دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 14 )

شنبه, ۲ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۵۷ ب.ظ

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )


سال تحصیلی 88 - 1387کـــــــلاس اول ( الف )  قاسم زاده
1)  محمـــــــــــــد    اسحــــــــــــــاقی

2)  محمـدتقـــــی    اسمـــــاعیلــــــی

3)  محمـــــــــــــد    بــــــــابـــــــایــــی

4)  ابوالفضـــــــل    تـــوکلــــــــــــــــی

5)  علی محمــــد    جـــــــــــــــــــلالی

6)  محمـــــــــــــد    حیـــــــــــــــــدری

7)  آرمیـــــــــــــن    خســـــــــــــــروی

8)  مرتضــــــــــی    رحیمــــــــــــــــی

9)  دانیـــــــــــــال    رضــــــــــــــــــوی

10) امیرحسیـــن     روزافــــــــــــــزای

11) امیرسعیـــــد     سلیمــــــــــــانی

12) علیرضـــــــــا     سیفـــــــــــــــــی

13) دانیـــــــــــال     صــــــــــــــــادقی

14) حـــامــــــــــد     صـــــــــــــــادقی

15) حمیـــــــــــــد    صــــــــــــــــالحی

16) علــــــــــــــی    صــــــــــــــــالحی

17) امیرمحمــــــد     عــــــــــــــــلایی

18) امیرمحمــــــد     علی پـــــــــــــور

19) محمـدحسیـن    علــــــــــــی زاده

20) عـــزیــــــزالله     قـــــــــــــــــادری

21) مجیـــــــــــــد     قلـــــــــــــی زاده

22) امیرحســــــن    کــــــــــــــــــاردار

23) امیرحسیــــن     کــــــــــــــــــاردار

24) امیرمحمــــــد     کــــــــــــــــــاردار

25) رضـــــــــــــــا     کشـــــــــــــــاورز

26) مرتضــــــــی     کمـــــــــــــــــالی

27) رضــــــــــــــا     کــــــوثــــــــــری

28) علـــــــــــــی     گـــــــــــــــــرجی

29) رضــــــــــوان     مجیــــــــــــــــدی

30) محمــــــــــــد     محســــــــن نژاد

31) مرصــــــــــاد     معتقــــــــــــــدی

32) امیرمحمـــــد     معتمــــــــــــــدی

33) حســـــــــام      معتمــــــــــــــدی

34) پـــــویــــــــا       معقــــــــــــــولی

35) محمـدرضـــا      ملکـــــــــــــــــــی

36) امیررضـــــــا      منصــــــــــــوریان

37) امیرحسیــن      مهـــــــــــــــــدوی

38) مجتبـــــــــی     مهـــــــــــــــــدوی

39) محمـدمعیــن     ویـــــــــــــــزواری

40) مهـــــــــــدی     یدالهـــــــــــــــــی

کـــــــلاس دوم ( ب )  قاسم زاده
1)  حسیـــــــــن     اسمــــــــاعیلــی

2)  سعیـــــــــــد     اصغـــــــــــــــری

3)  کســــــــــری    اکبــــــــــــــرزاده

4)  مهــــــــــــدی    اکبــــــــــــــرزاده

5)  امیـــــــــــــــر    تصـــــــــــــــدقی

6)  محمــــــــــــد    جـــــــــــــــــلالی

7)  نـــویــــــــــــد    جنگجـــــــــــــــــو

8)  علـــــــــــــــی   حسینـــــــــــــــی

9)  شهــــــــــریار    رضـــــــــــــــــایی

10) محمـــــــــــد     رمضــــــــــــــانی

11) سینــــــــــــا     سلیمــــــــــــانی

12) عبـــــــــــاس    سلیمــــــــــــانی

13) رضــــــــــــــا     شجــــــــــــــــاع

14) رضــــــــــــــا     شجــــــاع لزوری

15) رضــــــــــوان     شیــــــــــــــــرزاد

16) امیرحسیـــن     صـــــــــــــــــادقی

17) امیـــررضـــــا     صـــــــــــــــــادقی

18) آریـــــــــــــن      عبـــــــــــــــــادی

19) عــرفــــــــان      علیـــــــــــــــزاده

20) علـــــــــــــی     غنـــــــــــــی زاده

21) محمـدحسین     قــربـــــــــــــــانی

22) محمـدامیــن      کاظم دینـــــــــان

23) امیـــــــــــــن     مـــازنـــدرانــــــی

24) محســـــــــن     محبــــــــــــــــــی

25) دانیـــــــــــال     محمــــــــــــــــدی

26) حسیــــــــــن     محمــــــــــــــودی

27) رضــــــــــــــا      مـــرادپــــــــــــور

28) وحیـــــــــــــد     مـــــــــــــــــرادی

29) سهنــــــــــــد     مـــــــــــلایـــــری

30) جــــــــــــــواد     نبــــــی الهـــــی

31) محمـدحسیـن     واحـــــــــــــــدی

32) علیرضــــــــــا     یوسفــــــــی تبار

کـــــــلاس دوم ( ج )  قاسم زاده
1)  علـی اکبـــــــر     آردیــــــــــــــــن

2)  علیرضـــــــــــا     ابراهیمـــــــــــی

3)  رضــــــــــــــــا     ابراهیمیـــــــــان

4)  محمـدباقــــــر     بابکـــــــــــــــــی

5)  سهیــــــــــــل     باقـــــــــــــــــری

6)  جــــــــــــــواد      حســــــــن پـــور

7)  محمــدرضــــا      حسنــــــی نیــــا

8)  مصطفـــــــی      حسیــــــــن پــور

9)  امیرمحمــــــد      حسینــــــــــــــی

10) حســـــــــــن      حسینــــــــــــــی

11) مهـــــــــــران      حمیــــــــــــــــدی

12) کـــــــــــــارن      دمـــــــــــــاوندی

13) مهــــــــــرداد      دیوســـــــــــالار

14) مهــــــــــرداد      رحمــــــــــــــانی

15) امیرحسیــــن      رضــــــــــــــــوی

16) رحیـــــــــــــم      رضـــــــــــــــــوی

17) محســــــــــن      زمـــــــــــــــــانی

18) امیرحسیـــــن      زیـــــــــــــــــاری

19) امیرحسیــــــن     طبـــــــــــــــــری

20) احمــــــــــــــد      علیــــــــــــــزاده

21) محمـدعلـــــی      علیـــــــــــــــزاده

22) رضــــــــــــــــا       غــــــــــــلام زاده

23) محمــدحسین      فــــــــــــــــــروزش

24) حســـــــــــــن      قــاســـــــــم تبار

25) علیرضـــــــــــا      کــارگـــــــــــــران ( روحش شاد )

26) محمـدمهــــدی     محمـــــــــــــــدی

27) پــــوریــــــــــــا     مــــــــــــــــــرادی

28) محســــــــــــن     مقیمــــــــــــــــی

29) ابوالفضـــــــــل     نصـــــــــرالله زاده

30) حسیـــــــــــــن     نصیـــــــــــــــــری

31) علی اکبــــــــــر    نیــــــــــک خـــــــو

32) حســـــــــــــــن     واحـــــــــــــــــدی

33) حسیــــــــــــــن     واحـــــــــــــــــدی

34) احمـــــــــــــــــد     وقایعــــــــــــــــی

35) امیـــــــــــــــــــر    همتیـــــــــــــــــان

کـــــــلاس سوم ( الف )  قاسم زاده
1)  عـــــــزت الله   احمــــــــــــــدی

2)  علـــــــــــــی   ارســـــــــــــلان

3)  رضـــــــــــــــا   اســـــــــــــــدی

4)  مجیـــــــــــــد   اعتصـــــــــــــام

5)  رامیــــــــــــن   باقرزاده رحمانی

6)  سیــــــــروس  بــاقــــــــــــــری

7)  میـــــــــــــلاد   بیــــــــــــــــانی

8)  محمـدعلـــی   حـاجی اندواری

9)  میـــــــــــــلاد   حیــــــــــــــدری

10) امیرحسیـــن   خــــــــــــــــانی

11) رضــــــــــــــا   خلیلـــــــــــــــی

12) احســـــــــان   رئیس پـــــــــور

13) امیرتیمــــــور   رجبـــــــــــــــی

14) مصطفـــــــی   رســــــــــــولی

15) محمــدرضـــا    رضــــــــــــــوی

16) حسیـــــــــن    رنجبـــــــــــــــر

17) سهــــــــراب     سپهــــــــــــری

18) سبحــــــــان     شـــــــــــــرامه

19) محســــــــن     شعبان زاده تجنکی

20) محمـدحسن     شیـــرازی مقدم

21) هــومــــــــن     شیـــــــــــروی

22) علـــــــــــــی    عبــــــــدالله زاده

23) امیرحسیـــن    عــزیــــــــزپــــور

24) امیـــــــــــــن    عـــــــــلایی نژاد

25) میــــــــــــلاد     فـــاضــلـــــــــی

26) سهنـــــــــــد     فـــــــــــــــــدایی

27) پــــویــــــــــا     کــــــــــــــــاملی

28) پیـــــــــــــام     کربلایی زاده میرکلایی

29) امیـــــــــــــر     کـــــــــــــــریمی

30) امیرحسیـــن    کیــــــــــــــــایی

31) آرمیـــــــــــن    گلپــــــــــــــــــور

32) ابوالفضـــــل    لطفـــــــــــــــــی

33) علـــــــــــــی   محمــــــــــــــــدی

34) محمـــــــــود    محمـــــــــــــودی

35) نیمــــــــــــــا    مــــــــــــــــــرادی

36) سعیـــــــــــد    مهــــــــــدی زاده

37) نیمـــــــــــــا     نائیـــــــج حقیقی

38) محمـدمهـدی    نجفعلی خوانساری

39) امیرحسیـن      نــوائیـــــــــــــــان


کـــــــلاس سوم ( ج )  قاسم زاده
1)  مهـــــــــــران   ابراهیمیـان شیاده

2)  مهـــــــــــدی   اســــــــــــــــلامی

3)  جهانگیــــــــر    بــاقــــــــــــــرزاده

4)  محمـدرضــــا    پــورامیـــــــن عرب

5) مهیـــــــــــــار    پهلـــــــــــــــــوانی

6)  امیـــرمحمــد    تــوکلـــــــــــــــــی

7)  جمال الدیــن    جـــــلالی موسوی

8)  نیمــــــــــــــا    حســــن پور باریمه

9)  حسین علـی    حســــــــــــن زاده

10) مهـــــــــــران    حسیـــــــــــن پـور

11) محمـــــــــــد   حسینــــــــــــــــی

12) علـــــــــــــی   خــلیلــــــــــــــــی

13) علیــرضـــــــا   خلیلـــــــــی تبـــار

14) مقـــــــــــداد   رضـــــــــــــــــــایی

15) بــردیـــــــــــا   رضــــــــــــــــــوانی

16) شـــــایــــــان   رضــــــــــــــــــوانی

17) مصطفــــــی   رضــــــــــــــــــــوی

18) حمیدرضــــــا    رنجبــــــــــــــــــــر

19) محمـــدرضــا    زنـــــــــــــــــده دل

20) مختـــــــــــار    سعــــــــــــــــــدی

21) امیررضــــــــا    سیفـــــــــــــــــــی

22) خشـــــــایار    شعبــــــــــــان زاده

23) پـــــــــــویــا    طهمــاسب پور عمرانی

24) سعیــــــــــد    عــــزیـــــــــــــــزی

25) آرمـــــــــــان   قبـــــــــــــــــــــادی

26) میــــــــــــلاد   قــــــــــــــــلی زاده

27) میــــــــــــلاد    قنبـری عمران ( روحش شاد )

28) اوســــــــــط    کیقبـــــــــــــــادی

29) علیـرضــــــــا    مثبــــــــــــــــــــت

30) محمــــــــــــد    محـــــــــــــــرابی

31) رضـــــــــــــــا    مختـــــــــــــــاری

32) حسیــــــــــن    ملکـــــــــــــــــــی

33) مجتبــــــــــی    ملکـــــــــــــــــــی

34) عـــزیــــزالله      وجیهـــــــــــــــــی

35) سهیـــــــــــل    یـــــــدالله پــــــــور

36) محســــــــــن    یــزدان پنـــــــــــاه


کـــــــلاس اول ( الف )  فرهنگ
1)  علیرضــــــــــا    احمـــــــــــــــــدی
2)  مهــــــــــــدی    اســــــــــــــــــدی
3)  شـــــاهیـــــن    بابکــــــــــــــــــی
4)  فـــــــــــــرزاد    باقـــــــــــــی پـور
5)  محمـدرضـــــا     بایــگــــــــــــــــان
6)  سجــــــــــــاد     بــــــــراری پـــــور
7)  حســـــــــــــن    بــرزگــــــــــــــــــر
8)  رضــــــــــــــــا     بـــرمــــــــــــــوده
9)  علی اصغــــــر    پـرســـــتــــــاران
10) امیـــــــــــــــن   پرویـــــــــــــــــزی
11) محمـــــــــــــد    تـوســـــــــــــلــی
12) مجتبـــــــــــی    جـــــــــــــــــــلالی
13) علـــــــــــــــی   حـــــــــــــــــــــداد
14) فرشـــــــــــاد    حسنــــــــــــــــــی
15) میرحسیــــــن    خســـــــــــــــروی
16) سعیـــــــــــــد    دلارامــــــــــــــــی
17) امیرحسیـــــن    رجــــــــــــــــــایی
18) محمـدجــــواد     رحیمــــــــــــــــی
19) احمــــــــــــــد     رمضــــــــــــــانی
20) حســـــــــــام      زارع
21) مهـــــــــــــدی     شکــــــــــــــــری
22) علـــــــــــــــی     شیخ معتمــــــدی
23) حســـــــــــــن     شیــــــــــــــــــری
24) محمـدحسیــن     صـــــــــــــــــادقی
25) امیرحسیــــــن    صـــــــــــــــــدقانی
26) محمـدرضــــــا      عبـــــــــــاســـــی
27) شـــایــــــــــان     علــــــــــی پـــــور
28) حـــــامـــــــــــد    عمــــــــــــــوزاده
29) نیمـــــــــــــــــا     غفــــــــــــوریــــان
30) بهـــــــــــــــرام     غــــــــــــــلام زاده
31) امیرمحمــــــــد     قــاســـــــــــم زاده
32) رســـــــــــــول     قـــاسمـــــــــــــی
33) امیرحسیـــــــن    قبــــــــــــــــــادی
34) امیرحسیـــــــن    قنبــــــــــــــــــری
35) محمـدامیـــــــن    کــــاملـــــــــــــی
36) محمـدامیـــــــن    محمــــــــــــــــدی
37) احمــــــــــــــــد    محمـــــــــــــــودی
38) مجتبـــــــــــــی    مختــــــــــــــارزاده
39) امیرحسیــــــــن    مهــــــــــــــــدوی
40) عـــــــــــــــارف     مهــــــــــــــــــدوی
41) رضــــــــــــــــــا     نعمتــــــــــــــــــی

کـــــــلاس اول ( ب )  فرهنگ
1)  محمـدامیــــــن     آقـــاجـــــــــــانی
2)  شـــــــــاهیـن      ابـراهیمـــــــــــی
3)  مهــــــــــــــدی    اســــــــــــــــــدی
4)  حسیـــــــــــــن    اسفنــــدیـــــــاری
5)  محمـــــــــــــــد    اســــکـــــــــــــــو
6)  امیــــــــــــــــــر    اسمـــاعیلــــــــی
7)  شهـــریـــــــــار    الیـــــــاســــــــــی
8)  محمـدرضـــــــا    بـــــابـــــــــــــــازاده
9)  میـــــــــــــــلاد    بــرزگـــــــــــــــــــر
10) امیرحسیـــــن    پـــاشـــــــــــــایی
11) مهـــــــــــــدی    پـــــــوریـــــــــــــــا
12) رضــــــــــــــــا     حــــــــــــــــــــداد
13) یــونــــــــــــس    حـــــــــــــــــــدادی
14) محمــــــــــــــد     حســـــــــــــن پــور
15) سعیــــــــــــــد    حسینـــــــــــــــــی
16) محمـدحســــن    خــوشــــــــــــــدل
17) نکیســـــــــــــا    داداش زاده
18) امیرحسیــــــن    رحیمــــــــــــــــــی
19) امیرحسیــــــن    رمضــــــــــــــــانی
20) محمــــــــــــــد    روستـــــــــــــــایی
21) محمـدرضــــــا     سپهــــــــــــــــــری
22) مجیـــــــــــــــد    شـــکـــــــــــــــــری
23) عرفــــــــــــان     شیروانـــــــی زاده
24) حبیــــــب الله      صبــــــــــــــــــــاغ
25) مبیــــــــــــــن     صفـــــــــــــــــانژاد
26) محمـــــــــــــد    علـــــــــــی پــــــور
27) محمـدامیـــــن    علیجــــــــــــــــانی
28) امیرحسیــــــن    علیـــــــــــــــــزاده
29) محمـد امیـــــن    غـــــــــــــــــــلامی
30) مهــــــــــــــدی    فتــــــــــــــــــــوی
31) شــــــایــــــان      فصیحــــــــــــــــی
32) احمـدرضـــــــا      کـــــــــــــــــــــاوه
33) وحیـــــــــــــــد     کهـــــــــــــــــــــن
34) سعــــــــــــدی     کیـــــــــــــــــــانی
35) حمیدرضــــــــا      محمـــــــــــــدزاده
36) صـــــــــــــابـــر     محمـــــــــــــــــدی
37) امیررضــــــــــا      محمـــــــــودتبـــار
38) حسیــــــــــــن     مــــــرزبــــــــــــان
39) محمــــــــــــــد     مــوســــــــــــــوی
40) مهـــــــــــــــدی    موســــوی پــــــور
41) ابوالفضـــــــــل     نیـــــــــک منـــــش


کـــــــلاس اول ( ج )  فرهنگ
1)  امیـرحســــــن     آقــاجــــــــــــانـی
2)  امیرحسیــــــن     ابــراهیمـــــــــــی
3)  بهــــــــــــــــزاد    احمــــــــــــــــــدی
4)  علـــــــــــــــــی    اســـــــــــــــــلامی
5)  مهــــــــــــــدی     امــــــــــــان پـــــور
6)  امیرحسیـــــــن    امیرصــــــــــــالحی
7)  مرتضــــــــــــی    بــاطبــــــــــــــــــی
8)  عبــــــــــــــاس     بهـــــــــــــــــــاری
9)  مهـــــــــــــران     بیــــــــــــــــــــــانی
10) محمـدرضــــــا     جـــــــــــــــــاودان
11) علـــــــــــــــی     چـــــــــــــــــامــــه
12) ابوالفضــــــــل    حســــــــــــــن زاده
13) مصطفــــــــی     حســـــــن زاده ترا
14) امیرحسیــــــن    حسینـــــــــــــــــی
15) عمـــــــــــــــاد    خـــــــــــــــــدامی
16) امیرحسیــــــن    رئیســـــــــــــــــی
17) علــــــــــــــــی    رستمـــــــــــــــــی
18) اصغـــــــــــــــر     رضــــــــــــــــــایی
19) وحیـــــــــــــــد     سلحشــــــــــــــور
20) امیرمحمــــــــد     سلــــــــــــــــــوری
21) عرفــــــــــــان      شریفیــــــــــــــــان
22) محمـدرضـــــــا     عبــــــــــــــــــــــدی
23) مهــــــــــــرداد     علــــــــــی پــــــور
24) مهــــــــــــــدی     غــــــــــــــــــلامی
25) علیرضــــــــــــا     فـــرامــــــــــــــــرز
26) رامیــــــــــــــن     قلـــــــــــــــــی زاده
27) محســــــــــــن     کـــاظمـــــــــــــــی
28) محمـدجــــــواد     کـــآویــــــــــــان پـور
29) احمـدرضــــــــا      کیــــــــــــــــــــانی
30) امیررضـــــــــــا      محمــــــــــــــــــدی
31) حســـــــــــــن      محمـــــــــــدی پــور
32) علیرضــــــــــــا     محمـــــــــــــودتبار
33) محمـــــــــــــــد    مــوســـــــــــــــوی
34) محمـدرضـــــــا      مهــــــــــــــــــدوی
35) پیمـــــــــــــــان     نظافتــــــــــــــــــی
36) محمــــــــــــــد      نــــــورانــــــــــــــی
37) سجـــــــــــــاد      نـــــــــــــــــــوروزی
38) کنعــــــــــــــان      نــــــــــــــــوری زاده
39) مصطفــــــــــی     ولــــــی پـــــــــــور
40) امیرمحمـــــــــد     هـــاشمـــــــــــــی
41) محمـــــــــــــــد     هـــــــدایتـــــــــــی
42) ارسطـــــــــــو      یزدانــــــــــــــــــــی

 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۱۱)

 • محمد امین کاظم دینان
 • سلام.چه خبر؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام
  سلامتی .................
 • فرزاد باقی پور
 • سلام دبیر...
  بابت این خلاقیتتون متشکرم...
  انشاالله همیشه موفق و پیروز باشید...
  از طرف فرزادباقی پور؛ دانش اموز 101 و 304 فرهنگ...
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام بر فرزاد عزیز
  دستت درد نکنه ................ یعنی نمیشناسم
  کلی خاطره باهات دارم
  خیلی خوشحال شدم که اومدی و ....
  یکی از علت هایی راه انداختن وبلاگ و ... ، پیدا کردن و هم صحبتی با شماهاست

 • محمد حسین فروزش
 • سلام استاد بنده خوبین؟؟؟؟
  استاد علیرضا چیشده؟؟؟ 
  میدونی کجا دفنش کردن؟؟؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام بر محمد حسین عزیز

  در روستاشون .............. وازیک

  چقدر حیف شد علیرضا ............
 • محمد حسین فروزش
 • سلام استاد
  خوبین؟؟؟
 • محمد حسین فروزش
 • سلام استاااااااد..خوبین؟؟
 • محمد حسین فروزش
 • سلام استاد
  خوبین؟؟؟
  أگ آدرس وازیک بدین ممنون میشم؟؟؟؟؟؟؟
 • محمد حسین فروزش
 • سلام استاد
  خوبین؟؟؟
  أگ آدرس وازیک بدین ممنون میشم؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام
  چجوری بگم ؟
  زیاد وارد نیستم .......... جاده اوجی آباد و ...
  سلام استاد عزیزم
  ادرس وازیک
  با احترام
 • مدیر دبیرستان ، رضا اسماعیلی
 • سلام علیکم معلم نمونه ؛ همیشه درنظم و انضباط ، دقت و ریزبنی گل سرسبد بودید ، معلم شایسته و موفق ، همیشه پاینده باشید .

  پاسخ:
  سلام بر مدیر عزیز خودم ......

  از اینکه به بنده اینقدر لطف دارین ممنونم

  در همه جا گفتم حاج آقا اسماعیلی برای دبیرای مجموعه خودش احترام خاصی قایل بوده و همیشه حامی اوناست...

  باشد که باز توفیق خدمت در کنار شما را داشته باشم....

  بی نهایت ممنونم
  چاکر دبیر
  ... با امید توفیق روز افزون
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام ............ ممنون

  همچنین ....................
  سلام.. ممنون استاد
  تازه دیدم .. دمتون گرم.. ممنون ازتون.. اسم بچه هارو که دیدم واقعا خاطره ها زنده شد
  کار بسیار عالی و ارزنده ای کردین..
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام بر سبحان عزیز
  خواهش می کنم .... لطف داری
  منم همین حس رو دارم !

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی