دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم... ( قسمت 7 )

جمعه, ۲۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۳۹ ب.ظ

مدرسه راهنمایی شبانه روزی حاج حیدری بایجان ( لاریجان )

دیـــــالمــــه کلپاشا ( غیرموظفی )

زینبیه ی دینــــــان ( جبــــرانی )

سال تحصیلی 81 - 1380


کـــــــلاس اول ( الف ) بایجان
1)  میثـــــــــــــم    تـوکلــی پـــــــور
2)  شاهیـــــــــن   چکاوک شکیبایی
3)  علــــــــــــــی   حسیــــــــــن پور
4)  میثــــــــــــــم   حســــــــــن زاده
5)  مهـــــــــــــدی   رضـــــــــــــــایی
6)  مصطفــــــــی   ســــــالکــــــــی
7)  احمــــــــــــــد    سلیمــــــــــانی
8)  بهــــــــــــــزاد    شـــــــاهـــزیدی
9)  سعیـــــــــــــد    صفـــــــــــــایـی
10) حــــــــــامـــد    صـــــــادقــیـــان
11) میـــــــــــــلاد    عـــزیــــــــــــزی
12) محســـــــــن    لــوطیــــــــــــــج
13) مــرتضــــــی    مظلــــــــــــــــوم
14) وحیــــــــــــد    معــــــــــــــــروف
15) کــامـــــــران    میــــــــــــــرزایی
16) حسام الدین    مظلــــــــــــــــوم
17) حــــامــــــــد    نــــــــــــــــــوری
18) یــاســــــــــر    نـــــــــــــــــــوری
19) رضـــــــــــــا     هـــدایتــــــــــــی

کـــــــلاس اول ( ب ) بایجان
1)  معیـــــــــــن    ابــراهیمـــــــــــی
2)  مسعــــــــود   اسفنــــــــــدیــاری
3)  مجیــــــــــــد   پـــــــــــــــرنـــــــی
4)  حمیدرضـــــا    حیــــــــــــــدرپــــور
5)  عظیـــــــــــم   خــــــــــــــــــرمــی
6)  ابراهیــــــــم    درویشـــــــــــــــی
7)  حســــــــــن    رزانــــــــــــــــــــی
8)  حمیـــــــــــد    سلیمـــــــــــــــانی
9)  بهـــــــــــروز    شــــــــــــاهزیــدی
10) یـــــــداللـــه   شـــــــــــاهزیـــدی
11) روح اللــــــه    شعبــــــــــــــــانی
12) حسیــــــــن    قــربــــــــان نـــژاد
13) رســـــــــول    عـــزیـــــــــــــــزی
14) محمــــــــــد    لشکـــــــــــــــــری
15) حسیــــــــن    مظلــــــــــــــــــوم
16) مهــــــــــدی   مفیـــــــــــــدی نیا
17) شهـــــریــار    محمــــــــــــــــدی
18) ابوالفضـــــل   محمـــــــــــودزاده
19) محمــــدرضا    محمــــــــــــودزاده

کـــــــلاس دوم ( الف )
1)  پــــوریــــــــا    آبـــــــــــــرون

2)  هــــــــــادی    اســـــــــلامی

4)  مجیـــــــــــد    بـــــــــــــردون

4)  حبیـــــــــب     پنــــــــــــاهی

5)  مجتبـــــــی    توحیــــدی راد

6)  رضـــــــــــا     حسنـــــــــــی

7)  حمیـــــــــد     خــــــــــــرمی

8)  عبداللـــــه     رنجبـــــــــــــر

9)  محســـــن     شــــــاهزیــدی

10) میثـــــــــم    صــــــــادقِیــان

11) فــرهـــــاد    کــردستـــــانی

12) محســــــن   لشکــــــــــــری

13) علــــــــــی   میـــــــــرزایی ( روحش شاد )

14) مهــــــــدی   یـــــــــــزدانی

15) پــــــــوریــا    فضلــــــــــــی

کـــــــلاس دوم ( ب )
1)  محســــــن     امیــــــــرپــــور

2)  جهـــانگیــر    ربـــــــــاط جـزی

3)  علی اکبــر    رستمـــــــــــــی

4) علـــــــــــی    رضــــــــــــــایی

5) بهــــــــــروز    شـــــــــاهزیدی

6)  محمـدتقـی   شـــــــــاهزیدی

7)  مجتبـــــــی   شعبـــــــــــانی

8)  امیــــــــــر     فتحــــــــــــــی

9)  مجیــــــــد     قـــربان نـــــژاد

10) رضــــــــــا    لشکــــــــــــری

11) هـــــــادی    محمــــــــــــدی

12) محمـدرضا    مظلـــــــــــــوم

13) جــــــــواد    نــــادری عطایی

14) مسعــــود    نــــادری عطایی

کـــــــلاس سوم ( الف )
1)  محســـــــن    آبسـتـــــــــــه
2)  مهــــــــــران   بهـــــــــــــرام
3)  مهــــــــــدی   جعفــــــــــری
4)  مــرتضــــــی   جـــوکــــــــار
5)  رمضــــــــان    حســـــن زاده
6)  هــومـــــــن    خــــاکپــــــــور
7)  رضـــــــــــــا    رستـــم اولاد
8)  رضـــــــــــــا    سلیمـانی فرد
9)  هـــــــــــادی   صــــــادقــیان
10) فــرج اللـــــه   صــــــالحـــــی
11) مهـــــــــران    عزیــــــــــزی
12) محســـــــن    کــــوهــــــــی ( روحش شاد )
13) علیرضـــــــا    لطفـــــــــــــی
14) حســـــــــن    لــوطیــــــــــج
15) بهنــــــــــام     میــــــــرزایی

کـــــــلاس سوم ( ب )
1)  جمـــــــال     بـــــــــــــــردون
2)  حســـــــن    تقـــــــــــی زاده
3)  عــــــــارف    حسنــــــــــــــی
4)  مجیــــــــد     خـــــــــــرمــــی
5)  حسیـــــن     دلارستــــــــاقی
6)  سعیـــــــد     سلیمــــانی فرد
7)  علــــــــــی    شعبــــــــــــانی
8)  احمـــــــــد    صـــــــــادقیـــان
9)  آرمـــــــان     طاهــــــــــــــری
10) محمـدرضا    کــوهـــــــــــــی
11) مهـــــــدی    کـــوهــــــــــــی
12) بهــــــــزاد     لطفـــــــــــــــی
13) اسماعیل      محمــــــــــــدی
14) رضــــوان      مظلــــــــــــــوم
15) علــــــــی     نیکـبخـــــــــــت

کـــــــلاس اول کلپاشا
1)  نـــــــــــادر     اصغـــــــــــری
2)  مجتبـــــــی    بــــاغبـــــــانی
3)  محســــــن     پــــــاشـــــــــا
4)  محمــدتقی    پــاشــــــــــــــا
5)  آیت اللــــــه   جـــلالــــــــــــی
6)  ماشــــاءالله   جمشیــــــــــدی
7)  محمـــــــــد    جمشـــــیـــــدی
8)  مهــــــــــدی   حسنـــــــــــــی
9)  مصطفــــفی   رفیعــــــــــــــی
10) اویــــــــــس   قـــاسمـــــــــی
11) محمــدرضـا    علیمــــــــردانی
12) سعیدمحمـد   محمـد نیــــازی
13) ایمـــــــــــان   محمــــــــــــدی
14) امیـــــــــــــر   نجـــــــــــف زاده
15) علی اکبــــر    نیکبخــــــــــــت
16) عــــــــــادل    حسنــــــــــــــی
17) محمـــــــــد    داوری

کـــــــلاس دوم  کلپاشا
1)  روح اللـــــــه   جــــــــلالـــــــــی
2)  ابوالفضــ ـــل   دلنــــــــــــــــواز
3)  رحمــــــــــت    رســـــــــــــولی
4)  محمـدشهاب    رســـــــــــــولی
5)  روح اللــــــــه   زارع
6)  مهــــــــــــدی   سلیمــــــــــانی
7)  محســـــــــن    صـــــــــــــادقی
8)  ارســـــــــلان    طــاهــــــــــــری
9)  امیرحسیــــن    قـــــــــــــوامی
10) وحیــــــــــــد    کـــــــــــریمـــی
11) فیروزمحمـد     محمــــــــدنیازی
12) کیــــــــــوان     مظفـــــــــــــری
13) فـــــــــرهـاد    نیکـــــــــــــــزاد
14) امیـــــــــــــر     محمــــــــــــدی

کـــــــلاس سوم  کلپاشا
1)  محســـــــن   احمـــــــــــدی
2)  ابراهیـــــــم   جمشیـــــــدی
3)  علــــــــــــی   خطیبــــــــــی
4)  صفــــی الله   رســــــــــولی
5)  کاظـــــــــــم   شفیــــــع زاده

کـــــــلاس اول  زینبیه دینان
1)  آمنــــــــــه     آبـــــــــــــــــار
2)  مرضیــــــه     ابــراهیـــمـــی
3)  مرضـیـــــه     اســــــــــلامی
4)  آرزو               ارزانــــــــــــــی
5)  رقیـــــــــه     اعظمــــــــــــی
6)  صغــــــری     تسلیمی مقـدم
7)  سکینــــــه    جـــام پر از می
8)  سپیـــــــده    جــــــانبرار نژاد
9)  زینــــــــب     چکــــــــــــــاک
10) زهــــــــره    چــوبــــــــــــک
11) فتــــــــانه    حــجـــــــــــازی
12) طاهــــــره    حسیــــــن زاده
13) فتــــــــانه    حسیـــــــن زاده
14) مهســــــا    حسینـــــــــــــی
15) حــــــــــوا    حیــــــــــــدرپور
16) فریبــــــــا     خــــــــــــــادمی
17) سحـــــــر     خـلیـــلـــــــــــی
18) زهــــــــرا     درویشـــــــــــی
19) زهــــــــرا     رامــــــــــــــــش
20) رقیــــــــه     رستگـــــــــــاری
21) هدیـــــــه     روحـــــــی مقدم
22) شهــــــلا      رمضـــــــــــــانی
23) آتنـــــــــا      سجــــــــــــــادی
24) منیــــــره     شـــــــاهـــــزیدی
25) آمنــــــــه     شهـــر بی مرگان
26) نسیــــــم    صــــــــــــــــادقی
27) فـــاطمــه    علیــــــــــــــــزاده
28) فــــــرزانه    غـــــــــــــــــلامی
29) حمیــــــده    فتحـــــــــــــــــی
30) النـــــــــاز    قبــــــــــــــــــادی
31) سمیـــــرا     محمـــــــــــــــدی
32) حدیثــــــه    منصـــــــــــــــوری
33) فاطمـــــه    منصــــــــــــــوری
34) حمیــــــده    یحیـــــــــــــــــوی

کـــــــلاس دوم  زینبیه
1)  سمــــــــانه     آبـــــــــــــــار
2)  طیبـــــــــــه     آدوســـــــــی
3)  فاطمــــــــه     احمـــــــدزاده
4)  شهربانــــــو    اخــــــــــــلاق
5)  سکینــــــــه    اعظمـــــــــی
6)  زینــــــــــــب   جعفــــــــرنژاد
7)  آرزو                خسروی نسب
8)  فاطمـــــــــه   داوری
9)  سمیـــــــــرا    رامــــــــــــش
10) ســــــــــارا     رمضــــــــانی
11) سلیمــــــــه   سیاهپــــــــور
12) مرضیــــــــه    شعبــــــــانی
13) زهـــــــــــرا    غــــــــــــلامی
14) مرضیــــــــه    قاسمپـــــــور
15) صــدیقــــــه    قربـــــــــــانی
16) مریـــــــــــم    منیـــــــــــدری
17) فاطمــــــــه    نـــــــــــــــوری
18) محبـــــــوبه    نیکـــــــــــــزاد

کـــــــلاس سوم  زینبیه
1)  طیبـــــــــه    اســـــــــــــدی
2)  معظـــــــم    ارزانــــــــــــــی
3)  نصیبــــــــه   اصغــــــــــــــری
4)  مریــــــــــم   پـــاشــــــــــــــا
5)  مــاندانـــــا    جـــانبــرارنـــژاد
6)  فاطمـــــــه   جعفـــــــــــــری
7)  شـــــــراره    چکاوک شکیبایی
8)  ســـــــــاناز   حســـــــــن زاده
9)  فاطمـــــــه   حسینــــــــــــــی
10) فاطمــــــه   درویشــــــــــــی
11) افســـــانه   رحیمــــــــــــــی
12) سحـــــــــر   رزانـــــــــــــــــی
13) محبــــــوبه   سلیمـــــانی راد
14) مدینــــــــه   شـــاهزیـــــــــدی
15) مریــــــــــم   صـــادقـیـــــــــان
16) الهـــــــــام   عـــــــزیــــــــــزی
17) فاطمـــــــه   غــــــــــــلامـــــی
18) فیـــــــروزه   غـــــــــــــلامــــی
19) رویـــــــــــا    فضــــــــــــــــلی
20) سپیـــــــده   محمـــــــــــــــدی
21) ســــــودابه  محمـــــــــــــــدی
22) مــریـــــــــم  محمـــــــــــــــدی
23) فاطمــــــــه   محمـــــــــــدزاده
24) فاطمــــــــه   مظلــــــــــــــــوم
25) مریـــــــــــم   مظلــــــــــــــــوم
26) معصــــــومه  منیــــــــــــــــدری

 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۶)

سلام اقای رزانی منهم حسن رزانی هستم متولد 51 منصوراباد راویز ولی هر چی فکر کردم شما رو نشناختم از اشناییتون خوشحالم.
پاسخ:
ســــــــــــــــــــــــلام
من رزانی نیستم ...................... !

سلام منهم از اشناییتون خوشحالم.اگه میشه بنویس کجا و کی شاگردتون بوده ؟شما راویز رفتید؟الانم شاگردتونه؟توی اسامی دانش اموزاتون هم سحر رزانی بود. خیلی دوست دارم بشناسمشون چون به احتمال زیاد از خویشاوندان ما هستند.اخه منصوراباد راویز خیلی کوچکه ولی جمعیت زیادی داره که توی شهرهای دیگه ساکنند...............متشکرم دوست عزیز...

پاسخ:
ســــــــــــــــــــــــــــــــلام
خواهش می کنم ............ لطف دارین
منم همین طور .....................
سالی که من دبیرشون بودم رو نوشته ام
فقط میدونم
دهستان راویز نام دهستانی در بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان از استان کرمان است
 اما نیومدم تا حالا !
نمیدونم باز کدوم راویز منظورتونه !
این رزانی ها در روستای "رزان" در بخش لاریجان آمل از ییلاقات شهر آمل از استان مازندران است

سلام دوست عزیز...من روستای راویز از توابع رفسنجان منظورم هست...

این روستا در نزدیکی کشکوییه . اخه شما تو وبلاگتون از همین روستا اسم برده بودید.نوشته بودیدروستای منصوراباد راویز از توابع شهرستان رفسنجان.اگه زحمتی نیست بنویسیدچه سالی و کجا دبیرشون بودید.........متشکرم دوست عزیز......

فامیل ما از روستای کهن رزان گرفته شده که این روستا هم از روستاهای دهستان راویزه.

پاسخ:
ســــــــــــــــــــــــــلام
پس یه تشابه اسمیه .................
ما از آمل و استان مازندرانیم ...........

 • پوریا آبرون
 • سلام دبیر عزیز
  وقتی وبلاگتو دیدم اولش باورم نمیشد من و مدرسه مون باشه
  خیلی خوشحال شدم
  یادش بخیر من و رضا حسنی چند سال باهم قهر بودیم چقد شما ما دو تا رو می گرفتی به زور به هم دیگه می چسبوندی که آشتی کنیم ما هم که قد و آشتی نمی کردیم شمام ما رو از کلاس می نداختی بیرون :)))) ببخشید دبیر جان خیلی ازیتت کردیم البته الان داره سرم میاد به لطف زحمات شما معلمان خوب الان در مقطع ارشد دانشگاه تهران مشغول تحصیلم و همزمان هم در دبیرستان های سلام شاغلم که تلافی ازیت کردن شما رو دارن در میارن سرم دانش آموزاشون :)
  راستی پرسپولیسم که جا موند از قهرمانی ایشالا سال بد حالا یه سال این ور و ون ور که مهم نی :)
  خوشحال شدم خیلی زیاد البته اگه زیارتتون کنم و خاطرات گذشته تجدید بشه که پر می کشم می رم آسمون :)))))))
  به امید دیدار


  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام
  من جا خوردم .......................
  تو و اذیت ................... ؟!
  تو که بی آزار بودی ....................
  تازه من تلافی هر آزاری رو همون سال در میارم و حسابم رو با همه صاف می کنم !
  منم همین طور ................... خیلی دوست دارم ببینمت !
  سلام استاد .....
  حالا دیدین از نزدیک  ایشون رو؟

  سلام.سکینه جام پر از می!!!!!! چه فامیلی جالبیییییییی!!! خیلی باحال بود!!!!!

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی