دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 18 )

يكشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۹ ب.ظ

سال تحصیلی 92 - 1391


مدرسه ی  استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )


مدرسه ی حاج منصور قاسم زاده دوم ( الف ) - تیزهوشان

1)  محمــــــــــــد   اورنــــــــــــــــگ

2)  امیرصـــــادق   بابایی شاندشتی

3)  مازیــــــــــــار    بیدمشکی کمالی

4)  نعمــــــــــــت   جـــــلالی مطهری

5)  نویـــــــــــــــد  حاجی رجبــــــــی

6)  عــــرفـــــــان   حسینـــــــــــــــی

7)  شهـــــــــــاب   حـــق پنــــــــــــاه

8)  محمـدحسین   خســروی قاسمی

9)  محمــدرضــــا   رضـــــــــــــــــایی

10) مهیــــــــــــار   رضــــــــــــــازاده

11) محمــدعلــی   رنجبــــــــــــــــــر

12) محمـدرضــــا    زمـــــــــــــــــانی

13) امیرحسیـــن    سلحشـــــــــــور

14) امیرحسیـــن    شفیــــع زاده قادی

15) نیمــــــــــــــا    شیــــــــــران چنگ

16) آریــــــــــــــن   ظـــــــــــــــــروفی

17) امیــــــــــــــر    علایـــــــی فــــــر

18) سینـــــــــــــا    فــداییــــــــــــــان

19) رامتیـــــــــــن   فـــــــــــــــــــــلاح

20) علــــــــــــــی   قبـــــــــــــــــــادی

21) کوشـــــــــــــا    کچبــــــــــــــــــی

22) مهــــــــــــدی   گــروســــــــــــــی

23) مهـــــــــــران    محســن زاده اندواری

24) آرمــــــــــــان    محمــــــــــــــــدی

25) صــــــــــــدرا    معتمـــــــــــدی مطلق

26) محمـدحسین   مــوحـــــــــدپــــــور

27) امیرحسیــــن   مهــــــــــدی نژاد قمی

28) امیــــــــرعلی  نبــــــــــــــوی لاریجانی

29) پــارســــــــــا   نمــــــــــــــــــــایی

دوم ( ج ) - تیزهوشان

1)  کیــــــــــــــارش   اسفنــــــدیـــــــار

2)  محمــــــــــــــــد   اکبـــــــــــــــــری

3)  آرمـــــــــــــان    بقـــــــــــــــایی راد

4)  ســـــــــــــــــام    جمشیــــدی لاریجانی

5)  مهـــــــــــــــدی    جهــــــــــــانگیـــر

6)  علـــــــــــــــــی    حیـــــــــــــــــدری

7)  سینـــــــــــــــــا    ذبیحـــــــــــــــــی

8)  سینــــــــــــــــا    رزاقــــــــــــــــــی

9)  محمـدحسیـــن   رضــــــــــــــــــایی

10) احمـــــــــــــــد    رمضـــــــــــــان پور

11) امیرمهـــــــدی    زریــــــن نـــــــــژاد

12) یاسیــــــــــــن    سعــــــــــــــــــادت

13) طاهــــــــــــــا     شعبــــــــــــــــانی

14) امیرعلـــــــــی    شهـــــــــــــــــرزاد

15) عــرفــــــــــان    صــــــــــــــدرنیاکی

16) سپهـــــــــــــر    طاهـــــــــــــــــری

17) امیرحسیــــن    عقیلــــــــــــــــــــی

18) علــــــــــــــی    علیـــــــــــزاده نیکو

19) حســــــــــــن    فــــــــــــــــــــــلاح

20) همایـــــــــون    قـــاسمـــــی نـــژاد

21) قــاســــــــــم    قنبـــــــــــــــــــری

22) پــــــــــــــدرام   کیـــــــــــــاکجــوری

23) شـــــــایــــان    محمــدعلی نژاد عمران

24) علــــــــــــــی   محمـــــــــــــدیـــان

25) بـــابـــــــــــک   منصـــــــــــــــوریـان

26) محمــــــــــــد    مهــــــــــــــــــدوی

27) حسیــــــــــن    نیـــــــــــــــــک زاد

28) عـــــــــــرفـان    نبــــــــــــــــی زاده

دوم ( 204 ) - قاسم زاده

1)  مهـــــــــــــدی   ابراهیمی امیرآباد
2)  امیرحسیـــــن   ابراهیمـــــــــــــی
3)  علیرضـــــــــــا   ابراهیمیـــان شیاده
4)  امیرمحمـــــــد   امــــــــامــــــــــی
5)  احمــــدعلــــی  ایرانیـــــــــــــــــان
6)  محمـــدرضـــــا   بابکـــــــــــــــــــی
7)  سپهــــــــــــــر   باقـــــــــــــــــرزاده
8)  مجتبـــــــــــــی  پورحیدری گزافرودی
9)  حســــــــــــــن   جــــوکــــــــــــــار
10) سعیـــــــــــــد    حســـــــــــن پــور
11) محمـــــــــــــد    حسیـــن نمـــاری
12) عرفــــــــــــان    ذبیحــــــــــــــــــی
13) روح اللـــــــــه    رحیمـــــــــــــــــی
14) امیرحسیـــــن    رســـــــــــــــــولی
15) حسیــــــــــــن   رمضــــــــــــــــانی
16) حسیــــــــــــن   ریاحـــــــــــــــــــی
17) سجـــــــــــــاد    سلیمــــــــــــــانی
18) سینـــــــــــــــا    سیـــــــــاح آملــی
19) رضـــــــــــــــــا    سیــــــــــــارنــژاد
20) امیرمحمــــــــد    شـــآکریــــــــــان
21) فــرهــــــــــــاد    صـــــــــــالحــــی
22) محمــــــــــــود     ضــــــــــــرغامـی
23) حســـــــــــــام    عبـــــــــــــــدلــی
24) حسیـــــــــــــن    عــزیـــز زاده میری
25) امیرحسیـــــــن    علیــــــــــــــــزاده
26) محمـدرضــــــــا    لطیفیـــــــــــــــان
27) امیرحسیــــــــن   مسعـــــــــــــودی
28) امیـــــــــــــــــــر   مصطفی پــــــــور
29) محمـدامیــــــــن   نبی الهی آقاملکی
30) محمـــــــــــــــــد   نــــــــــــــــوروزی
31) روح اللــــــــــــــه   وحـــدانی مشایی
32) علــــــــــــــــــی    یــــــــزدانـــــــــی

دوم ( 206 ) - قاسم زاده

1)  پیـــــــــــــروز    آذر آبـــــــــــــــــاد
2)  امیرمحمــــــد    آوریـــــــــــــــــــده
3)  مبیــــــــــــــن    اسماعیــــــل زاده
4)  محمـدجــــواد    اسماعیلــــــــــــی
5)  حمیدرضــــــــا    افتـــــــــــــــــــاده
6)  علیـــــــرضــــا    حســــــــــــن زاده
7)  امیرحسیـــــن    حسینــــــــــــــــی
8)  علـــــــــــــــی    حسینــــــــــــــــی
9)  محمــــــــــــــد    حسینــــــی مقدم
10) محمـدمهـــدی   حسینی نیـــــــــــا
11)  ابوالفضـــــــل   خســـــــــــــــروی
12) شهـــــریــــــار   رمضـــان پور مقدم
13) امیرحسیـــــن    رمضـــــــــــــــانی
14) محمـــــــــــــد    رمضـــــــــــــــانی
15) امیدرضـــــــــا     ســــــــــــــــراجی
16) علی اصغــــــر    سلطان پرســــت
17) عرفــــــــــــان     سلیمـــــــــــــانی
18) امیرحسیـــــن    شفیقــــــــــــــــی
19) مبیـــــــــــــــن    صفـــــــــــــــــایی
20) محمـدرضــــــا     صمــــــدی نیاکی
21) شــــــاهیـــــن    عـــزیـــــز جــلالی
22) مهــــــــــــــدی    علیـــــــــــــــزاده
23) احمـــــــــــــــد    فـــاضلـــــــــــــی
24) ولـــــــــی الله     فضلـــــــــــــــــی
25) معیــــــــــــــن     قـــدمــــــــــــــی
26) محمــــــــــــــد    قریشــــی دینانی
27) امیرمحمــــــــد    قــــــوامی مطلق
28) جـــــــــــــــواد     محمــــــــــــدزاده
29) آریــــــــــــــــن     منصــــــــــــــوری
30) سپهـــــــــــــــر    مــوســـــــــــــوی
31) مرتضــــــــــــی    مهـــــــــــدی زاده
32) طـــــــــــــــــــه    نظــــــــــــــــــری
33) علی اکبـــــــــر     نیــــــــــــــــــازی
34) رضــــــــــــــــــا     یوســــــــف زاده

سوم ( 304 ) - قاسم زاده

1)  فضــــــــل الله    آزاد
2)  رســــــــــــول     اســــــــــــــــدی
3)  امیرحسیــــــن    اسکــــــــــــــــــو
4)  رضـــــــــــــــــا    اعتصــــــــــــــــام
5)  امیرحسیــــــن    اکبـــــــــــــــــــری
6)  مهــــــــــــــدی    تجنجــــــــــــــــاری
7)  محمـدامیــــــن    جعفــــــــــــــــــری
8)  محمــد امیــــن    حبیبـــــــــــــــــــی
9)  آرش                    خســــــروی مقدم
10) ابوالفضــــــــل    داوودی هنده خاله
11) مهـــــــــــــدی    رستمــــــــــــــــی
12) فریبـــــــــــــرز    رضــــــــــــــــوانی
13) مازیــــــــــــــار    رضـــــــــــــــــــوی
14) مبیـــــــــــــــن     زمـــانیــــــــــــــان
15) امیرحسیــــــن    سبزعلی پــــــــور
16) امیرحسیــــــن    شـــریفـــــــــــــی
17) علیرضــــــــــــا    شیــــــــــــــــرازی
18) مجتبـــــــــــــی   صــــــــــــــابری فر
19) محمـــــــــــــــد    صــفــــــــــــــایی
20) عرفــــــــــــــان    طهماسبــــــــــــی
21) علیرضـــــــــــــا    عبیــــــــــــــــــدی
22) متیـــــــــــــــــن    عـــزیــــــــــــــزی
23) علـــــــــــــــــی    علــــــــــــــــــوی
24) اشکـــــــــــــان     علیــــــــــــــــزاده
25) مصطفــــــــــی     علیـــــــزاده مقدم
26) محمـــــــــــــــد     غفــــاری دلارستاقی
27) حســـــــــــــــن     فــــــــــــــــــــلاح
28) امیرحسیــــــــن    قاسمـــــــــــــــــی
29) محمــــــدرضــــا    کــــــــــــــــــــاردل
30) علیرضـــــــــــــا     کــــالاشـــــــــــــی
31) محمــــــــــــــــد    مـــــازنـــــــــدرانــی
32) سهیـــــــــــــــل    نعمتـــــــــــــــــــی
33) محـــــــــــــراب      هاشمـــــــــــــــــی
34) امیرمحمــــــــــد    یـــــأی نـــــــــــــژاد
35) امیرحسیـــــــــن   یـــــــــــزدانـــــــــی

کلاس سوم ( 301 ) 

1)  آرمـــــــــــــان    نوع پـــــــــــــــرور
2)  قاســــــــــــم    هاشـــــــم پــــــور
3)  پیـــــــــــــــام    حقیقــــــــــــــــــت
4)  محمــدمهــدی   واحـــــــــــــــــــدی
5)  امیــــــــــــــــر    محمـــــــــــــــودی
6)  آرش                  جــــوکـــــــــــــــار
7)  علیرضـــــــــــا    شیـــــــــــــــــران
8)  حسیــــــــــــن    زارع
9)  پارســــــــــــــا    قربانـــــــــــــــــی
10) معیــــــــــــــن    حســــــــــن زاده
11) امیرمحمـــــــد    ذبیحـــــــــــــــــی
12) محمـــــــــــــد    تــوکلــــــــــــــــی
13) امیرحسیـــــن    خســـــــــــــــروی
14) امیرحسیـــــن    محسنـــــــــــــــی
15) امیرحسیـــــن    حسیـــــــن پـــــور
16) کیهـــــــــــــان    اسماعیلـــــــــــی
17) محمـدرضــــــا    اصغـــــــــــــــــری


 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۶)

 • عرفان اقوامی
 • سلام بر استاد گرامی!
  یادتون باشه امسال تو اردو چندتا عکس باحال بندازیما !!!!!!!!!!!
  :)
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام
  ما که سال قبل انداختیم ........................
  با اینحال بازم چشم ....................
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام

  ممنون ................. وقت بازی نیست !
 • پیروز...اذزاباد
 • سلام .خواستم بدونم الان کجا تدریس میکنین؟
  سلام ارباب فدا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااااا  ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا یی داری
 • سید محمد حسینی مقدم
 • سلام دبیر.واقعا چاکریم قدرشما روندونستیم الان باید ببینید گیر چه دبیر های افتادیم به هرحال به قول محمد رمضانی فداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایی داری دبیر
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  شما به من لطف داری ........ ممنون از محبتت !

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی