دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 16 )

شنبه, ۹ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۲۱ ب.ظ

سال تحصیلی 90 - 1389


مدرسه ی  استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )


مدرسه ی حاج منصور قاسم زاده

مدرسه ی فرهنگ


کلاس دوم ( ج )  مدرسه قاسم زاده

1)  امیرحسیــــــن     آهنگـــــــــــــــر وزنا

2)  فــاضــــــــــــل     اسکـــــــــــــــــــــو

3)  میـــــــــــــــلاد     اسمــــاعیلــــــــــی

4)  مهـــــــــــــدی      بابکـــــــــــــــــــــی

5)  ســـامـــــــــان     بـــاقـــــــــــــــرزاده

6)  امیرمحمــــــــد     بـــاقـــــــــــری وزنا

7)  علــــــــــــــــی     توکلــــــــی سائیچ

8)  دانیــــــــــــــال     حسینـــــــــی اصل

9)  حمیدرضـــــــــا     دینه سری کاسمایی

10) رضــــــــــــــــا     رمضـــــــــــــــــانی

11) علــــــــــــــی      زرفـــــــــــــــــــــان

12) امیــــــــــــــن      زیـــــــــــــــــــــاری

13) عباس علـــی      شهابــــــــــــــــــی

14) سعیــــــــــــد      طبـــــــــــــــــــــری

15) علــــــــــــــی      علیــــــــــــــــــزاده

16) سیـــــــامـک       فــــــــــــــــدایــــی

17) علی اصغــــر       فــــــــــــــــــــــلاح

18) امیررضـــــــــا      قـــــربـــــــــــــانی

19) محمـدکاظـــم      کـــاظمــــــــــــــی

20) قــاســــــــــم      کــلارسـتــــــــاقی

21) محمـدرضـــــا      کیــــــــــــا زمــانی

22) علی اصغـــــر     مجیدیـــــــان آهـی

23) مـــاهـــــــــان     محبــــــــــــــــــــی

24) محمـــــــــــــد     محمــــــــــــــــــدی

25) رضــــــــــــــــا     مظفــــری شیرازی

26) امیرمحمـــــــد     نظــــــــــــــــــــری

27) علی اکبـــــــر      نگهـــــــــــــــــــدار

28) حســـــــــــــن     نهــــــاوندیـــــــــان

29) امیرحسیــــــن     یــوسفــــــــــــــی

کلاس دوم ( د )  مدرسه قاسم زاده

1)  مسعـــــــــود     آتش پـــــــــــــوش
2)  مهــــــــــــدی     اســدپــور عمرانی
3)  هـــــــــــــادی    اســـدپــور عمرانی
4)  امیرحسیـــــن    امیرحیدری اسکـی
5)  آرش                  بـــرزگـــــــــــــــــــر
6)  امیرحسیـــــن    بـــرزگــــــر درکایی
7)  مهـــــــــــــدی    بهـــرام پور عمرانی
8)  حمیدرضــــــــا     تــــوسلـــــــــــــی
9)  امیرحسیــــــن    ثمن آبادی شومیایی
10) مصطفــــــــی    حـــــــاتمی دیوچلا
11) ابوالفضــــــــل    حــــــافظـــــــــــی
12) علیرضـــــــــــا    حسینـــــــــــــــــی
13) سعیـــــــــــــد    حسینــــــی ایمنی
14) حسیـــــــــــن     رحمتــــــــــــــــــی
15) احمــدرضــــــا     رســــــــــــــولـــی
16) علی اصغـــــر     زارع
17) علیرضـــــــــــا     زارع کـــــــــــــلاک
18) مهیـــــــــــــــار    سعیــــــــــــــــدی
19) علیرضـــــــــــا     سیفــــــــــــــــــی
20) رحمــــــــــــان     شریفـــــی پاریمه
21) حسیــــــــــــن     غـــــــــــــلام زاده
22) قدیــــــــــــــــر     فــــــــــلاح رشکلا
23) حـــامــــــــــــد     قـــاسمــــــــــــی
24) امیـــــــــــــــــر     کــــاملـــــــــــــی
25) علـــــــــــــــــی    کمـــالیــــــــــــان
26) احســــــــــــان     کیــاســـــــــــالار
27) سعیـــــــــــــــد     محمــــــــــــودی
28) احمدرضـــــــــا      مصطفـــــــــایی
29) رســــــــــــــول     مظلـوم حسینی
30) علیرضـــــــــــــا     موسوی امیــری
31) امیرمحمـــــــــد     مهجـــــــــــــوری
32) امیـــــــــــــــــد      ورزنــــــــــــــــی
33) ابوالفضـــــــــل     هدایتـــــــــــــــی

کلاس سوم ( الف )  مدرسه قاسم زاده

1)  محمــــــــــــد     بـــابــایی چمبه بن
2)  ابوالفضــــــل     تــوکلــــــــــــی
3)  امیرحســـــن     ثقفیان لاریجانی
4)  رضـــــــــــــــا      حســن پــــــور
5)  مرتضـــــــــی     حسینـــــــــــی
6)  محمــــــــــــد     حیــــــــــــــدری
7)  آرمیــــــــــــن     خســـــــــــروی
8)  مرتضـــــــــی     رحیمـــــــــــــی
9)  بهـــــــــــــزاد     رضایی طهرانی زاده
10) امیرسعیـــــد     سلیمـــــــــانی
11) علیرضـــــــــا     سیفـــــــــــــی
12) حـامـــــــــــد     صـــادقـی آهنگری
13) حمیــــــــــــد     صــــــــــــالحی
14) محمـدرضــــا     عــالمـــــــــــی
15) امیرمحمـــــد     عــــــــــــــلایی
16) محمـدحسین    علیــــــــــــزاده
17) عــزیــــز الله      قــــــــــــــادری
18) امیرحســــن     کـــــــــــــــاردار
19) امیرحسیـــن     کــــــــــــــاردار
20) امیرمحمـــــد     کــــــــــــــاردار
21) رضـــــــــــــا      کشـــــــــــاورز
22) رضـــــــــــــا      کـــــوثـــــــری
23) رضـــــــــوان     مجیــــــــــــدی
24) مرصـــــــــاد     معتقـــــــــــدی
25) امیرمحمــــد     معتمــــــــــدی
26) حســــــــام      معتمـــــــــــدی
27) محمـدرضـــا     ملکــــــــــــــی
28) امیررضــــــا      منصــــــــوریان
29) محمـدمعین     ویــــــــــــزواری
30) عـــــــــــادل    هاشمی کروئی
31) مهــــــــــدی    یــدالهــی مقدم

کلاس سوم ( الف )  مدرسه فرهنگ

1)  امیرحســــن   آقاجـــانی بیشه
2)  علیرضــــــــا    احمــــــــــــــدی
3)  رضـــــــــوان    ارجمندیـــــــــان
4)  محمـدرضـــا     بایگـــــــــــــــان
5)  حســـــــــن     بـرزگـــــــــــــــر
6)  رضـــــــــــــا     برمــــــــــــــوده
7)  علی اصغـــر    پرستـــــــــــاران
8)  مهــــــــــدی    پیـــــــــــــــــروج
9)  محمــــــــــد     توسلـــــــــــــی
10) فرشـــــــاد     حسنــــــــــــــی
11) امیرحسین     حسینـــــــــــــی
12) عمـــــــــاد     خـــــــــــدامــــی
13) امیرحسین     خســـروی مقدم
14) نکیســــــــا     داداش زاده جلودار
15) محمـدرضــا     رجــــــــــــــایی
16) امیرحسیـن     رجایی فــــــــــر
17) محمـدجـواد     رحیمـــــــــــــی
18) احمـــــــــــد     رمضــــــــــــانی
19) مهــــــــــدی    زارع
20) مهــــــــــدی    شکــری منقاری
21) عــرفـــــــان    شیروانی زاده حقیقی
22) حســــــــــن    شیــــــــــــــری
23) محمـدحسین   صـــــــــــــادقی
24) محمـدرضــــا    عباســــــــــــی
25) شـایـــــــــان    علــــــی پـــــور
26) مهـــــــــرداد    علــــــی پـــــور
27) بهــــــــــــرام    غــــــــــلام زاده
28) شـــایـــــــان    فصیحــــــــــــی
29) امیرمحمـــــد    قاســـــــــم زاده
30) محمدـدامیـــن    کاملـــــــــــــــی
31) حســــــــــن    محمـــــــدی پور
32) احمــــــــــــد    محمــــــــــودی
33) مهـــــــــــدی   موســـــــوی پور
34) امیرحسیـــن    مهـــــــــــــدوی
35) عـــــــــــارف    مهـــــــدوی نیاکی

کلاس سوم ( ب )  مدرسه فرهنگ

1)  شــاهیــــــن    ابــراهیمـــــی
2)  بهــــــــــــزاد    احمـــــــــــدی
3)  مهـــــــــــدی    اســــــــــــدی
4)  حسیـــــــــن     اسفندیــــاری
5)  شهریـــــــــار    الیـــــاســـــی
6)  مرتضـــــــــی   بـــاطبـــــــــی
7)  میـــــــــــــلاد    بــرزگــــــــــــر
8)  علیرضــــــــــا    بنـــای عمـران
9)  مهــــــــــــدی    پــــــوریـــــــــا
10) یونـــــــــــس    حـــــــــــدادی
11) محمـــــــــــد    حسن پور اوجی
12) کامــــــــــران    حســـــن زاده
13) محمـدحسـن    خوشــــــــــدل
14) آرش                 ربــــاطـــــــــی
15) امیرحسیــــن    رحیمـــــــــــی
16) امیرحسیــــن    رمضــانی ایمنی
17) محمــــــــــــد    روستــــــــایی
18) محمــدرضــــا    سپهــــــــــری
19) امیرمحمــــــد    سلــــــــــــوری
20) مهــــــــــــدی    سهرابی سوری
21) مجیـــــــــــــد     شکــــــــــــری
22) مبیــــــــــــــن    صفـــــــانــــژاد
23) محمـدرضــــــا    عبــــــــــــــدی
24) محمـــــــــــــد    علـــی پـــــــور
25) محمـدامیــــن    علیجانی طوری
26) میــــــــــــــلاد    علی نـــــــــژاد
27) محمـدامیــــن    غـــــــــــلامــی
28) مهــــــــــــدی    فـتــــــــــــــوی
29) رســــــــــــول    قــاسمـــــــــی
30) رامیـــــــــــــن    قلـــــــــی زاده
31) سعـــــــــــدی    کیــــــــــــــانی
32) امیررضـــــــــا     محمــــــــــــدی
33) حسیـــــــــــن    مـــرزبـــــــــــان
34) محمـــــــــــــد    مــوســـــــــوی
35) رضــــــــــــــــا    نعمتــــــــــــــی

کلاس سوم ( ج )  مدرسه فرهنگ

1)  مهـــــــــــدی    اســـــــــــــــدی
2)  علـــــــــــــی    اســـــــــــــلامی
3)  امیـــــــــــــــر    اسمــاعیلـــــــی
4)  مهــــــــــــدی    امــــان پـــــــــور
5)  امیرحسیــــن    صــــــــالحــــــی
6)  شــاهیـــــــن    بـــابکــــــــــــــی
7)  سجـــــــــــاد     بــــراری پـــــــور
8)  مهـــــــــــران     بیـــــــــــــــــانی
9)  امیــــــــــــــن    پرویــــــــزی مقدم
10) محمـدرضــــا    جـــــــــــــــاودان
11) علـــــــــــــی    حــــــــــــــــــداد
12) ابوالفضــــــل    حســـــــــن زاده
13) امیرحسیـــن     رئیســــــــــــــی
14) حبیـــــب الله     صبـــــــــــــــــاغ
15) امیرحسیــــن    صـــــــدقـــــانی
16) سعیــــــــــــد    عبـــــــــــــــــدی
17) مهـــــــــــدی     غـــــــــــــــلامی
18) علیرضــــــــــا    فــــرامـــــــــــرز
19) امیرحسیــــن    قبــــــــــــــــادی
20) محســــــــــن    کاظمـــــــــــــی
21) محمـدجــــواد    کاویان پـــــــــور
22) محمـدحسیـن   کــــوهـــــــــــی
23) احمـدرضـــــــا   کیــــــــــــــــانی
24) مازیـــــــــــــار   محسنــــــــــــی
25) حمیدرضــــــــا   محمدزاده نوری آملی
26) علیرضـــــــــــا   محمودتبار سرحمامی
27) مجتبـــــــــــی   مختـــــــــارزاده
28) محمــــــــــــــد   نــــورانـــــــــی
29) کنعــــــــــــــان   نـــــــــوری زاده
30) مصطفـــــــــی   ولـــــی پـــــــور
31) امیــرمحمــــــد    هـــآشمـــــــی

کلاس دوم ( ب )  مدرسه تیزهوشان

1)  محمـدمعیــن   اخـــوان نیاکی
2)  امیرمسعــود   اسمـــاعیلـــی
3)  محمـدحسین   امــــــــــــــانی
4)  تقــــــــــــــی   امیــــــــــــــری
5)  وحیـــــــــــــد   ایـــــــــــــــزدی
6)  امیرپــارســــا   پژوهشگــــــــر
7)  علیرضــــــــــا   تسلیمــــــــــی
8)  امیـــرحسیــن  حســــــن پـــور
9)  محمـدحسیـن   حسینــــــــــی
10) علی اکبــــــر   خسروی لاریجانی
11) نویـــــــــــــــد   رضــــــــــــایی
12) مجتبــــــــــی   شلمانی اسکی
13) علــــــــــــــی   سیــــــــارنـژاد
14) پـــــــــــــدرام    شـــاکــری نوا
15) بهـــــــــــــراد    شهـــــــــــــره
16) محمـدجــــواد   صـــــــــــادقی
17) محمــــــــــــد    عـــــــــالـــــی
18) حسیـــــــــــن   علیـــــــــــزاده
19) حسیـــــــــــن   قــاســـــم پـور
20) محمـدرضــــــا   نــوع پـرســـت
21) محمـــــــــــــد   هـــومنــــــــــد

کلاس دوم ( ج )  مدرسه تیزهوشان

1)  امیـــــــــــــن    اســـــــــــــــــدی
2)  ابوالفضــــــل    افــتــــــــــــــــاده
3)  امیرحسیــــن    امینــــــــــــــــــی
4)  حسیــــــــــن    ایمانی شاهاندشتی
5)  جعفـــــــــــــر    بــــــــــلالی مقدم
6)  مجتبـــــــــــی   جعفــــرقلی زاده
7)  ایمـــــــــــــان    حسنـــــــــــی راد
8)  محمـدرضــــــا    حق پنــاه اسکی
9)  محمـــــــــــــد    داداش زاده
10) فریدالدیــــــن    دیوســـــــــــــالار
11) محمـدرضـــــا    رستم نــژاد چراتی
12) پــارســــــــــا    سیفــــــــــــــــی
13) محمــــــــــــد    عبـــــــــاس زاده
14) امیــرعلــــــی   عــــــــــــــــــلایی
15) امیرحسیـــــن   فتحــــــــــــــــــی
16) محمـدعلــــی   قــاسمـــــی درزی
17) معیــــــــــــن    کیــــــــــــــــــانی
18) احمدرضــــــا    مجــــــــــــــــــدد
19) ایمـــــــــــان    ولایــــــــــــــــــی
20) شرویــــــــن    هــاشمـــــــــــی
21) محمـدحسین   یــزدانــــــــــــــی


 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۴)

سلام
فقط میتونم بگم احسنت.....
ای کاش معلمای دیگه هم اینقد صبر، حوصله ، احساس و ......داشتند.
سپاس
پاسخ:
ســـــــــــــــــــــــــــــلام
حتما دارن و به چشم نمیاد
من خوش شانسم که دانش آموزای قدردون و مهربون و با معرفتی دارم .....
ممنون از لطفت ...
سلام
خواهش میکنم. معلما  همشون قابل احترام و دوست داشتنین . من عاشق همه معلمام هستم و دستاشون رو می بوسم....
پاسخ:
ســـــــــــــــــــــــلام
شما لطف داری ........................... و نشان از روح بلند و تواضع شماست!
در واقع احترام گذاشتن به کسی مانند احترام گذاشتن به خود است
یعنی یه جورایی احترام گذاشتن شخص مقابل به خود را خردیده ایم!
 • محمد حسین موحدپور
 • سلام خوبین؟
  میشه با منم عکس بگیرین؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  حتما ................
  قصد دارم موقع دادن برگه ها این دفه با هرکسی که موافقه عکس بگیرم

  سلام استاد عزیزم
  دقیقا همینطور ه که می فرمایید........من هر یه روز در میون به وبتون سر میزنم و اینکار بهم انرژی میده......
  با احترام
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  شما لطف دارین ...............

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی