دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

دانش آموزانی که تا حالا داشتم ... ( قسمت 1 )

شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۰۹:۱۷ ب.ظ

اولین سال معلمی ام


مدرسه راهنمایی شبانه روزی

حاج حیدری بایجان ( لاریجان )


سال تحصیلی 75 - 1374کـــــــــــــــــلاس اول ( الف )

1)    یاســــــــر      آبـــــــــــــــار

2)    علی اصغر     محمـــودزاده

3)    یحیـــــــــی    احمـــــــــدی

4)    فــــــــــرزاد    ابراهیـــم پور

5)    کــــــریــــم     بلیــــــــــــری

6)    قنبـــــــــــر     پنجــــــــــابی

7)    محســـــــن    تـوکلـــــــــــی

8)    محمـــــــــد     حـاجـــی زاده

9)    علـیرضــــــا     حســـــن نژاد

10)  بــاقــــــــــر     حسنــــــــــی

11)  جـــــــــــواد     حسیـــــن پور

12)  ابراهیـــــــم     حسیـــن زاده

13)  خـلیــــــــــل     خــــــــــادمی

14)  عــــــــــــلی     خــــــــــادمی

15)  سعیــــــــــد     جانبـــرارنــژاد

16)  مجتبــــــــی     رستـــــــم پور

17)  مهــــــــــدی     رزانـــــــــــــی

18)  رمضــــــــان      رمضـــــــــانی

19)  مظاهــــــــر      رنجبــــــــــــــر

20)  مهــــــــــدی     صــــادقیـــــان

21)  مجتبـــــــــی    صفـــــــــــــری

22)  عیـــــــن الله     طیبــــــــــــــی

23)  سیـــــــاوش     محمـــــــــــدی

24)  محســــــــن     مفیــــــــدی نیا

25)  مهــــــــــدی     میــرمیــــــــران

26)  محمـــــــــــد     نصیـــــــــــــری

27)  رامیـــــــــــن     نیکبخـــــــــــت

کـــــــــــــــــــــــــلاس اول ( ب )

1)   فـریــــــــدون      آبـــــــــــــــار

2)   محمـدحسین     آخــــــریــــان

3)   حســـــــــــن     ابوالحسنـــی

4)   یوســــــــــف     الـهی مقــدم

5)   روح اللــــــــه    بــــــــــــردون

6)   کاظــــــــــــم     جعفــــــرزاده

7)   زمـــــــــــــان     جعفـــــــــری

8)   عیســـــــــی     جعفـــــــــری

9)   مصطفـــــــی    جعفــــــــــری

10) جـــــــــــــلال     حسنـــــــــی

11) محمــــــــــــد     حسینــــــــی

12) ایمــــــــــــان     حیـــــــــــدری

13) عبـــــــــــاس     خــــــــــادمی

14) علــــــــــــــی    خــــــــــــرمی

15) یـاســــــــــــر     رنجبـــــــــــــر

16) محمــدرضــــا     زارع

17) میــــــــــــران     زارع

18) حمیـــــــــــــد     درویشــــــــی

19) ولــــی اللــــه    آتش سیمایگون

20) مصطفــــــــی    فضلـــــــــــــی

21) امیــــــــــــــن     فـــــــــــلاح نوا

22) حســــــــــــن     قـربان نـــــــژاد

23) سلمــــــــــان     محمــــــــدزاده

24) محمودرضــــا     مظلـــــــــــــوم

25) حســـــــــــن     علیـــــــــــــزاده

26) رضـــــــــــــــا     مظلـــــــــــــوم

27) روح اللـــــــــه    نیکــــــــــــــزاد

28) وحیـــــــــــــد     نیکبخــــــــــــت

29) حجـــــــــــت     ولـــــــــی پـــور

کــــــــــــــــــــــلاس دوم ( الف )

1)   حســــــــن      آقــــاجــــانــزاده

2)   حســــــــن      احمـــــــــــدزاده

3)   علــــــــــی     بهــــــــــــــــــرام

4)   ابراهیــــــم     تـوحیــــــــدی فر

5)   امیــــــــــــد     پـــــــــــــــرنـــی

6)   مصطفــــی    خــــــــــالقــــــی

7)   محمـــــــــد     چکـــــــــــــــــاک

8)   محســـــــن    حسیــــــــــن پور

9)   روح اللــــــه    سلیمـــــانی فرد

10) احمــــــــــد     شـــاهــــــــزیدی

11) سعیـــــــــد     رستـــــــــم اولاد

12) محمـــــــــد     کـــــــــاملـــــــی

13) رضــــــــــــا     فضل الله پــــــور

14) محمـدتقــی    صـــــــدر قاینـــی

15) روح اللــــــه    لــوطیـــــــــــــــج

16) قــربــــــــان    محمــــــــــــدزاده

17) عـــــــــــادل     محمــــــــــــــدی

18) مهــــــــــدی    محمـــــــــــــــدی

19) علــــــــــــی    مقیمیــــــــــــــان

20) محمــدتقــی    مظلـــــــــــــــوم

21) سقــــــــــــا     نـــــام نـــــــــژاد

22) امیــــــــــــن     نیکبــــخـــــــــت

کــــــــــــــــــــــلاس دوم ( ب )

1)   مهـــــــدی      آبستــــــــــــــه

2)   قــــــــدرت      اسمــاعیل زاده

3)   مقــــــــداد      بـــادســـــــــار

4)   جـــــــــلال      بــــــــــــــردون

5)   وحیـــــــــد      بهـــــــره منـــد

6)   روح اللـــــه     جــانبـــــرارنژاد

7)   وحیــــــــــد     جعفــــــــــــری

8)   محمــدرضا      درویشـــــــــی

9)   امیـــــــــــد      رزانــــــــــــــی

10) محســــــن      روحـــــــــــــی

11) زکــریــــــــا      رمحی مقــــدم

12) قاســـــــــم     روهنـــــــــــــــا

13) محمــدرضـا      شخصــــــــــی

14) روح اللــــــه     شعبــــــــانــی

15) فــــــــردیـن     صیـــــــــــــادی

16) مهــــــــــدی    غــــــــــــلامــی

17) فــــــرهــــاد    نیکبخــــــــــــت

18) محمــدرضـــا    ییــــــــــــــلاقی

19) مصطفــــــی    ییـــــــــــــلاقی


کــــــــــــــــــــــلاس سوم ( الف )

1)   حمــــــــــــزه     آبــــــــــــــــــــار

2)   امیـــــــــــــن     افـــــــــروزیـــان

3)   هــــــــــــادی    حـــاج حسینـــی

4)   محمــــــــــــد     حسیـــــــن زاده

5)   سعیــــــــــــد     حجــــــــــــــازی

6)   قـــــاســـــــم     خـــــــــــــادمـی

7)   محمــــــــــــد      خـــــــــــــــرمی

8)   عیســــــــــی      خیـــــــــــــــری

9)   امیـــــــــــــــر      رستـــــــم اولاد

10) روح اللـــــــــه     صفــــــــــــــــری

11) حسیـــــــــــن     لاریجــــــــــــانی

12) علی اصغـــــر     عمـــــــــــــوزاده

13) حمیـــــــــــــد     مهــــــــــدی نژاد

14) محمــــــــــــد      مظلــــــــــــــوم

15) موســــــــــی     میـــرمیــــــــران

16) عبــــــــــــاس     نـــام نـــــــــــژاد

17) احمــــــــــــــد     نیکبـخــــــــــــت

کــــــــــــــــــــــلاس سوم ( ب )

1)   اسفنـدیــــــار      اکبـــــــــــــــری

2)   ایمـــــــــــــان      امیـــــــــــرپـــور

3)   جــــــــــــــواد      چـــــــــــــــلاوی

4)   فــرامـــــــــرز       جعفـــــــــرزاده

5)   صمــــــــــــــد      جعفـــــــــــرنژاد

6)   مصطـفـــــــی     حیــــــــدرپـــــور

7)   احمــــــــــــــد      خــــــــــــــادمی

8)   مصطفـــــــــی     سـلیـــــــمانــی

9)   اصغـــــــــــــــر     ســلیمـــانی راد

10) حـــــــــامــــــد     سـلیمانی منـش

11) محمــــــــــــــد     شـکــــــــــــــری

12) اکبـــــــــــــــــر     فــرج تبــــــــــــار

13) مجتبــــــــــــی     فضـــــــــــــــــلی

14) روح اللــــــــــه     قـــــا سمــــــــی

15) حیـــــــــــــــدر     کــــاملــــــــــــی

16) روح اللــــــــــه     کــوهستـــــــانی

17) عـــــــــــــــزت     محمــــــــــــوزاده

18) محمـــــدبـــاقر     محمـــــــــــودزاده

19) اکبــــــــــــــــر      محمـــــــــــمودی

20) ولـــــــــی الله      لــــــــــــوطیــــــج

21) آقـــــــــابزرگ       هـــــآشمــــــــــی

  • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۳)

 • محمد حسین نصیری { ب }
 • کدا م یک از انها شما هستید چقدر لباس های با حالی داشتید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  خب 19 سال پیش بود دیگه...................
  عکس اول پنجمی از راست و عکس دوم سومی از راست
  در عکس دوم ، دانش آموزام اندازه خودم هستن
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 • نیما رضائی
 • دبــــــیر،
  یکم عکساتونو بزرگترمیذاشتین راحت تر بشه دید.
  عکس پایینی که شما دوستاتونین کجاست؟آمـــــــــــله یا لاریجان؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام
  میتونی عکس رو بگیری و بزرگتر کنی ببینی
  سایزش که خوبه دیگه .... تو پیر شدی و چشات ضعیف شده
  دوستان کیه .... اونا دانش آموزان من بودن
  در اردویی که اون سال به پارک جنگلی نور رفتیم....
 • حمزه آبار
 • سلام برتو دبیر دوست داشتنی که هیچ وقت قدرتو ندونستیم وهروز که که  میگذره تازه می فهم معلمی یعنی عشق که هر بار به وبت سرمیزنم یا یک نوستالژی روبه رومیشم کی فکرشو میکرد تمام این سالها با این اسما زندگی کنی همه رو تودشت خاطراتت مرور کمی الهی که همیشه برقرار باشی دوست داشتنی ترین معلم ریاضی دنیا

   

  ا

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــلام
  شرمنده شدم زیاد.............................
  عزیزم شما خیلی لطف داری..................
  اونقدر که میگی لایق این همه محبت نیستم.......
  من برای داشتن دانش آموزانی چون تو خوش شانس بوده و همیشه خدارو بابت آن شاکرم

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی