دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 11 )

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۰۷:۵۳ ب.ظ

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه غیرانتفاعی بشارت
مدرسه غیرانتفاعی فردوسی

سال تحصیلی 85 - 1384


کـــــــلاس اول ( ب )  قاسم زاده
1)  صــــــــــالح   آریـــــــــــــــــــــج

2)  محمــــــــــد   اســــــــــــــــــدی

3)  فـــرهــــــاد    افشــــــــارپنـــــاه

4)  علــــــــــــی   بــــــــابـــــــایــــی

5)  میثــــــــــــم   بـــــابــــــــــــــکی

6)  اسمــــاعیـل   حسیــــــــــن زاده

7)  مصطفــــــی   حسینـــــــــــــــی

8)  محمـد باقـــر   حــق بیـــــــــــان

9)  آیـــــدیـــــــن   حــــــــــــق پنـــاه

10) حســــــــــن   خســـــــــــــــروی

11) پـــژمــــــــان   خطیبــــــــــــــــی

12) مجیــــــــــــد   درویــــــــــــــــش

13) حسیـــــــــن   درویش نـــــــــژاد

14) عـــــــــــــادل  دهقــــــــــــــــان

15) ابوالفضــــــل   رافعــــــــــــــــی

16) محمـدرضــــا    رســــــــولی فرد

17) حســـــــــــام   رشیـــــــــــدی فر

18) حـــــامــــــــد    رضـــــــــــــــایی

19) رامیــــــــــــن    رمضـــــــــــــانی

20) محمــــــــــــد     رمضــــــــــــانی

21) امیرحسیـــــن    زنـــــــــــــده دل

22) امیـــرحسیـــن   سلیمـــــــــــانی

23) عبـــــــــــــاس    سید اشرفـــــی

24) محمـــــــــــــد     شبـــــــــــــــان

25) مسعـــــــــــود    شعبــــــــــــانی

26) حسیــــــــــــن    صــــــــــــــالحی

27) محمـدحسیــن    صفـــــــــــــایی

28) عمـــــــــــــــاد    عــــابــــــــــــدی

29) مبیــــــــــــــــن   عبــــــــــــــــــدی

30) علــــــــــــــــی    علیجــــــــــــانی

31) علــــــــــــــــی    علیـــــــــــــــزاده

32) وحیــــــــــــــــد    علیـــــــــــــــزاده

33) علی اکبــــــــــر   فتحــــــــی پــــور

34) امیـــــــــــــــــن    قـــاسمــــــــــی

35) علــــــــــــــــــی   کـــــــــــــــــاردل

36) رضــــــــــــــــــا     گلـــــــــــــــــــرو

37) ایمــــــــــــــــان     لـــــــــــــــــــــــر

38) سیــآمــــــــــک     ملـــــــــــــــــــک

39) غلامحسیـــــــن    واحــــــــــــــــدی

40) محمـدجــــــــواد    وطنـــــــــــــــــی

41) سعیـــــــــــــــــد    ولـــــی پـــــــور

42) سلیمــــــــــــان     یــــــــــــدی نژاد

43) محمــدجــــــــواد    یحیــــــــــی زاده

کـــــــلاس دوم ( ب )  قاسم زاده
1)  علیــــــــرضا   آقـــــــاجـــــانی

2)  محمدحسین     ازقنــــــــــــــدی

3)  مهــــــــرداد    افــــــــــــــــراه

4)  ایمــــــــــان    بـــازیــــــــــــار

5)  میـــــــــــلاد   بشنــــــــــــون

6)  مــرتضـــــی   تــوســـــــــلی

7)  رضـــــــــوان   جلیــــلـــــــــی

8)  پــوریـــــــــا    حسیـــــــن پور

9)  حسیــــــن    خـــــــــان براری

10) مهـــــــران    خـــــــــــــانـــی

11) دانیـــــــال    خـــرســـــنـــدی

12) حجــت الله   خــــــــــــــزایــی

13) عــــــــارف   خطیبــــــــــــــی

14) بهــــــــزاد   خلیـــــــــلـــــــی

15) سینــــــــا    دبیــــــــــــــــــری

16) رضــــــــــا    رحیــــــــــــــــمی

17) ایــــــــــزد    رفیـــــــــع پـــــور

18) امیرحسین   سلیمــــــــــــانی

19) جـــــویـــــا   شعبـــــــــــــانی

20) ابراهیـــــم   شفـــــــــــــــایی

21) حــــــامـــد   صـــــــدقــــــانی

22) میـــــــــلاد   طبــــــــــــــــری

23) امیرحسین   طهمــــاسبـــــی

24) آرمــــــــان    عبــــــــــــدالهی

25) مهــــــــدی   غفــــــــــــــاریان

26) فــــــــرهاد   فــــــــــــــــــلاح

27)مهـــــرشاد   قــاســــــم زاده

28) محمـدرضا    مقیمــــــــــــــی

29) ابوالقاسم    نائیجــــــــــــــی

30) پوریـــــــــا   نصیــــــــــــــــری

31) اسمــاعیل   نعمتــــــــــــــــی

32) نــــــــورالله  نوربخـــــــــــــش

33) مهـــــــران   یوسفــــــــــــــی


کـــــــلاس سوم ( الف )  قاسم زاده
1)  چنگیـــــــز    آریــــــــــــــــــج

2)  حمیدرضــا    آزادگــــــــــــــان

3)  امیــــــــــن    اخـــــــــــــــلاق

4)  نعمــــــــت    اسفنـــــــــــدیار

5)  آرمـــــــــان    اصغـــــــــــــری

6) امیــــــــــــن    اصغـــــــــــــری

7)  مرتضــــــی   اکبــــــــــــــــری

8)  نیمــــــــــــا   ایــــــــــــــــــزدی

9)  جــــــــــابـر   بــابــانیــــا عمران

10) رحمــــــــان   بــرزگـــــــــــــــر

11) علــــــــــی   پــــــــردمــــــــــه

12) حمیـــــــــد   حســــــن پــــــور

13) رحیـــــــــم   حسینـــــــــــــــی

14) سعیــــــــد   خیـــــــــــــــــــری

15) حســــــام    راعـــــــــــــــــــی

16) ابوالفضـل    شعبــــــــــــــانی

17) مجیـــــــد     عـــــابــــــــــــدی

18) علــــــــی    عـــــابـــــــــــــدی

19) علیـــــرضا    غـــــــــــــــــلامی

20) میـــــــــلاد    فــــــــــــــــــــلاح

21) محســـــن    قلیـــــــــــــــــاف

22) نــویــــــــد    قمیـــــــــــــــــان

23)محمـدتقـی    کــــــــــــوهــــی

24) پوریــــــــــا    محمـدخــانیــــان

25) امیــــــــــر     محمــــــــــــــدی

26) هاتــــــــف     محمـــــــــــــدی

27) امیــــــــــر     محمـــــــــــدیــان

28) علــــــــــی    مهـــــــــــــــدوی

29) سعیـــــــــد   نائیجیـــــــــــــان

30) محمـــــــــد    وفــــــــــاخـــواه

31) احمـــــــــــد    یــوسفـــــــــــی

کـــــــلاس سوم ( ج )  قاسم زاده
1)  میــــــــــلاد    آزاد  ( روحش شاد )

2)  علـــــــــلی    ابراهیمــــــــــی

3)  علـــــــــلی    اسکـــــــــــــــی

4)  تقـــــــــــی    اسمـــآعیـل زاده

5)  معیــــــــــن    اقبـــــــــــــــالی

6)  داریـــــــوش   اکبــــــــــــــــری

7)  طاهــــــــــر    بـــــابــــایــــــــی

8)  علــــــــــی    بــابــــاپـــــــــــور

9)  میـــــــــلاد     بــوســــــــتانــی

10) مبیــــــــــن    تـــرجــــــــــــانی

11) حسیـــــــن    چهــارده چریـــک

12) مصطفــــی   حمیـــــــــدیــــان

13) مرتضــــــی   خیـــــــــــــــــری

14) عبـــــــــاس   رحمـــــــــــــانی

15) مهـــــــــران   رمضـــــــــــــانی

16) مهـــــــــران   رمضــانی پـــــور

17) عبـــــــدالله    روشنــــــــــایی

18) علیـــــرضــا    ســــاکــــــــــت

19) سهیـــــــــل   شعبـــــــــــــانی

20) علیـــــــرضا    شعیبـــــــــــــی

21) مهـــــــــدی    شــکــــــــــــری

22) مهــــــــرداد    صــــــــــــــادقی

23) آرش               صــــــــــــــالحی

24) سینـــــــــــا    طــــــــــــالارزاده

25) علــی اکبـــر    علیـــــــــــــــزاده

26) یاسیـــــــــن     غـــــــــــــــلامی

27) سهیــــــــــل    قــاضــــــی پـور

28) حبیـــــب الله    قربان پـــــــــــور

29) امیرعبــــاس    قــــــــــــوامـــی

30) مهـــــــــــدی    لـــــــــــــــــــــــر

31) یــاســــــــــر    محمـــــــــــــودی

32) امیــــــــــــــر    نـــــــــــــــــــوری

33) سهیـــــــــــل    نـــــــــــــــــــوری

34) غلامرضـــــــا    ولایــــــــــــــــــی

35) محمــــــــــــد    یـــوسفــــــــــــی

کـــــــلاس اول ( الف )  بشارت

1)  پویـــــــــــــان    ابــراهیمــــــــــی

2)  علــــــــــــــی    اصغــــــــــــــــری

3)  مهــرشـــــــاد    بــــنــــــــــــــــام

4)  محمـــــــــــــد    تقــــــدســــــــی

5)  کیــــــــــــاوش   رحمتـــــــــــــــی

6)  کیـــــانــــــوش   رضــــــــــــــــایی

7)  محمــــدصــالح    روزبهــــــــــــانی

8)  آرمیــــــــــــــن    زمـــــــانی مقدم

9)  کـــــــــــــــــاوه   ســـــــــــــاداتی

10) نیمــــــــــــــــا    سمیــــــــع پـــور

11) سهیــــــــــــل    شــــــاکریـــــــان

12) مهـــــــــــرداد     شــــــاهنـــــوری

13) مصطفــــــــی    شعبـــــــــــــانی

14) عـــرفـــــــــان     صــــــــــــــالحی

15) علیـــــــــرضـا     صـــــــــــــــالحی

16) قــاســـــــــــم    طباطبــــــــــــایی

17) هومــــــــــــن     ظاهـــــــــــــــری

18) محمـدرضــــــا     عـــــزیــــــــــــزی

19) امیرسامــــان     عــــــــلایی بخش

20) قــاســـــــــــم    علـــــــــوی نـــژاد

21) امیرحسیــــــن    علــــــــــــی نــژاد

22) نویـــــــــــــــــد    نــاصـــــــــــــرنژاد

23) سعیــــــــــــــد    یعقـــــــــــــــــوبی

کـــــــلاس دوم ( ب )  بشارت

1)  میــــــــــــلاد    اســــــــــــــــدی
2)  آریـــــــــــــن    اسفنـــــــــدیاری
3)  علــــــــــــی    افضلـــــــــــــــی
4)  آرمیــــــــــن     بــــــاطبــــــــــی
5)  صمــــــــــــد     تهمـتــــــــن نژاد
6)  افراسیــــاب     جــــــــــــــلالــی
7)  نیمـــــــــــــا      حسینــــــــــــی
8)  محمـدرضـــا      خــالق پنــــــــاه
9)  علــــــــــــی     خانعلــــــی زاده
10) پــــوریـــــــا      دریـــــابـــــــاری
11) فــــرشــــاد     ده پنـــــــــــــــاه
12) معیــــــــــن     ده پنـــــــــــــــاه
13) سجـــــــــاد     رحیمــــــــــــــی
14) احســـــــان     رســـــــــــــالتی
15) بهـــــــــــداد      زارع
16) پارســــــــــا      سپهــــــــــــری
17) علی اکبــــر      شهســـــــــــوار
18) معیـــــــــــن     صفـــــــــــــــری
19) علــــــــــــی      طیبـــــــــــــــی
20) سینــــــــــــا     علــــــــــــــــوی
21) محمـــــــــــد     قلــــــــی پــــور
22) ســـاســــان      کــــــــــــرمـــی
23) فــــــــــــرزاد      لاله آبـــــــــادی
24) آرش                  مجــــــــــاور نـوا
25) امیرحسیــــن     نجفــــــــــــیــان
26) امیـــــــــــــــر     هـــاشمــــــــی


کـــــــلاس سوم ( ب )  بشارت
1)  حمیدرضـــــــا    احســــــــــــانی
2)  امیرحسیـــــن    اسماعیل پــــور
3)  پـــویــــــــــــــا    اکبـــــــــــــــری
4)  احمـــــــــــــــد    بطحــــــــــــائی
5)  فریبــــــــــــــرز    تقـــــــــــوی نیا
6)  ســــــــــــــــام    تهمتــــــــــــــن
7)  رامیــــــــــــــن    جعفــــــــــــــری
8)  علیـــــــــــرضـا    جعفـــــــــــــــری
9)  رامیــــــــــــــن    جمــــــــــــــــالی
10) حجـــــــــــــت    حـــاجی انـدواری
11) احمد علــــــی    حاجی نظــــــری
12) محمـدحسیــن    حسیـــــــــن پـور
13) میـــــــــــــــلاد    حسیــــــــــن پور
14) امیرحسیــــــن    خضـــــــــــــرایی
15) مجتبــــــــــــی    خلیلــــــــــــــــی
16) پـــویــــــــــــــا     داوودی
17) فـــرشــــــــــاد    ده پنــــــــــــــــاه
18) رضـــــــــــــــــا     رجبـــــــــــــــــی
19) امیرحسیــــــن    رضـــــــــــــــــایی
20) حسیــــــــــــن     رضــــــــــــــــایی
21) سعیــــــــــــــد     رضــــــــــــــــایی
22) شهریــــــــــــار     رضــــــــــوی پور
23) محــمــــــــــــد     سلیمــــــــــــانی
24) فضـــــــــل الله     صفــــــــــــــــایی
25) طاهـــــــــــــــا     طبرستـــــــــــانی
26) عبـــــــــــــــاس    ظاهــــــــــــــــری
27) امیـــــــــــــــــد     فــــرســـــــــــــوی
28) اکبـــــــــــــــــر      فـــــــــــــــــــــلاح
29) حســــــــــــــن     قــــدیــــرنــــــــژاد
30) رضـــــــــــــــــا      قــــــــــربــــــــانی
31) محمـدرضـــــــا      کاظمـــــــــــــــی
32) نویـــــــــــــــــد      محبــــــــــــــــــی
33) یعقــــــــــــوب       محمـــــــــــــــــدی
34) امیـــــــــــــــــد      یزدان نجــــــــــات

کـــــــلاس سوم ( ب )  فردوسی
1)  محســــــــــن      احمــــــــــــــــــدی

2)  محمـدجــــواد      احمــــــــــــــــــدی

3)  پیــــــــــــــــام      پــــورابراهیــــــــم

4)  حسیـــــــــــن      تـــرابـــــــــــــــــی

5)  رضــــــــــــــــا      جعفــــــــــــــــــری

6)  وحیــــــــــــــد      جعفــــــــــــــــــری

7)  مجتبـــــــــــی      چاکســـــــــــــــری

8)  هــــــــــــــادی     چاکســـــــــــــــری

9)  حسیــــــــــــن      حسینــــــــــــــــی

10) ســـاســــــان      خــــــــــــــــــزاعی

11) علــــــــــــــی      خســــــــــــــــروی

12) محمـــــــــــــد      رضـــــــــــــــــــوی

13) مهـــــــــــــدی      زال نــــــــــــــــژاد

14) مجتبــــــــــــی     صـــــــــــــــــادقی

15) جــــــــــــــابــر      عبـــــــــــــــدالهی

16) مجتبــــــــــــی      غفــــــــــــــارنژاد

17) مهــــــــــــــدی      فــــــــــــــــرجی

18) محمـدرضـــــــا      قـــاسمــــــــــــی

19) پــــوریــــــــــــا      کیــــــابخـــــــــت

20) رضـــــــــــــــــا      قـــاسمــــــــــــی

21) حســــــــــــــن      مهــــــــــــاجــری

22) مجتبـــــــــــــی     مهــــــــــــــــدوی

23) کـــــــــــــوروش    نعمـــــــــــت زاده

  • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی