دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 15 )

پنجشنبه, ۷ آذر ۱۳۹۲، ۰۷:۵۳ ب.ظ

سال تحصیلی 89 - 1388


مدرسه ی  استعدادهای درخشان ( تیزهوشان )


مدرسه ی حاج منصور قاسم زاده

مدرسه ی  فرهنگکـــــــلاس دوم ( الف )  قاسم زاده
1)  محمـــــــــــــد    اسحــــــــــــــاقی

2)  محمـدتقـــــی    اسمـــــاعیلــــــی

3)  محمـــــــــــــد    بــــــــابـــــــایــــی

4)  ابوالفضـــــــل    تـــوکلــــــــــــــــی

5)  علی محمــــد    جـــــــــــــــــــلالی

6)  محمـــــــــــــد    حیـــــــــــــــــدری

7)  آرمیـــــــــــــن    خســـــــــــــــروی

8)  مرتضــــــــــی    رحیمــــــــــــــــی

9)  دانیـــــــــــــال    رضــــــــــــــــــوی

10) امیرحسیـــن     روزافــــــــــــــزای

11) امیرسعیـــــد     سلیمــــــــــــانی

12) علیرضـــــــــا     سیفـــــــــــــــــی

13) دانیـــــــــــال     صــــــــــــــــادقی

14) حـــامــــــــــد     صـــــــــــــــادقی

15) حمیـــــــــــــد    صــــــــــــــــالحی

16) علــــــــــــــی    صــــــــــــــــالحی

17) امیرمحمــــــد     عــــــــــــــــلایی

18) امیرمحمــــــد     علی پـــــــــــــور

19) محمـدحسیـن    علــــــــــــی زاده

20) عـــزیــــــزالله     قـــــــــــــــــادری

21) مجیـــــــــــــد     قلـــــــــــــی زاده

22) امیرحســــــن    کــــــــــــــــــاردار

23) امیرحسیــــن     کــــــــــــــــــاردار

24) امیرمحمــــــد     کــــــــــــــــــاردار

25) رضـــــــــــــــا     کشـــــــــــــــاورز

26) مرتضــــــــی     کمـــــــــــــــــالی

27) رضــــــــــــــا     کــــــوثــــــــــری

28) علـــــــــــــی     گـــــــــــــــــرجی

29) رضــــــــــوان     مجیــــــــــــــــدی

30) محمــــــــــــد     محســــــــن نژاد

31) مرصــــــــــاد     معتقــــــــــــــدی

32) امیرمحمـــــد     معتمــــــــــــــدی

33) حســـــــــام      معتمــــــــــــــدی

34) پـــــویــــــــا       معقــــــــــــــولی

35) محمـدرضـــا      ملکـــــــــــــــــــی

36) امیررضـــــــا      منصــــــــــــوریان

37) امیرحسیــن      مهـــــــــــــــــدوی

38) مجتبـــــــــی     مهـــــــــــــــــدوی

39) محمـدمعیــن     ویـــــــــــــــزواری

40) مهـــــــــــدی     یدالهـــــــــــــــــی

کـــــــلاس سوم ( ب )  قاسم زاده
1)  حسیـــــــــن     اسمــــــــاعیلــی

2)  سعیـــــــــــد     اصغـــــــــــــــری

3)  کســــــــــری    اکبــــــــــــــرزاده

4)  مهــــــــــــدی    اکبــــــــــــــرزاده

5)  امیـــــــــــــــر    تصـــــــــــــــدقی

6)  محمــــــــــــد    جـــــــــــــــــلالی

7)  نـــویــــــــــــد    جنگجـــــــــــــــــو

8)  علـــــــــــــــی   حسینـــــــــــــــی

9)  شهــــــــــریار    رضـــــــــــــــــایی

10) محمـــــــــــد     رمضــــــــــــــانی

11) سینــــــــــــا     سلیمــــــــــــانی

12) عبـــــــــــاس    سلیمــــــــــــانی

13) رضــــــــــــــا     شجــــــــــــــــاع

14) رضــــــــــــــا     شجــــــاع لزوری

15) رضــــــــــوان     شیــــــــــــــــرزاد

16) امیرحسیـــن     صـــــــــــــــــادقی

17) امیـــررضـــــا     صـــــــــــــــــادقی

18) آریـــــــــــــن      عبـــــــــــــــــادی

19) عــرفــــــــان      علیـــــــــــــــزاده

20) علـــــــــــــی     غنـــــــــــــی زاده

21) محمـدحسین     قــربـــــــــــــــانی

22) محمـدامیــن      کاظم دینـــــــــان

23) امیـــــــــــــن     مـــازنـــدرانــــــی

24) محســـــــــن     محبــــــــــــــــــی

25) دانیـــــــــــال     محمــــــــــــــــدی

26) حسیــــــــــن     محمــــــــــــــودی

27) رضــــــــــــــا      مـــرادپــــــــــــور

28) وحیـــــــــــــد     مـــــــــــــــــرادی

29) سهنــــــــــــد     مـــــــــــلایـــــری

30) جــــــــــــــواد     نبــــــی الهـــــی

31) محمـدحسیـن     واحـــــــــــــــدی

32) علیرضــــــــــا     یوسفــــــــی تبار

کـــــــلاس سوم ( ج )  قاسم زاده
1)  علـی اکبـــــــر     آردیــــــــــــــــن

2)  علیرضـــــــــــا     ابراهیمـــــــــــی

3)  رضــــــــــــــــا     ابراهیمیـــــــــان

4)  محمـدباقــــــر     بابکـــــــــــــــــی

5)  سهیــــــــــــل     باقـــــــــــــــــری

6)  جــــــــــــــواد      حســــــــن پـــور

7)  محمــدرضــــا      حسنــــــی نیــــا

8)  مصطفـــــــی      حسیــــــــن پــور

9)  امیرمحمــــــد      حسینــــــــــــــی

10) حســـــــــــن      حسینــــــــــــــی

11) مهـــــــــــران      حمیــــــــــــــــدی

12) کـــــــــــــارن      دمـــــــــــــاوندی

13) مهــــــــــرداد      دیوســـــــــــالار

14) مهــــــــــرداد      رحمــــــــــــــانی

15) امیرحسیــــن      رضــــــــــــــــوی

16) رحیـــــــــــــم      رضـــــــــــــــــوی

17) محســــــــــن      زمـــــــــــــــــانی

18) امیرحسیـــــن      زیـــــــــــــــــاری

19) امیرحسیــــــن     طبـــــــــــــــــری

20) احمــــــــــــــد      علیــــــــــــــزاده

21) محمـدعلـــــی      علیـــــــــــــــزاده

22) رضــــــــــــــــا       غــــــــــــلام زاده

23) محمــدحسین      فــــــــــــــــــروزش

24) حســـــــــــــن      قــاســـــــــم تبار

25) علیرضـــــــــــا      کــارگـــــــــــــران ( روحش شاد )

26) محمـدمهــــدی     محمـــــــــــــــدی

27) پــــوریــــــــــــا     مــــــــــــــــــرادی

28) محســــــــــــن     مقیمــــــــــــــــی

29) ابوالفضـــــــــل     نصـــــــــرالله زاده

30) حسیـــــــــــــن     نصیـــــــــــــــــری

31) علی اکبــــــــــر    نیــــــــــک خـــــــو

32) حســـــــــــــــن     واحـــــــــــــــــدی

33) حسیــــــــــــــن     واحـــــــــــــــــدی

34) احمـــــــــــــــــد     وقایعــــــــــــــــی

35) امیـــــــــــــــــــر    همتیـــــــــــــــــان


کـــــــلاس دوم ( الف )  فرهنگ
1)  علیرضــــــــــا    احمـــــــــــــــــدی
2)  مهــــــــــــدی    اســــــــــــــــــدی
3)  شـــــاهیـــــن    بابکــــــــــــــــــی
4)  فـــــــــــــرزاد    باقـــــــــــــی پـور
5)  محمـدرضـــــا     بایــگــــــــــــــــان
6)  سجــــــــــــاد     بــــــــراری پـــــور
7)  حســـــــــــــن    بــرزگــــــــــــــــــر
8)  رضــــــــــــــــا     بـــرمــــــــــــــوده
9)  علی اصغــــــر    پـرســـــتــــــاران
10) امیـــــــــــــــن   پرویـــــــــــــــــزی
11) محمـــــــــــــد    تـوســـــــــــــلــی
12) مجتبـــــــــــی    جـــــــــــــــــــلالی
13) علـــــــــــــــی   حـــــــــــــــــــــداد
14) فرشـــــــــــاد    حسنــــــــــــــــــی
15) میرحسیــــــن    خســـــــــــــــروی
16) سعیـــــــــــــد    دلارامــــــــــــــــی
17) امیرحسیـــــن    رجــــــــــــــــــایی
18) محمـدجــــواد     رحیمــــــــــــــــی
19) احمــــــــــــــد     رمضــــــــــــــانی
20) حســـــــــــام      زارع
21) مهـــــــــــــدی     شکــــــــــــــــری
22) علـــــــــــــــی     شیخ معتمــــــدی
23) حســـــــــــــن     شیــــــــــــــــــری
24) محمـدحسیــن     صـــــــــــــــــادقی
25) امیرحسیــــــن    صـــــــــــــــــدقانی
26) محمـدرضــــــا      عبـــــــــــاســـــی
27) شـــایــــــــــان     علــــــــــی پـــــور
28) حـــــامـــــــــــد    عمــــــــــــــوزاده
29) نیمـــــــــــــــــا     غفــــــــــــوریــــان
30) بهـــــــــــــــرام     غــــــــــــــلام زاده
31) امیرمحمــــــــد     قــاســـــــــــم زاده
32) رســـــــــــــول     قـــاسمـــــــــــــی
33) امیرحسیـــــــن    قبــــــــــــــــــادی
34) امیرحسیـــــــن    قنبــــــــــــــــــری
35) محمـدامیـــــــن    کــــاملـــــــــــــی
36) محمـدامیـــــــن    محمــــــــــــــــدی
37) احمــــــــــــــــد    محمـــــــــــــــودی
38) مجتبـــــــــــــی    مختــــــــــــــارزاده
39) امیرحسیــــــــن    مهــــــــــــــــدوی
40) عـــــــــــــــارف     مهــــــــــــــــــدوی
41) رضــــــــــــــــــا     نعمتــــــــــــــــــی

کـــــــلاس دوم ( ب )  فرهنگ
1)  محمـدامیــــــن     آقـــاجـــــــــــانی
2)  شـــــــــاهیـن      ابـراهیمـــــــــــی
3)  مهــــــــــــــدی    اســــــــــــــــــدی
4)  حسیـــــــــــــن    اسفنــــدیـــــــاری
5)  محمـــــــــــــــد    اســــکـــــــــــــــو
6)  امیــــــــــــــــــر    اسمـــاعیلــــــــی
7)  شهـــریـــــــــار    الیـــــــاســــــــــی
8)  محمـدرضـــــــا    بـــــابـــــــــــــــازاده
9)  میـــــــــــــــلاد    بــرزگـــــــــــــــــــر
10) امیرحسیـــــن    پـــاشـــــــــــــایی
11) مهـــــــــــــدی    پـــــــوریـــــــــــــــا
12) رضــــــــــــــــا     حــــــــــــــــــــداد
13) یــونــــــــــــس    حـــــــــــــــــــدادی
14) محمــــــــــــــد     حســـــــــــــن پــور
15) سعیــــــــــــــد    حسینـــــــــــــــــی
16) محمـدحســــن    خــوشــــــــــــــدل
17) نکیســـــــــــــا    داداش زاده
18) امیرحسیــــــن    رحیمــــــــــــــــــی
19) امیرحسیــــــن    رمضــــــــــــــــانی
20) محمــــــــــــــد    روستـــــــــــــــایی
21) محمـدرضــــــا     سپهــــــــــــــــــری
22) مجیـــــــــــــــد    شـــکـــــــــــــــــری
23) عرفــــــــــــان     شیروانـــــــی زاده
24) حبیــــــب الله      صبــــــــــــــــــــاغ
25) مبیــــــــــــــن     صفـــــــــــــــــانژاد
26) محمـــــــــــــد    علـــــــــــی پــــــور
27) محمـدامیـــــن    علیجــــــــــــــــانی
28) امیرحسیــــــن    علیـــــــــــــــــزاده
29) محمـد امیـــــن    غـــــــــــــــــــلامی
30) مهــــــــــــــدی    فتــــــــــــــــــــوی
31) شــــــایــــــان      فصیحــــــــــــــــی
32) احمـدرضـــــــا      کـــــــــــــــــــــاوه
33) وحیـــــــــــــــد     کهـــــــــــــــــــــن
34) سعــــــــــــدی     کیـــــــــــــــــــانی
35) حمیدرضــــــــا      محمـــــــــــــدزاده
36) صـــــــــــــابـــر     محمـــــــــــــــــدی
37) امیررضــــــــــا      محمـــــــــودتبـــار
38) حسیــــــــــــن     مــــــرزبــــــــــــان
39) محمــــــــــــــد     مــوســــــــــــــوی
40) مهـــــــــــــــدی    موســــوی پــــــور
41) ابوالفضـــــــــل     نیـــــــــک منـــــش

کـــــــلاس دوم ( ج )  فرهنگ
1)  امیـرحســــــن     آقــاجــــــــــــانـی
2)  امیرحسیــــــن     ابــراهیمـــــــــــی
3)  بهــــــــــــــــزاد    احمــــــــــــــــــدی
4)  علـــــــــــــــــی    اســـــــــــــــــلامی
5)  مهــــــــــــــدی     امــــــــــــان پـــــور
6)  امیرحسیـــــــن    امیرصــــــــــــالحی
7)  مرتضــــــــــــی    بــاطبــــــــــــــــــی
8)  عبــــــــــــــاس     بهـــــــــــــــــــاری
9)  مهـــــــــــــران     بیــــــــــــــــــــــانی
10) محمـدرضــــــا     جـــــــــــــــــاودان
11) علـــــــــــــــی     چـــــــــــــــــامــــه
12) ابوالفضــــــــل    حســــــــــــــن زاده
13) مصطفــــــــی     حســـــــن زاده ترا
14) امیرحسیــــــن    حسینـــــــــــــــــی
15) عمـــــــــــــــاد    خـــــــــــــــــدامی
16) امیرحسیــــــن    رئیســـــــــــــــــی
17) علــــــــــــــــی    رستمـــــــــــــــــی
18) اصغـــــــــــــــر     رضــــــــــــــــــایی
19) وحیـــــــــــــــد     سلحشــــــــــــــور
20) امیرمحمــــــــد     سلــــــــــــــــــوری
21) عرفــــــــــــان      شریفیــــــــــــــــان
22) محمـدرضـــــــا     عبــــــــــــــــــــــدی
23) مهــــــــــــرداد     علــــــــــی پــــــور
24) مهــــــــــــــدی     غــــــــــــــــــلامی
25) علیرضــــــــــــا     فـــرامــــــــــــــــرز
26) رامیــــــــــــــن     قلـــــــــــــــــی زاده
27) محســــــــــــن     کـــاظمـــــــــــــــی
28) محمـدجــــــواد     کـــآویــــــــــــان پـور
29) احمـدرضــــــــا      کیــــــــــــــــــــانی
30) امیررضـــــــــــا      محمــــــــــــــــــدی
31) حســـــــــــــن      محمـــــــــــدی پــور
32) علیرضــــــــــــا     محمـــــــــــــودتبار
33) محمـــــــــــــــد    مــوســـــــــــــــوی
34) محمـدرضـــــــا      مهــــــــــــــــــدوی
35) پیمـــــــــــــــان     نظافتــــــــــــــــــی
36) محمــــــــــــــد      نــــــورانــــــــــــــی
37) سجـــــــــــــاد      نـــــــــــــــــــوروزی
38) کنعــــــــــــــان      نــــــــــــــــوری زاده
39) مصطفــــــــــی     ولــــــی پـــــــــــور
40) امیرمحمـــــــــد     هـــاشمـــــــــــــی
41) محمـــــــــــــــد     هـــــــدایتـــــــــــی
42) ارسطـــــــــــو      یزدانــــــــــــــــــــی

کـــــــلاس اول ( الف )  تیزهوشان
1)  حسیــــــــــن    احمــــــــــــــــــدی

2)  علی اصغــــر    اسلامــــــــــــــــی

3)  علـــــــــــــی    اکبــــــــــــــــــــری

4)  محمـــــــــــد    ایـــزدخـــــــــــــواه

5)  پارســــــــــا    جعفـــــــــــــــــــری

6)  علی اکبـــــر   حسینـــــــــــــــــی

7)  اشکـــــــــان   خــاکپــــــــــــــــــور

8)  شـــــایــــان    درزی

9)  بـــردیـــــــــا    راســـــــــــــــــــــخ

10) محمـــــــــد    راعـــــــــــــــــــــی

11) محمـــــــــد    رشیـــــــــــــــــــــد

12) افشیـــــــن    سجــــــــــــــــــادی

13) محمـدرضـا     فضلــــــــــــــــــــی

14) امیررضـــــا    کـــاملــــــــــــــــــی

15) نویـــــــــــد    محمـــــــــــــــــــدی

16) ســورنـــــا    مصطفـــــــــــــــایی

17) نصیـــــــــر    نصــــــــــــــــــــرتی

18) سهام الدین    هاشمـــــــــــــــــی

19) کســـــــری   یاراحمـــــــــــــــدی


کـــــــلاس اول (ب) تیزهوشان
1)  محمـدمعیــن    اخـــــوان نیاکی

2)  امیرمسعــود    اسماعیلــــــــی

3)  وحیـــــــــــــد   ایـــــــــــــــــزدی

4)  محمـدحسین   امـــــــــــــــــانی

5)  امیرپارســـــا    پژوهشگــــــــــر

6)  علیرضـــــــــا    تسلیمــــــــــــی

7)  امیرحسیـــن    حســــن پـــــــور

8)  محمـدحسین   حسینــــــــــــــی

9)  علی اکبــــــر    خســـــــــــــروی

10) مهـــــــــــدی   ربـــــاطـــــــــــی

11) نــــویـــــــــد    رضــــــــــــــــایی

12) مجتبــــــــی    سلمـانی اسکی

13) علــــــــــــی    سیــــــــــارنــژاد

14) پــــــــــدرام     شـــاکـــــری نوا

15) بهـــــــــــراد    شهـــــــــــــــــره

16) محمـدجـواد    صـــــــــــــــادقی

17) محمــــــــــد    عــــــــــــــــــالی

18) حسیــــــــن    علیــــــــــــــــزاده

19) حسیــــــــن    قــاســــــــــم پـور

20) محمـدرضــا     نـــوع پــرســـــت

21) محمـــــــــد     هــــومنــــــــــــــد


کـــــــلاس اول ( ج ) تیزهوشان
1)  امیـــــــــــن    اســــــــــــــــــدی

2)  ابوالفضــــل    افــتـــــــــــــــــاده

3)  امیرحسیــن    امینــــــــــــــــــی

4)  حسیــــــــن    ایمـــــــــــــــــانی

5)  جعفــــــــــر    بـــلالــــــــی مقدم

6)  مجتبــــــــی   جعفرقلــــــی زاده

7)  ایمـــــــــــان   حسنـــــــــــی راد

8)  محمـدرضـــا   حـــق پنــــــــــــاه

9)  محمــــــــــد   داداش زاده

10) فریدالدیـــن   دیــــــوســـــــالار

11) محمـدرضــا   رستـــــــــم نـژاد

12) پــارســـــــا   سیفــــــــــــــــی

13) محمـــــــــد   عبــــــــــاس زاده

14) امیرعلــــی   عــــــــــــــــلایی

15) امیرحسیـن   فتحـــــــــــــــی

16) محمـدعلی   قاسمــــــی درزی

17) معیـــــــــن   کیــــــــــــــــانی

18) احمدرضـــا   مجـــــــــــــــــــدد

19) ایمــــــــان    ولایــــــــــــــــــی

20) شرویـــــن    هــاشمـــــــــــی

21) محمـدحسین  یــــزدانــــــــــــی


 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۸)

 • محمد حسین موحدپور
 • کجاست؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  چی کجاست؟
 • محمد حسین موحدپور
 • سلام

  منظورم همین عکس دومیه هست.
 • مهدی اسدی
 • ســـــــــلام اســــــتاد حالتون خوبه ؟
  چرا محمدجواد کاویان پور توی بچه های کلاسمون نوشته نیست؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام بر مهدی عزیز
  چون اون سال دوم ج بود ............
 • پدرام شاکری نوا
 • سلام،
  یادش به خیر... دوران خوبی بود :)
  راستی داخل مدرسه فرهنگ 42 نفر تو یه کلاس جا می‌شدن؟!؟!؟!
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  آره دوران خوبی بود ............ الان دیگه بزرگ شدین و ... !
  به زور ........... اونم دورانی بود که تقریبا به افسانه ها پیوسته !
 • محمد امین کاظم دینان
 • سلام. استاد عزیز.
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــلام بر محمدامین عزیز
 • محمد امین کاظم دینان
 • سلام,استاد عزیز.
 • محمد امین کاظم دینان
 • سلام,استاد عزیز.
  slm ostad ...shadidan dl tngtm ostad...arastoo 27 02 95 ,saat 02,32 Am

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی