دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 9 )

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۰۵:۴۲ ب.ظ

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

سال تحصیلی 83 - 1382


کـــــــلاس دوم ( الف )  قاسم زاده
1)  محمــــــــود   آبـــــــــــــــــــار

2)  محمـدرضــا    آقاجانی کوسه رز

3)  نــــــوراللــه   آمــــــــــــــــاده

4)  مرتضــــــی   اخـــــــــــــلاقی

5)  محمــــــــــد  اخــــــــــــــــوان

6)  قـــآســــــم   اســــــــــــــــدی

7)  حمیدرضــــا   اسفنــدیاری فرد

8)  محمـدرضــا   اسکـــــــــــــــی

9)  عبـــــــــاس  اعظمــــــــــــــی

10) امیرحسین   بازیــــار قمبوانی

11) احســـــان   جــــــــــــلالــــــی

12) سعیـــــــد    حـــاجـی  رجبـی

13) دانیـــــــال    حسیــــــــن زاده

14) حمیدرضــا    حیـــــــــــــــــدری

15) رســـــــول   حیـــــــــــــــــدری

16) علـــــــــی   خـــالقـــــــــــــــی

17) اردلان          داوودی

18) جـــــــــلال   درویـــــــــــــــــش

19) جــــاویــــد   رحمــــــــــــــــانی

20) مهیــــــــار    رحمـــــــــــــــانی

21) ارس             رستـــــگار نیاکی

22) رحمــــــت     رمضـــــــانی نیاک

23) فــرزیـــــن     رنجــــــــــــــــــــبر

24) صـــــــادق    روشنــــــــــــــاس

25) شـــاهــرخ    صــادق زاده مقدم

26) سلیــــــــم    عبـــــاســـــــــــی

27) مضاهــــــر    غــــــــــــــــــلامی

28) علیــــــرضا   فضلـــــــــــــــــــی

29) محمـدعلی   فضلـــــــــــــــــــی

30) مهــــــــدی   فــــــــــــــــلاح زاده

31) محمــــــــد    قــاسـم زاده آملی

32) رضـــــــــــا    قـــاسمــــــــــــــی

33) محمـدرضـا    کمــربستـــــــــــــه

34) سعیــــــــد    کیــــــــــــــــــــــــا

35) سهیــــــــم    ملـــــــک مدنـــــی

36) محســــــن    وحـــــــــــــــــدانی

37) محمـــــــــد   هنـــــــــــــــدویـــی

کـــــــلاس دوم ( ب )
1)  محمـــــــــــد    احمــــــــــــــــدی

2)  مسعــــــــود    احمــــــــــــــــدی

3)  مجتبـــــــــی    اسفنـــــــــــــدمد

4)  قــــاســـــــم    افضــلی حاجی دلا

5)  امیرمحمـــــد    امیرمختـــــــــاری
6)  عــزیــــــزالله    بــــــابــــــایــــــی
7)  کــــــــوروش    بقــــاییـــــــــــــان
8)  محمـــــــــود    بهـــــــــــــرامـــی
9)  محمـــــــــــد    بهـــــــــــــــــزادی
10) میـــــــــــلاد    جمــــــــــالی زاده
11) سهیـــــــــل    جــــــــــــــوکــــار
12) نـــــــــویـــن    جهــــــــانــگـــــرد
13) محمـدرضـــا    حســــــــــــن زاده
14) هـــــــــدایت    حسنـــــــــــــــــی
15) عبــــــــــاس    حسنــــــی نجــار
16) امیـــــررضــا    رضــــــــــــــایـــی
17) ســاســـــان    رضـــــــــاییان تبار
18) شــــــــاهین   زمــــــــــانی مقدم
19) ســاســـــان    ســعـــــــــــــادتی
20) مهـــــــــرداد    سیدصدری میانجی
21) ســاســـــان    شــکـــــــــــــــری
22) مهــــــــــدی    شیـــــــخ معتمدی
23) ایمـــــــــــان    شیــــــــــــــــــرزاد
24) پیمـــــــــــان    صــــــــــــــــــوفی
25) حسیـــــــــن    غــــــــــــــــــلامی
26) محمـــــــــــد    فـــاضـــلـــــــــــی
27) فــاضـــــــــل    فــــاضــلـــــــــــی
28) میــــــــــــلاد    قـــاسمـــــــــــــی
29) نیمــــــــــــــا    قـــربـــــــــــــــانی
30) محمــــدعلی   کربلایی زاده میرکلایی
31) علیـــــرضــــا   کــوهستـــــــــانی
32) بهنــــــــــــام    گــلــــــــــــــــردی
33) حسیـــــــــن    محسنـــــــــــــــی
34) مهــــــــــران    مـــوســـــــــــــوی
35) پـــرویـــــــــز    نــوشیـــــــــروانی
36) محمــــــــــــد   ولــــــــــــی پــــور
37) فـــرشـــــیــد   ولایــــــــــــــــــــی

کـــــــلاس دوم ( ج )
1)  پــژمـــــــــان    اسکـــــی نــــژاد

2)  پــــــوریـــــــا    امیـرحیـدری اسکی

3)  پـــژمــــــــان    بـــرزگــــــــــــــــر

4)  سجــــــــــاد     پهـــــــلوانــــــــی

5)  امیـــــــــــــن    حسـن زاده لاریجانی

6)  پـــــــویــــــــا    حیـــــــــــــــــدری

7)  محمـدصـادق   حیـــــــــــــــــدری

8)  میثـــــــــــــم    رحیمــــــــــــــــی

9)  میـــــــــــــلاد   رمضــــــــــان پـور

10) احمـــــــــــد   رنجبـــــــــــــــــــــر

11) رضـــــــــــــا   ســــــــــــــــاعــی

12) مهــــــــــدی   سعـــــــــادتی نیا

13) مجیـــــــــــد    شعبــــــــــــــانی

14) پــــویـــــــان    شیـــــــــــــــردل

15) حسیـــــــــن   شیـــــــــــــرزادی

16) احمــــــــــــد   علـــــی زادگــــان

17) امیـــــــــــــد    عمـــــــــــــــــــاد

18) فـــرهـــــــاد    فتحــــــــــــــــــی

19) رامیـــــــــــن   قــــربـــــــان نژاد

20) پــــــــــــوریا    کیـــــــــاپور هاره

21) مهـــــــــرزاد    گــــــــــــــــزانی

22) حســـــــــام    لالـــــــه وایــــــی

23) علــــــــــــی   محمـــــــــــــدزاده

24) نیمـــــــــــــا   محمـــــودی کارگر

25) ابوالفضــــل   مــــــــــددی نیاکی

26) میـــــــــــلاد   ملــــــکــــــــــــــی

27) مــهـــــــران   مهجـــــــــــــــــوری

28) میـــــــــــلاد   نظــــــــــــــــــــری

29) سهیـــــــــل   نـــــــــــــــــــــوری

کـــــــلاس سوم ( الف )
1)  محمـــــــــــد    آذرپیــــــــــــــــرا

2)  فـــــــــــرزاد     آریـــــــــــــــــــج

3)  مجتبـــــــــی    اردشیر لاریجانی

4)  مرتضــــــــی    اسفندیـــــــــاری

5)  عـــــــــــارف    اصغــــــــــــرزاده

6)  عبــــــــــاس    افتـــــــــــــــــاده

7)  محمـدرضـــا     امینـــــی اسکی

8)  رامیـــــــــــن    بنــــــــــــــــداری

9)  فـــرزیـــــــن     بــوستـــــــــانی

10) آیـــدیـــــــن     پــزشـــــــــــکی

11) نصــــــرالله      حبیبیــــــــــــان

12) هـــــــــادی     حسن زاده اعظمی

13) جـــــــــــواد    حسن زاده لاریجانی

14) محســـــــن    حسنـــــــــــــی

15) علــــــــــــی   حسیــــن پـــــور

16) سیـــــروس    حیـــــــــــــــدری

17) آرش               خدابخش رضایی

18) آرش               رجـــــــــــــــایی

19) مجیــــــــــد     رســــــــــــــولی

20) محمـــــــــد     رضایی وند چالی

21) رضــــــــــــا     رضـــــاقلی زاده

22) رامیـــــــــن     رضــــــــــــــــوی

23) فرشـــــــاد     سپهـــری ایرایی

24) ابوالفضـــل     شالی کار مرزنگو

25) سعیــــــــد      شفیــــــــــــــــق

26) سبحـــــان      طیبــــی اسپاهی

27) ایمـــــــــان     عالیشـــــــــــــــاه

28) فـــرهـــــاد     عسکـــــــــــــــری

29) حسیـــــــن     قـــــــــــــــــــــادی

30) سعیــــــــد     قصــــــــاب عمران

31) مسعــــــود    کاظمـــــــــــی نیا

32) محمـدرضـا     موســـــــــوی زاد

33) روح اللـــــه    میــــــــــــــــکاییل

34) علیــــــرضا    نبــــــــــــــــــــوی

35) محمــــــــد     نصیـــــــــــــــریان

36) سلیمـــــان    نـــــــــــورانـــــی

37) محســــــن    نیــــــــــــــک زاد

38) محســــــن    ورزنـــــــــــــــــی

39) مسعــــــود    یـوسفــــــــــــــی

کـــــــلاس سوم ( ب )
1)  مصطفــــــی    ابراهیـــــــــمـی

2)  سیــــــــامک    اسفنــــــدیاریان

3)  امیـــــــــــــن    بــــــــابـــــــایی

4)  سلمـــــــــان    بـــــرزگــــــــــــر

5)  رضــــــــــــــا     جــــان نســــــار

6)  عبـــــــــــاس    حـــق پنـــــــــاه

7)  محمـدمهــدی    حیــــــــــــــدری

8)  محمـدابراهیم   خورسنـــــــــدی

9)  امیــــــــــــــر     درویــــــــــــــش

10) امیـــــــــــــد    رحمــــانی مقدم

11) حــــــــــامــد    سلیمـــــــــــانی

12) حسیـــــــــن    سلیمـــــــــــــی

13) سعیـــــــــــد    صــــــــــــف آرا

14) عبـــــــــدالله    نقـــــــــــی زاده

15) محمــدعلــی   عسگــــــــــــری

16) ابراهیــــــــم    علیــــــــــــــزاده

17) مسعــــــــود    علیــــــــــــــزاده

18) مهـــــــــــدی   علیــــــزاده نیکو

19) سهــــــــراب    قـــاضی پــــــور

20) پیــــــــــــام      قــــــــــــــــرنــی

21) نــویــــــــــد     قــلــــــی پــــــور

22) مهــــــــرداد     کــــــــــــــــــــاوه

23) عــــــــــارف     کــــــــــــــــریمـی

24) مجتبــــــــی    محمــــــــــــدزاده

25) جعفــــــــــر    محمـــــــــــــــدی

26) حجـــت الله     مــــــرزبــــــــــان

27) نــویـــــــــن    مــوســـوی مقدم

28) پـــویـــــــــا     نـــــــائیـجـــــــــی

29) ابوالفضـــل    ولایـــــــــــــــــــی

30) محمـدرضـا     هــوشیــــــــــــــار

کـــــــلاس سوم ( ج )
1)  محســــــن    ابـراهیمــــــــــــــی

2)  میــــــــــلاد   اکبــــــــــــــــــــری

3)  حمیــــــــــد   انفــــــــــــــــــرادی

4)  محمـــــــــد   بـــالـــــــــــــــــــــو

5)  امیــــــــــن   بــرزگــــــــــــــــــــر

6)  پــوریــــــــا   بــرزگـــــــــــــــــــــر

7)  سعیــــــــد   بـــــــــــــــزرگ زاده

8)  میـــــــــلاد   بـــــــــــــــــــــــــلاج

9)  مجیـــــــــد   تــــاجــــــــرمشایی

10) مسعــــود   تــــاجــــــــرمشایی

11) سجــــــاد   حسیـــــــــــــن زاده

12) میرسعیـد   حسینــــــــــــی زاده

13) فــــــرزان    روشـــــــــــن طبری

14) قــدیــــــر    شکــــــــــــــــــــری

15) کیـــانوش    شیـــــــــــــــــرزاد

16) علــــــــی    صـــــــــــــادقــــی

17) محمـدرضا   صــــــآدقـی حسنی

18) امیرحسام   صحـــــــــــــــراپیما

19) امیــــــــــر    ضـــــــــــــــرغامی

20) سجـــــــاد    علیـــــــــــــــــزاده

21) محســـــن    غفــــــاریان قرقی

22) سعیـــــــد    غفـــــــاری چراتی

23) محمـدهادی   غــــــــــــــــلامــی

24) مـــرتضــی   فــــــــــــــــــانـــی

25) پــــویـــــــا    فــــــــــــــــــــــلاح

26) مجتبـــــی    فــــــــــــــــــــــلاح

27) مجیــــــــد    فــــــــــــــــــــــلاح

28) امیـــــــــد     قـــربـــــــــان زاده

29) محمـــــــد    کــــارگــــــــــــــــر

30) علـــــــــی   کـــــاشــانی آملی

31) مسعـــــود   کچبــــــــــــــــــــی

32) محمـدرضا    کفـــــــــاش عمران

33) مهـــــــدی    کفــــــــاش عمران

34) مجیــــــــد    کیــــــــــــــــــــایی

35) محمــــــود   گشتیــــــــــــــــــل

36) علیـــــرضا    محبـــــــــــــــــــت

37) سهیـــــــل   محمـــــــــــــــــدی

38) حسیــــــن   معمــــــــــــــــــــار

39) ســاســان   نعیمــــــــــــــــــــی

40) پــژمــــــان   هـــــــزار جریبـــــی

 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۲)

 • مجتبی اسفندمد
 • سلام دبیرجان ، دلم برات یه ذره شده 
  چه روزای خوبی بود ،باید اقرار کنم شما تنها مدرس دوران تحصیلم بودید که علاوه بر فکر بچه ها ،به دلشونم راه داشتین ،هیچوقت یادم نمیره اون قهر و آشتی ها....
  یادش بخیر......

  در گذرگاه زمان ،خیمه شب بازی دهر، با همه تلخی و شیرینی خود میگذرد ،
  عشق ها میمیرند ، رنگ ها رنگ دگر میگیرند،
    و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ دست ناخورده بجا می مانند... 
   
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــلام داش مجتبی خودم ............ خیلی لطف داری

  من دوستت دارم .......... و دلم خیلی برات تنگ شده ..........

  خواستی شمارتو خصوصی برام بفرست .......

  اگه عاشق واقعی باشی هیچ وقت عشق نمیمیره....

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی