دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 12 )

پنجشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۸:۴۳ ب.ظ

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی بشارت

سال تحصیلی 86 - 1385

کـــــــلاس اول ( الف )  قاسم زاده
1)  عـــــــزت الله   احمــــــــــــــدی

2)  علـــــــــــــی   ارســـــــــــــلان

3)  رضـــــــــــــــا   اســـــــــــــــدی

4)  مجیـــــــــــــد   اعتصـــــــــــــام

5)  رامیــــــــــــن   باقرزاده رحمانی

6)  سیــــــــروس  بــاقــــــــــــــری

7)  میـــــــــــــلاد   بیــــــــــــــــانی

8)  محمـدعلـــی   حـاجی اندواری

9)  میـــــــــــــلاد   حیــــــــــــــدری

10) امیرحسیـــن   خــــــــــــــــانی

11) رضــــــــــــــا   خلیلـــــــــــــــی

12) احســـــــــان   رئیس پـــــــــور

13) امیرتیمــــــور   رجبـــــــــــــــی

14) مصطفـــــــی   رســــــــــــولی

15) امیــــــــــــــر    رضـــــــــــــایی

16) محمــدرضـــا    رضــــــــــــــوی

17) حسیـــــــــن    رنجبـــــــــــــــر

18) سهــــــــراب     سپهــــــــــــری

19) سبحــــــــان     شـــــــــــــرامه

20) محســــــــن     شعبان زاده تجنکی

21) محمـدحسن     شیـــرازی مقدم

22) هــومــــــــن     شیـــــــــــــروی

23) علـــــــــــــی    عبــــــــدالله زاده

24) امیرحسیـــن    عــزیــــــــزپــــور

25) امیـــــــــــــن    عـــــــــلایی نژاد

26) حــــــــــــامد     عمـــــــرانی تبار

27) میــــــــــــلاد     فـــاضــلـــــــــی

28) سهنـــــــــــد     فـــــــــــــــــدایی

29) پــــویــــــــــا     کــــــــــــــــاملی

30) پیـــــــــــــام     کربلایی زاده میرکلایی

31) امیـــــــــــــر     کـــــــــــــــریمی

32) امیرحسیـــن    کیــــــــــــــــایی

33) آرمیـــــــــــن    گلپــــــــــــــــــور

34) ابوالفضـــــل    لطفـــــــــــــــــی

35) علـــــــــــــی   محمــــــــــــــــدی

36) محمـــــــــود    محمـــــــــــــودی

37) سعیـــــــــــد    مهــــــــــدی زاده

38) نیمـــــــــــــا     نائیـــــــج حقیقی

39) امیرحسیـن      نــوائیـــــــــــــــان


کـــــــلاس اول ( ج )  قاسم زاده
1)  مهـــــــــــران   ابراهیمیـان شیاده

2)  مهـــــــــــدی   اســــــــــــــــلامی

3)  جهانگیــــــــر    بــاقــــــــــــــرزاده

4)  محمـدرضــــا    پــورامیـــــــن عرب

5)  امیـــرمحمــد    تــوکلـــــــــــــــــی

6)  جمال الدیــن    جـــــلالی موسوی

7)  نیمــــــــــــــا    حسیــن پور باریمه

8)  حسین علـی    حســــــــــــن زاده

9)  مهـــــــــــران    حسیـــــــــــن پـور

10) محمـــــــــــد   حسینــــــــــــــــی

11) علـــــــــــــی   خــلیلــــــــــــــــی

12) علیــرضـــــــا   خلیلـــــــــی تبـــار

13) مقـــــــــــداد   رضـــــــــــــــــــایی

14) بــردیـــــــــــا   رضــــــــــــــــــوانی

15) مصطفــــــی   رضــــــــــــــــــــوی

16) آرمـــــــــــان    رفیعـــی پور علوی

17) محمـــدرضــا    زنـــــــــــــــــده دل

18) مختـــــــــــار    سعــــــــــــــــــدی

19) خشـــــــایار    شعبــــــــــــان زاده

20) پـــــــــــویــا    طهمــاسب پور عمرانی

21) ابراهیـــــــم    عــــــــــــــزت پنـاه

22) سعیــــــــــد    عــــزیـــــــــــــــزی

23) آرمـــــــــــان   قبـــــــــــــــــــــادی

24) میــــــــــــلاد   قــــــــــــــــلی زاده

25) یــوســـــــف    قنبــــــــــــــــــــری

26) میــــــــــــلاد    قنبـری عمران ( روحش شاد )

27) اوســــــــــط    کیقبـــــــــــــــادی

28) مجتبـــــــــی    لاله وایــــــــــــــی

29) علیـرضــــــــا    مثبــــــــــــــــــــت

30) جـــــــــــــواد    محمــــودی بوستان

31) حسیــــــــــن    ملکـــــــــــــــــــی

32) مجتبــــــــــی    ملکـــــــــــــــــــی

33) عـــزیــــزالله      وجیهـــــــــــــــــی

34) سهیـــــــــــل    یـــــــدالله پــــــــور

کـــــــلاس دوم ( ب )  قاسم زاده
1)  صــــــــــالح   آریـــــــــــــــــــــج

2)  محمــــــــــد   اســــــــــــــــــدی

3)  فـــرهــــــاد    افشــــــــارپنـــــاه

4)  علــــــــــــی   بــــــــابـــــــایــــی

5)  اسمــــاعیـل   حسیــــــــــن زاده

6)  مصطفــــــی   حسینـــــــــــــــی

7)  محمـد باقـــر   حــق بیـــــــــــان

8)  آیـــــدیـــــــن   حــــــــــــق پنـــاه

9)  حســــــــــن   خســـــــــــــــروی

10) پـــژمــــــــان   خطیبــــــــــــــــی

11) مجیــــــــــــد   درویــــــــــــــــش

12) حسیـــــــــن   درویش نـــــــــژاد

13) عـــــــــــــادل  دهقــــــــــــــــان

14) ابوالفضــــــل   رافعــــــــــــــــی

15) محمـدرضــــا    رســــــــولی فرد

16) حســـــــــــام   رشیـــــــــــدی فر

17) رامیــــــــــــن    رمضـــــــــــــانی

18) محمــــــــــــد     رمضــــــــــــانی

19) امیرحسیـــــن    زنـــــــــــــده دل

20) امیـــرحسیـــن   سلیمـــــــــــانی

21) عبـــــــــــــاس    سید اشرفـــــی

22) محمـــــــــــــد     شبـــــــــــــــان

23) مسعـــــــــــود    شعبــــــــــــانی

24) حسیــــــــــــن    صـــالحی وسطی

25) محمـدحسیــن    صفـــــــــــــایی

26) عمـــــــــــــــاد    عــــابـــدی نیائی

27) افشیــــــــــــن    عبــــــــــــــدالهی

28) مبیــــــــــــــــن   عبــــــــــــــــــدی

29) علــــــــــــــــی    علیجـــانی زعفرانی

30) علــــــــــــــــی    علیـــــــــــــــزاده

31) وحیــــــــــــــــد    علیـــــــــــــــزاده

32) علی اکبــــــــــر   فتحــــــــی پــــور

33) امیـــــــــــــــــن    قـــاسمــــــــــی

34) علــــــــــــــــــی   کـــــــــــــــــاردل

35) رضــــــــــــــــــا     گلـــــــــــــــــــرو

36) ایمــــــــــــــــان     لـــــــــــــــــــــــر


37) سیــامــــــــــک     ملـــــــــــــــــــک

38) بهـــــــــــــــروز      نورمحمــــــــــدی

39) غلامحسیـــــــن    واحــــــــــــــــدی

40) محمـدجــــــــواد    وطنـــــــــــــــــی

41) سعیـــــــــــــــــد    ولـــــی پـــــــور
42) محمــدجــــــــواد    یحیــــــــــی زاده

43) سلیمــــــــــــان     یــــــــــــدی نژاد

کـــــــلاس سوم ( ب )  قاسم زاده
1)  علیــــــــرضا   آقـــــــاجـــــانی

2)  محمدحسیــن   ازقنــــــــــــــدی

3)  مهــــــــرداد    افــــــــــــــــراه

4)  ایمــــــــــان    بـــازیــــــــــــار

5)  میـــــــــــلاد   بشنــــــــــــون

6)  مــرتضـــــی   تــوســـــــــلی

7)  رضـــــــــوان   جلیــــلـــــــــی

8)  بهـــــــــــادر    حاجــی رجبـی

9)  پــوریـــــــــا    حسیـــــــن پور

10) حسیــــــن    خـــــــــان براری

11) مهـــــــران    خـــــــــــــانـــی

12) دانیـــــــال    خـــرســـــنـــدی

13) حجــت الله   خــــــــــــــزایــی

14) عــــــــارف   خطیبــــــــــــــی

15) بهــــــــزاد   خلیـــــــــلـــــــی

16) سینــــــــا    دبیــــــــــــــــــری

17) رضــــــــــا    رحیــــــــــــــــمی

18) ایــــــــــزد    رفیـــــــــع پـــــور

19) امیرحسین   سلیمــــــــــــانی

20) جـــــویـــــا   شعبـــــــــــــانی

21) ابراهیـــــم   شفـــــــــــــــایی

22) حــــــامـــد   صـــــــدقــــــانی

23) میـــــــــلاد   طبــــــــــــــــری

24) امیرحسین   طهمــــاسبـــــی

25) آرمــــــــان    عبــــــــــــدالهی

26) مهــــــــدی   غفــــــــــــــاریان

27) فــــــــرهاد   فــــــــــــــــــلاح

28)مهـــــرشاد   قــاســــــم زاده

29) محمـدرضا    مقیمــــــــــــــی

30) ابوالقاسم    نائیجــــــــــــــی

31) پوریـــــــــا   نصیــــــــــــــــری

32) اسمــاعیل   نعمتــــــــــــــــی

33) نــــــــورالله  نوربخـــــــــــــش

34) مهـــــــران   یوسفــــــــــــــی


کـــــــلاس اول ( ب )  بشارت
1)  سینـــــــــا    آهنگـــــــــــــــر

2)  علــــــــــی   اکبـــــــــــرزاده

3) امیرحسیـن    بهـــــــــــــزادی

4) محمـدرضــا    پـوربخــــــــــش

5) مهــــــــــدی   پیــــــــــروزیـان

6) مهـــــــــرداد   جــــــاویــــــدان

7)  شـــاهیــــن   حسیــــــــن پور

8)  پوریـــــــــــا    ذبیـــــــــــح زاده

9)  مسلـــــــــم   رحمـــــــــــــانی

10) سپهـــــــــر   سعیـــــــــــــدی

11) حســـــــــن   شــــــــــــرافت

12) حسیــــــــن   شکــــــــــــــری

13) بهنــــــــــام    صـــــــــــــالحی

14) مهــــــــــدی   عظامـــــــــــــی

15) آریــــــــــــن    عـــــــلایی نژاد

16) محمـدعلــی   قـــزوانچــــاهی

17) علیرضـــــــا    کچبــــــــــــــــی

18) خلیـــــــــــل   کیــــــــاســـالار

19) مسعـــــــود   متکــــــــــــــــان

20) محمـداسماعیل  محمــــــــــدزاده

21) مهــــــــــدی   محمــــــــــــدی

22) علیرضــــــــا    مهـــــــــــــدوی

23) علــــــــــــی    نائیجـــــــــــــی

24) نیمـــــــــــــا     نوشیــــــروانی

25) مهــــــــــران    یـوسفـــــــــــی

کـــــــلاس دوم ( الف )  بشارت
1)  امیــرمظاهــر    آدرم

2)  پـــــویــــــــان    ابــراهیــــــمی

3)  سعیــــــــــــد    اسمـــــــاعیلی

4)  آرش                 بهــــــــــــــزادی

5)  میـــــــــــــلاد    پیـــــراســــــته

6)  مصطفـــــــی    جهــانبخـــــــش

7)  فرزیـــــــــــــن   حــــق پنـــــــــاه

8)  مرتضــــــــــی   خــــــراســـــانی

9)  بهــــــــــــــادر    خلیلــــــــــــــــی

10) کیـــــــــــاوش   رحمتــــــــــــــی

11) هـــــومـــــــن    رمضــــــــــــانی

12) فــــــــــــــراز     روحـــــــــــــانی

13) محمـدصــالح     روزبهــــــــــــانی

14) آرمیــــــــــــن    زمـــــــــــــــــانی

15) کــــــــــــــاوه    ســـــــــــــــاداتی

16) نـــــــــــورالله    سلطان پـــــرست

17) سهیـــــــــــل    شــــــــــــاکریـــان

18) عـــرفــــــــان    صـــــــــــــــــالحی

19) مسلـــــــــــم    طباطبــــــــــــایی

20) امیــــرضــــــا    عبـــــــــــــــــاسی

21) علــــــــــــــی    عـــزیـــــــــــزپــور

22) محمـدرضـــــا    عــــزیــــــــــــــزی

23) امیرســـامــان   علایـــــــی بخــش

24) امیرحسیـــــن   علـــــــــــی نــــژاد

25) امیـــــــــــــــن   فـــــریــــــــــــــدی

26) رســـــــــــــول   کمــــــــــــــــــالی

27) آریـــــــــــــــن    محمــــــــــــــدزاده

28) امیرحسیـــــن    مشــــــــــــــــرفی

29) علـــی اصغـــر    موســــــویــــــان

30) نویـــــــــــــــد     ناصـــــــــــرنــژاد

31) اشکــــــــــان     نجــــــــــــــــــاتی

32) جــــــــــــــواد    نجــــــــــــــــــفی

33) علیــــــــرضــا    هــــــــــــادی زاده

کـــــــلاس سوم ( ب )  بشارت
1)  آریــــــــــــــن     اسفنـــــــــــدیاری

2)  آرمــــــــــــان     اشـــــــــــــــــرفی

3)  آرمیــــــــــــن    ایـــــــــــــــــــــــــاز

4)  ولــــــــی الله    پــــــــــــــــــــولادی

5)  اسمـــــــاعیل    پیـــــــــــــــــرمردی

6)  ابراهیــــــــــم    جبـــــــــــــــــــــاری

7)  افراسیـــــــاب    جــــــــــــــــــــلالی

8)  کســــــــــــری    جــــــــــــــــــــوادی

9)  امیــــرعبـــاس    حبشــــــــــــــــــی

10) نیمـــــــــــــــا     حسینـــــــــــــــــی

11) محمـدرضـــــا     حقــگـــــــــــــــــــو

12) میرسپهـــــــر     داعـــــــــــــــــــــی

13) محمـــــــــــــد    ذوالفقـــــــــــــــاری

14) سجـــــــــــــاد    رحیمـــــــــــــــــــی

15) رضــــــــــــــــا    رستمــــــــــــــــــی

16) بهــــــــــــــداد    زارع

17) محمـدرضــــــا    سعیــــــــــــــــــدی

18) علی اکبـــــــر    شهســــــــــــــــوار

19) معیــــــــــــــن   صفـــــــــــــــــــــری

20) علـــــــــــــــی    طیبـــــــــــــــــــــی

21) آرمیـــــــــــــن    عظیمـــــــــــــــــی

22) سینــــــــــــــا     علــــــــــــــــــــوی

23) ســـاســـــــان    کـــــــــــــــــــرمی

24) فــــــــــــــــرخ    لالـــــــــــــه آبادی

25) امیـــــــــــــــر     هاشمــــــــــــــی

  • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی