد نیست فقط یه آهنگ درخواستی برای تمام لیتکوهی های عزیز از بلبل مازندرانه
  http://www.dl.shomal-music.com/Behzad_92/Behzad%20-%20Akhar%20Yar%20Namoe.mp3
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام بر علی عزیز
  گذاشتم ............ تو بخش تمارین و امتحانات هفتم !
  سلام...

  اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو!!!

  ببییین عکسارووو؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  اجازه اگه میشه با ما های هفتمی ( مخصوصا هفتمه ب) یه عکس بگییریین!!!

  همیییین فردا!!!

  باتشکر...

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  حتما ............... نه حتما فردا حالا
  چه کسانی بهتر از دانش آموزای خودم
  با سلام خدمت شما معلم عزیز من به طور اتفاقی از سایتتون دیدار کردم خودم 2 سال پیش سرباز معلم نوسر بودم راه اندازی وبلاگتون واقعا کار زیبایی بود خوش به حال دانش آموزایی که همچین معلم دلسوز و دوست داشتنیی دارن //موفق باشید
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  شما لطف دارین ................دانش آموزان منم دوست داشتنی هستن که این کارو می کنم
  سال نوتونم مبارک !

  سلام استاد

  عکس های جالبی بودولی اصلا باسوم جیمی ها عکس ننداختین

  امسال که گذشت انشاالله سال بعد بابچه های103عکس بندازین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام
  معمولا تو فرصتی مثل اردوها و آخر سال مثل دم عید و آخر اردیبهشت عکس میگیرم
  دم عید که تشریف نیاوردین و با اونایی که بودن عکس گرفتم
  امروزم که تو اردو عکس گرفتم و داد دبیرا در اومد که این همه عکس رو میخوای چیکار
  آخر اردیبهشت هم که مونده و اگر عمری باشه بازم میگیریم
  از من هم عکس بزارید
 • علیرضا عرفانیان
 • سلام 
  میدونید که بعد از نمره ی 8 وحشتناک میان ترم 2  نمره ی بهتری گرفتم.
  میخوام بدونم از پیشرفتم راضی بودید یا نه. !!!!!!!!!!
  واگر نبودید چه پیشنهادی دارید. ؟!؟!؟!؟!؟!
  پاسخ:
  ـــــــــــــــــــــــــــــــلام
  خب نسبت به اون نمره این خوب بود ........
  توصیه ها رو که تو کلاس گفتم
  تمرین هر روز یادت نره
  امیدوارم ترم بیست شی

 • جلال مهدی پور
 • پس من چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام

  اسامی دانش آموزان اون سال رو گیر نیاوردم ............. آوردم چشم
 • همه‌ی افراد پایه هشتم د و ب
 • ببخشید میتونم بپرسم چرا در مجموع برای پایه هشتم فعالیتی ندارید ؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  سلام ........ نمی خوای بگی که دلیلشو نمی دونی!

  بخاطر همون که باعث شد من کلاس هشتم رو نگیرم ........

  و احتمالا آخرین سال حضورم اونجاست

  امسالم با اکراه اومدم و دارم تحمل میکنم فقط... !


  البته لابد میدونی هشتم د و ب عشق من هستن, بجز چند نفر ... !!
  به هر حال افرادی که شمارو دوست دارن همیشه شمارو دوستدارن و خواهند داشت
  به هر حال افرادی که شمارو دوست دارن همیشه شمارو دوستدارن و خواهند داشت
  پاسخ:
  سلام .....

  یقین داشته باش که اونا عشق من هستن و همیشه عزیز من می مونن
  بهرحال هر آمدنی یه رفتنی دارد و  ... !

  ممنون ازت هر چند معرفی نکردی
  سلام.کیارشم ششم ب فرغ دانش
  ماهمچنان دوستون داریم
  پاسخ:
  سلام بر کیارش عزیزم

  منم همین طور


  لطف داری
 • عرفان جعفرزاده
 • سلام استاد ما همچنان شما را دوست داریم  امیدوارم از من راضی باشید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام عرفان عزیز

  لطف داری ................... منم دوستت دارم

  راضی ام ، اما شرایط امسال ایجاب می کنه خیلی بیشتر تلاش کنی

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی