دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 8 )

يكشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۲، ۰۵:۴۱ ب.ظ

مدرسه راهنمایی حاج منصور قاسم زاده - فرهنگیان ( آمل )

مدرسه دخترانه ی آیت ا...  کاشانی

سال تحصیلی 82 - 1381


کـــــــلاس اول ( الف )  قاسم زاده
1)  نــــــوراللـــه   آمــــــــــــاده

2)  مسعــــــــود   احمـــــــــدی

3)  محمـــــــــــد   اخــــــــــــوان

4)  محمـدرضـــا    اســــــــــــکی

5)  پژمــــــــــان    اسکـــــی نژاد

6)  قاســــــــــم   افضـــــــــــلی

7)  امیــرحسین   بازیــــــــــــــار

8)  محمـــــــــود   بهـــــــــــرامی

9)  محمـــــــــــد   بهــــــــــــزادی

10) میـــــــــــلاد   جمـــــالی زاده

11) فریبــــــــــرز   حـــــــاجی پور

12) سعیــــــــــد   حـــاجی پــــور

13) محمـدرضــا    حسیـــــن زاده

14) دانیـــــــــال    حسیـــــن زاده

15) هـــــــدایـت    حسنــــــــــــی

16) رســــــــول    حیــــــــــــــدری

17) اردلان             داوودی

18) جــــــــــلال     درویشـــــــــی

19) ارس               رستـــــــــــگار

20) میــــــــــلاد     رمضـــــان پور

21) فــــــــرزین      رنجبــــــــــــــر

22) صـــــــــادق     روشنـــــــــاس

23) شــــــاهین     زمــــــانی مقدم

24) سلیـــــــــم     عبـــــــــــــاسی

25) احمـــــــــــد     علیـــــــــزادگان

26) حسیـــــــــن     غـــــــــــــلامی

27) مظاهـــــــــر     غـــــــــــــلامی

28) علیرضــــــــا      فضلــــــــــــــی

29) محمـــــــــــد     قـــاســـــم زاده

30) رضـــــــــــــا      قــاسمـــــــــی

31) نیمـــــــــــــا     قربـــــــــــــــانی

32) محمـــدعلی     کــــــربلایی زاده

33) حسیــــــــن     محسنـــــــــــــی

34) نیمـــــــــــــا     محمـــــــــــــودی

35) میــــــــــــلاد    ملکــــــــــــــــــی

36) مهــــــــــــدی   میــــــــــــــرزایی

37) میــــــــــــلاد     نظـــــــــــــــــری

38) محمـــــــــــد     هنـــــــــــــدویی

کـــــــلاس اول ( ب )  قاسم زاده
1)  محمـــــــود     آبــــــــــــــار

2)  مرتضــــــی    اخــــــــلاقی

3)  قـاســــــــم    اســــــــــدی

4)  مجتبــــــــی   اسفنـــــــدمد

5)  حمیدرضــــا    اسفنـــــدیاری

6)  مهیــــــــــار    اصفهـــــــانی

7)  عبــــــــــاس   اعظمـــــــــی

8)  عـزِیــزاللـــه   بـــــــابــــایی

9)  کـــــــوروش   بقـــــــاییـــان

10) نویــــــــــن    جهـــــــــانگرد

11) پویــــــــــــا    حیــــــــــــدری

12) عـلــــــــــی   خــــــــالقـــــی

13) جـــــــاویـــد   رحمـــــــــــانی

14) احمـــــــــــد   رنجبــــــــــــــر

15) رضــــــــــــا    ســـــــــــــاعی

16) مجیـــــــــــد   شعبــــــــــانی

17) ســاســــان    شکــــــــــــری

18) پــویــــــــان    شیـــــــــــــردل

19) ایمــــــــــان    شیــــــــــــرزاد

20) امیــــــــــــد    عمـــــــــــــــاد

21) فـرهــــــــاد    فتحــــــــــــــی

22) محســـــــن   کمانگـــــــــــری

23) محمـدرضـــا   کمربستــــــــــه

24) سعیــــــــــد   کیـــــــــــــــــــا

25) مهـــــــــرزاد   گــــــــــــــزانی

26) علــــــــــــی   محمـــــــــدزاده

27) ابوالفضـــــل   مـــــــــــــــددی

28) سهیــــــــــم   ملـــــک مـــدنی

29) مهــــــــــران    مهجــــــــــوری

30) سهیـــــــــل    نـــــــــــــــــوری

31) محســـــــن    وحـــــــــــــدانی

کـــــــلاس اول ( ج )  قاسم زاده
1)  مهـــــــــدی     آتـــــــــش رای

2)  محمــــــــــد    احمــــــــــــدی

3)  محمـدرضـــا    آقــاجــــــــانی

4)  پوریــــــــــــا    امیــــرحیــدری

5)  پژمـــــــــــان   بـــرزگــــــــــــر

6)  سجــــــــــاد   پهلــــــــــوانی

7)  سهیــــــــــل   جـــوکـــــــــــار

8)  احســــــــان   جلالــــــــــــــی

9)  رضـــــــــــــا    حـــاجـــی زاده

10)  امیـــــــــــن   حســـــــن زاده

11) عبـــــــــاس   حسنـــــی نجار

12) حمیـــرضـــا   حیــــــــــــــدری

13) محمـدصادق  حیـــــــــــــدری

14) مهیــــــــــار    رحمـــــــــــانی

15) میثـــــــــــم    رحمــــــــــــانی

16) امیـــررضـــا    رضــــــــــــــایی

17) ســـاســان    رضـــاییان تبـــار

18) رحمــــــــت    رمضــــانی نیاک

19) ســـاســـان   سعــــــــــــادتی

20) مهــــــــــدی   شیــــخ معتمدی

21) حسیــــــــن    شیـــــــــــرزادی

22) شــاهــــــرخ   صـــــــــادق زاده

23) پیمـــــــــــان   صــــــــــــوفـــی

24) رضـــــــــــــا   عبـــــــــــاســـی

25) فـــــاضـــــل   فــاضـــــــــــــلی

26) محمــــــــــد    فــاضــــــــــــلی

27) محمـدعلــی   فضلـــــــــــــــی

28) مهــــــــــدی   فـــــــــــلاح زاده

29) میـــــــــــلاد    قــاسمــــــــــی

30) رامیــــــــــن   قـــــــــــربان نژاد

31) علیرضـــــــا    کوهســتــــــانی

32) پــــوریـــــــا    کیـــــــــــــــاپـور

33) بهنـــــــــــام   گلـــــــــــــــردی

34) حســـــــــام   لالــــــــــــه وایی

35) مهـــــــــران   مــوســـــــــــوی

36) فرشیـــــــد    ولایـــــــــــــــــی

37) محمـــــــــد    ولــــــــــــی پـــور

کـــــــلاس اول ( 1 )  کاشانی
1)  نستـــــرن     آذرینـــــــــــــواز

2)  نیلوفـــــــر     اعتمـــــــــــــاد

3)  نیلوفــــــــر    الهقلی نســب

4)  فاطمـــــــه    بـاغبــان گتابی

5)  شـــــــراره    صفـــــــــــــایی

6)  سحـــــــــر    جوکار سرهنگی

7)  خاطــــــــره   حـــافظـــــــــی

8)  سپیــــــــده   رضــــــــــــــایی

9)  سکینـــــــه    رومنــــــــــــــــا

10) عـــادلـــــه   سلیمـــــــان پور

11) عاطفــــــه   شعبـــــــــــانی

12) ســــــــاناز   صـادقی سرهنگی

13) رقیــــــــــه   صـــــــــادق پور

14) فــاطمـــــه   صــــــــــــادقی

15) سحـــــــــر    صفـــــــــــایی

16) سمیــــــــه   عــــزیـــــــــزی

17) فـــریــــــده   غــــــــــــــلامی

18) فاطمــــــــه  فـــــــــــــــدایی

19) آرزو              قــــــــــــــربانی

20) ملیحـــــــــه  قائمی شاهاندشتی مقدم

21) فــاطمــــــه   قناعــت مدنی

22) فــاطمــــــه   کیـــــــــــــایی

23) فریبــــــــــا    کــاظمـــــــــی

24) سلیمـــــــه   کــریمی ایمنی

25) طاهــــــــره   مستجابی سرهنگی

26) زینـــــــــــب   مــــــــــلاردی

27) مریـــــــــــم   محمـــــــدزاده

28) صدیقــــــــه   ورزدار

29) نسیــــــــــم   ودودیــــــــــان

30) شیمــــــــــا   همتیــــــــــــان

31) الهـــــــــــــه   نصیــــــــــــری

32) فـــــــائـــــزه   غـــــــــــــلامی

33) آمنـــــــــــــه   ســــــــــــرادار

کـــــــلاس اول ( 4 )  کاشانی
1)  سحـــــــــر     بــــابــــایــــــــی

2)  سحـــــــــر    برزگــــــــــــــــــر

3)  سحـــــــــر    پهلـــــــــــــــوانی

4)  مژگــــــــان   توکلــــــی کاسب

5)  مینـــــــــــا    توکلــــــی کاسب

6)  بهـــــــــاره    جمشیـــــــــــدی

7)  عاطفـــــــه   حیــــــــــدری فرد

8)  نرگــــــــس  خــاکســــــــــــار

9)  الهـــــــــــه   رضــــــــــــــــایی

10) راحـــــلــه   رضــــــــــــــــایی

11) سحــــــــر   رضــــــــــــــــایی

12) سپیــــــده   رضــــــــــــــــایی

13) زهــــــــره   رنجبـــــــــــــــــــر

14) فاطمــــــه   شـــالیـــــــــــکار

15) سحــــــــر   شـــــــریفی نجار

16) فهیمـــــــه   شــــــریفی نجار

17) بهـــــــــاره   صـــــــــــــــادقی

18) مــــــــریم    صــفــــــــی زاده

19) پرستــــــو   عـــلــــــــــــــــوی

20) زینـــــــب    فضلــــــــــــــــــی

21) مرضیـــــه   فضلــــــــــــــــــی

22) معظــــــم   فضـلـــــــــــــــــی

23) مهدیــــس   فــــــــــــــــــــلاح

24) حکیمــــــه  گـــــــــــرجی زاده

25) مهســـــــا   گـــل آقـــــــا زاده

26) آزیتـــــــــا   محمـــــــــــــدزاده

27) ماندانــــــا   محمـــــــــــــدزاده

28) عاطفــــــه   مـوســـــــــــــوی

29) فاطمــــــه   مهـــــــــــدی زاده

30) فاطمــــــه   ولــــــــــــــی پــور

کـــــــلاس اول ( 3 )  کاشانی
1)  سپیـــــــده    ابراهیـــــــم پور

2)  مریـــــــــــم   آهنگـــــــــــریان

3)  آرزو               اسمــــــــاعیلی

4)  بهنـــــــــــاز   اصــــلانی آملی

5)  خدیجــــــــه   بـــــــابـــــــایی

6)  عـــــــــادلـه   بـــــــابـــــــایی

7)  سحـــــــــــر   توحیــــــدی راد

8)  عصمــــــت    داداش پــــــــور

9)  فـــاطمـــــه   رشیـــــــــــــدی

10) سیمیــــــن   رمضـــــــان پــور

11) مرضــــــیه    رنجــبر لاریجانی

12) پــــــــــونه    زراعـــــت پیشه

13) سپیـــــــده   سلطانی شورستاقی

14) مرضــــــیه    شفیــــــــع زاده

15) عاطفــــــه    شهـــــــــریاری

16) نیلـــــــوفر    عبدالهی منصور

17) فاطمــــــه    فاطمـــــــــــــی

18) المیــــــــرا    فـــــــــــــــدایی

19) مهســـــــا    فـــــــــرابخشـی

20) شـــــــایــا    قـــاسمــــــــــی

21) پریســـــــا    قنبـــــــــــــرزاده

22) فاطمـــــــه   مــــــــــــــــلاری

23) زهـــــــــره   موســــــــــــوی

24) صدیقـــــــه   واحــــــــــــــدی

25) مهدیــــــــه   ولــــــــــی پـــور

26) اکــــــــــرم    نیــــــــک نـــژاد

27) شهربانــــو    نیکبخــــــــــــت

28) شبنــــــــم    میــــــــــــرزایی

کـــــــلاس اول ( 2 )  کاشانی
1)  الهـــــــــام    ابراهیمـــــــــی
2)  راحلـــــــــه   ابراهیمـــــــــی
3)  مریــــــــــم   امیـــــــــــــــری
4)  ماهــــــــرخ  باقــــــــــــــــری
5)  نازنیــــــــن   بشــــــــــــــارت
6)  شهربانـــــو   تیـــــــــــــرانداز
7)  راضیـــــــــه   حسینـــــــــــی
8)  سحـــــــــر    حسینـــــــــــی
9)  فاطمــــــــه   خـــــــــــــــرمی
10) سحـــــــــر   رستــــــــم اولاد
11) نـــــــــادره    رستمــــــــــــی
12) فاطمــــــه    رضــــــــــــــایی
13) سمــــــانه   رمضــــــــان زاده
14) ام کلثــــوم   ریـــــــــــــــــوار
15) مهتـــــــاب    رینـــــــــــــه ای
16) مولــــــــود    سلوکـــــــــــــی
17) فریبـــــــــا    شــــــــریفـــــی
18) حدیقـــــــه   صفــــــــــــــایی
19) سپیـــــــده   صفـــــــــــــایی
20) زینــــــــب    صــــــــــدرقاینی
21) شهربانـــو    غــــــــــــــلامی
22) عاطفــــــه   کـــــــــــــــــرمی
23) محبــــــوبه   لاله وایــــــــــــی
24) زینـــــــــب   محمـــــــــــــــدی
25) فاطمــــــه   محمـــــــــــــــدی
26) مریـــــــــم   محمـــــــــــــــدی
27) زینــــــــب    موســـــــــی زاده
28) بهــــــــاره    موســــــــــــــوی
29) سمـــــانه    مهــــــــــــــــدوی
30) مریـــــــــم   مهــــــــــــدی زاده
31) محبـــــوبه   هــاشمــــــــــــی
32) ســــــــارا   یدالهــــــــــــــــــی

کـــــــلاس دوم ( 1 )  کاشانی
1)  بهــــــــاره    اصغرتبار ملکشاه
2)  نرگـــــــس   بشـــــــــــــارت
3)  پگـــــــــــاه   عسگــــــــــــری
4)  صغـــــــری   آشپـــــــــــــوش
5)  مریــــــــــم   عبـــــــــــــاسی
6)  نسیــــــــم   بـــــــــــــــــراری
7)  مرجـــــــان   ســــــــروری نیا
8)  فاطمـــــــه   معــــــادی خواه
9)  زهــــــــــرا   نصـــــــــــــــرتی
10) مریـــــــــم   رنجبـــــــــــــــــر
11) زهـــــــــرا   لطفـــــــــــــــــی
12) بهنـــــــــاز   قرغشه لاریجانی
13) مریـــــــــم   حسیــــــنــــــــی
14) صــــــــدف   آقـــــــایــــی نژاد
15) مریــــــــــم   حسیــــــــن زاده
16) شهنـــــــاز    حسینـــــــــــــی
17) فاطمـــــــه   حســــــــــن نژاد
18) حسنیــــــه   انصـــــــــــــــاری
19) شکــــــوفه   اســـــــــــــــدی
20) زهـــــــــرا    بیشه گـــــــــــــر
21) نجمــــــــــه  وکیلـــــــــــــــــی
22) رحیمــــــــه   کمــــــــــــــــالی
23) فاطمــــــــه   خانبـــــــــــــراری
24) سیمـــــــــا    حیــــــــــــــــدری
25) مرضیـــــــه    رئـــــوفـــی فـــر
26) سکینــــــــه   نقــــــــــــی زاده
27) لیـــــــــــــدا   عمـــــــــــــــرانی
28) پریســـــــــا    گل آقــــــــــازاده
29) شهــــــربانو   ابراهیـــــــــم تبار
30) مهــــــــــدیه   شیرین گفتــــــار
31) سحـــــــــــر    نبــــــــــــی زاده
32) زینــــــــــب     سلطــــــــــــانی
33) ام البنیـــــن   معبـــــــــــــــودی
34) زهــــــــــــرا   لطفـــــــــــــــــی

کـــــــلاس دوم ( 3 )  کاشانی
1)  مـــــــــریم    نجـــــــــــــفی
2)  فاطمـــــــه   قربـــــــــــــانی
3)  حلیمــــــــه   بســــــــــــاک
4)  عهـــــــطیه   جاویـــــــــدان
5)  زینـــــــــب    اسکــــــــــــی
6)  نجیبــــــــه    محمـــــــــــدی
7)  عادلــــــــه    عـــــابدی پاشا
8)  مریـــــــــم    اصغـــــــــرزاده
9)  مریـــــــــم    قاسمــــــــــی
10) مریــــــــم    فــــــــــــــــلاح
11) سمیــــــه    پوریـــــــــــــان
12) رویـــــــــا     بــــــرزگــــــــر
13) سمیـــــرا    ســـــــــــــــاده
14) فاطمـــــه   ناصــــــــــــــری
15) مهســـــا    هاشمــــــــــــی
16) مولــــــود   نعمت الهــــــــی
17) مژگــــــان   پیــــــــــل دایـــه
18) مریــــــــم   علـــــــــــی زاده
19) فاطمـــــه   عباســــــــــــــی
20) معصــومه   رمضــــــــــــانی
21) سهیــــــلا   عباســــــــــــــی
22) فتـــــــانه    حقیقــــــــــــت
23) پریســــــا   نادعلــــــــی نژاد
24) فاطمــــــه   اسماعیل تبــــار
25) نادیـــــــــا    خســـــــــــروی
26) مینــــــــــا   رضـــــــــــــاتبار
27) آزاده            رضـــــــــــــاپور
28) عـــــــــذرا    صــــــــادق پور
29) فائـــــــــزه   یگانه سرهنگی
30) فاطمـــــــه   قربـانی سرهنگی

31) مهســــــــا   کــــــــــــــوهی
32) سحـــــــــر   فاضــــــــــــــلی
33) آزیــتـــــــــا   غـــــــــــــــلامی
34) مینـــــــــــا    علیپور ساروی

 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۸)

 • آرمان محمدی
 • جالب بود ممنون
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  خواهش می کنم

  سلام استاد عزیزم

  خیلی عالیه، خسته نباشید. دوست دارم یه روز اگر افتخار تدریس داشتم؛ معلمی باشم مثل شما.........

  با احترام

   

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام
  شما لطف دارین ... !
 • نیما رضائی
 • سلام دبیر گرامی
  اونجا چه قدر جوون تر بودید!!کاش ما اون موقعه شاگرد شما شما میشودیم!!!
  اون موقع هم اخلاقتون اینجوری بود؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  خب دیگه ..............
  یعنی چی؟!
  یعنی اون موقع مثل الان بد بودم یا نه ؟!!!!!!!!!!!!
  سلااام استااااااااااااااااااااااااااد؛ چه کار خوبی کردین وبلاگ درست کردین،اصلا انتظارشو نداشتم اینجا ببینمتون؛

  من از شاگردای اول1 کاشانیم!
  الان:ارشد مدیریت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
  بی شک معلمانی چووون شما دلسوزو خونگرمو باسواد بوده که من الان اینجام--واقعا هم تعدادشون کم بوده و هست؛بی اغراق!!-


  *یادمه از شاگردای خوبتون بودم:)
  شماهم  بهم لطف داشتین تا حدیکه یکی ازدوستامو ازدست دادم:))؛
  امیدوارم هرجاهستین:خوبو خوشو موفقو سلامتو عاقبت بخیرباشین؛


  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام
  چقدر خوب ................ خیلی خوشحالم
  از اینکه بعد سال ها خبری از شاگردام میشه و هم اینکه تا این حد موفق بودی... !
  شما خیلی لطف داری و من از بابت دانش آموزای با معرفتی چون شما از خدا شاکرم
  چقدر خوب بود که معرفی می کردی !
  حدس زدن این که کی باشی سخته ..............
  ......................... 24 بهمن 1392 ....................................................................
  حالا که تو ایمیل خودتونو معرفی کردین: آره یکی از شاگردای خوب و دوست داشتنی من بودی و هنوز هم یادم میاد و انگار دیروز بود
  من به داشتن دانش آموزانی چون شما افتخار می کنم
  خیلی لطف کردی که وقت گذاشتی و ... !
  امیدوارم همیشه موفق باشی
  اگر از بچه های دیگه خبر داری خوشحال میشم خبری بدی !

 • صادق روشناس کلاس اول الف
 • با سلام خدمت استاد عزیز
  از زحمات شما بسیار متشکرم و همه ما زندگی الانمون رو مدیون معلمای خوبی مثل شما هستیم.
  خیلی جالب بود و منو  بردید به یاد خاطرات گذشته در مدرسه قاسم زاده.
  و یکی از اون خاطرات خوب  رفتن اردو به قم و همچنین اون موتور قرمز به همراه اون شال قرمزتون بود که واقعا جالب بود.
  با تشکر
  پاسخ:
  سلام بر صادق عزیز
  ممنون لطف داری ..... من فقط انجام وظیفه کردم

  واقعا یادش بخیر

  خیلی خوشحال میشم وقتی تک تکتون دوباره پیدا میشین .....

  اره واقعا خیلی لذت بخشه وقتی بچه ها دونه دونه پیداشون میشه...خوش بحال خودم و همچین شاگردایی که همچین استادی دارن.خدا رو هزار مرتبه شاکریم.
  اره واقعا خیلی لذت بخشه وقتی بچه ها دونه دونه پیداشون میشه...خوش بحال خودم و همچین شاگردایی که همچین استادی دارن.خدا رو هزار مرتبه شاکریم.
  شیما همتیان ک منم😐

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی