دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و آن چه می ماند، خــــــاطـــره هاست...!

دشت خــــاطـــرات

و کاش دوست داشتنمون اونقدر عمیق بود که با تلنگری فرو نریزه...کاش!

تصمیم گرفتم از این پس ، در امتحان و آزمون هایی که به عمل میارم، اسامی نفرات برتر را بنویسم
شاید پاداش کوچکی باشه برای تلاش این عزیزانم و نیز تشویقی باشه برای دیگران تا با تلاش بیشتر به این جایگاه برسند ... !

 
          



سه شنبه 7  خرداد 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )

        نوبت دوم  
          
         هفتم  د

امیـــــرمحمد     کـــــــــــریمی     20
محمدامیــــن     کامیابـــــــــی     20
رضـــــــــــــــا      عــــابـــــــدی     20
علـــــــــــــی      اردشیــــــــــر     20
علـــــــــــــی      نیکـــــــــــویی  19/5
رضــــــــــــــا       احمـــــــــــدی   19/5
امیرمحمـــــد       کبیــــــــــــری  19/5
علــــــــــــی        شالی کـــــــار    19
محمــــــــــد       اســـــــــــــدی     19
پارســـــــــا        پــاشـــــــــــــا      19
امیررضـــــا         کمیلــــــــــــی     19
امیــــــــــــن       زمـــــــــــــانی     19
ابوالفضـــــل       ابراهیمـــــــی     19
البـــــــــــــرز       حسینــــــــــی    19


سه شنبه 7  خرداد 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )

        نوبت دوم  
          
         هفتم    ب

 مهدیـــــــــار      قلــــــــــی زاده    20
 امیرشایـــان      بــــــــــــــالایی     20
 علـــــــــــــی      بهــــــــــــزادی     20
 محمـدجـــواد   ذکــــــــــریـایی       20
 نیمـــــــــــــا      رضــــــــــــایی       20
علیرضــــــــا       عرفانیـــــــــان       20
 امیرحسیـــن   نـــــــــــوروزی         20
 سعیــــــــــــد   اصغـــــــــــری        20
 مسعـــــــــود   محــمدنـــــــژاد      20
 علیرضـــــــا   محمـــدنــــــژاد         19
 سعیــــــــــــد   فــــــــــــــــلاح        19
 علـــــــــــــی   رحیمــــــــــــی       19
 محمـدجــــواد   سیفی تبـــــــار    19
 


   شنبه 3 خــــرداد 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )
          
          نوبت دوم

        سوم الف

 مــــازیــــــار      بیدمشکی کمالی     20
 نـــــویــــــــد      حــآجی رجبــــی     20
 شهـــــــــاب     حق پنـــــــــــــــاه     20
 محمـــدعلی     رنجبــــــــــــــــــر     20
 امیرحسیــن     سلحشـــــــــــور   20
 رامتیـــــــــن     فــــــــــــــــــــلاح        20
 علــــــــــــی     قبـــــــــــــــــادی      20
 آرمـــــــــــان     محمـــــــــــــدی       20
 صــــــــــــدرا      معتمــــــــــــدی       20
 محمدحسین     موحدپــــــــــــور       20
 امیــــــرعلی      نبـــــــــــــــــوی       20
 پارســــــــــا      نمـــــــــــــــــایی      20
 امیرصـــادق      بــــابـــــــــــایی        20
 محمدرضــــا      رضـــــــــــــایی         20
 محمدرضـــا      زمـــــــــــــــانی         20
 آریــــــــــــن      ظــــــــــــروفی         20
 امیرحسیــن     نبـــــــــــــــــــی        20
 محمدحسین    قاسمـــــــــــــی     19/5
 امیـــــــــــــر     علایــــــــــی فــر     19/5
 سینـــــــــــا      فـــداییـــــــــــان      19/5
 کوشــــــــــا      کچبــــــــــــــــی     19/5
 علیرضـــــــا       بــــــــــــــــایـــه      19/5
 نعمـــــــــت      جـــــــــــــــلالی       19/5
 عـــــــــرفان      حسینــــــــــــی      19/5
 نیمــــــــــــا       شیــــــــــــــران       19/5
 مهـــــــــدی      گـــــــــــــروسی     19/5
 مهـــــــــران      محســـــــن زاده     19/5
 امیرحسیـن     مهــــــــــدی نژاد      19/5


   شنبه 3 خـــــرداد 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )
          
       نوبت دوم
              
        سوم  ج



 احمـــــــــد     رمضـــان پور        20
 امیرعلــــی     شهــــــــرزاد       20
 حســـــــــن    فـــــــــــــلاح        20
 محمـــــــــد     اکبــــــــــری       20
 امیرحسیــن    عقیلــــــــــی     20
 شـــایـــــان     محمـدعلی نژاد  20
 اسفندیــــار     کیـــاــــــرش    19/5
 علــــــــــی     حیـــــــــدری     19/5
 سینــــــــــا      رزاقــــــــــی    19/5
 محمدحسیـن  رضـــــــــایی    19/5
 علـــــــــــی     علیـــــــــزاده    19/5
 قاســــــــ ـم    قنبــــــــــری     19/5
 پــــــــــدرام      کیـــــآکجوری  19/5
 علـــــــــــی      محمدیــــــــان  19/5
 بابــــــــــک       منصـــــوریان    19/5
 عــرفـــــــان      نبــــــــی زاده  19/5
 آرمــــــــــان     بقـــــــــــــایی   19/5
 طــاهــــــــــا    شعبــــــــانی   19/5
 یاسیــــــــــن    سعــــــــــادت    19
 سپهـــــــــــر    سعــــــــــادت    19
 همـــایــــــون   قاسمی نـــژاد   19
 حسیــــــــــن    نیـــــــــک زاد     19

  سه شنبه 16 اردیبهشت 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )
          
               هفتم    ب


 علــــــــــــی   بهــــــــــــــزادی    19
 مهدیــــــــــار  قلــــــــــــی زاده    19
 مسعـــــــــود  محمـــدنــــــــژاد    19


  سه شنبه 16 اردیبهشت 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )
          
               هفتم   د

 محمـدامیـــــن   کـــامیــــــــابی    20
 رضــــــــــــــا   عــــــابـــــــــدی      19
 امیــــــــــــــن   زمــــــــــــــــانی   19
علیرضــــــــــا   عزیـــــــــــــــزی     19


  سه شنبه 19 فروردین 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )
           میان نوبت دوم
               سوم    ج

 احمــــــــــــد    رمضان پــــــــور    20
 حســـــــــــن    فـــــــــــــــــــلاح   20
 عرفــــــــــان    نبــــــــــــی زاده    19
 امیرمهــــــدی    زرین نـــــــــژاد     19
 امیـــرعلـــــی    شهـــــــــــــرزاد   19
 بــــابـــــــــک    منصـــــــــوریان     19


  سه شنبه 19 فروردین 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )
           میان نوبت دوم
               سوم    الف
 شهـــــــــاب    حـــق پنـــــــــاه    20
 آریــــــــــــن    ظــــــروفــــــی     20
 پـــآرســـــــا    نمـــــــــــــــایی     20
 امیرصــــادق    بــــــــابـــــایــی    20
 رامتیـــــــــن    فـــــــــــــــــلاح      19 
 نیمـــــــــــــا    شیـــــــــــــــران     19
 امیرحسیــــن    نبـــــــــــــــــــی   19
 مازیـــــــــــار   کمـــــــــــــــــالی    19


  سه شنبه 19 فروردین 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )
           میان نوبت دوم
               هفتم    ب

 امیرحسیـــن     نــــــــــــــوروزی   20
 سعیـــــــــــد     فــــــــــــــــــلاح     18
 امیرحامــــــد     سفــــــــــــــری     18



  سه شنبه 19 فروردین 1393
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )
           میان نوبت دوم
               هفتم   د

 امیرمحمــــــد    کــــریـــمــــــی     20
 محمـدامیـــــن   کـــامیـــــــــابی    20
 پـــارســـــــــا     پــــــاشــــــــــا      19
 محمـــــــــــــد   اســــــــــــــــدی   19
 رضــــــــــــــا   عــــــابـــــــــدی       18
 علیرضـــــــــا   عزیــــــــــــــزی       18


  یک شنبه 7 اسفند 1392
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )

            سوم  الف

 امیرحسیـــــن     مهدی نــــــژاد      20

 امیرصــــــادق    بـــــابـــــایــــی      20

 مــازیــــــــــــار   بیدمشکی کمالی   20

 علـــــــــــــــی    قبـــــــــــــــادی      20
 
 محمــــــــــــــد    اورنـــــــــــــگ       20

 آرمـــــــــــــان    محمــــــــــــــدی   19/5

 صـــــــــــــدرا    معتمــــــــــــــدی   19/5

 امیرعلـــــــــی    نبــــــــــــــــــوی   19/5

 شهــــــــــــاب    حــــــق پنــــــــاه    19

 محمـدعلــــــی    رنجبــــــــــــــــــر    19

 رامتیـــــــــــن    فــــــــــــــــــــلاح      19

 محمـدحسیــــن    مـــوحدپـــــــــور    19

 امیرحسیـــــــن    نبــــــــــــــــــــی    19


  یک شنبه 7 اسفند 1392
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )

               سوم   ج

 احمــــــــــد    رمضـــــان پــور    20

 امیرعلـــــی    شهـــــــــــــرزاد    20

 حســــــــــن    فــــــــــــــــــلاح     20

 علـــــــــــی    حیـــــــــــــــدری  19/5

 طاهـــــــــــا    شعبـــــــــــــــانی   19

 حسیـــــــــن    نیکـــــــــــــــــزاد   19




  یک شنبه 11 اسفند 1392
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )

               هفتم د

 محمـدامیـــن    کامیــــــــابی   19

 پـــارســـــــا    پـــاشـــــــــا      18

 امیررضــــــا    اسکــــــــــو      17

 امیــــــــــــن    زمــــــــــانی  16/5

 امیرمحمـــــد    کـــریمـــــــی  16

 محمـــــــــــد    اســـــــــــدی   16


  یک شنبه 11 اسفند 1392
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )

               هفتم ب

 سعیـــــــــد    فــــــــــــــلاح      17/5
 
 علـــــــــــی    بهـــــــــزادی       17

 نیمــــــــــــا    رضــــــــــایی      16/5

 مسعــــــــود    محمـــــــدنژاد   16/5

 علیرضــــــا    محمـــــــدنژاد       16



  یک شنبه 23 بهمن 1392
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )

               سوم الف

 رامتیــــــــن     فـــــــــــلاح      20

 شهــــــــــاب     حــــق پنــاه   18
 
 آریــــــــــــن     ظــــــروفـی    17
 
 امیرحسیـــــن     نبـــــــــــی   17




  یک شنبه 23 بهمن 1392
 (  تیـــــــزهـــــــــــوشان  )

               سوم ج

 احمــــــــد    رمضان پـــــور     20

 حســــــــن    فــــــــــــــلاح     19


 امتحان نوبت اول - شنبه 21 دی 1392
 ( دبستان غیرانتفاعی پیام دانش )

 پایه ی چهـــــــــــارم

 آتیــــــــــــلا   آریــــــــــس        ( خ خ )


امیرحسیـــــن   احمــــــــــدی  ( خ خ )


علیرضــــــــا    احمـــــــــدی      ( خ خ )


شـــــایــــــان    بـــرزگــــــــر      ( خ خ )


عرفــــــــــان     جعفــــــرزاده    ( خ خ )


آریــــــــــــان    حسینـــــــــــی   ( خ خ )


هــومــــــــــن    حیــــــــــــدری   ( خ خ )


احســــــــــان    رمضـــــــــــانی   ( خ خ )


کیانـــــــــوش   ظفر افشــــــــــار  ( خ خ )


نیمــــــــــــــــا    علیـــــــــــزاده   ( خ خ )


امیرمحمــــــد   کاوسیــــــــــــان   ( خ خ )


آرمــــــــــــان   نیکــــــــــــــزاد   ( خ خ )


رضــــــــــــــا    یوسفــــــــــی   ( خ خ )


پوریـــــــــــــا    دست افشـــان  ( خ خ


 امتحان نوبت اول - شنبه 21 دی 1392
 ( دبستان غیرانتفاعی پیام دانش )

 پایه ی ششــــــــــــــــــم

 امیرحســــــن     نواییــــــــــان    20


اشکــــــــــــان    قنبـــــــــــــری    20


امیرحسیــــــن    بـــــــزرگ زاده     20



 امتحان نوبت اول - شنبه 7 دی 1392
 ( مدرسه تیزهوشان )

       هفتم  د

 امیرمحـــمد     کریمـــــــی     20

 محمــــــــــد     اســــــــدی     20

 رضــــــــــا     عــــــــابدی     20

 امیــــــــــن      زمــــــــانی     20

 علیرضـــــا      عزیــــــزی     20

 محمـدامیــن      کامیـــابـــی     20

 پارســـــــــا     پــاشـــــــــا     20

 علـــــــــــی     اردشیـــــــر     20

 امیررضــــا     کمیلـــــــــــی    20

 علــــــــــی    شالیــــــــــکار   19/75

 ابوالفضــــل    ابراهیمـــــــی   19/25

 امیرمحمـــد    کبیــــــــــــری   19/25


امتحان نوبت اول - شنبه 7 دی 1392
( مدرسه تیزهوشان )


هفتم  ب
 امیرحـــــامد    سفـــــــــری        20

 نیمـــــــــــــا    رضــــــــــایی       20

 امیرحسیــن    نـــــــــوروزی       20

 سعیــــــــــد    علیــپـــــــــور       20

 عیســــــــی    کوچکـــی تبار      20

 محمـدجــواد    ذکـــــــــریایی      20

 علــــــــــــی     زارع                    20

 محمـدجــواد     سیفــی تبـار   19/75

 علــــــــــــی     بهـــــــــزادی    19/5

 امیرشـایـــان     بـــالایــــــــی     19

 سعیــــــــــــد    فــــــــــــــلاح      19

 سپهــــــــــــر    رحمـــــــــانی     19

 علــــــــــــــی    رحیمـــــــــی      19

 آرمـــــــــــــان    غلامحسین زاده   19


امتحان نوبت اول - شنبه 7 دی 1392
( مدرسه تیزهوشان )


سوم الف
 شهـــــــــــاب     حق پنــــــــــاه       20

 محمـدحسین     خســـــــــــروی      20

 آریــــــــــــــن     ظـــــــروفــــــی      20
 
 پارســــــــــــا     نمـــــــــــــــایی      20

 آرمــــــــــــان     محمــــــــــــدی      20

 نــــویـــــــــــد    حــاجـــی رجبی      20

 رامتیـــــــــــن    فـــــــــــــــــــلاح      20

 نیمـــــــــــــــا    شیــــــــــــــــران      20

 مــازیــــــــــار    بیدمشکی کمالی 19/75
 
 امیرحسیــــن    نبـــــــــــــــــــی   19/75

 امیرعلـــــــی    نبــــــــــــــــــوی    19/5

 محمـدحسیـن   مـــوحـــــــــدپور    19/5

 امیرصــــــادق   بـــابـــــــــــــایی  19/25

 علــــــــــــــی    قبـــــــــــــــادی   19/25

 علیرضــــــــــا     بــــــــــایــــــــه   19/25

 محمـدرضـــــا     زمــــــــــــــانی        19

 

امتحان نوبت اول - شنبه 7 دی 1392
( مدرسه تیزهوشان )


سوم ج
 حســـــــــــــن      فــــــــــــــلاح       20

 امیــــــرعلــــی     شهـــــــــرزاد       20


 احمــــــــــــــــد    رمضـــان پـــور      20

 شــایــــــــــــان    محمــدعلی نژاد     20

 امیرمهـــــــــدی   زریــن نــــــــژاد      20

 قـــاســــــــــــم    قنبــــــــــــــری   19/5

 


امتحان آذرماه - سه شنبه 20 آذر 1392
( مدرسه تیزهوشان )


سوم الف
 آرمــــــــــــــان     محمـــــــــــــدی    20


 شهــــــــــــاب     حـــق پنــــــــــاه   19/5

 
آریـــــــــــــن     ظـــــــــــــــــروفی   19/5

 
امیرصــــــادق   بــــــابـــــــــایــــی       19


 علــــــــــــــــی    قبـــــــــــــــــــادی   19

 محمــدحسین    خســــــــــــــــروی     19



امتحان آذرماه - سه شنبه 20 آذر 1392
( مدرسه تیزهوشان )


سوم  ج
حســـــــــــــــن    فــــــــــــــــــــــلاح     20

 
احمـــــــــــــد    رمضـــان پــــــــور       19/5


امتحـــــان میان ترم 6 آذر 1392
دبستان غیرانتفاعی پیام دانش
  ............  پایه چهــارم ...........

 احســــــــان  رمضانی  (خیلی خوب)



امتحـــــان میان ترم 6 آذر 1392
دبستان غیرانتفاعی پیام دانش
 ........... پایه ششم  ..............

 1- امیرحسن   نواییــــان   20

 2- اشکــان   قنبــــــری    19

 3- مهـــدی   شعبــــانی   18


امتحان میان نوبت- سه شنبه 28 آبان 1392
( مدرسه تیزهوشان )


هفتم ب
امـیـــــــرحامد   سفـــــــــری       20

امیرحسیــــــن   نـــــــوروزی        20

نیمـــــــــــــــــا   رضــــــــایی    19/75

امیرشــــــایان    بـــــــــالایی    19/75

علـــــــــــــــی    بهـــــــــزادی    19  



هفتم   د
محمـدامیـــــن   کامیـــــــــابی    20

پــــارســـــــــا    پــاشــــــــــــا   19/75

امیرمحمـــــــد    کـــریــــــــمی  19/5

امیــــــــــــــن    زمـــــــــــانی   19/25


سوم    الف

شهــــــــــاب    حــــق پنـــــاه   20

پـــارســــــــا    نمــــــــــــــابی   20

آریــــــــــــن     ظـــــــــــروفی  19/5

آرمــــــــــان    محمــــــــــــدی  19/25

رامتیــــــــن    فــــــــــــــــلاح      19


سوم    ج

احمـــــــــــــد   رمضــــانپـــور    20


حســـــــــــن    فـــــــــــــلاح  19/75


امیـــــرعلـــی   شهــــــــرزاد  19/25


امتحان 15 آبان 1392 - سوم راهنمایی ج ( مدرسه تیزهوشان )
حســــــــن    فـــــــــــــــــــلاح     20

احمــــــــــد    رمضـــــــــان پور      20

شایــــــــان     محمـدعلی نژاد        20

محمدحسین      رضــــــــــــــایی     20

کیــــــارش       اسفنــــــــــدیار        20

علـــــــــی       حیـــــــــــــدری       20



امتحان 8 آبان 1392 - سوم راهنمایی الف ( مدرسه تیزهوشان )
پارســــــــا       نمــــــــــــایی        20

شهـــــــاب       حق پنــــــــاه        20

رامتیـــــــن       فــــــــــــــلاح        20

صــــــــــدرا       معتمـــــــدی        20


آرمــــــــــان       محمــــــــدی       20


امتحان 20 مهر 1392 - سوم راهنمایی الف ( مدرسه تیزهوشان )

 پارســــــــا       نمــــــــــــایی        20

 شـــــــهاب       حــق پنــــــاه         20

 آرمـــــــــان       محـمـــــــدی        19/5


امتحان 21 مهر 1392 - هفتم ب ( مدرسه تیزهوشان )

 عـــــــلی    رحیمــــــی       18

 امیرحامد     سفــــــــری      17

 شـــــایان     بــــــــــالایی     17



امتحان 21 مهر 1392 - هفتم  د  ( مدرسه تیزهوشان )

 امیـــــــــن      زمـــــــــــانی       20

 امیرمحـمـد      کریمـــــــــی       20

 امیرمحـمـد      کبیـــــــــــری      19


امتحان 23 مهر 1392 - سوم راهنمایی ج  ( مدرسه تیزهوشان )

 احمــــــــــد      رمضـــان پور          20

 حســــــــــن       فـــــــــــــلاح       20 


امتحان 5 آبان 1392 - هفتم ب ( مدرسه تیزهوشان )


 سعیـــــد    فــــــــــــلاح        20

 علــــــــی    بهـــــــــزادی      20

 امیرحسین     نـــــــوروزی      19


امتحان 5 آبان 1392 - هفتم  د  ( مدرسه تیزهوشان )


 رضــــــــــــا      عــــــــابـدی        20

 امیرمحـمـد      کریمـــــــــی        20

 رضـــــــــــا      احمــــــــــدی       20

امیـــــــــــن      زمــــــــــــانی       20

محمـــــــــد       اســـــــــــدی       20

ابوالفضـــل       ابـــراهیمـــی       19/5

محمـدامیـن      کـامیــــــــابی        19

علیـــــرضـــا     عـــــزیـــــزی         19

امتحان 6 آبان 1392 - ششم

( دبستان غیردولتی پیام دانش )

محمـدحسیـن     جـــــــــــــوادی      18

اشکــــــــــــان     قنبـــــــــــــری      17

مهــــــــــــــدی    شعبــــــــــانی      16

امتحان 6 آبان 1392 - ششم

( دبستان غیردولتی پیام دانش )


آریـــــــــــان     حسینـــــــــی      خیلی خوب

احســـــــان     رمضـــــــــانی      خیلی خوب

عرفــــــــان      جعفـــــــرزاده      خیلی خوب




 • نعمت الله ابراهیم زاده

نظرات  (۱۷۴)

 • مهدیار قلیزاده
 • با سلام بر اقای ابراهیم زاده

  امیدوارم حالتون خوب باشه

  اتفاقا خوب کاریه ادم انگزه پیدا میکنه واقعا منم الان انگیزه پیدا کردم

  اقت معلم فقط یک سوال
  هر امتحان یا فقط امتحانا و ازمونای مهم

  با تشکر

  بازم میام اقا ابراهیم زاده
  فعلا خداحافظ


  پاسخ:
  ســـــلام بر مهدیار عزیز

  آفرین ... منم خوشحال خواهم شد
  فعلا که تا امتحان باید صبر کنی

  میشه وقتی نظری میدی ، کمی تمرکز کنی و با دقت بیشتری بنویسی
  چون یا بعضی از حرفارو جا میزاری یا ... که نمیشه بعضی از کلمه ها رو متوجه شد

  ممنون از نظرات و پیگیریت
  سلام  اقا معلم دیگه تکرار نمیشه باشه تا اولین امتحانم صبر میکنم  فکر نمیکنم  الان بد نوشته باشم خسته نباشید بازم میام لطفا  درباره ی هفتم بیش تر مطلب بزارین  خداحافظ تا بعد
  پاسخ:
  سلام مهدیار عزیز

  حالا بهتر شد ................. چشم
  کمی صبر کن تا بیشتر بخونیم بعد
  ممنون از پیگیریت

 • آرمان محمدی
 • خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 
  نمره اول؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام
  کجاش خنده دار بود؟
  آهان .... راست میگی تو رو چه به نمره اول !
 • امیرعلی نبوی
 • با عرض سلام . می خواستم خواهش کنم میشه عکسای بیشتری از اردوی سال دوم راهنمایی ما بذارین . در ضمن میشه میانگین نمره ی امتحان ریاضی 20 مهر سوم الف رو هم نمایش بدین . لططططططططططططططططططططفا.

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام بر امیرعلی عزیز
  عکس که گذاشتم
  نمره 20 سوم الف هم که هست!
  متوجه نشدم
  ممنون از وقتی که گذاشتی
 • علی رحیمی
 • 18هم شد نمره که من گرفتم وای وای کریمی از من بالاتر اورد وای وای
  وای برمن وای برمن
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام
  همین که اینو میگی خیلی خوبه
  پس جبرانش کن
 • امیر محمد کریمی
 • سلام ;
  به امید روزی که ما هم در این قسمت قرار بگیریم




  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  منم امیدوارم
  اگه اینطور نباشه که خستگی  برام می مونه
 • علی بهزادی
 • سلام اقای ابراهیم زاده من همیشه از اینکه بی دقتم ناراحتم اخ واقا علی رحیمی باید از من بیشتر می شد یا صفری یا بوربور بالایی قول می دهم این دفعه جبران کنم و اول بشم چون واقا حقم بیشتر از اینها بود امیدوارم امتحان بعدی زود تر برسه تا حرف هامو ثابت کنم 
  با تشکر از زحمات شما
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  امیدوارم .................... ولی اونا هم بیکار نمی نشینن
  امیدوارم یه روز اسم و عکس همتونو بزارم
  بی دقتی رو با تمرین می تونی از بین ببری
  تمرین و تمرین و بازم تمرین ............. و البته با نمونه سؤالات مختلف
  موفق باشی
 • امیرشایان بالایی
 • سلام بر اقای ابراهیم زاده و.... علی بهزادی 😐تو منو دسته کم گرفتی من این امتحان بی دقتی کردم راه حل نوشتم جواب اشتباه نوشتم حالا نمیخوام دلیل بیارم ولی مطمعن باش منم منتظر امتحان بعدی هستم تازه منو رحیمی یه جور غلط داشتیم فقط رحیمی بی دقتی نکرد...حالا... امیدوارم موفق شی ولی بدون منم همون طور که اقای ابراهیم زاده گفت بیکار نمیشینم حالا...ول کن ببینیم امتحان بعدی به امید خدا چی میشه
  بعد یه سوال اقای ابراهیم زاده منم مثل علی بهزادی خیلی بی دقتم یه راه حلی به من میگید 

  ممنون!
  🎓
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  اینجا محل چت و کل کل نیست .............. رقابت کنید اما به هم احترام بزارین لطفا
  امیدوارم همتون موفق باشین
  میگن " کار نکو کردن از پر کردن است "
  تمرین و تمرین و باز تمرین
 • امیرشایان ( رحیمی حق با تو هست اخه کریمی...)
 • رحیمی و کریمی!!!!! 👊👊👊👊

  واییییییییییییی!!!! خدا!!! Oh my god
  🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙉🙈🙈🙈
  تازه فهمیدم کریمی ٢٠ شد ( مهم نیس میزارم خوشحالی شو بکنه)👊💪
  🎓
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  سعی کنین شما هم بالاترین نمره رو بگیرین ... و زحمات کسی رو مسخره نگیرین !
 • پدرام شاکری نوا
 • سلام،
  کارتون بی‌نظیره، خدا قوّت :)
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام استاد
  لطف داری پدرام عزیز
  ببخشید اقای ابراهیم زاده دیگه تکرار نمیشه شوکه شده بودم حواسم نبود

  😰😰
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  آفرین ...........بهتره مرد عمل باشین تا کل کل بیخود
  یک شنبه بعد مشخص میشه کی چکاره هست ...!

  سلام استاد عزیزم

  خوش به حال نمره اولیا......

  من که هیچ وقت نتونستم نمره یا رتبه اول  باشم نه تنها تو ریاضی بلکه تو .................

  خیلی بیدقت بودم خیلی، که همیشه این کارم ازارتون میداد. ولی به قول هیتلر نه اول باش نه سوم بلکه همیشه دوم و میانه رو..........

  بهرحال اول بودنم یه هنره که من نتونستم و برای همه نمره اولیا ارزوی موفقیت میکنم مثل استاد عزیزشون اقای ابراهیم زاده..........

  Best Regards

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  داری شکسته نفسی می کنی ............... شاید سخت 20 میشدی که اونم بخاطر حداقل یک نمره ای بود که ظریف می گرفتم، اما یادم میاد در درس من نمره اول بودی
 • امیرعلی نبوی
 • با عرض سلام و خسته نباشید امیدوارم حالتون خوب باشه
  مرسی ممنون از سایت مفیدتون
  لطفا مطالب بیشتری بذارید 
  مثلا پاورپوینت های درسی مون
  یا چیزهایی که به نظرتون مفید هست
  ببخشید مزاحم شدم
  خداحافظ

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام بر امیرعلی عزیزم
  به دلایلی پاورپوینت خودم رو نمی تونم بزارم
  اما تا جایی که وقت و سوادم اجازه بده ، سعی می کنم مطالب دیگه بزارم
  ممنون از لطفت
 • محمد حسین خسروی
 • سلام بر دبیر عزیز 
  چند مدت به دلایلی نتوانستم به وبتون سر به زنم. ببخشید
  به هم کلاسی های عزیزم که نمره ی عالی کسب کردند تبریک میگم. 
  (پارسا-شهاب و آرمان عزیز)
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام
  امیدوارم روزی تو هم نمره ی اول رو بیاری
  از طرف اونا ازت تشکر می کنم
 • نیما رضایی(ب)
 • سلام اقای ابراهیم زاده
  من همیشه تو امتحانات از سر بی دقتی نمره ها را از دست می دم
  دیگه نمی دونم باید چی کار کنم
  باتشکر
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  این دفعه نسبت به قبل بهتر بودی ، اما باز من راضی نبودم..... خودتون می دونین که براتون خیلی خسته میشم
  بی دقتی هم فقط بهونه ای است برای تلاش نکردن ، یا درست تلاش نکردن
  ضعف هاتو برطرف کن و بیشتر بخون تا به ایده آلت برسی
 • امیرشایان
 • سلام 
  من چند شدم؟
  پاسخ:
  ســـــــــلام
  امیرشایان عزیز !
  اینجا محل چت نیست و من هم همیشه اینجا نیستم
  و نیز جایی نیست که نمره هارو بشه گفت
  صبر کنی فردا ورقتو می بینی و به ضعف هات پی می بری
 • علی بهزادی
 • سلام اقای ابراهیم زاده خسته نباشید
  من همانطور که گفته بودم این دفعه اول شدم و خودم رو ثابت کردم جواب من به شایان وعلی رحیمی این است که من وقتی حرفی می زنم سرش هستم و من از اون ادم هایی نیستم که بعد از حفم و قولم بی کار بشینم  این دفعه از امتحان قبلی درس گرفتم و تا جایی که می تومستم دقت کردم تا ابروی خودمو حفط کنم وحرف هامو 
  در ضمن کریمی درسش از رحیمی بهتر است و من شایان بالایی را برای خودم رقیب جدی میدونم و همیشه به نمره هایش توجه می کنم

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام بر علی عزیز
  آفرین .......... و خوبه که به رقیبات احترام میزاری
  امیدوارم همیشه موفق باشی و روزی از اینکه دانش آموزم بودی بهت افتخار کنم
 • امیر محمد کریمی
 • سلام

  بهزادی دمممممممممممممممممت گگگگگگگگگرم

  حال این دوتا را گرفتیم[رحیمی و بالایی]

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ


  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام
  خوبه که رقابت کنید.... یه وقت به دشمنی تبدیلش نکنید که مجبورم این قسمت رو بردارم
 • سعید فلاح ب
 • واقعا 20 شدم..                                                                                          خوشحالم چون تونستم با نصیهتای شما نمره ی قبلمو جبران کنم.                                مخسی

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام
  آره ...................کسی که زحمت بکشه همینه
  منم انجام وظیفه کردم
  امیدوارم همیشه موفق باشی

  این 100 بار این نظر من ندادم و میدون تنها کسی که ادرس سایت منو می دونست و
  منو چند بار اینجوری اذیت کرد کی بود اسم نمی برم ولی من میرم 

  منم بهزادی رو رقیب خودم نمی دونم از جناب کریمی هم شناخت ندارم رقیب اصلی من
  خودمم 
  و با باخت رئال من نتونستم موفقیت هارو کامل کنم 

  من خیلی خوب شعار بلدم درست کنم ضد من شعار ندین حالتونو میگیرما 
  پاسخ:
  بـــــــــــــــدون شــــــــــــــرح

  ( جنگ گلادیاتورها )
  اقایان( بهزادی و کریمی) خودتونو انقدر لووس نکنیین ........ شایلنو ذحیمیو من امتحان بعد اولییم این امتحان از رویخنگ بازی کم شدیم دلیل نمیشه شما از ما قوی تر باشین................... فهمیدیین .... اها اها ...... من هیچی نمیگم اینا دارن اینجا دور میگیرن من تو ادبیات اول شدم چی...... حرفیه ....... متوجهکار هاتوون باشین 
  پاسخ:
  جنگ گلادیاتورها (2)
  من تا امرووز هیچی نگفتم فقط به خاطر اقا ابراهیم زاده گل بوووود اها اها مواظب باشینااا .............. این دفعه دیگه تاب نمیارمااا ..... به جای این بچه بازیاا برین سر کارتووون  منظورم علی بهزاذی نبووووووووداوون که عالیههههههه از همه نظر نهمثل کریمی ندید بدید دو بار زیاد شدمیاد اینجا دوور میگیره هاااا حداحافظ دیگه تکرار نشه ناراحت میشم اها اها اها مواظب مواظب مواظب ... !!!!  افتاد اقایکریمی ...........
  پاسخ:
  جنگ گلادیارتورها (3)
  فروغ دانشی ها vs کوشا 
  فعلا 1بر 0 به نفع کوشا ولی اوونا عددی حساب نمیشن براما (دو قطب تیزهوشان در کشور)     میان ترمو میبریم  
  فروغ دانش = گلادیاتور  کوشا= جلبک 

  دارم لگو میسازم نشونرمیدم تا چند وقت دیگه هههههه
 • امیر محمد کریمی
 • لطفا جنگ گلادیارتور ها را تمام کنید

  سایت اقای ابراهیم زاده را خراب نکنید

  اقایان .....................
  اخرین حرف های من در جنگ به مهدیار: لطفا ولش کن فکر نکن من کم اوردم
 • امیر حامد سفری
 • سلام.بابت این نمره نسبتا خوب متشکرم.ولی دفعه بعد سعی می کنم حداقل از نوروزی بیشتر بشم. 

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام بر حامد عزیز
  منم امیدوارم باز اسمت رو در رده های اول ببینم
  و بالاتر از اون، موفقیت های بزرگ که به داشتن چنین دانش آموزی افتخار کنم
 • امیرشایان
 • خدااااااااا 

  چرا دعوا ما همه تو یه سطحیم؟ درست ولی دقتمون فرق داره!

  پس مهدیار باید از امتحان قبلی درس میگرفتیم و بیدقتی نمیکردیم

  اقای ابراهیم زاده از طرف اینا ببخشید که دعوا شد جنگ گلادیاتور ها زیاد بین ما اتفاق می افته ولی جدا من بهزادی و رحیمی رو رقییییییب[جدی!] وگرنه من رقیب زیاد دارم ولی جدی هاشون اینان کریمی هم هست خب خداحافظ!

  برا همتون آرزو موفقیت و نمره ی 20 میکنم
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  من براتون آرزوی موفقیت می کنم
 • محمد حسین نصیری { ب }
 • اقای ابراهیم زاده بی دقتی در این امتحان مرا عصبانی کرد یک راه کار بدهید
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  راهش تمرین هست و تمرین
  و البته درست تمرین کردن
  ورقتو بیار پیشم تا بهت بگم
  سلام. اقا ابراهیم زاده من اعتراز دارم چرا هفتم ب اسم بچه های 18و17 گذاشتین داخل وبلاگتون ولی کلاس مارو تا19 گذاشتید.
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام بر رضای عزیز
  اعتراض چرا؟!
  چون تو کلاس شما نمره های 20 و 19 زیاد بود
  به جای این چیزا ، بیشتر بخون که جزء اونا باشی!
  چشم آقای ابراهیم زاده
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام
  چشمت بی بلا ....
 • نیما رضایی(ب)
 • سلام اقای ابراهیم زاده این امتحان هم نتونستم 20 بگیرم ولی فرصت برای جبران هست.
  اگه می شه زمان امتحان درس (زاویه ها)را بگویید .
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  منم امیدوارم بالاخره 20 بشی
  احتمالا میشه امتحان میان ترم !
  امتحانم نسبت به کلاس خووب بوود (18) ولی بهترم میشه اقا ایراهیم زاده خیلی تلاش کرده بوودم حقم بیش تر از اینا بوود ........... فقط 75 صدم تا نفر برتر ولی اشکال نداره من به رقیبام احترام میزارم اگه اوونا احترام منو نگه دارن اقا ابراهیم زاده خداییییش از من راضی بودین تو این امتحااااان  میرم باز میاام      خداحافظ تا بعد .................
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  نسبت به امتحان قبلی ازت راضی بودم ................. ولی نسبت به مطالبی که بهتون میدم و زحمتی که براتون میکشم ، انتظارم ازتون بالاست
  سلام .شما واقعا پرسپولیسی هستین؟سپاهان و استقلال به این خوبی.عصبانی نشین از من نمره کم کنین.ضمنا به امیرحسین حسینی سلام برسونین.
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  اونا پیشکش شما ................ من اینم و بهش افتخار می کنم
  مگه برای پرسپولیسی بودن نمره میدم که برای نبودن نمره کم کنم؟!
  فقط یه چیز ........................ که اگه خواستی خصوصی بهت میگم !
  سلام آقای ابراهیم زاده
  من در امتحان اول 17 شدم اما تونستم تو امتحان بعدی 20 بشم امیدوارم از من راضی باشید.
  راستی بین رقابت گلادیاتورها طرف بهزادی و کریمی هستم.
  چون هردوشون در این درس عالی اند.
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  با این نمره بایدم راضی باشم و خوشحال شدم
  بهرحال هرکاری از دستم بربیاد و تا وقتی شما دانش آموزم باشین ، من در خدمتم
  بابا دروغه به جای من نظر میدن از این به بعد من خواستم نظر بدم وارد میشم 

  جنگ گلادیاتورها رو تموم کنین 
  لطفا نظرات تغلبی رو حذف کنییییییییییییییید
 • علی بهزادی
 • سلام اقای ابراهیم زا
  علی رحیمی من و شایان بالایی و کریمی رقبای هم هستیم وتو رو رقیب به حساب نمیاریم ببخشئد اقای ابراهیم زاده ولی بعضی ها خودشونو بیخود بالا 

  پاسخ:
  جنگ گلادیاتورها ( 4 )
 • امیر محمد کریمی

 •                    
                            
  دوستان لطفا تمامش کنید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  منم موافقم ............. هیچ چیز لذت بخش تر از دوستی نیست
  موقعی می فهمین که دوستی از بینمون بره
 • امیر محمد کریمی
 • سلام ;

  چرا به بعضی از ما جواب نمیدهید
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  تا جایی که مقدور باشه جواب میدم........... مگه میشه به شماهایی که برام وقت میزارین من بی اعتنا باشم؟!
  اکثرا جواب میدم .... بعضی موقع هم سکوت می کنم تا ... !
 • امیر محمد کریمی
 • دلم واسه ی علی رحیمی میسوزه بیچاره خودشو کشت

  اقا این نوشته های تو نیست ما قبول کردیم


  و ممنون از حمایت رضا احمدی

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  علی هم روزی همونی میشه که من میخوام ............. کافیه ی به حرفام گوش کنه
  دوره ما از این چیزا نبود که :(
  :D
  D:
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  دوره ما هم از خیلی چیزا خبری نبود ...
  من از شما عذزرخواهی کنم حله ...؟!
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  اگه همه دبیرا مثل شما ذوق داشتن دانش آموزا از خدا چی میخواستن؟
  واقعا مرسی که اینقدر به بچه ها اهمیت میدین
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام
  شما لطف داری ............. من خیلی دوسشون دارم
  برای همین وظیفمه
  ممنون از اظهار لطفت
  من بدبخت امتحان قبلی اگه یکم دقت میکردم اسممبوود ... فقط هفتادو پنج صدم کم داشتم .... پس ضعیف نیستم ... بعد اینکه امتحان میان ترم حتما عالی میشم ... البته اگه بی دقتی نکنم ... سوال هر چی با شه برام مهم نیست ... برام مهم اینکه با هم کلاسیام رقابت سالم داشته یاشم به زحمات معلممم جواب بدم  مایه افتخار خوانوادم باشم  از خودم راضی باشم فقط همیین ...
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام
  آفرین ........... این درسته !
 • امیرعلی نبوی
 • با عرض سلام و خسته نباشید . یک سئوال دارم که شاید به این مطلب مربوط نباشه . می خواستم بدونم توی امتحان میان ترم  ریاضی از کجا تا کجا سئوال میاد ؟ ببخشید مزاحم شدم . خدانگهدار .
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام بر امیرعلی عزیز
  تا اول رسم حاصل جمع بردارها ...........
  اشکالی نداره که اینجا پرسیدی ........ اما بهترین راه استفاده از موبایله
  خوش بگذره و آرزوی موفقیت برات
 • امیر علی نبوی
 • پس اگه میشه شمارتون رو لطف کنین.

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  یادت باشه تو مدرسه ازم بگیری!
 • مهدی جهانگیر
 • پس چرا عکس من نیست?!?!
  آخه چرا تٱبیز قاعل میشین?
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام
  حتما منظورت تبعیض هست ... !
  اگه دقت کنی متوجه میشی که گفتم چند نفر اول .............
  آهان .......... لابد فکر کردی از آخر هم عکس چند نفر اول رو هم میذارم !
  بد فکری هم نیست .... دربارش فکر می کنم!
  ممنون از پیشنهاد خوبت
 • امیرشایان بالایی
 • هوووووووووووووووورا!!!!!!!!
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام
  زیاد خوشحال نباش ............. قرار بود 2 نمره کم کنم...
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 • عرفان اقوامی
 • ســــــــــــــلام
  لظفا برای بقیه کلاس ها هم بزارید.......
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  یعنی برای کلاس شما؟!
  فکر بدی نیست ...........پس کمک کن و اسم و نمره نفرات برتر رو بگو و یادآوری کن که ازشون هم عکس بگیرم

  سلام . من یه گله از خودم دارم.
   اخه چرا نباید بیشتر دقت میکردم
  ؟
  واقعا اون سوال بود من غلط داشتم؟
  لطفا یه راه برای کاهش بی دقتی معرفی کنید.
  اها یه سوال داشتم :
  کتاب ریاضی کامل
  خوبه؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام بر سعید عزیز
  اشکال نداره .... گاهی پیش میاد
  در امتحان بعد جبران کن
  تمرین و تمرین و تمرین همره با تمرکز
  هر لحظه که تمرین می کنی پیش خودت بررسی کن ، انگار که امتحانه یا برای یه نفر داری انگار تدریس می کنی...
  آره خوبه ........... هر چی که باعث بشه که تمرین کنی خوبه
 • امیر محمد کریمی
 • واقعا متاسفم

  اخه; چی بگم خیلی متاسفم

  اخه اینم بود نمره

  خراب کردم خراااااااااااااااااااااااااب
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  پیش میاد ................ مهم اینه که من قبول دارم بلدی و می فهمی
  و بابت اون نمره هم که می تونی جبران کنی !
 • امیرشایان
 • اجازه از نمره ی من راضی بودید!D:
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  میشه از 19 و 75 راضی نبود؟!
 • امیرشایان
 • منظورم از D: این نبود که دارم مسخره بازی درمیارم واقعا نظرتون برام مهمه

  اخه اگه من این سوالو رو در رو میپرسیدم خنده میگرفت برای همین D: گذاشتم
  پاسخ:
  ســـــــــــــــلام
  کاری نداره .... میشه خندتو به گریه تبدیل کرد!
 • عرفان اقوامی
 • ســــــــــــــلام
  دانش آموزای قوی کلاسومون تو ریاضی اینا هستن:
  آرین فرخنده، علی عباس تبار، محمد رضایی، مرتضی فلاح زاده، محمد حسین سیفی، بهراد موسوی و ....
  امیدوارم خودم هم از این ها بشم.....(:
  سعی می‌کنم تو این هفته نمرات دانش آموزان رو بهتون بدم
  (:    Thank you very much      :)
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام
  خواهش می کنم!
  محمد رضایی که فامیلمونه ...... مرتضی فلاح زاده و علی عباس زاده رو که تابستون باههشون کلاس داشتم میشناسم
  بهراد رو هم که تو اردو باهاش آشنا شدم !
  و عکس چی؟!
  وقتی ورقه ی ریاضی رو دادن سعی کن اونایی رو که بالای 19 شدن رو یه جا جمع کنی تا ازشون عکس بگیرم!
  خبر از تو....
 • امیرشایان
 • نه نمیخوام از همینی که هستم راضیم ( و صد البته از شماD:)

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام

  .............. ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
 • عرفان اقوامی
 • ســـــــــــــــــلام
  چشم. قرار هست عکس های کلاسمون رو شنبه از آقای بناگر بگیرم حتما بهتون عکس ها رو میرسونم.
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام
  اون عکسارو من دارم ................. لطفی نداره
  لطفش اینه که جدید و با لباس فرم و تو مدرسه و ... باشن!
 • عرفان اقوامی
 • ســــــلام 
  پس سعی می‌کنم تا شنبه باهاشون هماهنگ کنم.
  شما خودتون دوربین دارین؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  با موبایل خودم می گیرم ............
 • امیر محمد کریمی
 • سلام  ;

  این عکس بالا (عکس صفحه اصلی)از اردو عه ؟

  از ما هم عکس میکیریم (اکر درس خوان باشیم )و در این قسمت قرار میدین ؟

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام بر امیرمحمد عزیز
  عکس اردوی پارسال هست!
  چرا که نه ...................... ان شاء الله در فرصتی مناسب عکس هم با هم میگیریم
  اگه هم فرصتی شد و منم اردو اومدم ، اونجا هم با هم عکس می گیریم

 • امیر محمد کریمی
 • سلام

  چرا عکس ما را قرار نمیدهید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  شرمنده ..... کمی سرم شلوغ بود
  امروز دیگه قرار میدم
  ببخشید

 • امیرسعید سلیمانی ومحمد اسحاقی
 • سلام به بهترین دبیر ریاضی ایران من امیرسعید سلیمانی هستم دانش آموز شما در اول و دوم وسوم راهنمایی در مدرسه قاسم زاده البته محمد اسحاقی درکنارمه اونم دانش آموز شما بود میخواستم بپرسم که هنوز قاسم زاده درس میدید؟چه کسانی طی این چند سال عوض شدند ضمن یادآوری ما از سال 87تا90اونجا بودیم ممنون میشم اگر سوال مارا جواب بدهید باتشکر محمد اسحاقی و امیر سعید سلیمانی
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام
  احوال شما ............
  میشه من امیرسعید سلیمانی رو فراموش کنم و محمد اسحاقی رو؟!
  اونم سه سال دانش آموز من بودین!
  اسامی کلاس شما هم نوشته شده و به وقتش قرار میدم
  نه ... دیگه قاسم زاده نیستم ....اونجا دیگه مدرسه سابق نیست و خراب شده
  خیلی خوشحال شدم
  اگه میشه شمارتونو به صورت خصوصی برام بفرستین!
 • امیر محمد کریمی
 • ممنون از عکس زیبایتان !!!!!!!!!!!!!!
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام
  خواهش میکنم ............ قابل شمارو نداشت
 • امیر محمد کریمی
 • ممنون از این که به سایت من اومدید

   amir0842.blog.ir

  سایتو به خاطر تبلیغات کفتم


  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  خواهش می کنم ..............وظیفم بود
  به وقتش زیاد میام .... اما الان مشغولم شدید

 • شایان محمد علی نژاد
 • با عرض سلام و تشکر از زحمات شما

  واقعا کار خوبی است و باعث ایجاد انگیزه مضاعف می شود

  امیدوارم بتوانم تکرار عکسم را زیاد کنم

   

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام بر شایان عزیز
  منم امیدوارم .... هرچند امسال کمی دچار افت شدی و اون انگیزه پارسال رو نداری
  اما همچنان راضی ام ازت !
  موفق باشی
 • رضا احمدی
 • سلام آقای ابراهیم زاده من احمدی هستم از نمره ی هفده امتحان سوم معذرت خواهی می کنم وقول میدهم امتحان چهارم را بیست بشم. 


  با تشکر فراوان
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام
  خواهش می کنم ................... امیدوارم
 • رضا احمدی
 • اجازه نمره مستمر من چند شد

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــلام
  2
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  0
 • امیر مهدی
 • دبیر ی نفرو یادتون نرفت؟؟!!!!؟!؟!؟!!
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام

  حتما منظور به خودت که نیست؟!
 • جلیل حکیم پور
 • باسلااااااااااااااام خدمت دبیر گرامی زیاد وفت شریف شمارا نمی گیرم فقط چراشما تو وب خیلی باکلااااااااااس حرف می زنین واقعا قلی زاده فوق لیسانس چاپلوسی از دانشگاه آکسفورد داره خوب زیادفک نمیزنم باید برم درس بخونم خبر دارین که اوه اوه اوه کبری11 اومد منظورم....... بعدا بهش میرسیمgood bye اگر غلت نوشتم ایرادنگیرین
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

  خخخخخخخخخخخخ
 • آرمان محمدی
 • ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
  خیلی حال کردم
  دستتون درد نکنه
  واقعا توپ بود
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام آرمان عزیزم
  خواهش می کنم قابلی نداشت
  نمرهها ی امتحانات را تو وبتون میزارین
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام
  فقط بالای 19
  اگه نمره ی خودتو میخوای کافیه بپرسی یا شمارتو بدی برات مسج کنم ........

 • امیر محمد کریمی
 • دقیقا کی میذارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  شاید امشب ............... آخه کلاس شما فقط مونده
 • مهدیار قلی زاده
 • ما چند شدیم ؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  مهم اینه نتونستی به قولت عمل کنی و در اینجا قرار بگیری ... !
 • علی رحیمی
 • الان دقیقا  تو کارنامه چند میدن ریاضی رو به ما (
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام
  اونو دیگه باید کارنامه بگیری و بعد ... !
  یادت باشه یه نمره ی مستمری هم هست که هی بهتون میگم در طول ترم بخونین و ... !
 • علی اردشیر
 • سلام آقای ابراهیم زاده ببخشید مزاحم شدم می خاستم بدونم نمرات ترمو با نمره تشویقی گذاشتین با تشکر

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  آره ................ اما اونایی که 20 شدن ، دیگه نمی تونستن بیشتر بشن
  باید صبر کنی تا ورقه ات به دستت برسه و خودت ببینی چی می خوای ... !
  پس تا اون روز ..................
 • امیر محمد کریمی
 • اجازه سلام می خاستم بدونم نمرات ترمو با نمره تشویقیش گذاشتین


  با تشکر از زحمات شما
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
   آره ...................
  اما باید ورقتو ببینی تا متوجه بشی با تشویقی 20 شدی یا بدون اون و ... !
 • امیرشایان
 • سلام
  این نمره با مستمر جمع میشه؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  آره ................... چه نمره ی مستمر خوشگلی هم داری تو .... !
  خخخ
 • ارش حق پناه
 • سلام اقای ابراهیم زاده ببخشید نمرات ترم رو شما اعلام میکنید یا باید از معاونین نمرات رو بگیریم
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام بر آرش عزیز
  مگه معاونین نمرات رو میگن؟!
  به وقتش کارنامه میدن خب ......
  اجازه نتونستید نمره رو از یه جایی کم کنید تا تو وبلاگ نزارینش

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  کاری نداره ها .............. می خوای این کار رو کنم ؟!!!!!!!!!!
 • امیرشایان
 • با سلام خدمت شما دبیر عزیز...

  منظورتون از آره ................... چه نمره ی مستمر خوشگلی هم داری تو .... !
  چی بود؟
  با تشکر!
  (شوخی بود نه؟)
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  اگه نمره مستمر 17 شوخیه ...... آره شوخی بود !
 • امیر مهدی
 • منظورم خودم نبود!

  اما الآن ( !!!!اسم خودم که اومد!!!! ) بهتر شد!


  (((((((( ;
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  شما با اون اعتراف و نابود کردن خود باید به این مقام میرسیدین .... خخخخخ
 • محمدرضا زمانی
 • با عرض سلام خدمت آقای ابراهیم زاده ببخشید به من مستمر چند میدین؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  مستمر داده شده و کاریش نمیشه کرد ........... فکر کنم 17 برات خوب باشه
  برای لاسمی اینم هم زیاده ......... هههههههه
 • محمد حسین نصیری
 • نمره ما  چیست؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام
  چند بار می پرسی .................. زنگیدی و بهت گفته بودم دیگه !
 • علی شالی کار
 • سلام آقای ابراهیم زاده الان میگین اووووووووووووووووووووف
   نمرم خوب بود من که راضی نبودم ( شه بخد)
  در ضمن شالی کار جداست ننویسین شالیکار میگن با آقای شالیکار (آقای شالیکار فامیلیش جفته) فامیلم و  از این حرفا
  ممنون از وقتی که گذاشتین
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام
  من شالیکار رو بیشتر دوست دارم ............... زیاد سخت نگیر
  وظیفم بود !
 • محمد حسین نصیری { ب }
 • کدام ........................ جای من نظر داد
  پاسخ:
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • عرفان اقوامی
 • دبیر مگه شما تو کلاس چی کار میکنین؟
  لابد با برنامه ریزی درس می خونید وپیشرفت می کنید.
  خخخخخخخخخخخخخخ
  ولی خداییش کارتون حرف نداره
  خدا قوّت
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  چطور مگه؟!!!!!!!
  از بس که دانش آموزای خوبی نصیبم شده و ...
  من که بهشون افتخار می کنم.......................
  هر چند تک و توکی از این قاعده مستثنا هستند!

 • امیرشایان
 • اجازه نظر خصوصیم به دستتون رسید؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  خصوصی ؟!!!!!!!!!!!
  مگه حرف خصوصی هم داریم؟؟؟؟؟؟؟
  من که چیزی ندیدم !
 • امیرشایان
 • فرستادم زدم نظر بصورتزخصوصی فرستاده شود توروخدا جواب بدید دبیر...
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام
  به هرحال من چیزی ندیدم ............. خب بگی
  تو یه بار زنگیدی و هرچی خواستی پرسیدی..
  دیگه چی مونده !

 • محمد حسین موحدپور
 • سلام خیلی خوب بود.
  امید وارم کسایی که نتونستن نمره ی مورد قبولشون رو بگیرن برای امتحان بعدی تلاش بیش تری بکنن.
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  منم امیدوارم ...............
  اجازه تک چی داشتیم؟؟ جواب بدین خواهش میکنم
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  از کدوم پایه و کدوم کلاس؟!
  یه بارم بیشتر نمی تونی بگی
  یا هفتم د یا هفتم ب یا سوم الف یا سوم ج؟!
  هفتم ب و د
  پاسخ:
  سلام
  شرمنده ..................

 • امیرحسین مشرفی
 • با تشکر از استاد ابراهیم زاده که بی نهایت برای دانش آموزان عزیز وقت می گذارن و واقعا کار زیباست و  تشکر از دانش آموزانم(شهاب حق پناه ,نیما شیران,امیرحسین نبی,محمد حسین موحد پور,علی قبادی,...) که تلاش می کنند و نمره های عالی می گیرند.
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام
  ممنون از لطفت ............... خسته نباشی !
 • سپهر صالحی عمران
 • لطفا جنگ گلادیاتور ها را تمام کنید
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــلام
  خیلی وقته که تموم شده ... !
  فعلا آتش بسه
  تا بعد اتمام امتحان و شروع ادعاها
 • سید محمد حسن موسوی
 • اقای ابراهیم زاده سلام من سوم دالم و از وبلاگتون خیلی خوشم اومد از این به بعد طرفدارشم....................
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  باعث افتخار منه ............. ممنون که وقت گذاشتی !
  http://mr90.iR
  به این پست سر بزنید بازی آنلاین(MR90)
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  لااقل خودتو معرفی می کردی !
 • رضا احمدی
 • من امتحان ترم چند شودم؟



  نگین که کمتر از نوزده شودم؟


  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام
  اونایی که 19 و با بالا شدن تو بخش " دانش آموزانی که نمره برتر بگیرن " هست
  می تونی بری ببینی..................

 • علی بهزادی
 • سلام آقای ابراهیم زاده
  روش هایی که برای جذر گرفتن اعداد وجود دارند ودر حد اول راهنمایی هستند به جز حدس و ازمایش چی هستند؟
  ممنون
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام
  خب  تا فصلش صبر کن میفهمی
  ضمن اینکه اینجا که نمیشه توضیح داد !
  مایل بودی یکی از زنگ تفریح ها بیا برات بگم
  یا از سال سومی ها بپرس
  آسونه
 • طرح با تو حرف می زند
 • با سلام

  اگر تمایل به تبادل لینک دارید من را با نام طرح با تو حرف می زند به آدرسwww.si-technews.blogfa.comلینک نمایید سپس به من اطلاع دهید تا شما را با عنوان دلخواه تان لینک نمایم.

  یا حق

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام
  ممنون از لطفتون ............. اما وجه اشتراکی نداریم !
  موفق باشید  ...................................................
 • امیرشایان
 • سسسسسسسسلام

  باید کتاب حل شه؟

  تاکجا؟
  میشه تا اول ب م م حل کرد؟

  ممنون
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــلام
  تا آخر ........................... !
 • امیرشایان
 • مگه ما ک م م یاد گرفتیم!!!!!!!!!!!!

  یا علی!

  الان میگید تازه!!!!!؟؟

  از قلی میگیرم :دی
  :(
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  من میکشمت ....................... !
  من واقعا ناراحتم از این که بعضی از دوستان ادعا میکنند که خیلی قوی اند اقایا ن کریمی و بهزادی مواظب باشین چون هنوز رقبای زیادی از دیگر کلاس ها هستند سایت اقای ابراهیم زاده را هم خراب نکنید. 
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام
  بر منکرش لعنت ................... شما با داشتن استاد من ( آقای شاکری ) بایدم قوی باشین !
  زیاد به دل نگیر ................... این یه کری مجازه
  اگه احترام متقابل رعایت شه میشه رقابت و تاثییر مثبت داره !
  ممنون از لطفتون !
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام،چند بار بگم من ویروس نیستم   :-d 
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ما مراقب رقبای کلاس های دیگه هم هستیم در ضمن سطح خودمونم خیلی بالا نمیدونیم فقط بعضی وقت ها بعضی ها حرف هایی مزنن که.......
  نمونه همین قلی زاده که تا حالا هیچکدوم از امتحان های ریاضی رو ۲۰ نشد اما خدا اون رو سرشار از ادعا آفرید
  نمیدونم چی بگم???????!!!!!!!!!!!!
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  آفرین ................ فقط احترام به همدیگه فراموش نشه  !
 • آرمان محمدی
 • سلام این وبلاگ منه
  به زودی با بیش از 20000 جوک و 10000 آهنگ و کلیپ و ...
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام بر آرمان عزیز
  چه خوب ............. برات آرزوی موفقیت می کنم!
  پس بگو امروز تو کلاس چقدر می خندیدی؟!
 • آرمان محمدی
 • ممنون
  چون شهاب چرت و پرت میگفت
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • س.ص.ع از الف(هفتم)
 • سلام و درود بر اقای ابراهیم زاده دبیر ارجمند. میخواستم بدانم میتوانم کتاب های سال بالاتر را بخوانم؟ در ضمن ازتان خواهشمندم در باره ی مشتقات هم توضیحی کوتاه بدهید. با تشکر

  سلام شما امتحانو زنگ دوم تک زنگ میگیرین وقت کم میاد نمیشه زنگ اخر بگیرین

  در ضمن ما یه سوال داشتیم 1- مکعبی به ضلع 10 س داشتیم به 1 س تبدیل کردیم 
  چند مکعب یک وجه رنگی دارن میشه 8*8=64  6*64=364
  در این جواب 6 برای چی اومد

  2-مستطیلی به طول 10 و عرض 5 حول طول دوران می دهیم یه توضیح ساده و مختصر

  3-سطح خارجی و درونی مکعب مستطلیل را که ابعاد 2و4و6 دو جداره رنگ زدیم 
  ؟

  ترو خدا جواب بدین من اومد اینجا اینترنت گرفتم 
 • سید مصطفی صادقی
 • سلام...حالتون خوبه دوست گرامی؟؟؟ما انتظار همکاری بیشتر از شما وبلاگنویس محترم داریم...با حمایت های شما ما میتونیم یک جامعه خوب تشکیل بدیم...منتظر فعالیت های بیشتر شما سرور گرامی هستیم...روز خوش..یا حق
 • یه خیر خواه
 • سوالات امتحان را روی وبلاگتان قرار دهید.
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  چشم .....................
  سلام استاد.
  خوب بود عایا نمرم استاد؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام عمران جون
  خوب بود اما عالی نبود ............... هنوزم جا داری
  راضی ام ازت
  سلام...

  همانطور که قول دادم که امتحان بعدی به خدمتتووون برسم( یعنی همییین امتحان ) اومدم!!!

  اجازه اوون کسی که تو سومیین نظره از اخره این پست بوووود سارنگ بووووووود!!!

  خدا لعنتش کنه/...( عقده ایییییییییییییییییی)

  درباره این امتحان بگم که بعد نبووووووووووووود..( ولی میتونستم بیشتر شم!!!)

  به نظره شمااااا من چاپلوسی میکنم؟؟؟

  اینو سارنگ همیشه میگه!!!

  از این به بعد بیشتر میاااااااام!!!

  ممنووووووون!!!

  خداحافظ...
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام بر مهدیار عزیز
  سارنگ هم خوبی های خودشو داره ..........
  منم خوشحال میشم از نمره های خوبتون
  نظر هر کس محترمه ............ زیاد جدی نگیر
  خوشحال میشم بیشتر بیای
 • محمد حسین موحدپور
 • سلام ببخشید یه چند وقت نیومدم آخه دسترسی نداشتم...

  از این به بعد بیش تر میام
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام
  چه بیای چه نیای ، برام عزیزی .............
  هرچند بیای خوشحال میشم
  چون هدفم بیشتر ارتباط داشتن با دانش آموزای گلم هست
  ُســـــــــــلام دبیر!

  سعید فلاح مگه 14/5 نشد؟؟

  بعدش هم اگه میشه از 15 یا 15/5 به بالا بزارین تو وبتون

  ممنون

  حدس بزنین من کیــــــــــــــــم؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  به جای اینکه من سطح توقعم رو پایین بیارم ، بهتره که تو تلاشتو بیشتر کنی تا به هردومون بچسبه!
  لازم باشه خودت میگی ................. من چجوری حدس بزنم !
  سلام...

  دیدم که نمره برترا روووو زدیییییییییییین!!!

  حیف فقط یه نمره مونده بوود!!!

  انصافا نمیگم بی دقتی کردم!!!( واقعا بلد نبووودم)

  یه امتحان که فقط نیم نمره میخواستم تا برتر شدن این امتحانم که 1 نمره!!!

  ولی امیدوارم دیگه این دفعه این حسرت نمره برتر شدن تو دلم نموونه!!!( فقط به خاطره نیم نمره و یک نمره هاا!!!)

  باتشکر از دبیر محترم!!!
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  منم امیدوارم .................... و البته روزی که همه نمره برتر باشن
  سلام...

  اجازه اگ+ه چهار شنبه سوری میریین هوای خودتووونو داشته باشییییییییین!!!

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ!!!

  منوو دوستام قراره املوو ببرییم هوا!!!

  باتشکر...( به قول ارمان غلام حسین زاده که :( شه هواره دار!!!)
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام
  خخخخخخخخخخخخخخخخ
  ما هم وارد شدیم به جمع نمره بگیرا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                   
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ!
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــلام
  خوش اومدی ................... مهم اینجا موندنه ............
  اژدها وارد می شود ................
   خیلی بی مزه ای مهدیار
  سلام...

  اجازه اوون کتابی که به مادرم گفتییین!!!

  اسمش چیه؟؟؟( امرروووز ازتوون سوال کرده بوودماااا!!!)

  منتظورم کتاب برای تمریین عیده!!!

  ممنون میشم جواب بدیین!!!

  باتشکر...
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  ریاضیات هفتم ............. برای دانش آموزان تیزهوش ............ مبتکران
  می تونی بری مبتکران... روبروی آفتاب 2 ............. اونجا دارن !
 • مهدیار قلیزاده
 • سلام۰۰۰

  مممنوون که جواب دادیین!!!

  عید نوورز و فرا رسیدن سال جدیدو به شما تبریک عرض میکنم و ارزوی موفقیت و یک سال خوب را برای شما دارم!!!

  ممنوون از شما!!!
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  خواهش می کنم ............. انجام وظیفه بود
  منم بهت تبریک میگم و آرزوی سالی خوب و موفقیت آمیز را برات دارم!
 • سید مصطفی صادقی
 • با سلام خدمت شما وبلاگنویس محترم...
  حتما وبلاگ خود را در سایت سفیر هراز به آدرس safireharaz.irدر قسمت ثبت وبلاگ ،ثبت کنید.و بعد اینکه این برای چندمین مرتبه است که از شما سرور گرامی اطلاعات خواسته میشود ولی شما این اطلاعات را برایمان ارسال نمیکنید.جامعه وبلاگنویسان هر روز به اعضای آن اضافه و این جامعه به زودی به یک قطب تبدیل میشود...از شما میخواهیم همکاریهای لازم رو انجام بدین و این اطلاعات رو واسمون بفرستین تا ما اطلاعات دقیقی از شما سروران برای مناسبت های و جلسات و سامانه پیامکی  و امکانات دیگر در اختیار داشته باشیم.
  از تمامی شما سروران ممنونیم

  مدیر وبلاگهای شهرستان امل - پایگاه خبری تحلیلی سفیرهراز
                             
 • علی شالی کار (جدا)
 • دیدم بیکاریم اومدم یه سلام بکنیم
  سلام
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  مگه ابنکه بیکار باشین و به من سلام کنین ......خخخخخخخخخخ
  لطف کردی!
  من شماره اونایی رو که داشتم ، عید رو تبریک گفتم ... متاسفانه بقیه رو نداشتم و نتونستم گیر بیارم
  سلام.
  سال نو مبارک و دهه فاطمیه تسلیت باد...
  انشا الله که سال خوبی داشته باشید...
  با اولین مطب سال 1393 به روزیم...
  منتظر شما و نظرهاتون و حرف دلتون...
  التماس دعا
  یا زهرا
  سلام...
  میشناسید منو دیگه  اقای ابراهیم زادهپ..دبیر محترم ریاضی یک بار دیگر سال نو را اینجا هم به شما تبریک می گویم...

  باز بعدامزاحمتون میشم...
  فعلا خدانگهدار..


  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــلام بر امیرحسین عزیز
  ممنون ................ امیدوارم سال جدید بر شما هم مبارک و پر از موفقیت باشه !
 • علی شالی کار (جدا)
 • سلام
  عوقا امتحان میانترم از کجا تا کجاست
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  حجم و شمارنده ها و مختصات و اوایل توان............
  امتحان میانترم هفتم از کجا تا کجا می اید؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام
  حجم ، شمارنده ها ، مختصات و مقداری از توان.....................

 • عرفان اقوامی
 • بسم الله الرحمن الرحیم 
  سلام دوست عزیز ..................... عیدتان مبارک
  با مطلب "بهترین و جذاب ترین امکانات گوگل" در خدمت شما هستم.
  لطفا به ما سر بزنید!
  موفق و پیروز باشید ................... یــــا عــــلی (ع)
  - مدیریت پارسی سمپاد - 
  #عرفان اقوامی
  سلام...

  باشه دبییر!!!

  حالا چرا سطح نمره کلاس ما انقدر پایین بوود؟؟؟

  من 15 شدم؟؟؟

  واقعا؟؟؟

  من باید 17 می شدم نه...

  کلاس د خیلی قوی تر از ما هستن!!!

  اصلا نمره ها قابل باور نبوووود!!!

  اخه اونا کلی 20 19 18 ما ...

  هیچی نمیگم !!!

  خداحافظ!!!
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام
  خوبه که میدونی ...................!
  :((((
  سلام...

  دبیر این دفعه تو هفتم (ب) نمره 15 به بالا رو میزنیییید؟؟؟

  باتشکر..
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام
  فعلا که همه هستن .......
  خخخخخخخ
  سلام...

  بایدم با این نمره های اعلاموون تو این بخش باشیییم!!!

  خخخخخخ!!!

  حالا میزنیین یا نه؟؟؟

  ممنوون از شما...
 • جلال مهدی پور
 • سلام آقای ابراهیم زاده
  زمانی که من پیام دانش بودم عکس منو تو سایتتون می زاشتین؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  نه عزیزم .................. اون موقع این فکر به ذهنم نرسیده بود!
  سلام استاد.
  بااین که همه ی قسمت های وبتون عالیه،باعرض معذرت این قسمت.........ترین قسمت وبلاگتونه.
  باعرض معزرت!!!!!!!!!!!!!!!!!
  bye
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  نظر هر کس محترمه
  اما این برای اونایی که درسشون خوبه و انگیزه دارن با حالترینه
  برای همین این بخش پربازدیدترینه ...........
  خیلیا اونقدر تلاش ما کنن که در این قسمت حتی یک بار باشن، برای من ، همین قدر کافیه که انگیزه ای بدم تا همه تلاششونو بکنن
  فکر کنم اگه تو در جمع یرترینا بودی این حرفو نمی زدی
  نظر من اینه : به جای این که فکر کنی این قسمت نباشه، جوری تلاش کن که در قسمت برترینا باشی
 • جلال مهدی پور
 • خب نمیشه حالا بزارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  خب معلومه نمیشه ...............
  شاید سال بعد نمره برتر شمارو هم گذاشتم
  lممنون به خاطر ارفاقتون در امتحان !!!
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام
  خواهش می کنم ... !
 • جلال مهدی پور
 • سلاااااااااااااااااااااااااااااام.........
  یه خواهش داشتمممممممممممممم
  میتونم بگممممممممم
  ؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  بفرمایید ...............

  سلام ایا یک امتحان دیگه از هفتم میگیرید اگه میگیرید لطفا بگید 

  درضمن لطفا سوالات اخرین امتحان هم درکلاس حل کنید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  شاید .................
  چشم حل می کنم
  میشه سوالاتمونو اینجا بپرسیم
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام
  اگه بتونم جواب میدم
  تعجبم تاینه که تو مدرسه چرا نمی پرسی.........
  سلام نمیشه امتحان سه شنبه بشه لطفا ما شنبه و جمعه مشکلی برامون پیش اومده با دو روز اینور و اونور نه کسی ضرر می کنه نه کسی سود  لطفااااااااااااااا
 • جلال مهدی پور
 • سلاااااااااااااااااااام
  چرا عکس منو نذاشتید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  هر وقت عکس بقیه رو اینجا گذاشتم ، عکس شمارو هم میذارم
  ورقه امتحان قبل رو حل نکردین که حداقل تو تقویتی حل کنید
  وقتی عددی ضربدر رادیکال میشه جواب چی میشه ؟ 

  مثال 3 √2 *2


  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  چهار رادیکال سه

 • کسی که میشه 19/5
 • کی نمره ها رو می گزارید
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــلام

  گذاشتم ...................

  سلام ارباب فدا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا یی داری. چرا عکس من نیییییییییییییییست؟
  پاسخ:
  سلام... شما که افتخار ندادین عکس بندازین
 • جلال مهدی پور
 • اههههههههههههههههههه اههههههههههههههههه
  دارم گریه میکنم
  به من قول دادین ک عکستو میزارم
  اههههههههههههه        اهههههههههههههههه
  6تایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام ............
  من چنین قولی ندادم.....
  در عوض تو شبکه های اجتماعی گذاشتم .....
 • جلال مهدی پور
 • ببخشید یه سوال
  سوال ترم  رو شما میگیرید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  سوال تشویقی هم داره
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام
  به اتفاق آقای شاکری طرح می کنیم
  سعی می کنیم تشویقی هم باشه !
 • جلال مهدی پور
 • سلام اِب داره شعر بگم
  6تایییییییییییی
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــلام
  آخه چی بگم بهت .........
 • جلال مهدی پور
 • فیس بوک
  تویتر
  ........
  کدومشون آدرس دقیق بدین.
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام

  حالا شما هر کدومشو تونستی چک کن
  ضرر که نداره
 • جلال مهدی پور
 • یک بیت کفتم در قالب مثنوی
  اینجا تیز هوشانه یعنی جایی که     نمره ی تک توش جاریه
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــلام

  هوووووووووووووووووووم
 • جلال مهدی پور
 • شوخی کردم شعر اصلی اینه
  از جکع من تا ضرب تو    راهی به جز تفریق نیست
  دلخوش به مجذورم نکن   اینجا مگر تفریق نیست
  به رادیکال عشق بیا       تا بشکند توان من
  چیزی نچرخد بهتر است   سینوس من آلفای تو
  وای دو اگر عاشق شود   بی پرد ایکس دو میشود
  چیزی شبیه معجزه       با جذر ممکن میشود
  گر ایکس داری در سوال    جایی برای ترس نیست
  در انتهای مسأله         دیگر مجال بحث نیست

  حالا عکسمو تو وبلاگ بزارین به عنوان شاعر نمونه

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام

  به به ............ حافظا ... !
 • جلال مهدی پور
 • دوره امتحانات وقت نمیکنم همه رو ببینم
  بگین کجاست..................................................................
  درضمن........
  عکسمو تو وبلاگ بزارین به عنوان شاعر نمونه..........
  تمام
  پاسخ:
  خخخخخخخخخخخخ................

 • جلال مهدی پور
 • کجاست..................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
  حالا یه عکس هم از ما می گرفتین و یادگاربی پیش خو دتون نگه می داشتین؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام
  شما ببخشید ...............
  در اولین فرصت میگیرم

  راستی چی شد که از قاسم زاده رفتین و ما رو تنها گذاشتین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــــــلام
  چیزهایی پیش اومد که نمیشد تحمل کرد ......... اینجا نه جاشه و نه میشه خوب مفهوم رو رسوند.
  سلام:
  لطفا سوال دو عدد متباین را دوباره حل کنید. هم 69و91 می شود. هم71و101.
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام
  میدونم ..............بخاطر بر هم نخوردن تمرکز بچه ها چیزی نگفتم
  منم گفتم که می تونی هر دو رو علامت بزنی ........
   
  سلام۰۰۰
  سال تموم شدو شما به وبلاگ ما حتی یه سرم نزدین!!!
  میخواستم صبر کنم تا بیاین بالاخره۰۰۰ولی هی به من میگفتین عجله نکن به  وقتش میام۰۰۰
  ولی کو?!?!?!?

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام

  بازم میگم عجله نکن ................
  سلام ببخشید حالا ترم چند میشیم؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام

  کدوم سعید ؟!

  سلاممممممم

  اجازه احساس خیلی خوبی دارم که بیست شدم بعد اون امتحانای...

  خوب فعلا کارم با ریاضی تموم شد...

  مرسی و خداحافظ 
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام

  خسته نباشی

  خب بالاخره تو مخ ریاضی هستی و ... !
  راستی...
  ٠
  ٠
  ٠
  ٠
  ممنون واسه زحماتتون
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام

  زحمات خودت بود .............

 • علی شالی کار (جدا)
 • استاد نمره های ما چتی شد
   
  عاشق سرعت عملتونم
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام

  اونم به وقتش ............. میشه فردا

 • محمد جواد ذکریایی
 • سلام از تمام زحماتی که برامون کشیدین ممنون و اگه اون دلیل نبود هیچ وقت هیچ وقت بیست نمیشدم...آخرش کچلم کردی و سه تا تار موم سفید شد! من تا تو این دنیام باید سه تار موهاتو سفید کنم حالا راهش مهم نیست مثلا رنگ کنم یا اینقدر بهت فشار بیارم تا سفید شن یا گچ بگیرم! وضعیت نمره ها هم برای بعضی ها خیلی افتضاحه
  سلام۰۰۰
  خیلی خوشحالم۰۰۰
  فک میکردم خوب شم نه ۲۱ ۰۰۰
  به تلاشم ادامه خواهم داد۰۰۰
  باتشکر۰۰۰
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــلام

  منم برات خوشحالم
  سلام۰۰۰
  میانگین کلاس ما:
  17.125
  میانگین کلاس هفتم دال:16.65
  این نشون ویده کلاس ما هم از اینا بالاتر بوود۰۰۰
  قربون بچههای کلاس خودووون۰۰۰
 • نیما رضائی
 • سلام دبیر
  ممنون بابت زحماتتون در مدت سال و امتحان.

  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام
  ممنون ...............
  شما لطف داری
  من فقط وظیفمو انجام دادم !
  سلام:
  ببخشید سوال متباین هم گزینه ی یک می شد هم گزینه ی سه.
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  آره ................ یکی رو هم که انتخاب کرده باشی نمره رو می گیری !
  استاد نمره های معتمدی وخسروی نیستند

  در ضمن مهدیار اسم دوتا از دانش آموزای ما نیست باید تقسیم بر 28 شه که میشه
  17.07 اگرم اون دوتا بیان حداقل 01. که بیشتر میشه
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــلام بر علی عزیز

  بذار تو کف بمونن ......... این نتیجه مودب نبودتن.....
  البته با احتسایب در مستمر و ... !


  منم با مهدیار موافقم ...... این ترم بچه های دال گند زدن ..... نمره های بعضیارو نگاه کن .... خیلی افت کردن
  مثلا اسدی رقفته برگشته انگار ...
  یا عزیزی که ...
  و ....   !

  متاسفم که در مدرسه من  وقت از همه کمتره وقت کشی هم از همه بیشتره

  خدایا به امید انکه هیچ حق کشی در مدارس دنیا صورت نگیره 

  آمین...
  چرا وقت نمی دی ای دبیر                چرا وقت کم می دی ای دبیر

  دانش اموز همین وقتا میتونه دبیرو بشناسه بشمار سه رفت اون نمره ای فک میکردی جاش روی تخم چشماته
  ***
  پر از بغض هایی که نترکیدو اشک نشد پر از امتحانایی که 20 نشد 
  ***

  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــلام
  ظاهرا خوشی زیاد زده به دلتون ..........
  فوتبالیستی که فوتبالش خوب نیست هم میگه زمین کجه
  شما فقط پر ادعا هستین و دیگه هیچ
  سعی میکنم حق کشی نکنم .... برای همین مستمری میدم که مو رو از ماست بکشه بیرون !
  خدایا به همه پول بده به ما وقت امتحان ریاضی
  پاسخ:
  ان شاءاله سال بعد  ........ با دبیر جدید  شاید این خواسته شما هم اجابت بشه !
  سلام. منظور منو متوجه نشدین من میگم که وقتی میگین 90 دقیقه چرا کمتر وقت میدین
  10و 10دقیقه شروع کردین و11و 20 دقیقه جمع می کنید ادعا هم ندارم مانند بعضی ها که جلوی معلما خوبن ولی پشتش حرف میزنن هم نیستم بی احترامی هم نمیکنم مانند بعضی ها پز نمیدم نمره مستمر هم دست معلمه هر چی دبیر بده اعتراضی نمی کنم در ضمن اگه نمرمون اینجوریه چون واقعیه اگه مال همه نمرشون واقعی باشه میانگین پایین هشته
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــــــلام

  اون دیگه به معاون ربط داره نه به من معلم ... چون مسئولیت اجرای امتحان با ایشونه، معلم فقط مقدار وقتی که لازمه رو به اطلاع میرسونه ..........من تو نمازخونه بودم و 10 شروع کردم و از 11و نیم هم گذشته بود جمع کردم
  از بقیه حرفاتم سر در نیاوردم

  کاش همه مثل مهدیار بودین .... به جای اینکه از زمیم و زمان گله کنین، اون با تمام توان مزد زحماتشو گرفت و در آخرین امتحان به تنهایی رتبه ی اول رو آورد
  با اینکه تمام سرکوفت های منو تحمل کرد
  واقع حقش بود ..........

  این آخرین نظر خصوصیت بود :
  سلام من شرمنده ام هیچ بهونه ای  ندارم قول میدم تو ترم جبران میکنم


  چه خوب بود همیشه اینطوری بودی .... اونوقت موفقیتت تضمین شده بود ....
  با سلام 
  آیا آنهایی که نمره ترم بهتری نسبت به مستمر داشتند و سعی کردند بعد عید آدم باشند
  امکان ارفاقی در مستمر هست؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــــــلام
  واقعا بنده ی خدایی و بندگی رو بجا می آری؟!!!!!!!!!!!!!!!!

  خب بستگی داره کی باشی و اینی که میگی درست باشه !
  در انصورت صد در صد !
  سلام...

  سال بعد معلم ما نیستین؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

  چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــــلام
  خب دیگه ............. بذارین از خوبی های دبرای دیگه هم استفاده کنین !

 • علی اردشیر
 • سلام استاد
  الان مستمر رو به من خوب میدهید یا نه
  راستی استادسلسیوس
  پاسخ:
  ســــــــــــــــــــلام بر علی عزیز
  به پاس زحماتت ..... 202020202020

  سلام...
  سوم راهنمایی ها سوالشون چی بو که 28 نفر بیست یا 19.5 شدن؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟؟؟!؟
  از مخشوون یا از خیلی خیلی خیلی خیلی اسونی سوال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  باتشکر....
  پاسخ:
  ســـــــــــــــــــــــــــلام
  همون آسون بود ......چون استانی بود و در حد بچه های مدرسه های عادی .......
 • علیرضا عرفانیان
 • این بهترین پیشرفت توی ابتداییه این نمره حاصل زحمت های شماست
  !!!!!!(طبق گفته ی خودتون الان باید بیشتر از من خوشحال باشید)!!!!

                       خیلی دوستتون دارم
  پاسخ:
  سلام......زحمت خودت بود
  معلومه که خیلی خوشحالم......بیخود,این همه صبح زود نیومدم که !
  منم  دوستت دارم..........
  امیدوارم موفق باشی
  سلام استاد.......
  خواهش میکنم به بزرگیتون ببخشید واسه آخرین بار، دیگه تکرار نمیشه.  قلبا معذرت میخوام. خواهش میکنم.  تمرکز روی درسا و کارام ندارم تا وقتی مطمئن نشم که  واقعا ناراحتی ازم به دل ندارید. خیلی از دست خودم ناراحتتتتتتتتتتتتتتتم. بخدا قسم خیییییییییییلی ناراحتم ،آقای ابراهیم زاده.
  با احترام
 • علی معتمدی
 • سلام.چرا نمره من رو نذاشتین.خواهش می کنم بگین خواهش.....خواهش نمرمو
  بذارین الان مامان و بابام منتظرند نمرمو ببینن
 • علی معتمدی
 • سلام.چرا نمره من رو نذاشتین.خواهش می کنم بگین خواهش.....خواهش نمرمو
  بذارین الان مامان و بابام منتظرند نمرمو ببینن
  پاسخ:
  سلام......شرمنده

  بفرمایید از نظر اخلاقی باهام مشکل داره!
 • سام جمشیدی
 • یعنی من زیر 19 شدم ؟ :'(
  پاسخ:
  سلام........آره 

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی